ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ

     Митним формальностям на морському i рiчковому транспортi присвячена глава 30 Митного кодексу України. Органи доходiв i зборiв здiйснюють митний контроль на морському та рiчковому транспортi в зонах митного контролю на територiях морських та рiчкових портiв, а також в акваторiях портiв, вiдкритих для мiжнародних перевезень.

     Судно закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебуває пiд митним контролем. Орган доходiв i зборiв має право в цей перiод здiйснювати огляд i переогляд судна, пломбування та опечатування його окремих трюмiв i примiщень, де розмiщенi товари, пiдстави для ввезення на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України чи транзит через територiю України яких вiдсутнi.

     Iноземнi товари перебувають пiд митним контролем протягом усього часу каботажу.

     Для каботажного перевезення товарiв органу доходiв i зборiв подається документ, що мiстить перелiк товарiв, призначених для такого перевезення, вiдомостi про судно, що здiйснюватиме таке перевезення, а також назву українського порту або портiв, де повинно здiйснюватися вивантаження зазначених товарiв. Цей документ пiсля виконання митних формальностей є пiдставою для здiйснення одного каботажного перевезення зазначених у ньому товарiв. Орган доходiв i зборiв, що виконав митнi формальностi, повiдомляє про це органи доходiв i зборiв призначення. При вивантаженнi товарiв у пунктi призначення органу доходiв i зборiв подається перелiк товарiв, що пiдлягають вивантаженню в цьому пунктi.

     Якщо судно регулярно здiйснює каботажнi перевезення iдентичних товарiв мiж одними й тими самими пунктами, документ, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, є пiдставою для здiйснення перевезень протягом визначеного перевiзником та погодженого органом доходiв i зборiв строку. Орган доходiв i зборiв, що виконав митнi формальностi, повiдомляє про це органи доходiв i зборiв призначення. У такому випадку перед навантаженням товарiв на судно органу доходiв i зборiв подається тiльки перелiк цих товарiв, а при вивантаженнi - тiльки перелiк товарiв, що вивантажуються.

     Митне оформлення рибної продукцiї, виробленої українськими суднами в межах Азово-Чорноморського басейну, здiйснюється без оформлення митної декларацiї. Оподаткування зазначеної продукцiї здiйснюється вiдповiдно до   Податкового та Митного кодексу України.

     Вивантаження товарiв iз суден закордонного плавання та навантаження товарiв на зазначенi судна здiйснюються з дозволу органу доходiв i зборiв та пiд його контролем згiдно з документами, передбаченими статтею 335 Митного кодексу України. Дозвiл надається невiдкладно пiсля перевiрки поданих документiв та встановлення їх вiдповiдностi вимогам Митного кодекса України. У разi вiдмови у наданнi дозволу орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно, письмово або в електроннiй формi, повiдомити власника товарiв або уповноважену ним особу про причини i пiдстави такої вiдмови.

     Органи управлiння портом не дозволяють капiтановi судна закордонного плавання виходити з акваторiї порту без вiдмiтки органу доходiв i зборiв на вiдповiдному судновому документi. Для тимчасового вiдходу судна з порту у зв'язку з дiєю обставин непереборної сили, стихiйним лихом, а також з метою рятування людей дозвiл органу доходiв i зборiв не обов'язковий.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.