ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ

     Особливостi тимчасового вивезення (пересилання) громадянами-резидентами товарiв за межi митної територiї України наведено в статтi 372 Митного кодексу України.

     Порядком державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв, мотоколясок, iнших прирiвняних до них транспортних засобiв та мопедiв, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.1998 N 1388 визначено, що до поїздки за кордон допускаються транспортнi засоби, на якi виданi реєстрацiйнi документи вiдповiдно до Конвенцiї про дорожнiй рух та номернi знаки, серiям яких присвоєнi лiтери латинського алфавiту.
     У разi вiдсутностi права власностi на транспортнi засоби оформлення документiв для поїздок за кордон здiйснюється на пiдставi заяви власника транспортного засобу або документiв, що пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортними засобами. Особам, що здiйснюють поїздку за кордон, на перiод поїздки за їх бажанням видаються свiдоцтва про реєстрацiю на їх iм'я. Свiдоцтво про реєстрацiю, видане на iм'я власника транспортного засобу, i документи, якi пiдтверджують право користування i (або) розпорядження транспортними засобами, зберiгаються у вiдповiдних сервiсних центрах МВС.
     Видане на перiод поїздки за кордон свiдоцтво про реєстрацiю пiдлягає поверненню вiдповiдному сервiсному центру МВС не пiзнiше нiж протягом 10 днiв пiсля повернення з-за кордону.
     Транспортнi засоби, на яких власники виїжджають за кордон, повиннi мати розпiзнавальний знак України. Власники таких транспортних засобiв перед виїздом зобов'язанi укласти договiр обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.