ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.02.97 р. N 11/3-1875

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для використання в роботi надсилаємо Тимчасовий порядок справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю (додається), розроблений на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 р. N 65 "Про ставки митних зборiв".

     Цей Порядок набуває чинностi з 04.03.97 р., з цього моменту дiя наказу ДМСУ вiд 17.07.95 р. N 323 призупиняється.

     Положення роздiлу 4 зазначеного Порядку не застосовуються до моменту скасування розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.96 р. N 423-р та вiд 17.04.96 р. N 436-р.

     Листи ДМСУ вiд 12.09.95 р. N 11/18-3886 та вiд 14.02.96 р. N 11/3-935 вважати такими, що втратили чиннiсть.

     Додаток. Згадане на 15 арк.

Заступник Голови Служби С.Яценко

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю

     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Митнi збори, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю (далi - митнi збори), справляються при кожному здiйсненнi митного оформлення товарiв та iнших предметiв (далi - товари) за вантажною митною декларацiєю (далi - ВМД) з урахуванням виняткiв, передбачених цим Порядком.

     1.2. Платниками митних зборiв є юридичнi та фiзичнi особи, що здiйснюють митне оформлення.

     1.3. Митне оформлення та пропуск товарiв можуть здiйснюватися лише пiсля сплати належних митних зборiв або за умови надання митним органом у встановленому порядку вiдстрочення чи розстрочення їх сплати.

     1.4. Звiльнення вiд сплати митних зборiв можливе лише на пiдставi вiдповiдного розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України.

     2. НАРАХУВАННЯ МИТНИХ ЗБОРIВ ТА ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ВМД

     2.1. Нарахування митних зборiв проводиться в графi 47 ВМД у нацiональнiй валютi України.

     2.2. Нарахування митних зборiв i заповнення графи 47 ВМД можуть виконуватись як декларантом при заповненнi ВМД, так i iнспектором митницi пiд час митного оформлення товарiв, що декларуються.

     2.3. Порядок заповнення графи 47 ВМД при нарахуваннi митних зборiв.

     2.3.1. У першiй колонцi "Вид" вказується вид митного збору згiдно з Класифiкатором видiв митних зборiв (додаток N 1).

     2.3.2. У другiй колонцi "Основа нарахування":

 • у разi, коли митнi збори нараховуються у вiдсотках до митної вартостi, вказується загальна митна вартiсть товарiв, зазначена у графi 12 ВМД;

 • при застосуваннi фiксованої ставки митних зборiв робиться прочерк.

     При нарахуваннi зборiв за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митницi, вказується завiзована пiдписом декларанта кiлькiсть годин роботи працiвника митницi.

     2.3.3. У третiй колонцi "Ставка" вказується розмiр ставки митних зборiв, установлений згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.97 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" (додаток N 1).

     При нарахуваннi зборiв за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем, окрiм розмiру ставки, вказується кiлькiсть днiв перебування їх пiд митним контролем, що враховується при нарахуваннi митних зборiв.

     2.3.4. У четвертiй колонцi "Сума" вказується сума митних зборiв, що пiдлягає сплатi.

     При нарахуваннi митних зборiв за фiксованими ставками, фiксована ставка, яка вказана в доларах США, перераховується у валюту України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на день подання ВМД до митного оформлення.

     2.3.5. У п'ятiй колонцi "Спосiб платежу" вказується спосiб сплати митних зборiв:

 • "01" - безготiвковий розрахунок через банк;

 • "02" - внесення суми митних зборiв готiвкою до каси митницi;

 • "04" - надано вiдстрочення або розстрочення сплати митних зборiв пiд гарантiю банку. При цьому в графi 48 ВМД "Вiдстрочення платежу" зазначається дата, до якої надано вiдстрочення;

 • "У" - нарахування митних зборiв умовно (митнi збори не повиннi сплачуватись). При цьому в графi 44 ВМД пiд пунктом 7 зазначаються реквiзити документа, на пiдставi якого збори не пiдлягають сплатi.

     2.4. У графi "В" ВМД - "Подробицi розрахунку" вказуються:

 • код платежу згiдно з Класифiкатором видiв митних зборiв (додаток N 1);

 • загальна сума платежiв за даним кодом, яка складається з платежiв по ВМД i кожному додатковому листу;

 • залежно вiд валюти сплати митного збору - номер депозитного або валютного рахунку митницi.

     2.5. У графi "С" ВМД вказуються номер та дата платiжного документа.

     Приклади нарахування зборiв за митне оформлення наведенi у додатку N 2.

3. СПЛАТА МИТНИХ ЗБОРIВ

     3.1. Митнi збори пiдлягають сплатi до або на момент здiйснення митного оформлення.

     3.2. Митнi збори сплачуються платниками у валютi України або в iноземнiй валютi першої групи класифiкатора валют Нацiонального банку України згiдно з чинним законодавством України про валютне регулювання.

     3.2.1. У нацiональнiй валютi України митнi збори сплачуються:

 • суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (юридичними особами або такими, що не мають статусу юридичної особи) та iншими органiзацiями з мiсцезнаходженням на територiї України, якi створенi i дiють вiдповiдно до законодавства України;

 • фiлiями, представництвами iноземних фiрм, iноземними авiакомпанiями, мiжнародними органiзацiями з мiсцезнаходженням на територiї України, що здiйснюють свою дiяльнiсть на пiдставi законiв України;

 • дипломатичними, консульськими, торговельними та iншими офiцiйними представництвами України за кордоном, якi користуються iмунiтетом i дипломатичними привiлеями;

 • фiлiями та представництвами пiдприємств та органiзацiй України за кордоном, що не здiйснюють пiдприємницької дiяльностi;

 • фiзичними особами за мiсцем постiйного проживання на територiї України.

     3.2.2. У нацiональнiй валютi України або в iноземнiй валютi митнi збори можуть сплачуватися:

 • суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (юридичними особами або такими, що не мають статусу юридичної особи) та iншими органiзацiями з мiсцезнаходженням за межами України, якi створенi i дiють вiдповiдно до законодавства iноземної держави, у тому числi юридичними особами та iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi з участю юридичних осiб та iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України;

 • iноземними дипломатичними, консульськими, торговельними та iншими офiцiйними представництвами, мiжнародними органiзацiями та їх фiлiями, розташованими на територiї України, що користуються iмунiтетом i дипломатичними привiлеями;

 • представництвами iнших органiзацiй i фiрм в Українi, що не здiйснюють пiдприємницької дiяльностi на пiдставi законiв України;

 • фiзичними особами з мiсцем постiйного проживання за межами України.

     3.3. При сплатi митних зборiв в iноземнiй валютi сума митних зборiв, вказана у колонцi "Сума" графи 47 ВМД, перераховується за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на день подання ВМД до митного оформлення.

     3.4. Сплата митних зборiв може бути здiйснена перерахуванням суми митних зборiв за безготiвковим розрахунком на рахунок митної установи або внесенням суми митних зборiв готiвкою до каси митної установи.

     3.5. Сплатою митних зборiв за безготiвковим розрахунком вважається фактичне зарахування сум митних зборiв на рахунок митницi.

     3.6. Сплата митних зборiв може здiйснюватись внесенням авансових сум на рахунок митницi.

4. ВIДСТРОЧЕННЯ ТА РОЗСТРОЧЕННЯ СПЛАТИ МИТНИХ ЗБОРIВ

     4.1. За заявою платника та за наявностi гарантiї банку митниця має право надати вiдстрочення або розстрочення сплати митних зборiв на строк, що не перевищує одного мiсяця.

     4.2. Якщо при наданнi вiдстрочення або розстрочення сплати митних зборiв їх сплата вiдбулась пiзнiше дати, зазначеної у графi 48 ВМД, нараховується пеня, передбачена постановою Верховної Ради України вiд 24.12.93 N 3811-ХII "Про вiдповiдальнiсть за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", у розмiрi 0,5 вiдсотка суми несплачених митних зборiв за кожен день, що минув пiсля цiєї дати, включаючи день сплати.

     При цьому митниця iнформує Державну митну службу про факт порушення банкiвською установою гарантiйного зобов'язання по сплатi митних зборiв.

5. ПОВЕРНЕННЯ НАДМIРУ СТЯГНЕНИХ СУМ МИТНИХ ЗБОРIВ АБО ЗАРАХУВАННЯ ЇХ В РАХУНОК МАЙБУТНIХ ПЛАТЕЖIВ

     5.1. Суми надмiру стягнених митних зборiв за бажанням особи, що здiйснює декларування товарiв та iнших предметiв, можуть бути їй поверненi або зарахованi в рахунок майбутнiх платежiв протягом року з моменту митного оформлення.

     5.2. Контроль за поверненням надмiру стягнених сум митних зборiв або зарахуванням їх в рахунок майбутнiх платежiв здiйснює вiддiл митних платежiв митницi, де проводилося митне оформлення.

     5.3. Порядок повернення надмiру стягнених сум митних зборiв або зарахування їх в рахунок майбутнiх платежiв.

     5.3.1. Особа, що здiйснює декларування товарiв та iнших предметiв, звертається до начальника митницi iз заявою, пiдписаною керiвником та головним бухгалтером пiдприємства, щодо повернення надмiру стягненої суми митних зборiв або зарахування її в рахунок майбутнiх платежiв.

     5.3.2. Перерахунок суми митних зборiв здiйснюється вiддiлом митних платежiв та оформляється завiзованою начальником вiддiлу доповiдною запискою на iм'я начальника митницi.

     5.3.3. На пiдставi прийнятого начальником митницi рiшення сума митних зборiв, що пiдлягає поверненню або зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, реєструється в журналi облiку руху грошових коштiв.

     5.3.4. У разi, якщо надмiру стягнена сума митних зборiв пiдлягає поверненню, вiддiлом митних платежiв готується повiдомлення вiддiлу бухгалтерського облiку про перерахування коштiв.

     5.3.5. У разi, якщо надмiру стягнена сума митних зборiв пiдлягає зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв, вiддiлом митних платежiв вносяться змiни до звiтностi та вiдповiдних журналiв облiку.

6. ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ ЗБОРIВ ЗА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

     6.1. Збори за митне оформлення не справляються у випадках, коли:

 • ввозяться в Україну предмети, призначенi для офiцiйного (службового) користування дипломатичних та консульських представництв iноземних держав в Українi, мiжнародних мiжурядових органiзацiй, представництв iноземних держав при цих органiзацiях та iнших мiжнародних органiзацiй, якi користуються на територiї України митними пiльгами, вiдповiдно до мiжурядових угод;

 • подається попередня вантажна митна декларацiя при ордерних поставках товарiв;

 • подається загальна вантажна митна декларацiя при поставках комплектного об'єкта;

 • пункт ввезення в Україну та вивезення за кордон iноземних товарiв, якi перемiщуються транзитом через територiю України, спiвпадає;

 • вивозяться товари з митного лiцензiйного складу за провiзною вiдомiстю без оформлення вантажної митної декларацiї;

 • в iнших випадках, передбачених чинним законодавством.

7. ОСОБЛИВОСТI ЗАСТОСУВАННЯ ЗБОРIВ ЗА ПЕРЕБУВАННЯ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ ПIД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

     7.1. Строк перебування пiд митним контролем для цiлей нарахування митного збору за перебування пiд митним контролем при ввезеннi (iмпортi) товарiв обчислюється:

 • при ввезеннi автомобiльним транспортом

     з дати, що зазначена у провiзнiй вiдомостi як строк доставки товарiв у митницю призначення, а при доставцi ранiше цiєї дати - з дати фактичної доставки товарiв у митницю призначення;

 • при ввезеннi залiзничним транспортом

     з дати отримання митницею призначення iнформацiї залiзницi про надходження вантажу та проставлення штампу "Пiд митним контролем" на товаросупровiдних документах;

 • при ввезеннi водним транспортом

     а) у випадку здiйснення митного оформлення митницею, у зонi дiяльностi якої знаходиться порт:

     якщо отримувач вантажу знаходиться у зонi дiяльностi цiєї митницi - з дати отримання митницею iнформацiї порту про надходження вантажу;

     якщо отримувач вантажу розташований у зонi дiяльностi iншої митницi - з дати отримання дозволу на митне оформлення вантажу в митницi, у зонi дiяльностi якої знаходиться порт, або з дати остаточної вiдмови у видачi такого дозволу;

     б) у випадку, якщо митне оформлення здiйснюється в iншiй митницi, - з дати, що зазначена у провiзнiй вiдомостi як строк доставки товарiв у митницю призначення, а при доставцi ранiше цiєї дати - з дати фактичної доставки товарiв у митницю призначення;

 • при ввезеннi повiтряним транспортом

     з дати отримання митницею iнформацiї складу аеропорту про надходження вантажу та проставлення штампу "Пiд митним контролем" на товаросупровiдних документах i до завершення митного оформлення.

     7.2. Строк перебування пiд митним контролем для цiлей нарахування митного збору за перебування пiд митним контролем при вивезеннi (експортi) товарiв, крiм випадкiв, коли вантажi знаходяться у спецiальних митних зонах, обчислюється з дати пред'явлення до митницi товарiв i необхiдних для митного оформлення документiв i до завершення митного оформлення ВМД.

     7.3. При нарахуваннi зборiв за перебування пiд митним контролем до строку перебування пiд митним контролем не включаються:

 • час, необхiдний для завантаження транспортного засобу згiдно з установленими нормами;

 • перiод, на який надається вiдстрочення сплати митних зборiв за митне оформлення;

 • час вiд складання протоколу про порушення митних правил i до прийняття остаточного рiшення по справi (оскарження рiшення в судовому порядку, прийняття рiшення Держмитслужби);

 • строк дiї обставин непереборної сили.

     До обставин непереборної сили належать такi, що склалися з причин, якi не залежали вiд волi платника (вiйни, стихiйнi лиха, шторми, пожежi тощо), та об'єктивно спричинили затримку при митному оформленнi.

     7.4. Митнi збори за перебування пiд митним контролем не справляються за весь перiод перебування пiд митним контролем у випадках:

 • зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах та знаходження їх у магазинах безмитної торгiвлi;

 • тимчасового ввезення на митну територiю України та тимчасового вивезення предметiв за межi митної територiї України;

 • транзиту товарiв через митну територiю України;

 • перебування товарiв у спецiальних митних зонах.

     До моменту оформлення вiдповiдної ВМД при ввезеннi товарiв на митнi лiцензiйнi склади, у магазини безмитної торгiвлi та при тимчасовому ввезеннi на митну територiю України (тимчасовому вивезеннi за межi митної територiї України) митнi збори за перебування пiд митним контролем справляються у загальному порядку.

     7.5. При отриманнi (вiдправленнi) вантажiв у поштових вiдправленнях збори за перебування пiд митним контролем не справляються до узгодження з Мiнiстерством зв'язку порядку їх нарахування.

     7.6. Якщо затримка митного оформлення товарiв виникла внаслiдок несплати мита та митних зборiв (у тому числi зборiв за перебування пiд митним контролем), митниця приймає такi товари на зберiгання вiдповiдно до пункту 2 частини першої статтi 86 Митного кодексу України. При цьому збори за перебування пiд митним контролем справляються незалежно вiд справляння митних зборiв за зберiгання.

     7.7. Якщо затримка митного оформлення товарiв виникла внаслiдок порушень митних правил, передбачених статтями 109 чи 112 Митного кодексу України, митниця заводить справу про порушення митних правил та вирiшує питання про притягнення власника цих товарiв до адмiнiстративної вiдповiдальностi, виходячи з конкретних обставин вчиненого правопорушення.

     Накладення адмiнiстративного стягнення або звiльнення вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi не знiмає з власника товару обов'язку провести належне митне оформлення.

     7.8. Якщо затримка митного оформлення товарiв виникла внаслiдок iнших причин, нiж передбаченi пунктами 7.6 та 7.7 цього Порядку, i строк перебування товарiв пiд митним контролем перевищує шiсть мiсяцiв, митниця не менш нiж за один мiсяць до закiнчення цього строку письмово iнформує власника товарiв про те, що строк перебування пiд митним контролем минає, i такi товари можуть бути реалiзованi з метою вiдшкодування належних митних платежiв.

     7.9. Приклади нарахування зборiв за перебування товарiв пiд митним контролем наведенi у додатку N 3.

8. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     8.1. При виникненнi розбiжностей у тлумаченнi положень цього Порядку мiж митними установами i платниками пояснення щодо застосування цих положень дає Державна митна служба України.

 

Додаток N 1
до тимчасового порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю


КЛАСИФIКАТОР ВИДIВ МИТНИХ ЗБОРIВ
ТА СТАВКИ МИТНИХ ЗБОРIВ

********************************************************************
* N *      Вид митного збору    * Код * Розмiр ставки  *
* п/п*                  * виду * (доларiв США)  *
*  *                  *    *         *
********************************************************************
* 1 *За митне оформлення товарiв та * 10  *         *
*  *iнших предметiв  при  митнiй *    *         *
*  *вартостi:             *    *         *
*  *                  *    *         *
*  *до 100 доларiв США         *    *не справляється *
*  *                  *    *         *
*  *вiд 100 до 1000 доларiв США    *    *    5     *
*  *                  *    *         *
*  *бiльше 1000 доларiв США      *    * 0,2 вiдсотка  *
*  *                  *    *митної вартостi *
*  *                  *    *товарiв та iнших *
*  *                  *    *предметiв, але не*
*  *                  *    *   бiльше   *
*  *                  *    *еквiвалента 1000 *
*  *                  *    * доларiв США  *
********************************************************************
* 2 *За митне оформлення  тимчасово  * 12  *         *
*  *ввезеного (вивезеного) майна пiд  *    *         *
*  *зобов'язання про його зворотне  *    *         *
*  *вивезення (ввезення):       *    *         *
*  *                  *    *         *
*  *за кожною вантажною митною     *    *         *
*  *декларацiєю            *    *   30     *
*  *                  *    *         *
*  *за кожним додатковим аркушем до неї*    *   15     *
*  *                  *    *         *
********************************************************************
* 3 *За митне оформлення товарiв у разi * 14  *         *
*  *транзиту:             *    *         *
*  *                  *    *         *
*  *за кожною вантажною митною     *    *         *
*  *декларацiєю            *    *   10     *
*  *                  *    *         *
*  *за кожним додатковим аркушем до неї*    *   5     *
*  *                  *    *         *
********************************************************************
* 4 *За митне оформлення товарiв у разi* 15  *         *
*  *ввезення  на  митний лiцензiйний*    *         *
*  *склад:               *    *         *
*  *                  *    *         *
*  *за кожною вантажною митною     *    *   30     *
*  *декларацiєю            *    *         *
*  *                  *    *         *
*  *за кожним додатковим аркушем до неї*    *   15     *
*  *                  *    *         *
********************************************************************
* 5 *За перебування товарiв та iнших* 01  *         *
*  *предметiв пiд митним контролем, за*    *         *
*  *кожний день перебування:      *    *         *
*  *                  *    *         *
*  *за першi п'ятнадцять календарних  *    *не справляється *
*  *днiв                *    *         *
*  *                  *    *         *
*  *за кожний наступний календарний  *    *0,05 вiдсотка  *
*  *день                *    *загальної митної *
*  *                  *    *вартостi товарiв *
*  *                  *    *  та iнших   *
*  *                  *    * предметiв   *
*  *                  *    *         *
********************************************************************
*6  *За  митне оформлення товарiв та* 03  *         *
*  *iнших предметiв у зонах митного*    *         *
*  *контролю  на  територiях  i  в*    *         *
*  *примiщеннях   пiдприємств,   що*    *         *
*  *зберiгають такi товари та  iншi*    *         *
*  *предмети, чи поза робочим часом,*    *         *
*  *встановленим для митницi (за одну*    *         *
*  *годину  роботи одного працiвника*    *         *
*  *митницi):             *    *         *
*  *                  *    *         *
*  *у робочий час           *    *   20     *
*  *                  *    *         *
*  *у неробочий час, суботу, недiлю  *    *   40     *
*  *                  *    *         *
*  *святковi днi            *    *   50     *
********************************************************************
 
Додаток N 2
до Тимчасового порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю

ПРИКЛАДИ НАРАХУВАННЯ ЗБОРIВ ЗА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Для всiх прикладiв курс долара США на день подання ВМД становить 1,88 гривень за 1 долар США.

     Приклад 1. Заповнення графи 47 при нарахуваннi митних зборiв за митне оформлення товарiв та iнших предметiв:

     а) загальна митна вартiсть, вказана у графi 12 ВМД, становить одну тисячу вiсiмсот гривень

Вид Основа нарахування Ставка Сума Спосiб платежу
10 1 800 $5 9,4 01

 

     б) загальна митна вартiсть, вказана у графi 12 ВМД, становить двi тисячi гривень

Вид Основа нарахування Ставка Сума Спосiб платежу
10 9 200 0,2% 18,4 01

 

     Приклад 2. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуваннi митних зборiв за митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна пiд зобов'язання про його зворотне вивезення (ввезення):

Вид Основа нарахування Ставка Сума Спосiб платежу
12 -------------- $30 56,4 01

 

     Приклад 3. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуваннi митних зборiв за митне оформлення товарiв у разi транзиту:

Вид Основа нарахування Ставка Сума Спосiб платежу
14 --------------- $10 18,8 02

     Приклад 4. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуваннi митних зборiв за митне оформлення товарiв у разi ввезення на митний лiцензiйний склад:

Вид Основа нарахування Ставка Сума Спосiб платежу
15 -------------- $30 56,4 01

     Приклад 5. Заповнення графи 47 ВМД при нарахуваннi митних зборiв за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митницi:

     Митне оформлення здiйснюється у робочий час на протязi 6 годин

Вид Основа нарахування Ставка Сума Спосiб платежу
03 6 $20 225,6 01

 

Додаток N 3
до тимчасового порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю

ПРИКЛАД НАРАХУВАННЯ МИТНОГО ЗБОРУ ЗА ПЕРЕБУВАННЯ ТОВАРIВ ТА IНШИХ ПРЕДМЕТIВ ПIД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

     Загальна митна вартiсть, вказана у графi 12 ВМД, становить десять тисяч гривень. Термiн перебування товарiв пiд митним контролем - 65 календарних днiв.

     За першi п'ятнадцять календарних днiв плата не стягується.

     За наступнi п'ятдесят днiв плата становить 2,5 % загальної митної вартостi.

     При заповненнi графи 47 ВМД у колонцi "Ставка" робиться пiдрахунок ставки.

Вид Основа нарахування Ставка Сума Спосiб платежу
01 10 000 00,5% х 50дн. = 2,5% 250 01
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.