Документ скасований: Постанова КМУ № 1058 від 18.06.1999

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 грудня 1998 р. N 1976


Про затвердження Порядку виробництва, зберiгання, облiку та реалiзацiї марок гербового збору

     На виконання статтi 3 Указу Президента України вiд 6 листопада 1998 р. N 1222 "Про гербовий збiр" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Порядок виробництва, зберiгання, облiку та реалiзацiї марок гербового збору (додається).

     2. Роз'яснити, що:

     1) у разi укладення договорiв у письмовiй формi шляхом обмiну листами, телеграмами та iншими документами, пiдписаними сторонами, якi їх надсилають, маркування здiйснюється наклеюванням марок гербового збору на зазначенi документи;

     2) договори, в яких вартiсть товарiв (робiт, послуг) не зазначається, маркуються виходячи з розрахункiв вартостi товарiв (робiт, послуг) на термiн дiї договору.

     У разi коли вартiсть товарiв (робiт, послуг), передача (виконання, надання) яких передбачається договором, визначити на основi розрахункiв неможливо, такi договори маркуються виходячи з даних за попереднiй рiк;

     3) маркування оригiналiв договорiв, векселiв та установчих документiв провадиться з одночасним скрiпленням наклеєних марок гербового збору вiдбитком печатки суб'єктiв господарської дiяльностi, якi складають цi документи.

     3. Ощадному банку укласти договiр iз спецiалiзованим пiдприємством Мiнiстерства фiнансiв - виробником марок гербового збору на виготовлення марок гербового збору для маркування договорiв, векселiв та установчих документiв i до 1 сiчня 1999 р. Забезпечити їх реалiзацiю в необхiднiй кiлькостi.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 грудня 1998 р. N 1976

ПОРЯДОК
виробництва, зберiгання, облiку та реалiзацiї марок гербового збору

Виробництво i доставка марок гербового збору

     1. Марки гербового збору для маркування договорiв, векселiв та установчих документiв (далi - марки гербового збору) виготовляються офсетним та високим способом друку iз застосуванням спецiальних зображень, iз високим ступенем захисту. Марки всiх номiналiв мають прямокутну форму, перфорацiю по всьому периметру i такi розмiри:

     довжина - 84 ± 0,5 мiлiметра;

     ширина - 28 ± 0,5 мiлiметра.

     2. Зразки марок гербового збору затверджуються Мiнфiном.

     3. Марки гербового збору номiналом 1, 2, 5 гривень виготовляються iз захищеного паперу з гумованим шаром.

     Марки гербового збору номiналом 10, 20, 50, 100, 200 та 400 гривень виготовляються iз захищеного гумованого паперу з клейовим шаром високої адгезiї.

     Як виняток, перший тираж марок гербового збору номiналом 1, 2, 5, 10 та 20 гривень обсягом 70 млн. екземплярiв виготовляються iз захищеного паперу без гумованого шару.

     Нумерацiя марок гербового збору складається iз серiї з трьох лiтер та шестизначного номера, нанесених паралельно довшiй сторонi марки.

     4. Захист марок гербового збору вiд пiдроблення, несанкцiонованого тиражування чи повторного використання визначається Мiнфiном за погодженням з Ощадбанком, Державною податковою адмiнiстрацiєю, МВС та СБУ.

     5. Марки гербового збору встановленого зразка виготовляються на замовлення Ощадбанку спецiалiзованим пiдприємством Мiнфiну за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Замовлення оформляється вiдповiдно до правил виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворого облiку, затверджених Мiнфiном, МВС та СБУ.

     Ощадбанк на пiдставi замовлень своїх регiональних управлiнь формує та подає у визначенi термiни пiдприємству-виробнику замовлення iз зазначенням кiлькостi та номiнальної вартостi марок гербового збору (в розрiзi регiональних управлiнь).

     6. Марки гербового збору виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блокiв, кiлькiсть марок у блоцi та кiлькiсть блокiв у пачцi встановлюються та можуть змiнюватися за погодженням з Ощадбанком.

     7. Забезпечення марками гербового збору регiональних управлiнь Ощадбанку здiйснюється пiдприємством-виробником згiдно з замовленням Ощадбанку.

     Марки гербового збору надсилаються пiдприємством-виробником через органи спецiального зв'язку цiнними посилками. У посилки вкладається накладна в двох примiрниках, в якiй зазначається номер замовлення, назва регiонального управлiння Ощадбанку - одержувача, кiлькiсть i номiнальна вартiсть марок, до накладних додаються нумерацiйнi описи.

Одержання i зберiгання марок гербового збору

     8. Пiсля одержання марок гербового збору регiональнi управлiння перевiряють вкладення посилок на вiдповiднiсть їх замовленню, керуючись iнструкцiєю Нацiонального банку з органiзацiї емiсiйно-касової роботи в установах банкiв України вiд 7 липня 1994 р. N 1. Згiдно з першим примiрником накладної в регiональному управлiннi Ощадбанку здiйснюється оприбуткування марок гербового збору. Другий примiрник накладної як пiдтвердження про одержання марок надсилається виробнику. Одночасно Ощадбанку надсилається електронне повiдомлення про виконання замовлення.

     Марки облiковуються на окремому аналiтичному рахунку "Гербовий збiр" позабалансового рахунка N 9819 "Iншi цiнностi i документи" в номiнальнiй вартостi (дебет рахунка N 9819, кредит рахунка N 9910).

     9. Одержанi марки регiональнi управлiння Ощадбанку перерозподiляють мiж пiдвiдомчими їм установами. Облiк передачi (прийому) марок гербового збору пiдвiдомчими установами Ощадбанку провадиться на таких рахунках: дебет рахунка N 9899, кредит рахунка N 9819 - при їх вiдправленнi та дебет рахунка N 9819 i кредит рахунка N 9899 - при одержаннi марок гербового збору.

     10. Установами Ощадбанку ведеться позасистемний облiк гербового збору в розрiзi вiдповiдних номiналiв.

     11. Приймання цiнних посилок з марками гербового збору регiональними управлiннями Ощадбанку, їх доставка до пiдвiдомчих установ та зберiгання в установах Ощадбанку здiйснюється вiдповiдно до вимог iнструкцiї Нацiонального банку з органiзацiї емiсiйно-касової роботи в установах банкiв України вiд 7 липня 1994 р. N 1. Реальна сума надходжень оприбутковується на позабалансовому рахунку 9819.

     12. Установи Ощадбанку зберiгають марки гербового збору в своїх примiщеннях. Примiщення мають бути технiчно укрiпленi та обладнанi засобами охоронно-пожежної сигналiзацiї. Ключi вiд примiщення, де знаходяться марки гербового збору, зберiгаються згiдно з правилами, визначеними Нацiональним банком.

     13. Обов'язки з реалiзацiї марок гербового збору покладаються на вiдповiдальну особу установи Ощадбанку наказом керiвника вiдповiдної установи банку. Пiсля видання наказу керiвник (або за його дорученням iнша посадова особа) зобов'язаний ознайомити вiдповiдальну особу (пiд розписку) з наказом i порядком реалiзацiї та ведення облiку марок гербового збору, пiсля чого цi марки передаються вiдповiдальнiй особi пiд звiт. Вiдповiдальна особа несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть за забезпечення схоронностi прийнятих марок i за будь-яке їх пошкодження, спричинене внаслiдок умисних дiй чи несумлiнного ставлення до своїх обов'язкiв.

     Виконання обов'язкiв вiдповiдальної особи з реалiзацiї марок гербового збору в разi потреби покладається на iншу вiдповiдальну особу у порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту.

     14. У разi замiни вiдповiдальної особи установи Ощадбанку марки гербового збору, що перебувають пiд її звiтом, негайно перелiчуються працiвником, якому вони передаються, у присутностi членiв комiсiї, призначених керiвником установи Ощадбанку (або за його дорученням - заступником керiвника). Про результати перерахування i передачi марок гербового збору складається акт за пiдписами зазначених осiб.

     15. У термiни, встановленi керiвником установи Ощадбанку (або за його дорученням - заступником керiвника), але не рiдше одного разу на квартал проводиться раптова ревiзiя пiдвiдомчих їй установ з повною перевiркою наявностi марок гербового збору, ведення їх облiку. Для проведення ревiзiї наказом керiвника установи Ощадбанку (або за дорученням керiвника - його заступником) призначається комiсiя, яка за результатами ревiзiї складає акт. У разi виявлення ревiзiєю нестачi або надлишку марок гербового збору в актi зазначається кiлькiсть нестачi або надлишку марок гербового збору, їх номiнальна вартiсть та причини виникнення невiдповiдностi.

Реалiзацiя марок гербового збору

     16. Реалiзацiя марок суб'єктам господарської дiяльностi здiйснюється операцiйним управлiнням Ощадбанку, його регiональними управлiннями та вiддiленнями як за готiвку, так i в безготiвковiй формi, а фiлiями Ощадбанку - лише у готiвковiй формi.

     Така реалiзацiя здiйснюється тiльки за пред'явленням iдентифiкацiйного коду платника податкiв за ЄДРПОУ, iдентифiкацiйного номера ДРФО або реєстрацiйного (облiкового) номера платника податкiв з тимчасового реєстру Державної податкової адмiнiстрацiї.

     17. Реалiзацiя марок гербового збору за готiвку здiйснюється за поданням замовлення-розрахунка.

     18. Для одержання марок гербового збору у разi здiйснення розрахунку в безготiвковiй формi платниками подаються до установ Ощадбанку, зазначених у пунктi 16 цього Порядку, замовлення-розрахунок на придбання марок у двох примiрниках, один з яких залишається в установi, другий (з вiдмiткою установи банку про оплату) повертається замовнику.

     Одержувач марок гербового збору подає до установи Ощадбанку довiренiсть, оформлену в установленому порядку, i свiй примiрник замовлення-розрахунка. Пiсля перевiрки факту надходження коштiв вiд платника йому видаються марки гербового збору.

     19. Одержувач марок гербового збору ставить особистий пiдпис у журналi облiку, що складається за формою, затвердженою Ощадбанком та погодженою з Державною податковою адмiнiстрацiєю.

     20. У разi порушення платником гербового збору термiну одержання марок, визначеного пунктом 18 Положення про гербовий збiр, затвердженого Указом Президента України вiд 6 листопада 1998 р. N 1222 "Про гербовий збiр" (далi - Положення), кошти наступного дня повертаються на рахунок платника (дебет рахунка N 2909, кредит кореспондентського рахунка).

     У разi вiдмови заявника вiд одержання марок установа Ощадбанку на письмову вимогу заявника повертає йому кошти, перерахованi за марки.

     21. Кошти на вiдшкодування санкцiй, передбачених пунктом 21 Положення, перераховуються платнику гербового збору наступного дня пiсля одержання мотивованої скарги i вiдносяться на результати поточної дiяльностi установ Ощадбанку.

Звiтнiсть установ Ощадбанку про реалiзацiю марок гербового збору

     22. Для зарахування коштiв, якi надходитимуть вiд суб'єктiв господарської дiяльностi за придбанi марки гербового збору, установи Ощадбанку вiдкривають окремi аналiтичнi рахунки "Гербовий збiр" на балансових рахунках N 2909 "Iнша кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами банку". Iнформацiя про вiдкритi рахунки розмiщується в установах банку в доступних для ознайомлення платниками гербового збору мiсцях.

     23. Ощадбанк щомiсячно в установленi термiни подає Державнiй податковiй адмiнiстрацiї звiт про надходження та розподiл коштiв вiд реалiзацiї марок гербового збору, кiлькiсть i номiнальну вартiсть реалiзованих та нереалiзованих марок.

Перерахування коштiв за реалiзованi марки

     24. Фiлiї Ощадбанку в термiн не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня продажу марок гербового збору надсилають до вiддiлень Ощадбанку документи, що пiдтверджують їх продаж. На пiдставi цих документiв вiддiлення Ощадбанку здiйснюють перерахування коштiв, одержаних фiлiями вiд реалiзацiї марок гербового збору, до бюджетiв пiсля складання балансу в день його формування на рахунки вiддiлень Державного казначейства вiдповiдного регiону.

     25. Одержанi вад реалiзацiї марок гербового збору кошти щоденно розподiляються за рiзницею суми мiж кредитовим оборотом за аналiтичним рахунком позабалансового рахунка N 9819 та дебетовим оборотом позабалансового рахунка N 9899. Iз загальної суми коштiв, одержаних установою банку вiд фактичної реалiзацiї марок за день, вираховується 2 вiдсотки за їх збереження та реалiзацiю, якi меморiальним ордером зараховуються в дохiд Ощадбанку (дебет рахунка N 2909, кредит рахунка N 6110).

     Визначена сума до перерахування розподiляється i перераховується до бюджетiв згiдно з пунктом 20 Положення. На суми перерахувань складаються платiжнi доручення iз зазначенням вiдповiдних реквiзитiв та коду бюджетної класифiкацiї.

     Перерахування коштiв до бюджетiв установи Ощадбанку здiйснюють щоденно за звiтний день не пiзнiше 10 години наступного дня в установи уповноважених банкiв, на рахунки вiддiлень Державного казначейства вiдповiдного регiону (дебет рахунка N 2909, кредит кореспондентського рахунка Ощадбанку N 1200, 3900).

     26. Кошти, що належать державному бюджету, перераховуються на рахунки Державного казначейства в установах уповноважених банкiв за балансовим рахунком N 2510 та в установах Нацiонального банку за балансовим рахунком N 3510 за вiдповiдним кодом бюджетної класифiкацiї.

     27. Кошти, що належать бюджетам Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, перераховуються на рахунки вiдповiдних фiнансових управлiнь з призначенням платежу "Гербовий збiр".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.