ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

вiд 07.07.94 N 11/1-3032

 

Начальникам митниць


Про операцiї з давальницькою сировиною

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державного митного комiтету України
вiд 1 листопада 1994 року N 11/3-3785,
листом Державної митної служби України
вiд 20 сiчня 1998 року N 11/1-567

     Додатково див. роз'яснення Державного митного комiтету України вiд 5 серпня 1994 року N 11/2-7067

     В зв'язку з численими запитами, що надходять до Державного митного комiтету України щодо застосування окремих пунктiв Тимчасового положення "Про порядок здiйснення у 1994 роцi зовнiшньоекономiчних операцiй з давальницькою сировиною", роз'яснюємо:

     1. Пiдставою для митного оформлення готової продукцiї, що вироблена з використанням давальницької сировини, закупленої за валюту в Українi i яка вивозиться з митної територiї України, є пред'явлення українським виконавцем органовi митного контролю контракта на придбання сировини в Українi за цiнами не нижче дiючих на момент заключення контракту, довiдки уповноваженого банку або iнших фiнансово-кредитних установ про надходження валюти на територiю України. Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини iноземного замовника i належить йому, не пiдпадає пiд режим квотування i лiцензування, на неї не поширюється спецiальний режим експорту.

(п.1 змiнено згiдно з листом ДМК України вiд 01.11.94 N 11/3-3785)

     2. У випадках, коли при вивезеннi за межi митної територiї України давальницької сировини, на яку поширюється режим квотування i лiцензування, контрактом не передбачено повернення до України готової продукцiї, виробленої з цiєї сировини, ця сировина пiдлягає квотуванню i лiцензуванню.

     Частина давальницької сировини, що використовується для розрахункiв за її переробку, не пiдлягає лiцензуванню i квотуванню та оформляється як давальницька в межах визначених органом, який уповноважений управляти державним майном (Мiнiстерство, вiдомство, якому пiдпорядкований суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi).

     3. Кiлькiсть виконавцiв, а також етапiв (операцiй) переробки (обробки, збагачення) давальницької сировини в готову продукцiю чинним законодавством не обмежується.

     4. Для митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться (вивозиться) на митну територiю України, виконавець (замовник) має подати до митного органу України:

     а) вексель (письмове зобов'язання), взятий на облiк податковою iнспекцiєю (за винятком випадкiв, коли давальницька сировина закуплена в Українi iноземним замовником за валюту - див. п.1 цього листа);

     б) контракт на переробку (обробку, збагачення) давальницької сировини;

     Абзац 4 пункту 4 скасовано.

(згiдно з листом ДМСУ вiд 20.01.98 р. N 11/1-567)

     г) лiцензiю, якщо експорт сировини регулюється Декретами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 р. N 16-92 "Про встановлення спецiального режиму експорту окремих видiв товарiв" та вiд 31 грудня 1992 р. N25-92 "Про державне регулювання виробництва, торгiвлi, експорту спирту, напоїв з його використанням i торгiвлi тютюновими виробами", а також у випадках, коли при вивезеннi давальницької сировини, що пiдпадає пiд режим квотування i лiцензування, контрактом не передбачено повернення готової продукцiї, виробленої з цiєї сировини до України;

     д) дозвiл на iмпорт (експорт) сировини, якщо не передбачено чинним законодавством.

     5. Для митного оформлення готової продукцiї, що вироблена з давальницької сировини та вивозиться (ввозиться) за межi митної територiї України виконавець (замовник) має подати до митного органу України ввiзну (вивiзну) вантажну митну декларацiю на давальницьку сировину або документи вiдповiдно до п.1 цього листа, а також документи, передбаченi пунктом 5 цього листа, за винятком пiдпунктiв "а" i "г".

Голова Комiтету А. Колос
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.