Документ скасований: Лист НБУ № 40-0006/16290 від 22.03.2018

НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

вiд 05.02.99 р. N 13-210/376-1074

 

Департамент валютного
регулювання
Кримському республiканському,
обласним та по м. Києву i
Київськiй областi управлiнням
Нацiонального банку України,
ОПЕРУ НБУ, ГУ НБУ
Комерцiйним банкам, УМВБ
Асоцiацiї українських банкiв


     У зв'язку iз зверненням Державної митної служби України доводимо до вiдома роз'яснення Держмитслужби щодо декларування товарiв за договорами комiсiї.

     Заповнення вантажної митної декларацiї здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 що зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247, та Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380, що зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909. Листом Держмитслужби вiд 11.08.98 N 10/1-1818-ЕП наданi роз'яснення щодо визначення осiб, умов та мiсця декларування товарiв за договорами комiсiї вiдповiдно до зазначених нормативних актiв.

     Вiдповiдно до вказаних нормативних документiв при митному оформленнi товарiв за договорами комiсiї у графi 9 "Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання" вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) зазначаються вiдомостi про вiтчизняну особу, що уклала зовнiшньоекономiчний договiр на вiдшкодувальнiй основi: у разi митного оформлення товарiв за договорами комiсiї - про комiсiонера, а у графi 28 "Фiнансовi та банкiвськi вiдомостi" ВМД наводяться фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, зазначену у графi 9 ВМД. Якщо умовами зовнiшньоекономiчного договору, укладеного вiдповiдно до чинного законодавства, передбачено здiйснення платежiв не через рахунок особи, що уклала зовнiшньоекономiчний договiр та зазначена у графi 9 (за договорами доручення, комiсiї, агентськими договорами тощо), то у графi 28 спочатку зазначаються фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, через рахунок якої будуть здiйснюватися платежi за зовнiшньоекономiчним договором, i додатково (вiдповiдно до п. 1.4 Iнструкцiї) на зворотнiй сторонi ВМД зазначаються фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, зазначену у графi 9. Вiдомостi про комiтента зазначаються у графi 2 ВМД при експортi товарiв, та у графi 8 - при iмпортi.

     При виникненнi можливих питань в частинi заповнення ВМД у банкiв пiд час здiйснення контролю за зовнiшньоекономiчними операцiями, якi здiйснюються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за договорами комiсiї, просимо звертатися до Держмитслужби.

     Довести змiст цього листа до вiдома клiєнтiв.

Перший заступник
Голови Правлiння
В. С. Стельмах
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.