ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

вiд 23.05.95 N 11/1-2199

 

Начальникам територiальних
митних управлiнь
Начальникам митниць


Щодо роз'яснень ПОРЯДКУ митного оформлення за по переднiми, загальними ВМД та по СУПРОВIДНИМ документам

     Згiдно п. 5,6 наказу Держмиткому N 172 вiд 18.04.95 року повiдомляємо наступне:

     1. Заповнення попередньої та загальної вантажної митної декларацiї здiйснюється у встановленому порядку декларування вантажiв за винятком:

     а) При поданнi попередньої ВМД вiдповiдно до п.1 цього наказу:

  • декларант не заповнює наступнi графи ВМД - 12; 16: 18: 21; 22; 23; 25; 26; 34: 35; 38; 42; п. 2 гр.44; 45; 46; 47; В декларацiї.

  • заповнення графи 1 має наступнi особливостi - в першому пiдроздiлi графи вказується "", в третьому пiдроздiлi графи вказується "ПД".

  • в графi 44 п. 6 вказується зобов'язання про подання ВМД, оформленої в повному обсязi в термiн, встановлений згiдно пункту згаданого наказу.

  • в графi 50 вказується керiвник та головний бухгалтер пiдприємства (якому надається вiдстрочка в поданнi ВМД, оформленої в повному обсязi), номер телефона. Запис завiряється печаткою цього пiдприємства.

     б) при поданнi ВМД вiдповiдно до п. 2 наказу (в подальшому "загальна ВМД");

  • декларант не заповнює наступнi графи ВМД - 6; 16; 19; 21; 32; 47; В декларацiї.

  • заповнення графи 1 має наступнi особливостi - в першому пiдроздiлi графи вказується напрямок перемiщення товару:

     при вивезеннi - "ЕК"

     при ввезеннi - "" ;

     в другому пiдроздiлi вказується код митного режиму:

     при вивезеннi - "10"

     при ввезеннi - "40" ;

     в третьому пiдроздiлi вказується "ЗД".

  • графа 44 п.6 та графа 50 заповнюються в тому ж порядку, як i попередня ВМД.

     2. Порядок реєстрацiї i проставлення штампiв:

     а) При поданнi попередньої ВМД:

     Реєстрацiя попередньої ВМД i проставлення штампiв про результати митного оформлення вiдповiдає порядку, який застосовується при митному оформленнi товарiв.

     Пiсля реєстрацiї i проставлення вiповiдних штампiв попередня декларацiя ставиться на контроль.

     При пред'явленi декларацiї, заповненої у звичайному порядку (як при iмпортi товарiв) в числi iнших вiдомостей перевiряється наявнiсть номера попередньої декларацiї, який вказується у графi 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ".

     б) При поданнi загальної ВМД;

  • Загальна ВМД з проставленням штампу "Пiд митним контролем" ставиться на контроль митних органiв. Випуск вантажiв за загальною ВМД здiйснюється по супровiдним документам з проставленням штампiв, якi застосовуються при митному оформленнi. На вантажi, шо вивозяться з територiї України, складається внутрiшнiй транзитний документ на бланку "Провiзної вiдомостi" (див. пункт 3.4 наказу Держмиткома N 246 вiд 27.09.93р.) з вiдмiткою "Загальна ВМД N...". Митниця на пiдставi загальної ВМД здiйснює облiк випущеного вантажу. Реєстрацiя загальної ВМД проводиться у порядку, який застосовується при митному оформленнi товарiв.

  • При пред'явленi ВМД, заповненої у звичайному порядку, в числi iнших вiдомостей перевiряється наявнiсть номера загальної ВМД, який вказується у графi 40 "Загальна декларацiя/попереднiй документ".

     3. Попередня та загальна ВМД використовуються для здiйснення митного контролю i їх данi не передаються до IОЦ для Формування бази даних митної статистики зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     При поданнi попередньої та загальної ВМД митнi збори не стягуються.

     При митному оформленнi експорту(iмпорту) вантажiв по товаро-супровiдним докунентам, подання нитним органам дозволiв уповноважених державних органiв (МВС, МОЗ, МЗЕЗ, УКЕК та iншi), якщо це передбачено чинним законодавством, є обов'язковим.

Голова Комiтету Ю. Кравченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.