ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 05.09.97 р. N 11/3-8383

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про тимчасовий порядок митного оформлення зовнiшньоторговельних операцiй приватних пiдприємцiв

     У зв'язку iз багаточисельними зверненнями громадян, якi мають намiр провадити пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи (далi - приватних пiдприємцiв), щодо митного оформлення зовнiшньоторговельних операцiй, повiдомляємо наступне.

     Вiдповiдно до чинного законодавства України (в т. ч. Законiв України "Про пiдприємництво", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть") приватнi пiдприємцi є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України i мають право на здiйснення будь-якої дiяльностi, не забороненої в Українi.

     Згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.01.96 р. N 125 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" громадянам, якi мають намiр провадити пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, присвоюються 10-значнi коди з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, що ведеться Державною податковою адмiнiстрацiєю.

     Враховуючи зазначене, регiональним митницям та митницям тимчасово, до окремого розпорядження ДМСУ, здiйснювати акредитацiю та митне оформлення зовнiшньоторговельних операцiй зазначеної категорiї суб'єктiв ЗЕД згiдно з встановленим порядком та з урахуванням наступних особливостей.

     Пiдставою для митного оформлення є представлення приватним пiдприємцем наступних документiв:

     1. Свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - фiзичної особи у виконавчому комiтетi мiської, районної в мiстi Ради або в районнiй, мiськiй мiст Києва та Севастополя державної адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням (мiсцем проживання).

     2. Реквiзитiв Державної податкової адмiнiстрацiї, яка надала код з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв (код ЄДРПОУ, назва, адреса, тел.).

     3. Довiдки уповноваженого банку про наявнiсть карбованцевого розрахункового та (або) валютного рахункiв.

     4. Паспортних даних приватного пiдприємця, зразкiв пiдпису та печатки (на печатцi повинен зазначатись iдентифiкацiйний код суб'єкта пiдприємницької дiяльностi), якi використовуються при оформленнi документiв у митних органах.

     5. Вiдповiдних дозволiв, сертифiкатiв, лiцензiй у випадках, передбачених чинним законодавством України.

     6. ВМД заповненої згiдно з встановленим порядком та з урахуванням наступних особливостей:

     - в графi 2 (при експортi) та 8 (при iмпортi) ВМД повинен зазначатися 10-значний код з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, а також паспортнi данi приватного пiдприємця;

     - в графi 44 в разi вiдсутностi зовнiшньоекономiчного контракту зазначається "Б/К" (вiдсутнiсть цього контракту не може бути пiдставою для вiдмови в митному оформленнi).

     До внесення необхiдних змiн у програмне забезпечення, забезпечити зберiгання таких вантажних митних декларацiй в окремому архiвi. Пiсля надходження до митних установ доопрацьованого програмного забезпечення, органiзувати введення даних, вмiщених у вказаних ВМД, в електронну базу ВМД та передачу електронних копiй ВМД до IАМУ у встановленому порядку.

Заступник Голови Служби С. Яценко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.