ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

09.12.96 р. N 11/2-9125

 

Начальникам митниць


Про митне оформлення предметiв (товарiв), якi ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну

     У зв'язку з надходженням на адресу центрального апарату Державної митної служби України чисельних запитiв вiд громадян, установ, органiзацiй та з метою однозначного тлумачення i застосування нормативних документiв стосовно нарахування вiдповiдних платежiв на товари та iншi предмети (у тому числi транспортнi засоби та запасних частин до них), якi ввозяться (пересилаються) на територiю України громадянами повiдомляємо, що ввiзне мито, митний i акцизний збiр, податок на добавлену вартiсть необхiдно нараховувати згiдно з законодавством України чинним на день подання (оформлення) митної декларацiї (ст.58. Конституцiї України, ст.17 Закону України "Про єдиний митний тариф" вiд 05.02.92 р. N 2097-XII).

     При безпосередньому ввезеннi або надходженнi у вантажному вiдправленнi оформляється:

  • на товари (iншi предмети) митна декларацiя форми МД-4;

  • на транспортнi засоби та запаснi частини до них, якi пiдлягають реєстрацiї в органах ДАI МВС України митна декларацiя форми МД-7.

     При надходженнi у несупроводжуваному багажi (НСБ) товарiв (iнших предметiв), транспортних засобiв та запасних частин до них, якi пiдлягають реєстрацiї в органах ДАI МВС України оформляється митна декларацiя форми МД-4.

     Для отримання громадянином транспортного засобу або запасних частин до нього, що надiйшов у НСБ, митницi необхiдно подати:

  • митну декларацiю форми МД-4, оформлену прикордонною митницею з вiдмiткою про НСБ та його вмiст;

  • реєстрацiйнi та технiчнi документи на транспортний засiб (у разi видачi у країнi придбання ксерокопiй зазначених документiв, вони повиннi бути засвiдченi нотарiально або митними органами чи полiцiєю у країнi придбання);

  • документи, що пiдтверджують право власностi або користування;

  • документи, що пiдтверджують факт використання на придбання транспортного засобу iноземної валюти з пiдтвердженими джерелами походження (у разi потреби);

  • закордонний паспорт з дата-штампами про перетин державного кордону, що пiдтверджують факт перебування за кордоном у час придбання (одержання) транспортного засобу.

     При наявностi належним чином оформлених вищевказаних документiв необхiдно видавати митну декларацiю форми МД-7 з обов'язковим зазначенням у пунктi " Наявнiсть необхiдних для реєстрацiї документiв " дати оформлення митної декларацiї МД-4 з завiренням особистою номерною печаткою iнспектора митницi.

     У разi вiдсутностi у митнiй декларацiї форми МД-4 вiдмiтки про НСБ таке надходження вважати вантажним вiдправленням.

     При порушеннi термiну доставлення транспортного засобу (запасних частин) у строк, зазначений у митнiй декларацiї форми МД-7 особи, якi вчинили таке порушення, пiдлягають вiдповiдальностi згiдно з ст. 109 та ст.139 Митного кодексу України.

В.о. Першого заступника Голови Державної митної служби О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.