ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.02.99 N 11/2-2048

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо оформлення попередньої вантажної митної декларацiї

     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.02.99 N iнд. 62 надсилаємо роз'яснення щодо порядку оформлення попередньої ВМД (ПД), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267, вiдносно пропуску на митну територiю України товарiв, що iмпортуються суб'єктами Пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш" та входять до перелiку товарiв, ввезення яких на митну територiю України здiйснюється за умови подання митницi на кордонi попередньої вантажної митної декларацiї.

     Оскiльки вiдповiдно до пункту 1 Закону України вiд 23.02.96 N 65/96-ВР "Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш" суб'єктам експериментальної економiчної зони "Сиваш" наданi пiльги по сплатi ввiзного мита та податку на додану вартiсть при ввезеннi на митну територiю України сировини, матерiалiв устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв) для потреб власного виробництва з метою реалiзацiї у межах цiєї зони затверджених в установленому порядку iнвестицiйних проектiв, до суми фiнансової застави (платежiв за (ПД) не включаються суми ввiзного мита i ПДВ, за умови подання до митницi у момент оформлення попередньої митної декларацiї пiдприємством-iмпортером документiв, що пiдтверджують право суб'єкта на такi пiльги.

Перший Заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.