ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.03.99 N 11/4 - 2487

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо надання роз'яснень до наказу Держмитслужби вiд 05.01.99 N 4

     У зв'язку iз запитами митних установ та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з питань, що виникають в результатi практичного застосування положень Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 05.01.99 N 4 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.01.99 за N 45/3338 (далi - Порядок) надаємо роз(яснення з наступних питань.

     Положеннями, направленими на спрощення процедури передачi митницею товарiв пiдприємствам для зберiгання пiд митним контролем, зокрема є:

     1. Пунктом 2.1 Порядку передбачена можливiсть розгляду заяви щодо розмiщення товарiв на пiдприємствi для зберiгання пiд митним контролем та прийняття рiшення про надання вiдповiдного дозволу на цю операцiю не тiльки начальником митного органу (визначення термiну "митний орган" для цiлей зазначеного Порядку наведено в пунктi 1.2), а й iншою, уповноваженою вiдповiдним наказом начальника митницi, посадовою особою.

     Реєстрацiя зазначеної заяви пiдприємства вiдповiдно до пункту 2.8 Порядку може здiйснюватись у встановленому порядку в митному органi, який безпосередньо приймає її до розгляду.

     2. Рiшення про мiсце i час здiйснення митного оформлення вiдповiдно до статтi 38 Митного кодексу України (далi - Кодекс), зокрема про передачу митницею товарiв пiдприємствам для зберiгання пiд митним контролем, приймається лише пiсля того, як товари доставленi в митницю призначення вiдповiдно до статтi 82 Кодексу в спецiально встановленi цiєю митницею зони митного контролю вiдповiдно до статтi 23 Кодексу.

     3. Зазначений Порядок не регламентує процедуру перемiщення товарiв через митнi термiнали (автопорти).

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.