Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 674 від 07.10.2003

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

05. 01. 99 N 4


Про затвердження Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем

Зареєстровано
в Мiнiстерствi Юстицiї України
"27"сiчня 1999 р. за N 45/3338


     З метою встановлення єдиного порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем вiдповiдно до статтi 85 Митного кодексу України

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем (додається).

     2. Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О.I.), Правовому управлiнню (Тимошенко С.В.) забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Начальникам митних органiв iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та пiдприємства, що здiйснюють декларування на пiдставi договору, про встановлений цим наказом порядок.

     4. Управлiнню органiзацiї митного контролю (Бiльчук О.С.), Управлiнню нетарифного регулювання (Пашинний О.I.), Управлiнню митних доходiв та платежiв (Шульга С.В.) розробити порядок справляння митних зборiв за митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, установленим для митницi.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

Голова Служби Ю. Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
05.01.99 N 4
Зареєстровано в Мiнiстерствi Юстицiї України
"27" сiчня 1999 р. за N 45/3338

Порядок зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем

1. Загальнi положення

     1.1. Порядок зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем (далi - Порядок) розроблено на виконання статтi 85 Митного кодексу України та з урахуванням вимог:

     Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (далi - Порядок заповнення граф ВМД);

     Порядку справляння митних зборiв, якi нараховуються за вантажною митною декларацiєю, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 23.06.98 N 363 та зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 14.07.98 за N 443/2883 (далi - Порядок справляння митних зборiв).

     1.2. Термiни, якi вживаються у цьому Порядку, означають:

     "митний орган"- регiональну митницю, митницю, митний пост;

     "митний пiдроздiл" - пiдроздiл митного органу, який здiйснює безпосереднiй контроль за вивантаженням i зберiганням товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем на територiї пiдприємств;

     "пiдприємство" - українськi пiдприємства, установи та iншi органiзацiї, спiльнi пiдприємства, а також будь-якi iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi, належним чином зареєстрованi на територiї України, якi є власниками товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, та (або) стороною зовнiшньоекономiчого контракту, яка є одержувачем таких товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до товаросупровiдних документiв;

     "товаросупровiднi документи" - документи, якi прибувають разом з вантажем. До основних товаросупровiдних документiв, зокрема, належать товарно-транспортна накладна, комерцiйний рахунок, вiдвантажувальна специфiкацiя, пакувальний лист тощо.

     1.3. Товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України (далi - товари), перебувають пiд митним контролем вiдповiдно до статей 24 та 85 Митного кодексу України з моменту ввезення i до пропуску через митний кордон України.

     1.4. Строк перебування товарiв пiд митним контролем при ввезеннi їх на митну територiю України для нарахування митного збору за це обчислюється вiдповiдно до Порядку справляння митних зборiв.

     1.5. Пiдприємства зберiгають товари з дозволу митного органу та пiд його контролем до завершення митного оформлення (заявлення певного митного режиму).

     1.6. За зберiгання пiдприємствами товарiв пiд митним контролем (далi - зберiгання товарiв пiд митним контролем) нараховується збiр вiдповiдно до Порядку справляння митних зборiв.

     1.7. Строк зберiгання товарiв пiд митним контролем установлено вiдповiдно до частини 1 статтi 89 Митного кодексу України.

     1.8. Строк зберiгання товарiв пiд митним контролем обчислюється з дати їх фактичного передання на зберiгання пiдприємству, тобто з дати оформлення Акта про прийняття-передання товарiв (предметiв) на зберiгання пiд митним контролем (далi - Акт). Форму Акта наведено в додатку 1.

     1.9. Перiоди часу, якi вiдповiдно до вимог Порядку справляння митних зборiв не включаються до строку перебування пiд митним контролем при нарахуваннi за це зборiв, не є пiдставою для перевищення строку, встановленого вiдповiдно до частини 1 статтi 89 Митного кодексу України.

     1.10. Варiант зберiгання товарiв пiд митним контролем є альтернативним варiанту зберiгання цих товарiв на митному лiцензiйному складi (далi - МЛС). При цьому зберiгання товарiв пiд митним контролем можливе за наявностi хоча б однiєї з таких умов (якщо iнше не передбачено чинними нормативно-правовими актами):

     а) пiдприємство має власнi складськi примiщення, якi вiдповiдають вимогам пунктiв 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 цього Порядку;

     б) невиправдано великi вiдстанi мiж мiсцезнаходженням одержувача товару та МЛС;

     в) у зонi дiяльностi митного органу вiдсутнi МЛС;

     г) наявнi МЛС неспроможнi зберiгати потрiбнi обсяги товарiв;

     ґ) наявнi МЛС неспроможнi забезпечити спецiальнi умови зберiгання вiдповiдних товарiв;

     д) увезення вантажiв благодiйної допомоги;

     е) визнання митницею необхiдностi подальшого зберiгання товарiв пiд митним контролем у разi, якщо МЛС, на якому розмiщено такi товари, не забезпечує дотримання митного режиму, а в зонi дiяльностi митного органу вiдсутнi iншi МЛС.

     1.11. Товари, що ввозяться на митну територiю України за договорами консигнацiї, зберiгати пiд митним контролем на територiях пiдприємств забороняється. Такi товари в обов'язковому порядку заявляються до митного режиму митного складу.

2. Передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем

     2.1. Передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем провадиться з дозволу начальника митного органу, його заступника або iншої уповноваженої вiдповiдним наказом начальника митницi посадової особи.

     2.2. Пiсля фактичного надходження вантажу в митний орган призначення представник пiдприємства звертається з письмовою заявою за пiдписами керiвника та головного бухгалтера цього пiдприємства на iм'я начальника митного органу (далi - Заява). Формою Заяви (додаток 2) передбачено надання пiдприємством зобов'язання подати попередню вантажну митну декларацiю (декларацiю-зобов'язання), заповнену вiдповiдно до роздiлу 3.1 Порядку заповнення граф ВМД, у встановлений строк.

     2.3. До Заяви додаються:

     зовнiшньоекономiчний контракт (крiм випадкiв надходження вантажiв благодiйної допомоги);

     договiр комiсiї (у разi передання товару на зберiгання комiтентом);

     облiкова картка суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (подання облiкової картки комiтентом у разi надходження товарiв на його адресу не є обов'язковим);

     товаросупровiднi документи, що дають можливiсть iдентифiкувати цей товар;

     договiр оренди складу (якщо склад для зберiгання орендується пiдприємством);

     договiр пiдприємства з власником складу (якщо товар зберiгатиметься пiд митним контролем на складi пiдприємства, яке не є стороною контракту чи власником товару), яким передбачено вiдповiдальнiсть сторiн за збереження товару та сплату всiх необхiдних митних платежiв;

     договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть, укладений вiдповiдно до статтi 135-1 Кодексу законiв про працю.

     попередня або попередня (акцизна) вантажна митна декларацiя у разi, якщо товари ввезено вiдповiдно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.05.98 за N 339/779 (далi - Положення про порядок контролю за ввезенням окремих товарiв);

     вантажна митна декларацiя, оформлена вiдповiдно до митного режиму митного складу (якщо товар був попередньо розмiщений на митному лiцензiйному складi);

     копiя довiдки Державної податкової адмiнiстрацiї про реєстрацiю мiсць зберiгання оптових партiй алкогольних напоїв та тютюнових виробiв у разi розмiщення на зберiгання пiд митним контролем зазначених товарiв.

     При цьому в разi залишення у справах митницi копiй зазначених документiв вона звiряє їх з оригiналами. Ксерокопiї цих документiв завiряються печаткою пiдприємства.

     2.4. Якщо передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем проводиться за участю пiдприємства, що здiйснює декларування на пiдставi договору (далi - посередник), то до комплекту документiв, зазначених у пунктi 2.3 цього Порядку, додаються:

     копiя договору на декларування товарiв;

     копiя квалiфiкацiйного свiдоцтва особи, уповноваженої на декларування.

     У цьому разi в реквiзитi Заяви "Примiтки" зазначається iнформацiя про надання повноважень посереднику щодо передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем.

     2.5. У разi неодноразових (систематичних, постiйних) операцiй з передання певному пiдприємству товарiв на зберiгання протягом строку дiї тих чи iнших документiв (договорiв), зазначених у пунктах 2.3, 2.4 цього Порядку, митний орган визначає доцiльнiсть подання їх копiй при оформленнi кожної конкретної такої операцiї.

     Обґрунтування доцiльностi подання конкретного комплекту копiй зазначених документiв наводиться пiдприємством у реквiзитi Заяви "Примiтки".

     2.6. У разi виконання вимог, установлених у пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 цього Порядку, митний орган дає дозвiл на зберiгання товарiв пiд митним контролем.

     Якщо пiдприємство є порушником митних правил при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй або допускало порушення строкiв подання декларацiї-зобов'язання, то начальник митного органу має право заборонити зберiгання товарiв пiд митним контролем.

     2.7. Дозволом на зберiгання товарiв пiд митним контролем є резолюцiя посадової особи митного органу, зазначеної в пунктi 2.1 цього Порядку, на Заявi.

     2.8. Заява реєструється згiдно з установленим порядком i передається (в тому числi через заявника) до митного пiдроздiлу до виконання разом з поданими згiдно з пунктами 2.3, 2.4, 2.5 документами та декларацiєю-зобов'язанням (у випадках, зазначених у пунктах 3.1, 3.3, 3.4).

     2.9. Якщо товари, якi перемiщуються через митний кордон України, визнанi такими, що пiдлягають подальшому фiтосанiтарному, ветеринарному, екологiчному, радiологiчному та iншим видам контролю на територiї України, то митному пiдроздiлу на момент вивантаження цих товарiв з транспортного засобу, яким доставлено товари, подаються вiдповiднi сертифiкати, дозволи тощо. Результати зазначених видiв контролю в установлених випадках вiдображаються у виглядi вiдмiток (штампiв, печаток тощо) державних iнспекторiв служб, зазначених у пунктi 2.18 цього Порядку, на вiдповiдних документах.

     2.10. При необхiдностi митний орган дає дозвiл або вимагає передання на зберiгання пiд митним контролем товарiв у транспортному засобi, яким цей товар був доставлений на адресу одержувача вантажу вiдповiдно до товаросупровiдних документiв.

     2.11. У митному пiдроздiлi Заява пiдприємства реєструється в Журналi облiку товарiв, що передаються на зберiгання пiд митним контролем, за встановленою формою (додаток 3). За рiшенням начальника митного органу до цього Журналу можуть вноситись iншi додатковi вiдомостi.

     2.12. Передання товарiв на склад для зберiгання пiд митним контролем здiйснюється у присутностi посадової особи митного органу, уповноважених осiб пiдприємства та у вiдповiдних випадках - власника цього складу. Факт такого передання в обов'язковому порядку фiксується в Актi. Технологiю присвоєння реєстрацiйних номерiв та облiку Актiв начальник митного органу визначає та затверджує самостiйно.

     2.13. Акт заповнюється у трьох примiрниках:

     перший примiрник залишається у справах митного органу;

     другий примiрник призначається для власника складу (у вiдповiдних випадках);

     третiй примiрник призначається для пiдприємства (посередника).

     Одержувачi другого та третього примiрникiв Акта розписуються про факт отримання в першому примiрнику.

     2.14. Якщо пiдприємство є одночасно власником складських примiщень, то Акт заповнюється в установленому порядку у двох примiрниках. При цьому реквiзити "пiдприємство, яке передає товари на зберiгання пiд митним контролем" та "пiдприємство (власник складу), яке приймає товари на зберiгання пiд митним контролем" збiгаються. Пiдприємство несе повну вiдповiдальнiсть за операцiї, зазначенi в пунктах 4.10, 4.11 цього Порядку.

     2.15. У разi виявлення пiд час передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем порушення митних правил посадова особа митного органу, яка виявила правопорушення, складає вiдповiдний протокол.

     2.16. Заява, Акт та всi поданi документи перебувають на контролi в митному пiдроздiлi.

     2.17. Форми Акта та Заяви, наведенi вiдповiдно в додатках 1 та 2 цього Порядку, виготовляються за допомогою комп'ютера або друкарським способом.

     2.18. У разi передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем у присутностi представникiв iнших органiв виконавчої влади (Держстандарту, Служби державного ветеринарного контролю, Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, Головної державної iнспекцiї з карантину рослин, Державної служби з охорони навколишнього природного середовища, Торгово-промислової палати та iн.) вiдомостi про цих осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце роботи, посада) заносяться iнспектором митного органу до Акта.

3. Оформлення декларацiї-зобов'язання

     3.1. Декларацiя-зобов'язання має бути подана пiдприємством митному пiдроздiлу в обов'язковому порядку на 15-й день перебування товарiв пiд митним контролем.

     3.2. У разi оформлення попередньої або попередньої (акцизної) вантажної митної декларацiї вiдповiдно до вимог Положення про порядок контролю за ввезенням окремих товарiв або в разi надходження в Україну вантажiв благодiйної допомоги декларацiя-зобов'язання не подається.

     3.3. Декларацiя-зобов'язання на бажання пiдприємства може бути подана митному органу впродовж 15-денного строку перебування товарiв пiд митним контролем, у тому числi разом з Актом й у день передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем.

     3.4. Якщо пiдприємство передає товари на зберiгання пiд митним контролем у складських примiщеннях, якi не є його власнiстю, то декларацiя-зобов'язання подається митному органу разом з Актом в обов'язковому порядку.

     3.5. Оформлений у встановленому порядку Акт є пiдставою для зняття з контролю документа контролю за доставкою вантажу в митницю призначення, який застосовується вiдповiдно до пункту 5.9 цього Порядку.

     3.6. У разi передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем за Актом без одночасного оформлення декларацiї-зобов'язання сплата митного збору за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари, здiйснюється вiдповiдно до порядку, що встановлюється Держмитслужбою.

     3.7. У разi передання товарiв на зберiгання пiд митним контролем за Актом разом з оформленням декларацiї-зобов'язання сума нарахованого митного збору за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари, зазначається у графi 47 цiєї декларацiї.

     3.8. Вiдомостi про Акт зазначаються в установленому порядку в графi 44 декларацiї-зобов'язаннi. При цьому проставляються роздiл документа "9" та код документа "9003".

     3.9. У випадку, передбаченому пiдпунктом "е" пункту 1.10 цього Порядку, декларацiя-зобов'язання подається митному пiдроздiлу разом з Актом. При цьому початок перебiгу строкiв, зазначених у пунктах 1.4, 1.7 цього Порядку, починається з моменту оформлення декларацiї-зобов'язання та складання Акта.

     3.10. Декларацiя-зобов'язання не дає права на використання задекларованих товарiв з будь-якою метою на територiї України i призначена для здiйснення митного контролю.

4. Зберiгання товарiв пiд митним контролем

     4.1. Пiдприємства зберiгають товари в обладнаних складських примiщеннях до завершення митного оформлення за умови виконання вимог, що забезпечують здiйснення митного контролю в повному обсязi, зокрема статей 23, 26 Митного кодексу України, а також нормативних актiв Держмитслужби.

     4.2. Склад, призначений для зберiгання товарiв пiд митним контролем, повинен мати всi необхiднi умови для забезпечення митного контролю, а саме:

     а) унеможливлювати вилучення зi складу поза митним контролем транспортних засобiв i товарiв, якi в ньому зберiгаються;

     б) не допускати проникнення до складу стороннiх осiб;

     в) мати не менш нiж два засоби забезпечення (iдентифiкацiї) на входi в закрите складське примiщення, один з яких має бути у вiданнi митного органу;

     г) мати засоби облiку та контролю для складiв, призначених для зберiгання наливних та насипних товарiв.

     4.3. Дозволяється видiляти мiсця для зберiгання товарiв пiд митним контролем на складi, призначеному для зберiгання товарiв, що не перебувають пiд митним контролем. Органiзацiя такого зберiгання має забезпечувати виконання вимог пiдпунктiв "а", "б", "в", "г" пункту 4.2 цього Порядку.

     4.4. Якщо товари через габарити або з iнших причин не можуть зберiгатись у закритих примiщеннях, то за рiшенням начальника митного органу дозволяється використовувати вiдкритi майданчики, що перебувають у межах територiї пiдприємства, яке приймає вантаж на зберiгання, за умови функцiонування цiлодобового поста охорони. Територiя пiдприємства повинна бути огороджена.

     4.5. Власник складу зобов'язаний:

     сприяти здiйсненню митного контролю;

     вести облiк i подавати на вимогу митного органу звiт щодо товарiв, якi зберiгаються на складi пiд митним контролем;

     забезпечувати доступ посадових осiб митного органу до товарiв, що зберiгаються на складi пiд митним контролем, у будь-який час;

     на вимогу митного органу безоплатно надавати примiщення, обладнання i засоби зв'язку для здiйснення митного контролю та митного оформлення;

     виконувати iншi зобов'язання, що встановлюються чинним законодавством.

     4.6. Товари, що перебувають на складi, можуть бути з дозволу митного органу пiдданi:

     оглядовi та вимiрюванню;

     операцiям, необхiдним для забезпечення зберiгання цих товарiв у незмiнному станi, в тому числi вiдновлення пошкодженої упаковки.

     Зазначенi дiї проводяться власником складу, особою, яка має вiдповiднi повноваження щодо цих товарiв, або її представником.

     4.7. Якщо є необхiднiсть у вiдборi проб чи зразкiв товару, який перебуває пiд митним контролем, для проведення сертифiкацiї, то пiдприємство чи уповноважена ним особа письмово звертається до митного органу iз заявою про надання дозволу на видачу зразкiв на пiдставi договору на проведення робiт iз сертифiкацiї, укладеного з органом сертифiкацiї, або довiдки органу сертифiкацiї про укладення такого договору iз зазначенням номера договору, дати його пiдписання, строку виконання робiт i необхiдної кiлькостi проб (зразкiв). Заява повинна мiстити зобов'язання пiдприємства про повернення в установлений строк вiдiбраних зразкiв.

     4.8. У випадках зберiгання пiдприємством пiд митним контролем товару (продукцiї), що ввозиться незiбраним (комплектний об'єкт), чи товару (продукцiї), який для здiйснення сертифiкацiї потребує виконання монтажних робiт, митному пiдроздiлу подається вантажна митна декларацiя зi сплатою всiх належних платежiв, передбачених при митному оформленнi таких товарiв (продукцiї) у вiльне використання на митнiй територiї України. Пiдставою для оформлення зазначеної ВМД є:

     договiр на проведення робiт iз сертифiкацiї товару (продукцiї) мiж пiдприємством та органом сертифiкацiї;

     довiдка органу сертифiкацiї про укладення такого договору iз зазначенням номера договору та дати його пiдписання.

     4.9. Для проведення сертифiкацiї або випробувань товарiв з використанням руйнiвних методiв митному органу подається вантажна митна декларацiя, заповнена вiдповiдно до митного режиму вiльного використання на митнiй територiї України, зi сплатою всiх належних митних платежiв. Додатковою умовою оформлення зазначеної ВМД є договiр пiдприємства з органом сертифiкацiї (iншим уповноваженим органом) на проведення таких випробувань. Пiд час митного оформлення партiї товару у вiльне використання на митнiй територiї України такi товари не враховуються, оскiльки вони були випущенi ранiше.

     4.10. Вiдповiдальнiсть за декларування товарiв зi сплатою всiх належних платежiв, у тому числi митного збору за перебування товарiв пiд митним контролем, несе пiдприємство, що розмiстило товари на зберiгання пiд митним контролем, або пiдприємство, що здiйснює декларування на пiдставi договору.

     4.11. Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог щодо зберiгання товарiв пiд митним контролем несе власник складу.

     4.12. Якщо пiдприємство не одержало сертифiката вiдповiдностi або свiдоцтва про визнання iноземного сертифiката на певний товар, що зберiгається пiд митним контролем, то за поданням органу сертифiкацiї цей товар повинен бути ввезений на митний лiцензiйний склад або вивезений за межi митної територiї України.

5. Завершення митного оформлення

     5.1. Товари, що зберiгаються пiд митним контролем, знiмаються з контролю пiсля сплати всiх належних платежiв, у тому числi митного збору за перебування товарiв пiд митним контролем, на пiдставi оформленої вантажної митної декларацiї вiдповiдно до обраного митного режиму.

     5.2. Оформлення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до обраного митного режиму можливе лише пiсля перевiрки фактичної наявностi товарiв, щодо яких надано дозвiл на зберiгання пiд митним контролем.

     5.3. У разi виявлення нестачi товарiв, якi зберiгалися пiд митним контролем, до особи, вiдповiдальної за зберiгання цих товарiв, застосовуються санкцiї, передбаченi митним законодавством України.

     5.4. Товари, ввезенi на митну територiю України та розмiщенi на територiї пiдприємства пiд митним контролем, можуть випускатись:

     а) у вiльне використання на територiї України;

     б) за митний кордон України за наявностi форс-мажорних обставин за умови сплати митного збору в повному обсязi за перебування товарiв пiд митним контролем;

     в) для перероблення на митнiй територiї України;

     г) для проведення випробувань з метою одержання сертифiката вiдповiдностi;

     ґ) для тимчасового використання на митнiй територiї України;

     д) для перевезення на iншi склади, в т.ч. на митнi лiцензiйнi склади, в зонi дiяльностi тiєї ж митницi;

     е) для здiйснення транзитних перевезень (за окремим дозволом Держмитслужби);

     є) для перевезення в iншi митницi для проведення митного оформлення за наявностi вiдповiдного узгодження мiж митницями.

     5.5. Перевезення товарiв зi складу, де вони зберiгалися пiд митним контролем, на iнший склад у зонi дiяльностi тiєї ж митницi здiйснюється з дозволу посадової особи, зазначеної в пунктi 2.1 цього Порядку, за письмовою заявою пiдприємства або особи, ним уповноваженої. При цьому беруться до уваги обставини, що унеможливлюють подальше зберiгання пiд митним контролем товарiв на попередньому складi.

     5.5.1. При розмiщеннi товарiв на зберiгання пiд митним контролем на iншому складi оформлюється нова декларацiя-зобов'язання разом зi складанням нового Акта. При цьому сума нарахованого митного збору за митне оформлення товарiв у зонах митного контролю зазначається у графi 47 цiєї декларацiї. Вiдомостi про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 декларацiї-зобов'язання. При цьому зазначаються роздiл документа "9" та код документа "9003".

     5.5.2. Строк зберiгання товарiв пiд митним контролем, зазначений у пунктi 1.7 цього Порядку, обчислюється з моменту складання першого Акта при розмiщеннi цих товарiв на зберiгання пiд митним контролем i не переривається при перевезеннi та повторному розмiщеннi цих товарiв на зберiгання пiд митним контролем на iншому складi.

     5.6. Перевезення товарiв зi складу, де вони зберiгалися пiд митним контролем, на митний лiцензiйний склад у зонi дiяльностi тiєї ж митницi здiйснюється з дозволу посадової особи, зазначеної в пунктi 2.1 цього Порядку, за письмовою заявою пiдприємства або особи, ним уповноваженої.

     5.6.1. При перевезеннi товарiв зi складу, де вони зберiгалися пiд митним контролем, на митний лiцензiйний склад строк перебування товарiв пiд митним контролем закiнчується датою митного оформлення ВМД вiдповiдно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД. При цьому сума митного збору за перебування товарiв пiд митним контролем зазначається у графi 47 цiєї ВМД.

     5.7. Перевезення на iншi склади, в тому числi на митнi лiцензiйнi склади, в зонi дiяльностi тiєї ж митницi здiйснюється пiд контролем iнспектора митного органу та у присутностi представника пiдприємства, який має вiдповiднi повноваження.

     5.8. При перевезеннi товарiв, розмiщених на зберiгання пiд митним контролем, на iншi склади, в тому числi на митнi лiцензiйнi склади, в зонi дiяльностi тiєї ж митницi не допускається подрiбнення партiї товару.

     5.9. Перевезення товарiв зi складу, де вони зберiгалися пiд митним контролем, в iншi митницi для митного оформлення вiдповiдно до митного режиму iмпорту або митного складу здiйснюється iз заповненням вантажної митної декларацiї, яка є документом контролю за доставкою вантажу в митницю призначення. При цьому в графi "D" цiєї вантажної митної декларацiї робиться напис "Пiд митним контролем з дд-мм-рр" (дата початку перебiгу строку перебування товарiв пiд митним контролем для нарахування митного збору за це митницею призначення). Вiдомостi про Акт вносяться в установленому порядку до графи 44 цiєї декларацiї. При цьому зазначаються роздiл документа "9" та код документа "9003".

     5.9.1. Строк зберiгання товарiв пiд митним контролем, зазначений в пунктi 1.8 цього Порядку, обчислюється з моменту складання першого Акта при розмiщеннi цих товарiв на зберiгання пiд митним контролем i не переривається при перевезеннi в iншi митницi.

     5.9.2. При розмiщеннi товарiв на зберiгання пiд митним контролем в iншiй митницi оформлюється нова декларацiя-зобов'язання разом зi складанням нового Акта.

     5.10. При перевезеннi товарiв зi складу, де вони зберiгалися пiд митним контролем, на митний лiцензiйний склад у зонi дiяльностi iншої митницi строк перебування товарiв пiд митним контролем, зазначений у пунктi 1.8 цього Порядку, закiнчується на момент оформлення вантажної митної декларацiї вiдповiдно до пункту 6 Порядку заповнення граф ВМД при розмiщеннi товару на митному лiцензiйному складi в зонi дiяльностi iншої митницi.

     5.11. При перевезеннi товарiв, розмiщених на зберiгання пiд митним контролем, в iншi митницi не допускається подрiбнення партiї товару.

 

Додаток 1
до пункту 1.8 Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем

А К Т
про прийняття-передання товарiв (предметiв) на зберiгання пiд митним контролем

                        N _______  вiд "___"________199__ р. 

Мною, _________________________________________________________________,

(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи митного органу; назва митного органу)

у присутностi ___________________________________________________________ - 

(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

представника пiдприємства (або посередника) _______________________________,

                                                                         (назва пiдприємства) 

яке передає товари на зберiгання пiд митним контролем,
_______________________________________________________________________ - 

(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)

представника пiдприємства (власника складу) _______________________________,

                                                                               (назва пiдприємства) 

яке приймає товари на зберiгання пiд митним контролем,

знято пломбу N ______ з ______________________, реєстрац. N ________________,

                                                                          (вид транспортного засобу) 

проведено митний огляд вантажу, який надiйшов з ___________________________,

                                                                               (країна вiдправлення) 

за документом контролю доставки N ___, виписаним ________________ митницею.

При митному оглядi встановлено, що кiлькiсть мiсць товарiв
 ________________________ даним, зазначеним

           (вiдповiдає, не вiдповiдає) 

товарно-транспортнiй накладнiй _______________________,
книжцi МДП ________________________________________,
комерцiйному рахунку ________________________________.

Нижчеперелiченi товари (предмети) прийнято на зберiгання пiд митним контролем на склад за адресою:___________________________________ на строк до "__" __________199_ р. за договором на зберiгання товару вiд ________ N ____.

N з/п  Назва (особливi ознаки предметiв)  Кiлькiсть (вага) 
1 2 3
     
     

Примiтка. ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Представнику пiдприємства _______________________________________________ 

(назва пiдприємства)

_______________________________________________________________________, 

(прiзвище, iм'я, по батьковi особи, вiдповiдальної за зберiгання товарiв)

який мешкає за адресою: ________________________________________________,

паспорт: серiя ____ N ________, виданий ___________________"__"______19__ р. роз'яснено положення митного законодавства, що регламентують питання зберiгання товарiв (предметiв) пiдприємством пiд митним контролем i вiдповiдальнiсть за порушення цих положень (статтi 110, 111, 112 ____ Митного кодексу України).

На склад накладено митне забезпечення N ______ та пломба власника складу N ________.

         Товари (предмети) на 
         зберiгання пiд митним 
         контролем передав 
 
 
______________________________
(пiдпис, прiзвище, iнiцiали) 
         Товари (предмети) на 
         зберiгання пiд митним 
         контролем прийняв 
 
 
______________________________
(пiдпис, прiзвище, iнiцiали)* 

    

         Посадова особа митного органу  ______________________________
(пiдпис, прiзвище, iнiцiали) 
Гербова печатка пiдприємства, яке прийняло товар на зберiгання 

 

Вiдтиск штампу

"Пiд митним контролем"
 

Копiю акта отримав:  _____________________ "___" ______________199_ р.
                       (пiдпис) 
   _____________________ "___" ______________199_ р.
                       (пiдпис) 

____________
* Пiдписує керiвник пiдприємства - власника складу або особа, ним уповноважена.

 

Додаток 2
до пункту 2.2 Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем
Начальнику _______________________
                                  (назва митного органу) 

ЗАЯВА

Пiдприємство ___________________________________________________________

(повна назва пiдприємства)

код за ЄДРПОУ ____________________
адреса: ____________________________
тел. _______________________________

Банкiвськi вiдомостi:

Банк ____________________________________

                                                 (назва банку, адреса) 

р/р _____________________ МФО ___________________
в/р _____________________ МФО ___________________

Акредитацiйний N_______ вiд "____"_____________199__ р.

просить Вашого дозволу на оформлення вантажу
_______________________________________________________________________,

(назва вантажу)

що надiйшов на нашу адресу за:

документом контролю доставки ______________________
контрактом _______________________________________
товаросупровiдними документами _________________________________________,

на зберiгання пiд митним контролем
на складi пiдприємства ___________________________________________________

(назва пiдприємства)

за адресою: ____________________________________________________, у зв'язку

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

З правилами зберiгання вантажiв пiд митним контролем та, зокрема, статтями 110, 111, 112, 118 ___ Митного кодексу України ознайомленi.

Зобов'язуємося надати декларацiю-зобов'язання на 15-й день перебування товарiв пiд митним контролем, якщо в цей термiн товар не буде заявлений у певний митний режим, а саме до "___"_____________199__ р.

Примiтки: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Керiвник пiдприємства ___________________

Головний бухгалтер _____________________

         М. П.  Розмiщення товару на
зберiгання пiд митним контролем
дозволено
"___"____________199__ р. 
   ____________________________
      (посада, пiдпис, прiзвище, iнiцiали 
      посадової особи митного органу) 

 

Додаток 3
до пункту 2.11 Порядку зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, увезених на митну територiю України, пiд митним контролем

ЖУРНАЛ
облiку товарiв, що передаються на зберiгання пiд митним контролем

N
з/п
Заява
(вх.
реєстр.
N)
Назва
пiдпри-
ємства,
що
зберiгає
товари
Адреса
складу
Дата
розмi-
щення
на
складi
N
акта
Наймену-
вання
товару
Кiль-
кiсть
Сума Пiдлягає
митному
оформ-
ленню у
термiн до
Пiдпис,
прiзвище
iнспектора
митницi,
що
оформив
акт
N та дата
оформлення
декларацiї-
зобов'язання
Iнформацiя
про
документи,
на основi
яких знято
митний
контроль за
товарами
на цьому складi
Пiдпис,
прiзвище
iнспектора
митного
органу, що
здiйснив
операцiї
вiдповiдно
до гр. 13
При-
мiтки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
                             
                             
                             
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.