ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПIВДЕННА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Одеса

09.08.11 N 763


Про затвердження перелiку товарiв групи "ризику" та групи "прикриття"

     З метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення, упорядкування процедури класифiкацiї товарiв i запобiгання випадкам ухилення пiдприємствами та громадянами вiд сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) у повному обсязi, посилення контролю за виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України, затвердженого Законом України вiд 05.04.2001 N 2371-III (зi змiнами) наказую:

     1. Затвердити перелiк товарiв групи "ризику" та групи "прикриття", сформований вiдповiдно до Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 07.08.2007 N 667, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.08.2007 за N 968/14235 (зi змiнами), що додається.

     2. Керiвникам пiдроздiлiв митницi, що приймають участь у здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, у разi наявностi обґрунтованих складних питань класифiкацiї товарiв за ознаками групи "ризику" та групи "прикриття", митний контроль i митне оформлення здiйснювати з обов'язковим залученням посадових осiб вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Пiвденної митницi вiд 22.02.2011 N 150 "Про затвердження перелiку товарiв групи "ризику" та групи "прикриття" i вiд 29.03.2011 N 295 "Про актуалiзацiю перелiку товарiв за ознаками групи "ризику" та "прикриття".

     4. Начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики Пiвденної митницi (Захарова Т.М.) направити iнформацiю щодо товарiв, якi внесенi до перелiку товарiв групи "ризику" та групи "прикриття" до Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики для внесення змiн у довiдники автоматизованої системи митного оформлення "Iнспектор-2006".

     5. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення Пiвденної митницi (Кiпенко Н.М.) забезпечити розсилку цього наказу до вiдповiдних пiдроздiлiв митницi.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на т.в.о. першого заступника начальника Пiвденної митницi Стецюка В.О.

Т.в.о. начальника Пiвденної митницi В.В.Заколодяжний
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.