ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧЕРНIВЕЦЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Чернiвцi

20.02.12 N 143


Щодо перелiкiв товарiв "групи ризику" та "групи прикриття"

     Вiдповiдно до статтi 42 Митного кодексу України, листiв Державної митної служби України, що стосуються питань класифiкацiї товарiв, та з метою недопущення порушень вимог Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТ ЗЕД), що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України вiд 05.04.2001 N 2371-III "Про Митний тариф України" (в редакцiї Закону України вiд 21.12.2010 N 2829-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про Митний тариф України"), що призводить до ухилення суб'єктами ЗЕД вiд сплати податкiв у повному обсязi та установлених заходiв нетарифного регулювання при iмпортi товарiв в Україну наказую:

     1. Затвердити Перелiк товарiв "групи ризику", стосовно яких запроваджено обов'язковi умови та форми митного контролю i митного оформлення, визначених з урахуванням положень наказiв та листiв Держмитслужби України, з метою посилення контролю за правильнiстю їх класифiкацiї згiдно з УКТ ЗЕД, що додається.

     2. Затвердити Перелiк товарiв "групи прикриття", якi можуть декларуватись не своїм найменуванням, що додається.

     3. Начальникам митних постiв, начальникам вiддiлiв митного оформлення:

     3.1. При поданнi до митного оформлення товарiв, зазначених в Перелiках, забезпечити перевiрку повноти внесення вiдомостей про товар в графу 31 ВМД, визначальних для однозначної його класифiкацiї, та виконання обов'язкових умов та форм при здiйсненнi їх митного контролю та митного оформлення.

     3.2. Надавати пропозицiї до вiддiлу митних платежiв щодо доповнення Перелiкiв товарами, стосовно яких необхiдно запровадити обов'язковi умови та форми митного контролю i митного оформлення.

     4. Наказ Чернiвецької обласної митницi вiд 08.08.11 N 841 "Про затвердження Перелiкiв товарiв "групи ризику" та "групи прикриття" вважати таким, що втратив чиннiсть.

     5. Вiддiлу митних iнформацiйних технологiй (Семотюк В.Д.) забезпечити внесення вiдповiдних змiн в ПIК "Iнспектор - 2006".

     6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника митницi Губарєва В.I.

Начальник митницi Ю.П.Черниш

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чернiвецької обласної митницi
20.02.12 N 143

Перелiк
товарiв "групи ризику", стосовно яких запроваджено обов'язковi умови та форми митного контролю i митного оформлення

Код УКТ ЗЕД товару Назва товару Пiдстава Обов'язковi умови та форми митного контролю та митного оформлення
0304 - 0307 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Повна iнформацiя про склад товару, та спосiб приготування. У разi її вiдсутностi - митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП та розглядом питання вiдбору зразкiв для проведення дослiджень в митнiй лабораторiї.
1105 Картопля у виглядi пластiвцiв, крупи, гранул, борошна, порошку. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Повна iнформацiя про склад товару, та спосiб приготування. У разi її вiдсутностi - митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП та розглядом питання вiдбору зразкiв товару для проведення дослiджень в митнiй лабораторiї.
1511909900 Iнша олiя пальмова та її фракцiї, рафiнована або не рафiнована але без змiни її хiмiчного складу. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про вид обробки та склад товару. У разi її вiдсутностi - митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП та розглядом питання вiдбору зразкiв для проведення дослiджень в митнiй лабораторiї.
15179099 Тiльки сумiшi олiй для виробництва харчових продуктiв. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про хiмiчний склад, розфасовку, застосування. У разi її вiдсутностi - митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП та розглядом питання вiдбору зразкiв для проведення дослiджень в митнiй лабораторiї.
2309909910 Попереднi сумiшi (премiкси). Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про хiмiчний склад. У разi її вiдсутностi - митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП та розглядом питання вiдбору зразкiв для проведення дослiджень в митнiй лабораторiї.
2701 Кам'яне вугiлля Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про хiмiчний склад. У разi її вiдсутностi митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП, та розглядом питання вiдбору зразкiв для проведення дослiджень в митнiй лабораторiї.
2519100000 - карбонат магнiю природний (магнезит) Лист ДМСУ вiд 02.11.10 N 11/2-10.16/13276-ЕП Митне оформлення здiйснювати з обов'язковим залученням спiвробiтникiв ВМП та вiдбором проб i зразкiв товарiв для проведення дослiджень в експертних пiдроздiлах ЦМУЛДЕР
2601 - 2617 Руди металiв
3003 - 3004 Препарати на основi орлiстату, наприклад:
"Оростен", "Орлiстат", "Орлiкер", "Орлiп", "Ксенiстат", "Ксенiкал" та "Алай"
Лист ДМСУ вiд 12.01.12 N 11.1/2-16.2/269-ЕП Митне оформлення здiйснювати з обов'язковим направленням запиту до вiддiлу митних платежiв для прийняття Рiшення про визначення коду товару.
3402 Органiчнi поверхнево-активнi речовини, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про хiмiчний склад. У разi її вiдсутностi митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП, та розглядом питання вiдбору зразкiв для проведення дослiджень в митнiй лабораторiї.
3916 Прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або не обробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про спосiб виготовлення товарiв, митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
3922100000
7615200000
Душовi кабiни Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про пiдтвердження матерiалу виготовлення товару. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО, або iнспекторiв ВМП.
7202 Феросплави. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про хiмiчний склад. У разi її вiдсутностi - митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП та розглядом питання вiдбору зразкiв для проведення дослiджень в митнiй лабораторiї.
7308409000 Устаткування для металевих риштувань, опалубок. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
7321 Кухоннi плити Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про технiчнi характеристики товару. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
8302410010 Металевi ручки, що використовуються в будiвлях для зачинення вiкон з поворотно-вiдкидною стулкою. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Обов'язкове надання достовiрної технiко-технологiчної документацiї (достовiрною технiко-технологiчною документацiєю вважаються офiцiйно виданi книги, державнi стандарти, технiчнi умови, каталоги i паспортнi данi на вироби фiрм-виготiвникiв, креслення виробiв з пiдписами виконавцiв та посадових осiб), в якiй зазначено, що данi вироби призначенi для використання в будiвлях для зачинення саме вiкон з поворотно-вiдкидною стулкою. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
7321, 7322, 8416 Iнфрачервонi газовi обiгрiвачi, якi призначенi для обiгрiву промислових примiщень, спортивних залiв, стадiонiв, або для сушiння будь-якої продукцiї шляхом нагрiвання. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Якщо вiдсутня технiчна документацiя, необхiдний висновок експерта. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП, направлення запиту до ВКМВтаКТ для прийняття Рiшення про визначення коду товару.
8403101000 Котли для центрального опалення з ливарного чавуну. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
847160 Монiтори рiдкокристалiчнi Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Iнформацiя про якiснi характеристики товару. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО, або iнспекторiв ВМП.
8479301000 Преси Результати митних оформлень Надання технiчної документацiї та фотографiй. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
8521 Системи домашнiх кiнотеатрiв. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Якщо вiдсутня технiчна документацiя, необхiдний висновок експерта. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
8701909000 Трактори Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Обов'язкове надання технiчної документацiї та фотографiй. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
8702, 8704 Транспортнi засоби, збудованi на базi кузова легкового автомобiля. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Обов'язкова наявнiсть технiчної документацiї, фотографiй класифiкованого транспортного засобу. Обов'язковий митний огляд товару зi складанням Акта митного огляду, в якому вказуються вiдомостi про товар, потрiбнi для його класифiкацiї. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
870410 Автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi. Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Обов'язкове надання технiчної документацiї та фотографiй. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
8705 Автомобiлi спецiального призначення, крiм тих, що використовуються для перевезення пасажирiв чи вантажiв (автомобiлi технiчної допомоги, автокрани, пожежнi автомобiлi, авто бетономiшалки, автомашини для прибирання дорiг, автомобiлi з розпилюючи ми пристроями, авто майстернi, автомобiлi з рентгенiвським обладнанням). Лист ДМСУ вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП Обов'язкове надання технiчної документацiї заводу-виробника про призначення транспортного засобу. Митний огляд з обов'язковим залученням уповноважених осiб ПМО або iнспекторiв ВМП.
 
Заступник начальника вiддiлу митних платежiв
А.П.Шевчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чернiвецької обласної митницi
20.02.12 N 143

Перелiк товарiв "групи прикриття", якi можуть декларуватись не своїм найменуванням

N зп Товари, що можуть декларуватись замiсть товарiв стосовно яких iснують ризики декларування не своїм найменуванням. Товари стосовно яких iснують ризики декларування не своїм найменуванням Iнформацiя щодо визначальних показникiв iдентифiкацiї, за якою вiдрiзняються товари зазначенi у графi 3 та графi 5
Код товару Текстовий опис товару Код товару Текстовий опис товару
1 2 3 4 5 6
1 2103909000 Змiшанi смаковi добавки (приправи) 0910919000 Сумiшi прянощiв подрiбненi Рiзниця мiж товаром групи "прикриття" та "ризику" полягає в тому, що у товарi "ризику" окрiм прянощiв вiдсутнi будь якi iншi добавки (сiль, цукор, глутамат натрiю). При наявностi в сумiшах зазначених добавок товар класифiкується як змiшанi харчовi добавки.
2 340211 - 340219 Органiчнi поверхнево-активнi речовини розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi. 340220 - 340290 Поверхнево-активнi засоби, мийнi засоби та засоби для чищення. Ризик полягає в можливостi декларування поверхнево-активних засобiв, мийних засобiв пiд виглядом поверхнево-активних речовин - рiзниця у ставках ввiзного мита.
3 8302410010 Арматура, деталi крiплення, що використовуються в будiвлях для зачинення вiкон з поворотною та поворотно-вiдкидною ступкою. 8302410090 Арматура, деталi крiплення, що використовуються для зачинення вiкон. Визначальними показниками вiднесення товару до групи "ризику" чи "прикриття" є технiчнi характеристики та призначення товару, а саме їх вiднесення до таких, що призначенi для використання в будiвлях для зачинення вiкон з поворотною та поворотно-вiдкидною ступкою.
4 8479301000 Преси 8465940000 Фанернi i шарувато-деревнi преси, фанерувальнi преси Визначальними показниками вiднесення товару до групи "ризику" чи "прикриття" є технiчнi характеристики та призначення товару, а саме їх вiднесення до таких, що призначенi для використання в якостi складальних машин.
5 8704101090 Автомобiлi-самоскиди призначенi для використання на бездорiжжi. 8704239100 Моторнi транспортнi засоби призначенi для перевезення вантажiв з двигуном внутрiшнього згоряння вiд стиснення з повною масою транспортного засобу понад 5т, з перекидним кузовом. Визначальним показником вiднесення товару до групи "ризику" чи "прикриття" є конструкцiйнi особливостi. Товар "ризику" вiдрiзняється вiд товару "прикриття", за слiдуючими ознаками: 1) вiдсутня пiдвiска осей, 2) потужнi гальма, 3) обмежена швидкiсть руху та зона дiяльностi, 4) наявнiсть спецiальних шин, якi використовуються для руху по ґрунтi, 5) спiввiдношення власної маси до корисного навантаження не перевищує 1:1,6.
6 8705909090 Аварiйний автомобiль спецiального призначення (автоевакуатор) 8704229900 Автомобiль вантажний, призначений для перевезення вантажiв (автомобiлiв) Рiзниця мiж товаром групи "прикриття" та "ризику" полягає в тому, що товар "прикриття" представляє собою автомобiльне шасi з пiдлогою або без неї та обладнанi пiдiймальними пристроями, такими як неповоротнi крани, козли, блоки чи лебiдки, i призначенi для пiдiймання i буксирування транспортних засобiв в аварiйному станi, а товар "ризику" - вантажний автомобiль, обладнаний вантажною платформою, поворотним краном-манiпулятором, та призначений для перевезення вантажiв, в тому числi автомобiлiв у аварiйному станi.
 
Заступник начальника вiддiлу митних платежiв
А.П.Шевчук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.