КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 травня 2012 р. N 459


Питання ввезення на митну територiю України матерiалiв, вузлiв, агрегатiв та/або комплектувальних виробiв з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 19 травня 2021 року N 489

     Вiдповiдно до пiдпункту 8 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити:

     Порядок ввезення пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу матерiалiв, вузлiв, агрегатiв та/або комплектувальних виробiв з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу, що додається.

     перелiк товарiв, якi ввозяться пiдприємствами вiтчизняного машинобудування з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу, згiдно з додатком.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 травня 2012 р. N 459

ПОРЯДОК
ввезення пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу матерiалiв, вузлiв, агрегатiв та/або комплектувальних виробiв з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу

     1. Цей Порядок визначає механiзм ввезення на митну територiю України матерiалiв, вузлiв, агрегатiв та/або комплектувальних виробiв, якi не виробляються в Українi, пiдприємствами вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далi - пiдприємства) з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу, визначених у пунктi 1 частини першої статтi 1 Закону України "Про стимулювання розвитку вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, якi звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом при ввезеннi на митну територiю України" (далi - товари).

     2. Дiя цього Порядку поширюється на пiдприємства, види дiяльностi яких згiдно з Нацiональним класифiкатором України ДК 009:2010 "Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi" визначено за такими класами:

     28.30 - Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства;

     28.93 - Виробництво машин i устатковання для виготовлення харчових продуктiв i напоїв, перероблення тютюну.

     3. З метою ввезення на митну територiю України товарiв пiдприємства подають митному органу:

     копiї установчих документiв та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв;

     засвiдчену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного контракту (договору) на постачання товару або iншого документа, який є пiдставою для ввезення товару на митну територiю України;

     висновок вiдповiдного центрального органу виконавчої влади про те, що товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi;

     документ, який пiдтверджує зобов'язання пiдприємства щодо застосування ввезених товарiв лише для власного виробництва з вiдповiдним обґрунтуванням та розрахунками, погоджений з Мiнагрополiтики.

(абзац п'ятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 19.05.2021р. N 489)

     4. Пiдприємства, що ввезли товари згiдно з перелiком товарiв, якi ввозяться пiдприємствами вiтчизняного машинобудування з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу, подають щомiсяця до 15 числа наступного перiоду митному органу та Мiнагрополiтики звiт про використання товарiв за призначенням.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 19.05.2021р. N 489)

     5. Контроль за використанням ввезених на митну територiю України товарiв за призначенням здiйснює митний орган.

     У разi виявлення факту використання таких товарiв не за призначенням митний орган iз залученням Мiнекономiки та Мiнагрополiтики вживає заходiв до стягнення несплачених сум ввiзного мита у порядку та розмiрах, передбачених законом.

(абзац другий пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 19.05.2021р. N 489)

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 травня 2012 р. N 459

ПЕРЕЛIК
товарiв, якi ввозяться пiдприємствами вiтчизняного машинобудування з метою виробництва технiки та/або обладнання для агропромислового комплексу

3214101090, 3824906500, 3901101000, 3902100000, 3902300090,
3904220000, 3907999800, 3917239090, 3917323190, 3917323500,
3917400090, 3921906000, 3922900000, 3925100000, 3925908000,
3926300090, 3926909290, 4008219000, 4009110000, 4009310000,
4010120000, 4010320000, 4011610000, 4012902000, 4013900000,
4016930090, 4016992000, 4016999990, 5910000000, 6306120000,
7009100090, 7211290000, 7214911000, 7215501900, 7225406000,
7225409000, 7304599290, 7306408090, 7306619900, 7307239000,
7307991090, 7307999000, 7309009000, 7310299000, 7311009100,
7318157000, 7315890000, 7318158190, 7318158990, 7318161090,
7318169190, 7318169990, 7318190090, 7318210090, 7318220090,
7318230090, 7318240090, 7318290090, 7320208110, 7320208190,
7320208510, 7320208590, 7320903090, 7320909010, 7322900098,
7325109900, 7326909890, 7407211000, 7411211000, 7412200000,
7419999000, 7604210000, 7604291000, 8301200090, 8307100090,
8309909000, 8403109020, 8408203100, 8408203500, 8408203700,
8408205790, 8408209990, 8408904300, 8408906100, 8408906100,
8409990000, 8412212000, 8412218090, 8412298100, 8412298990,
8412310098, 8412904000, 8412908090, 8413302000, 8413308000,
8413506100, 8413506100, 8413508000, 8413602000, 8413603100,
8413910090, 8414592098, 8414308190, 8414801190, 8414802298,
8414808000, 8415830090, 8418690090, 8418991000, 8421290000,
8421392000, 8421990000, 8421310000, 8423890000, 8424890000,
8424900000, 8425420000, 8425490000, 8431397000, 8431492000,
8432900000, 8432301900, 8432401000, 8433900000, 8436100000,
8436290010, 8436809100, 8436809900, 8481100500, 8481201000,
8481209000, 8481309100, 8481805900, 8481806900, 8481807900,
8481808100, 8481809900, 8481900000, 8482109000, 8482200000,
8483303290, 8483308090, 8483402100, 8483405100, 8483409000,
8483908100, 8484100090, 8484200000, 8487909000, 8501510090,
8511400098, 8511500098, 8511800098, 8501402090, 8501510090,
8516909000, 8526912090, 8531202090, 8531204098, 8531809590,
8533401000, 8536105090, 8536419090, 8536501190, 8536699090,
8537109100, 8537109990, 8544429098, 8707909000, 8708309998,
8708405098, 8708409190, 8708709990, 8708803598, 8708939098,
8708999898, 8716905090, 8716909090, 9025900028, 9025900098,
9026105100, 9026108900, 9026202000, 9026204000, 9026208000,
9026900000, 9028200000, 9029100090, 9030339100, 9031499000,
9031803400, 9031803800, 9032102000, 9032108900, 9033000000,
9401200000.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.