ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 197 Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для забезпечення виконання державних контрактiв з оборонного замовлення та договорiв на постачання продукцiї оборонного призначення

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Статтю 197 Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 197.23 такого змiсту:

     "197.23. Звiльняються вiд оподаткування операцiї iз ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, визначених частиною восьмою статтi 287 Митного кодексу України, та з першого постачання цих товарiв на митнiй територiї України для їх використання у виробництвi продукцiї оборонного призначення, визначеної згiдно iз законом, та якщо замовником такої продукцiї є державний замовник, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi нецiльового використання товарiв, визначених частиною восьмою статтi 287 Митного кодексу України, платник податку збiльшує податковi зобов'язання за результатами податкового перiоду, на який припадає порушення, на суму податку, що мала бути сплачена у момент ввезення таких товарiв чи нарахована за операцiями iз постачання таких товарiв, сплачує пеню, нараховану вiдповiдно до цього Кодексу, та несе фiнансову, адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть, встановлену цим Кодексом та законодавством України.

     Порядок ввезення, постачання та цiльового використання товарiв, визначених частиною восьмою статтi 287 Митного кодексу України, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту та постачаються на митнiй територiї України, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Звiльнення вiд оподаткування, встановлене цим пунктом, не застосовується до операцiй iз ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту та з постачання на митнiй територiї України товарiв, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згiдно iз законом України та/або визнаної державою-агресором по вiдношенню до України згiдно iз законодавством, або ввозяться з територiї такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої територiї України, визначеної такою згiдно iз законом України".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та затвердити нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 квiтня 2015 року
N 366-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.