ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.10.2018 N 33676/7/99-99-19-03-01-17

 

Керiвникам митниць ДФС
(крiм Енергетичної митницi ДФС)


Про посилення контролю

     Державною фiскальною службою України проаналiзовано iнформацiю, наявну в базi даних щодо митних оформлень лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв у режимi експорту.

     За результатами аналiзу встановлено, що при здiйсненнi митних оформлень таких товарiв наявний ризик недостовiрного декларування з використанням кодiв прикриття з метою незаконного вивезення за межi митної територiї України.

     Наприклад, оформлення товарiв товарних позицiй:

     4403 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД), задекларованих пiд виглядом iнших товарiв у товарних позицiях 4401, 4404, 4407 (ризик - забороненi до вивезення);

     4407 УКТЗЕД, задекларованих пiд виглядом iнших товарiв у товарних позицiях 4409, 4418, 4421, 9406 (ризик - вивезення лiсоматерiалiв та пиломатерiалiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України без вiдповiдного дозволу).

     Статтею 21 Закону України вiд 08 вересня 2005 року N 2860-IV "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв" тимчасово, строком на 10 рокiв, забороняється вивезення за межi митної територiї України в митному режимi експорту лiсоматерiалiв необроблених товарної позицiї 4403 УКТ ЗЕД.

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 436 (вiдповiдно до додатку 3 Постанови) затверджено перелiк лiсоматерiалiв та пиломатерiалiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України в режимi експорт. Серед iнших товарiв до цього перелiку включенi лiсоматерiали товарної позицiї 4407 УКТ ЗЕД.

     Для прикладу, згiдно з УКТ ЗЕД визначальною ознакою класифiкацiї деревини у товарних позицiях 4401 та 4403 є стан деревини та вигляд, в якому її представляють. Iлюстрацiйнi матерiали додаються.

     Однозначна класифiкацiя лiсоматерiалiв можлива при встановленнi, крiм iнших iдентифiкацiйних характеристик, назви породи, розм.ри, призначення та якостi деревини.

     Iдентифiкацiйнi характеристики щодо типу, якостi лiсоматерiалiв та ступеня їх обробки, а також правила прийом, методи коктролю, маркування, пакування, транспортування визначенi ГОСТ 2695-83, 3243-88, 6564-84, 8486-86, 9463-88, 2292-88, ДСТУ 2148-93 (неповний перелiк).

     З метою забезпечення дiєвого контролю за експортом лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв необхiдно здiйснити органiзацiйнi заходи для унеможливлення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незаконного обходу заборони експорту лiсоматерiалiв.

     Враховуючи зазначене вище керiвникам митниць ДФС забезпечити:

     1. Налагодження взаємодiї з територiальними органами Державного агентства лiсових ресурсiв України в напрямку контролю за експортом лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв.

     Для цього передбачити супроводження кожної партiї товару, на додаток до основного документа (сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для експортних операцiй), серед iншого:

     актом обстеження (або завантаження) партiї лiсоматерiалiв (iз зазначенням номера транспортного засобу, вагону, контейнеру та т.п.), який пiдписують особи, визначенi наказом пiдприємства (експортера);

     висновком лiсотоварознавчого (товарознавчого) дослiдження партiї лiсоматерiалiв iз зазначенням якостi деревини (сортнiсть та ГОСТ);

     лiсорубним квитком iз зазначенням якостi деревини;

     специфiкацiєю-накладною (або фактурою) на партiю товару;

     фотографiями товару та транспортного засобу.

     2. Посилення контролю за митним оформленням експорту лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв у товарних позицiях 4401, 4404, 4407, 4409, 4418, 4421, 9406 згiдно УКТ ЗЕД.

     Про вжитi заходи доповiсти в термiн до 26.11.2018.

     Копiю вiдповiдi видати електронною поштою на скриньку у внутрiшнiй поштовiй програмi "DMS DMTR SK".

     Додаток: на 3 арк. у 1 прим.

В.о заступника Голови В. КРИВIЦЬКИЙ
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.