ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 9 квiтня 2015 року N 325-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2530-VIII,
вiд 6 вересня 2018 року N 2531-VIII,
вiд 29 вересня 2020 року N 924-IX

     Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та реалiзацiї лiсо- та пиломатерiалiв.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     лiсоматерiали - деревнi матерiали, якi добуваються шляхом розподiлу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або поперек) для подальшого використання або переробки;

     лiсоматерiали необробленi - лiсоматерiали згiдно з кодом 4403 групи 44 роздiлу IX Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

(статтю 1 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 325-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     пиломатерiали - пилопродукцiя певних розмiрiв та якостi, яка має щонайменше двi плоскопаралельнi пластi (роздiл IX, група 44, код 4407 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi);

     цiннi та рiдкiснi породи дерев - акацiя, берека, вишня, груша, горiх, каштан, тис ягiдний, черешня, явiр, ялiвець.

     Стаття 2. Заборона експорту лiсо- та пиломатерiалiв цiнних та рiдкiсних порiд дерев

     Вивезення за межi митної територiї України лiсоматерiалiв та пиломатерiалiв цiнних та рiдкiсних порiд дерев забороняється.

     Стаття 21. Тимчасова заборона експорту лiсоматерiалiв у необробленому виглядi

     Тимчасово, строком на 10 рокiв, забороняється вивезення за межi митної територiї України в митному режимi експорту лiсоматерiалiв необроблених (код 4403 УКТЗЕД):

     деревних порiд, крiм сосни, - з 1 листопада 2015 року;

     деревних порiд сосни - з 1 сiчня 2017 року.

(Закон доповнено статтею 21 згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 325-VIII)

     Стаття 3. Пiдтвердження походження лiсо- та пиломатерiалiв

     Реалiзацiя за межi митної територiї України в митному режимi експорту суб'єктами пiдприємницької дiяльностi лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, крiм передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, допускається за наявностi сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв.

     Порядок видачi сертифiката про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Сертифiкати про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв видаються пiдприємствами - постiйними лiсокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

     Особи, виннi в порушеннi порядку видачi та обiгу сертифiкатiв про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, забезпечує ведення та розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi електронного перелiку виданих сертифiкатiв про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, а також внесення виданих сертифiкатiв до єдиного державного iнформацiйного веб-порталу "Єдине вiкно для мiжнародної торгiвлi" у формi електронних документiв, засвiдчених електронним цифровим пiдписом, в день видачi таких сертифiкатiв.

(частина п'ята статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Право на експорт певної партiї лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, крiм передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що отримав сертифiкат про походження на вiдповiдну партiю лiсо- або пиломатерiалiв.

     Випуск у митний режим експорту лiсо- та пиломатерiалiв, крiм передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, здiйснюється митним органом на пiдставi сертифiкатiв про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв, отриманих вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

(частина сьома статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.09.2020р. N 924-IX)

     Частину восьму статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2530-VIII)

     Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв не може передаватися iншим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi для подальшої реалiзацiї лiсоматерiалiв на внутрiшньому ринку України.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2015р. N 325-VIII)

     Стаття 4. Обмеження внутрiшнього споживання лiсоматерiалiв необроблених

     Вiдповiдно до пункту "g" статтi XX "Загальнi винятки" Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi (ГАТТ 1947) на строк дiї заборони вивезення за межi митної територiї України в митному режимi експорту лiсоматерiалiв необроблених (товарна позицiя 4403 згiдно з УКТЗЕД), визначений статтею 21 цього Закону, встановлюється обмеження внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених у розмiрi 25 мiльйонiв кубiчних метрiв на рiк.

     Обсяг внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених не повинен перевищувати 25 мiльйонiв кубiчних метрiв на рiк незалежно вiд обсягу внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених у попередньому роцi.

     Монiторинг внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених, а також контроль за неперевищенням обсягу внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених, встановленого цiєю статтею, здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 4 згiдно iз Законом України вiд 06.09.2018р. N 2531-VIII)

Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
8 вересня 2005 року
N 2860-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.