МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деякого прокату з корозiйностiйким покриттям походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою ПрАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча" рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 28.09.2018 N АД-397/2018/4411-05 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну деякого прокату з корозiйностiйким покриттям походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки.

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено:

     плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорiзальної сталi) з покриттям алюмiнiєм, цинком, сплавами цинк-алюмiнiй, цинк-залiзо, алюмiнiй-цинк, алюмiнiй-кремнiй, хромом, мiддю та нiкелем або їх сплавами, що нанесенi методом занурювання у розплав (крiм плакування), електролiтичним (гальванiчним) або iншим способом; з хiмiчним обробленням поверхнi (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизацiя, борування, тощо) (далi - Товар), що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки.

     Перiодом дослiдження визначено чотири рiчнi перiоди:

     1-й рiчний перiод: 01.01.2015 - 31.12.2015;

     2-й рiчний перiод: 01.01.2016 - 31.12.2016;

     3-й рiчний перiод: 01.01.2017 - 31.12.2017;

     4-й рiчний перiод: 01.07.2017 - 30.06.2018.

     Перiод розслiдування - 01.07.2017 - 30.06.2018.

     За результатами проведеного розслiдування, розглянувши матерiали Мiнекономрозвитку, Комiсiя встановила:

     ПрАТ "Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки його частка в загальному виробництвi Товару в Українi становила понад 50 %;

     Товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до Товару, що є об'єктом розслiдування;

     наявнiсть протягом перiоду розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу. Демпiнгова маржа становила:

     для виробникiв/експортерiв Товару походженням з Росiйської Федерацiї - 47,57 %;

     для виробникiв/експортерiв Товару походженням з Китайської Народної Республiки - 22,78 %;

     обсяги демпiнгового iмпорту Товару походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки за перiод дослiдження зросли в абсолютних показниках на 48,2 %, вiдносно споживання Товару на внутрiшньому ринку України - на 21,3 %, а вiдносно загальних обсягiв виробництва Товару в Українi зменшились на 7,3 %. Вiдповiдно до частини четвертої статтi 10 Закону для оцiнки сукупного впливу iмпорту з декiлькох країн було встановлено, що в кожнiй країнi наявна демпiнгова маржа вище, нiж мiнiмальний рiвень, та обсяг демпiнгового iмпорту не є незначним;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi. За перiод дослiдження вiдбулося погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема скорочення частки нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України на 22,7 %, скорочення обсягiв продажу на внутрiшньому ринку України на 5,6 %, зниження рiвня зайнятостi працiвникiв на 5,3 %, зростання обсягiв залишкiв на 31,7 %, скорочення лiквiдностi на 3,4 %. Суттєво зросли збитки в гривневому еквiвалентi на 315,4 % та вiд'ємний рiвень рентабельностi вiд продажу на внутрiшньому ринку України на 63,2 %;

     наявнiсть у країнах експорту значного експортного потенцiалу, що пiдтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, якi значно перевищують обсяги споживання Товару на внутрiшньому ринку України;

     демпiнговий iмпорт в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки в перiод розслiдування здiйснювався за цiнами, що були нижчими як за цiни продажу Товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України, так i за його собiвартiсть;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки, та заподiянням iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Вiдповiдi асоцiацiї китайських виробникiв експортерiв China Iron and Steel Association та китайських компанiй Zhangjiagang Baiyao Import&Export Co., ltd. ZHICHENG STEEL MATERIAL CO., LTD., Zhejiang P.R.P.T. Prepainted Technology Co., Ltd., Zhejiang Lianxin Steel Plate Technology Co., Ltd., Shandong Ruichen Industry & Trading Co., Ltd., Shandong Lantian Steel Sheet Co.,Ltd., LS (Shanghai) International Trading Co., Ltd., Shandong Huijin Color Steel Co., Ltd. на запитальник для iноземного виробника i/або експортера та додатковi запити не були врахованi в ходi проведення антидемпiнгового розслiдування, оскiльки зазначенi вiдповiдi були наданi з порушенням вимог статей 13, 31 та 32 Закону, про що вiдповiднi заiнтересованi сторони було поiнформовано вiдповiдно до вимог Закону.

     Основнi факти та висновки за результатами проведеного розслiдування Мiнекономрозвитку надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 26.06.2019 N АД-420/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деякого прокату з корозiйностiйким покриттям походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки", згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорiзальної сталi) з покриттям алюмiнiєм, цинком, сплавами цинк-алюмiнiй, цинк-залiзо, алюмiнiй-цинк, алюмiнiй-кремнiй, хромом, мiддю та нiкелем або їх сплавами, що нанесенi методом занурювання у розплав (крiм плакування), електролiтичним (гальванiчним) або iншим способом; з хiмiчним обробленням поверхнi (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизацiя, борування, тощо), що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7210 30 00 00, 7210 41 00 00, 7210 49 00 00, 7210 50 00 00, 7210 61 00 00, 7210 69 00 00, 7210 90 80 00, 7212 20 00 00, 7212 30 00 00, 7212 50 20 00, 7212 50 30 00, 7212 50 40 00, 7212 50 61 00, 7212 50 69 00, 7212 50 90 00, 7225 91 00 00, 7225 92 00 00, 7225 99 00 00, 7226 99 10 00, 7226 99 30 00, 7226 99 70 00, походженням з Росiйської Федерацiї та Китайської Народної Республiки.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою:

     для виробникiв/експортерiв Товару походженням з Росiйської Федерацiї - 47,57 %;

     для виробникiв/експортерiв Товару походженням з Китайської Народної Республiки - 22,78 %;

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.