Внешнеэкономическая деятельность

ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ

     В статтi 1 Закону України вiд 16.04.91 № 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" пiд зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю розумiється дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами.

     Дещо iнакше визначення зовнiшньоекономiчної дiяльностi мiститься в статтi 377 Господарського кодексу України. В цьому законi пiд зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб'єктiв господарювання розумiється господарська дiяльнiсть, яка в процесi її здiйснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у частинi першiй статтi 139 Господарського кодексу України, та/або робочою силою.
     Загальнi умови та порядок здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктами господарювання визначаються Господарським кодексом України, Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iншими нормативно-правовими актами.

     Отже, основним документом, яким введено правове регулювання видiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi та визначено коло осiб, що мають право нею займатися, є Закон України вiд 16.04.91 № 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть". На положеннях даного документу базується система державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (тарифне та нетарифне регулювання), а також дiяльнiсть державних органiв, уповноважених на здiйснення контролю за її проведенням.

     Вiдповiдно до даного закону суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi є:

 • юридичнi особи, зареєстрованi як такi в Українi i якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України (пiдприємства, органiзацiї та об'єднання всiх видiв, включаючи акцiонернi та iншi види господарських товариств, асоцiацiї, спiлки, концерни, консорцiуми, торговельнi доми, посередницькi та консультацiйнi фiрми, кооперативи, кредитно-фiнансовi установи, мiжнароднi об'єднання, органiзацiї та iншi), в тому числi юридичнi особи, майно та/або капiтал яких є повнiстю у власностi iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi;
 • об'єднання фiзичних, юридичних, фiзичних i юридичних осiб, якi не є юридичними особами згiдно з законами України, але якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України i яким цивiльно-правовими законами України не заборонено здiйснювати господарську дiяльнiсть;
 • структурнi одиницi iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi не є юридичними особами згiдно з законами України (фiлiї, вiддiлення, тощо), але мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України;
 • спiльнi пiдприємства за участю суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зареєстрованi як такi в Українi i якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України;
 • фiзичнi особи - громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства, якi мають цивiльну правоздатнiсть i дiєздатнiсть згiдно з законами України i постiйно проживають на територiї України. При цьому слiд враховувати, що згiдно зi статтею 5 цього закону фiзичнi особи мають право здiйснювати таку дiяльнiсть, якщо вони зареєстрованi як пiдприємцi згiдно з Законом України "Про пiдприємництво";
 • iншi суб'єкти господарської дiяльностi, передбаченi законами України.

     Видами зовнiшньоекономiчної дiяльностi є:

 • експорт та iмпорт товарiв, капiталiв та робочої сили;
 • надання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України послуг iноземним суб'єктам господарської дiяльностi, в тому числi: виробничих, транспортно-експедицiйних, страхових, консультацiйних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнацiйних, управлiнських, облiкових, аудиторських, юридичних, туристських та iнших, що прямо i виключно не забороненi законами України; надання вищезазначених послуг iноземними суб'єктами господарської дiяльностi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України;
 • наукова, науково-технiчна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та iнша кооперацiя з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi; навчання та пiдготовка спецiалiстiв на комерцiйнiй основi;
 • мiжнароднi фiнансовi операцiї та операцiї з цiнними паперами у випадках, передбачених законами України;
 • кредитнi та розрахунковi операцiї мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi; створення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi банкiвських, кредитних та страхових установ за межами України; створення iноземними суб'єктами господарської дiяльностi зазначених установ на територiї України у випадках, передбачених законами України;
 • спiльна пiдприємницька дiяльнiсть мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, що включає створення спiльних пiдприємств рiзних видiв i форм, проведення спiльних господарських операцiй та спiльне володiння майном як на територiї України, так i за її межами;
 • пiдприємницька дiяльнiсть на територiї України, пов'язана з наданням лiцензiй, патентiв, ноу-хау, торговельних марок та iнших нематерiальних об'єктiв власностi з боку iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi; аналогiчна дiяльнiсть суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за межами України;
 • органiзацiя та здiйснення дiяльностi в галузi проведення виставок, аукцiонiв, торгiв, конференцiй, симпозiумiв, семiнарiв та iнших подiбних заходiв, що здiйснюються на комерцiйнiй основi, за участю суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi; органiзацiя та здiйснення оптової, консигнацiйної та роздрiбної торгiвлi на територiї України за iноземну валюту у передбачених законами України випадках;
 • товарообмiннi (бартернi) операцiї та iнша дiяльнiсть, побудована на формах зустрiчної торгiвлi мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi;
 • оренднi, в тому числi лiзинговi, операцiї мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi;
 • операцiї по придбанню, продажу та обмiну валюти на валютних аукцiонах, валютних бiржах та на мiжбанкiвському валютному ринку;
 • роботи на контрактнiй основi фiзичних осiб України з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi як на територiї України, так i за її межами; роботи iноземних фiзичних осiб на контрактнiй оплатнiй основi з суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi як на територiї України, так i за її межами;
 • iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, не забороненi прямо i у виключнiй формi законами України.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9142 від 09.12.1996
Щодо митного контролю за використанням майна, тимчасово ввезеного на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2266 від 13.03.1997
Об освобождении от пошлины поставок сыpья,матеpиалов и дp. для изготовления авиац.техники между Укpаиной и Узбекистаном
Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.04.1997
Про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв,що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 283 від 22.06.1997
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї
Закон України ВР № 644/97-ВР від 19.11.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-5698 від 18.06.1997
Стосовно митного оформлення ордерних поставок
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5465 від 11.06.1997
Інше № 460 від 01.09.1990
Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8058 від 27.08.1997
Про операцiї з давальницькою сировиною
Постанова ВР № 328/95-ВР від 15.09.1995
Про порядок введення в дiю закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова ВР № 328/95-ВР від 15.09.1995
Про порядок введення в дiю закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 917 від 22.08.1997
Щодо порядку здійснення контролю за застосуванням пільг щодо обкладення податком на додану вартість продукції, що виробляється за контрактом N 1346/38
Постанова КМУ № 1214 від 03.11.1997
Про внесення змiн до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiїза виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
Постанова КМУ № 323 від 18.05.1994
Про затвердження Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД
Постанова КМУ № 1303 від 24.11.1997
Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податкiв з продукцiї, що поставляється за виробничою кооперацiєю, та їх погашення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9430 від 03.10.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1162 від 04.02.1998
Постанова КМУ № 1216 від 04.11.1997
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 308 від 17.03.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р.N 882
Наказ МЗЕЗторгу № 09-а від 05.01.1998
Про внесення доповнень до Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
Наказ МЗЕЗторгу № 09-а від 05.01.1998
Про внесення доповнень до Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
Закон України ВР № 723/97-ВР від 16.12.1997
Про фiнансовий лiзинг
Постанова КМУ № 418 від 02.04.1998
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Постанова КМУ № 353 від 23.03.1998
Про тимчасове обмеження вивезення шкiряної сировини, яка використовується в операцiях з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-3101 від 27.03.1998
Щодо лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй, що оформляються у режимi "тимчасове ввезення/вивезення" i здiйснюються суб'єктами ЗЕД, до яких наказами МЗЕЗiТУ застосованi спецiальнi санкцiї
Постанова КМУ № 427 від 02.04.1998
Про встановлення показникiв питомої ваги давальницької сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї за окремими видами операцiй у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-3313 від 06.04.1998
Щодо виробничої кооперацiї
Наказ МЗЕЗторгу № 267 від 06.05.1998
Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а
Постанова КМУ № 590 від 30.04.1998
Про термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах у разi будiвництва яхт та суден парусних
Постанова КМУ № 1123 від 18.07.1998
Про встановлення термiнiв здiйснення операцiй з хутровою давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1022-ЕП від 19.05.1998
Щодо митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1023 від 19.05.1998
Щодо окремих листiв Держмитслужби
Наказ МЗЕЗторгу № 678 від 26.12.1997
Про деякi заходи МЗЕЗторгу по запобiганню порушень нових антидемпiнгових розслiдувань щодо експорту металопрокату
Постанова КМУ № 854 від 12.06.1998
Про перелiк товарiв, експорт яких забороняється за бартерними (товарообмiнними) операцiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6221 від 23.06.1998
Щодо постанови КМУ вiд 3.03.98 N 267 та наказу МЗЕЗторгу вiд 27.03.98 N 166
Постанова КМУ № 931 від 19.06.1998
Про перемiщення через митний кордон сiльськогосподарської продукцiї, що ввозиться для переробки
Указ ПУ № 755/98 від 08.07.1998
Про заходи щодо врегулювання вивезення з України насiння соняшнику
Постанова КМУ № 1049 від 10.07.1998
Про тимчасове обмеження вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв, якi використовуються в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7787 від 22.07.1998
Щодо порядку пропуску та митного оформлення транспортних засобiв, якi ввозяться в Україну для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1819-ЕП від 11.08.1998
Перелiк законодавчих актiв,якi вимагають подання певних документiв при митному оформленнi вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1818-ЕП від 11.08.1998
Щодо декларування товарiв за договорами комiсiї
Розпорядження КМУ № 681-р від 17.08.1998
Про термiн виготовлення обладнання i вузлiв для машин безперервного розливу сталi з давальницької сировини
Наказ ДМСУ (до 2012) № 558 від 09.09.1998
Щодо митного контролю за товарами,заявленими в митний режим "тимчасове ввезення"
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2179-ЕП від 17.09.1998
Щодо неухильного виконання митними органами розпоряджень Держмитслужби України
Постанова КМУ № 1451 від 16.09.1998
Про зупинення дiї постанови КМУ вiд 12-06-98 N854 у частинi здiйснення бартерних операцiй (СНД)
Закон України ВР № 959-XII від 16.04.1991
Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть
Наказ МЗЕЗторгу № 75 від 05.10.1995
Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів(контрактів)
Наказ МЗЕЗторгу № 75 від 05.10.1995
Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів(контрактів)
Указ ПУ № 839/95 від 13.09.1995
Про iнвестування майнових цiнностей резидентами за межами України
Постанова КМУ № 229 від 19.02.1996
Про затвердження Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.