Условия поставки (Инкотермс)

УМОВИ ПОСТАВКИ (IНКОТЕРМС)

     При здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй, пов'язаних з купiвлею-продажем товарiв, суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi можуть зiткнутися з ланцюгом невизначеностей, у зв'язку з неоднаковою iнтерпретацiєю контрагентами взаємних прав та обов'язкiв, а саме при здiйсненнi поставки товарiв з мiсця вiдправлення в мiсце призначення. Це може бути пов'язано з вiдмiнностями правил та звичаїв, що iснують в рiзних країнах свiту. Вирiшити цi питання можливо тiльки шляхом використання контрагентами єдиного набору мiжнародних правил для однозначного тлумачення термiнiв, що застсовуються у зовнiшнiй торгiвлi. З цiєю метою у 1936 роцi з'явилось на свiт перше видання мiжнародних правил тлумачення торгiвельних термiнiв (редакцiя Iнкотермс-1936) Мiжнародної торгової палати. В цi правила постiйно вносяться змiни i доповнення, якi публiкуються Мiжнародною торговою палатой (1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 роках).

     Застосування вказаних правил у зовнiшньоекономiчних договорах (контрактах) при визначеннi умов поставки товарiв дозволяє виключити рiзне тлумачення пiдприємствами-контрагентами своїх обов'язкiв щодо поставки товарiв вiд продавця покупцю. Умови поставки визначають обов'язки продавця по доставцi товару до вказаного мiсця та визначають момент переходу ризику випадкової втрати або ушкодження товару. Дiя Iнкотермс розповсюджується виключно на вiдносини мiж продавцем та покупцем в рамках договорiв купiвлi-продажу. Разом з цим Правила Iнкотермс не розглядають такi питання, як перехiд права власностi в контрактах купiвлi-продажу вiд продавця до покупця, а для вирiшення цього питання у взаємовiдносинах зi своїми контрагентами доцiльно керуватися положеннями Конвенцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про договори мiжнародної купiвлi-продажу товарiв.

     Редакцiя IНКОТЕРМС-2000 мiстить 13 термiнiв - базисiв поставки, якi можна об'єднати в чотири основнi групи: Е, F, C, D (див. таблицю 1).

Таблиця 1

ТЕРМIНИ IНКОТЕРМС
Лiтерне позначення групи Е F C D
Суть термiнiв в групi Вiдправлення
(покладання на продавця мiнiмальних зобов'язань)
Основне перевезення не оплачено
(покладання на продавця зобов'язань по доставцi товару для перевезення вiдповiдно до вказiвок покупця)
Основне перевезення оплачено
(покладання на продавця зобов'язань по пiдписанню договору перевезення на звичайних умовах за власний рахунок)
Прибуття
(покладання на продавця зобов'язань по несенню всiх ризикiв та витрат по доставцi товару в узгоджене мiсце)
Торговi термiни EXW
франко-завод
(... назва мiсця)
FCA
франко-перевiзник
(... назва мiсця призначення)
CFR
вартiсть i фрахт
(... назва порту призначення)
DAF
поставка до кордону
(... назва мiсця поставки)
  FAS
франко вздовж борту судна
(... назва порту вiдвантаження)
CIF
вартiсть, страхування та фрахт
(... назва порту призначення)
DES
поставка з судна
(... назва порту призначення)
FOB
франко-борт
(... назва порту вiдвантаження)
CPT
фрахт/перевезення оплаченi до
(... назва мiсця призначення)
DEQ
поставка з причалу
(... назва порту призначення)
  CIP
фрахт/перевезення та страхування оплаченi до
(... назва мiсця призначення)
DDU
поставка без сплати мита

(... назва мiсця призначення)
  DDP
поставка зi сплатою мита
(... назва мiсця призначення)

 

Таблиця 2

Види транспорту, до яких можуть застосовуватись термiни поставки Торговий термiн
Будь-який вид транспорту EXW
FCA
CPT
CIP
DAF
DDU
DDP
Виключно морський i внутрiшнiй водний транспорт FAS
FOB
CFR
CIF
DES
DEQ

     Ризики втрати або пошкодження товару, а також зобов'язання по несенню витрат, пов'язаних з товаром, переходять вiд продавця до покупця в конкретно визначеному мiсцi, у зв'язку з чим, базисна умова поставки має обов'язково передбачати зазначення географiчного пункту, в якому здiйснюється поставка товару (наприклад: ЕXW Київ, СPТ Берлiн).

     Базиснi умови поставки використовуються для калькуляцiї вартостi товару в контрактi (фактурная вартiсть) i вiдiграють найважливiшу роль у визначеннi митної вартостi товару (див. роздiл "МИТНА ВАРТIСТЬ").

     При ввезеннi товарiв в Україну (див. таблицю 3) їх митна вартiсть визначається шляхом приведення фактурної вартостi у вiдповiднiсть до бази цiн CIF-український порт, CIP-пункт призначення на кордонi, CPT-пункт призначення на кордонi України або DAF-кордон України.

     При цьому, якщо товари придбанi на умовах, якi свiдчать, що поставка здiйснюється в пункт призначення, розташований за митною територiєю України (наприклад, EXW-Будапешт, FOB-Токiо, CIF-Рига, DAF-Брест), то до фактурної вартостi додаються витрати на доставку товарiв до моменту перетину митного кордону України, якi не входять у вартiсть товару на вказаних умовах.

     Якщо ж умовами передбачена поставка товару в пункт призначення, розташований на митнiй територiї України (наприклад, CIP-Миколаїв, DDP-Львiв), то вiд фактурної вартостi вiднiмаються витрати, якi мали мiсце пiсля моменту перетину митного кордону України та пiдтвердженi належним чином.

Таблиця 3

Визначення митної вартостi в залежностi вiд умов поставки при iмпортi товарiв в Україну

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP
1. Пакування                          
2. Навантаження на транспортний засiб +                        
3. Доставка основному перевiзнику + +                      
4. Вивiзне мито                          
5. Страхування перевезення + + + +                  
6. Навантаження на основний транспорт + + +                    
7. Оплата основного транспорту* + + + +                  
8. Розвантаження                    
9. Iмпортне мито                      
10. Доставка вiд основного транспорту                        
11. Розвантаження на склад пiдприємтсва                        

Примiтка:

1. У рядках 1 - 7 враховуються витрати, понесенi до моменту перетину митного кордону України.
2. У рядках 8 - 11 враховуються витрати, понесенi на територiї України.
3. * - До моменту перетину митного кордону України.
4.       - Витрати, що включаються в цiну товару вiдповiдно до Iнкотермс.
5. "+" - При визначеннi митної вартостi витрати додаються.
6. - При визначеннi митної вартостi витрати вiднiмаються незалежно вiд того, хто їх несе.

     При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України (див. таблицю 3) їх митна вартiсть визначається шляхом приведення фактурної вартостi у вiдповiднiсть до бази цiн FOB-український порт, DAF-кордон України (пункт призначення на митному кордонi України) або CIP-пункт призначення на митному кордонi України.

     При цьому, якщо товари продано на умовах, якi свiдчать, що поставка здiйснюється в пункт вiдвантаження, розташований на митнiй територiї України (наприклад, EXW-Київ або FCA-Чернiгiв), то до фактурної вартостi додаються витрати на доставку товару до моменту перетину митного кордону України.

     Якщо ж умовами поставки передбачена поставка в пункт призначення, розташований за межами митної територiї України (наприклад, CIF-Стамбул, DAF-польсько-нiмецький кордон), то вiд фактурної вартостi вiднiмаються вiдповiдним чином пiдтвердженi витрати на доставку товару пiсля моменту перетину митного кордону України.

Таблиця 4

Визначення митної вартостi в залежностi вiд умов поставки при експортi товарiв з України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP
1. Пакування                          
2. Навантаження на транспортний засiб +                        
3. Доставка основному перевiзнику + +                      
4. Вивiзне мито    
5. Страхування перевезення + +                      
6. Навантаження на основний транспорт + + +                    
7. Оплата основного транспорту* + +              
8. Розвантаження                    
9. Iмпортне мито                      
10. Доставка вiд основного транспорту                        
11. Розвантаження на склад пiдприємтсва                        

Примiтки:

1. У рядках 1 - 7 враховуються витрати, понесенi на територiї України.
2. У рядках 8 - 11 враховуються витрати, понесенi на територiї країни-iмпортера.
3. * - До моменту перетину митного кордону України.
4.       - Витрати, що включаються в цiну товару вiдповiдно до Iнкотермс.
5. "+" - При визначеннi митної вартостi витрати додаються незалежно вiд того, хто їх несе.
6. - При визначеннi митної вартостi витрати вiднiмаються незалежно вiд того, хто їх несе.

     Правила Iнкотермс-2010 набрали чинностi 01.01.2011.

     Нове видання Правил найбiльш повно та точно вiдображає в собi торгову практику останнього десятирiччя та мiстить ряд нововведень:

     - загальна кiлькiсть термiнiв скорочено з 13 до 11, при цьому 2 з них - абсолютно новi;

     - нова структура правил Iнкотермс включає 2 групи термiнiв: термiни, що використовуються при перевезеннi будь-якими видами транспорту (EXW, FCA, CIP, CPT, DAT, DAP, DDP); термiни, що використовуються при морському та внутрiшньому водному перевезеннi (FAS, FOB, CFR, CIF).

     Також в документi врахованi:

     - питання безпеки вантажiв з урахуванням вiдмiнностi правових систем;

     - докладне введення до кожного термiну нових правил дозволяє без проблем обрати конкретний термiн для контракту;

     - сучаснi вимоги контейнерного транспорту.

     Два нових термiни: DAT (постачання на термiналi) та DAP (постачання в пунктi), замiнюють важкоздiйсненнi у багатьох випадках термiни DDU (поставка без сплати мита), DAF (поставка до кордону), DEQ (поставка з причалу), DES (поставка з судна).

     Внесенi доповнення до термiнiв FOB, CFR та CIF.

     Новi правила в редакцiї Iнкотермс-2010 можна представити у виглядi таблицi.

Категорiя E
Вiдвантаження
EXW будь-якi види транспорту EX Works (... named place)
Франко-завод (...назва мiсця поставки)
Категорiя F
Основне перевезення не сплачено продавцем
FCA будь-якi види транспорту Free Carrier (...named place)
Франко-перевiзник (...назва мiсця поставки)
FAS морськi i внутрiшнi воднi перевезення Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Франко вздовж борту судна (... назва порту вiдвантаження)
FOB морськi i внутрiшнi воднi перевезення Free On Board (... named port of shipment)
Франко-борт (... назва порту вiдвантаження)
Категорiя C
Основне перевезення сплачено продавцем
CFR морськi i внутрiшнi воднi перевезення Cost and Freight (... named port of destination)
Вартiсть i фрахт (... назва порту призначення)
CIF морськi i внутрiшнi воднi перевезення Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
Вартiсть, страхування i фрахт (...назва порту призначення)
CIP будь-якi види транспорту Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of destination)
Перевезення та страхування оплачено до (...назва мiсця призначення)
CPT будь-якi види транспорту Carriage Paid To (... named place of destination)
Перевезення оплачено до (...назва мiсця призначення)
Категорiя D
Доставка
new!!!
DAT
будь-якi види транспорту Delivered At Terminal (... named terminal of destination)
Поставка на термiналi (... назва термiналу в порту або в мiсцi призначення)
new!!!
DAP
будь-якi види транспорту Delivered At Piont (... named point of destination)
Поставка в мiсцi (... назва мiсця призначення)
DDP будь-якi види транспорту Delivered Duty Paid (... named place of destination)
Поставка зi сплатою мита (... назва мiсця призначення)

     Класифiкатор умов поставки затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 № 1011.

     Законодавство України залишає на розсуд українського пiдприємства та його iноземного контрагента питання про те, яка редакцiя правил буде застосовуватись у зовнiшньоекономiчному контрактi.

Інше № 460 від 01.09.1990
Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс"
Постанова КМУ № 1598 від 05.10.1998
Про затвердження Порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон
Лист ДМКУ № 11/2-7067 від 05.02.1994
Роз'яснення до листа ДМК України вiд 07.07.94 р. N 11/1-3032
Указ ПУ № 567/94 від 04.10.1994
Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів
Лист ДМКУ № 11/3-4118 від 29.09.1995
Інше від 19.07.2000
Лист ДМКУ № 11/18-3772 від 06.09.1995
Про деякi особливостi митного оформлення суднових документiв
Лист Мінекономіки (до 2011) № 38-28/103 від 20.02.2001
Лист ДМКУ № 05/830 від 22.04.1994
Інше № 560 від 01.01.2000
Правила "IНКОТЕРМС - 2000"
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-20/939 від 01.08.2002
Лист Мінекономіки (до 2011) № 38-32/674 від 26.06.2002
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-20/34 від 27.01.2003
Лист Мінекономіки (до 2011) № 83-22/657 від 16.10.2003
Лист ДПАУ № 359/7/16-1217-4 від 09.01.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/4617-ЕП від 26.04.2005
Про скасування листiв Держмиткому та Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10.16/17217-ЕП від 29.12.2010
Щодо Iнкотермс 2010
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1572 від 31.12.2010
Про внесення змiн до деяких класифiкаторiв, затверджених наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048
Указ ПУ № 589/2011 від 19.05.2011
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, Указiв Президента України вiд 4 жовтня 1994 року N 567 i вiд 1 липня 1995 року N 505
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.2/8256-ЕП від 30.05.2011
Про Указ Президента України вiд 19.05.2011 N 589/2011
Лист Мінекономіки (до 2011) № 4201-24/939 від 10.06.2011
Щодо набрання чинностi новою редакцiєю IНКОТЕРМС-2010
Лист Мінекономіки (до 2011) № 4201-26/1134 від 18.07.2011
Щодо введення в дiю нової редакцiї IНКОТЕРМС-2010
Наказ Мiнекономрозвитку № 51 від 12.09.2011
Про внесення змiн до деяких наказiв Мiнiстерства економiки України
Закон України ВР № 5060-VI від 05.07.2012
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо визначення умов поставок
Лист ДФСУ № 10125/7/99-99-25-02-08-17 від 11.11.2014
Щодо перевiрки достовiрностi електронних непреференцiйних сертифiкатiв про походження товарiв
Лист ДФСУ № 1645/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 17.04.2019
[Щодо дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту у разi здiйснення операцiй з постачання товарiв на умовах поставки DDP (правила IНКОТЕРМС 2010)]

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.