Бартер

БАРТЕР

     Товарообмiнна (бартерна) операцiя у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi - це один з видiв експортно-iмпортних операцiй, оформлених бартерним договором або договором iз змiшаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (iмпортних) поставок передбачена в натуральнiй формi, мiж суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземним суб'єктом господарської дiяльностi, що передбачає збалансований за вартiстю обмiн товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднаннi, не опосередкований рухом коштiв у готiвковiй або безготiвковiй формi.

     Режим здiйснення товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вiдповiдальнiсть за його порушення, повноваження i функцiї державних органiв пiд час здiйснення контролю за проведенням таких операцiй встановлено Законом України вiд 23.12.1998 № 351-XIV "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     Законом встановлено, що товари, якi iмпортуються за бартерним договором, пiдлягають ввезенню на митну територiю України у строки, зазначенi в такому договорi, але не пiзнiше 180 календарних днiв з дати митного оформлення (дати оформлення митної декларацiї на експорт) товарiв, що фактично експортованi за бартерним договором.

     Перелiки товарiв, з використанням яких здiйснення товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi забороняється, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.1999 № 756 "Про деякi питання регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

Постанова КМУ № 854 від 12.06.1998
Про перелiк товарiв, експорт яких забороняється за бартерними (товарообмiнними) операцiями
Постанова КМУ № 1451 від 16.09.1998
Про зупинення дiї постанови КМУ вiд 12-06-98 N854 у частинi здiйснення бартерних операцiй (СНД)
Постанова ВР № 267-XIV від 20.11.1998
Про проект ЗУ про проведення експерименту щодо зменшення обсягу товарообмiнних(бартерних) операцiй
Закон України ВР № 351-XIV від 23.12.1998
Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Наказ МЗЕЗторгу № 859 від 30.12.1998
Про заходи МЗЕЗторгу щодо подальшого забезпечення своєчасного проведення розрахункiв за бартерними операцiями
Лист ДПАУ № 842/5/16-1218 від 05.02.1999
Лист Мінюсту № 13-35-1308 від 15.10.1998
Постанова КМУ № 756 від 29.04.1999
Про деякi питання регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-1434-ЕП від 18.05.1999
Постанова КМУ № 866 від 20.05.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р. N 882
Лист ДПАУ № 4041/7/16-1220-5 від 19.03.1999
Лист ДПАУ № 12532/11/16-1114 від 19.11.1998
Лист ДПАУ № 5377/7/16-1220-10 від 09.04.1999
Лист ДПАУ № 6452/7/16-1321 від 04.05.1999
Про оподаткування бартерних операцiй в зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДПАУ № 6697/7/16-1220-1 від 10.05.1999
Лист ДПАУ № 5876/7/22-1217 від 22.04.1999
Про порядок застосування норм Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" N 351-XIV
Постанова КМУ № 1489 від 13.08.1999
Про Порядок видачi разового iндивiдуального дозволу на перевищення встановлених строкiв ввезення товарiв (виконання робiт, надання послуг), якi iмпортуються за бартерними договорами
Наказ Коммедбіопрому № 82 від 11.06.1999
Про затвердження Порядку надання висновкiв щодо вiднесення бартерних договорiв до таких, що передбачають виробничу кооперацiю, поставку складних технiчних виробiв
Лист ДМКУ № 11/18-4477 від 19.10.1995
Наказ МЗЕЗторгу № 831 від 01.11.1999
Про затвердження форми разового iндивiдуального дозволу та заяви на отримання разового iндивiдуального дозволу на перевищення встановлених строкiв ввезення товарiв
Лист ДПАУ № 8307/7/22-2117 від 10.06.1999
Нарахування пенi за порушення законодавчо встановлених термiнiв розрахункiв за товарообмiнними (бартерними) операцiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/3-330-ЕП від 03.02.2000
Щодо питання застосування спеціальних санкцій за порушення термінів повернення імпортної частини бартерної угоди
Лист ДМКУ № 01-09/140|06-02|3042/7 від 09.07.1992
Положення про порядок реєстрацiї та оподаткування бартерних операцiй у 1992 роцi у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Інше від 19.07.2000
Лист ДМКУ № 11/3-1058 від 10.03.1995
Указ ПУ № 1163/95 від 19.12.1995
Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 27 сiчня 1995 року N 84
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2213-ЕП від 22.09.1998
Про доведення до митних установ постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМКУ № 11/2-2274 від 03.04.1996
Щодо контролю за виконанням бартерних угод
Лист ДМКУ № 05/2744 від 22.08.1995
На доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.08.95 р. N 38
Лист ДМКУ № 05/3310 від 27.10.1995
Указ ПУ № 399/96 від 05.06.1996
Про продовження строкiв ввезення на митну територiю України товарiв, що iмпортуються в Україну пiдприємствами шинної i гумо-азбестової промисловостi за бартерними договорами
Наказ МЗЕЗторгу № 54 від 25.09.1995
Про порядок видачi разового iндивiдуального дозволу (лiцензiї) на перевищення установлених термiнiв ввезення товарiв, якi iмпортуються за бартерними договорами
Указ ПУ № 660/95 від 26.07.1995
Про додатковi заходи щодо регулювання бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-670 від 19.12.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9492|22-02-05/10-1566 від 19.12.1996
Щодо застосування в практичнiй роботi Указу Президента України вiд 27.01.95р. N 84/95.
Указ ПУ № 84/95 від 27.01.1995
Про регулювання бартерних (товарообмiнних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-8638 від 11.09.1997
Лист ДПАУ № 12693/7/16-1220-23 від 20.09.2000
Закон України ВР № 2035-III від 05.10.2000
Про внесення змiн до Закону України "Про регулювання товарообмiнних (бартерних) операцiй у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi"
Лист ДПАУ № 5516/6/16-1220-26 від 05.10.2000
Про бюджетне вiдшкодування ПДВ
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-4246-ЕП від 07.11.2000
Про направлення Закону України
Лист ДПАУ № 14352/7/16-1220-26 від 31.10.2000
Указ ПУ № 1355/2000 від 20.12.2000
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких Указiв Президента України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-043-ЕП від 10.01.2001
Про надiслання Указу Президента України
Лист ДПАУ № 210/7/16-1313 від 10.01.2000
Мiжнароднi перевезення за бартером
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/257 від 21.03.2001
Про надання роз'яснень
Лист ДПАУ № 419/7/16-1217-26 від 16.01.2001
Лист ДПАУ № 2044/6/16-1215-8 від 26.04.2001
Постанова КМУ № 1493 від 16.11.2001
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ВР № 06-10/589 від 19.11.2002

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.