ДЕКЛАРАЦIЯ МИТНОЇ ВАРТОСТI

     Декларацiя митної вартостi - документ встановленої форми, що подається декларантом i мiстить вiдомостi щодо митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України чи стосовно яких змiнюється митний режим (пункт 9 частини 1 статтi 4 Митного кодексу України).

     Декларацiя митної вартостi подається у разi:
     1) якщо до цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари, додаються витрати, зазначенi у частинi десятiй статтi 58 Митного кодексу України, i якщо вони не включалися до цiни;
     2) якщо з цiни, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за оцiнюванi товари, видiлено витрати, зазначенi у частинi одинадцятiй статтi 58 Митного кодексу України;
     3) якщо покупець та продавець пов'язанi мiж собою.
     В iнших випадках декларацiя митної вартостi подається за власним бажанням декларанта або уповноваженої ним особи. (частини 5 та 6 статтi 52 Митного кодексу України)

     Форму декларацiї митної вартостi та Правила заповнення декларацiї митної вартостi затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.05.2012 N 599.

     Декларацiя митної вартостi складається з основного аркуша та додаткового, який заповнюється на товари одного - трьох найменувань.
     Для заявлення вiдомостей про митну вартiсть товарiв, визначену за цiною договору (контракту) щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї), до основного аркуша декларацiї митної вартостi додається додатковий аркуш А.
     Для заявлення вiдомостей про митну вартiсть товарiв, визначену iз застосуванням другорядних методiв, передбачених статтями 59 - 64 Митного кодексу України (за цiною договору щодо iдентичних товарiв, за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв, на основi вiднiмання вартостi, на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) та резервного), до основного аркуша декларацiї митної вартостi додається додатковий аркуш Б.

     За наявностi в партiї товарiв бiльше трьох найменувань до основного аркуша декларацiї митної вартостi залежно вiд методу визначення митної вартостi додається необхiдна кiлькiсть додаткових аркушiв А та Б.

     Додатковi аркушi можуть бути використанi тiльки в тому випадку, якщо всi данi, заявленi на основному аркушi декларацiї митної вартостi, повною мiрою стосуються й товарiв, зазначених у додаткових аркушах цiєї декларацiї митної вартостi.

Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 828 від 02.12.2003
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-13-18627-ЕП від 31.12.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-13-18576-ЕП від 30.12.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-13-18322-ЕП від 25.12.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-36/2239-ЕП від 26.02.2004
Постанова КМУ № 409 від 31.03.2004
Про внесення змiн до Порядку декларування митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 686 від 21.07.2005
Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 02.12.2003 N 828
Постанова КМУ № 1766 від 20.12.2006
Про затвердження Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-31-ЕП від 16.01.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 74 від 31.01.2007
Про затвердження Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Постанова КМУ № 713 від 12.05.2007
Про внесення змiн у додаток 2 до Порядку декларування митної вартостi товарiв, якi перемiщуються через митний кордон України, та подання вiдомостей для її пiдтвердження
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-640-ЕП від 29.05.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 455 від 01.06.2007
Про внесення змiни до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-16/13303-ЕП від 29.12.2007
Про вiдкликання листа
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1/657-ЕП від 13.04.2009
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1017 від 26.10.2009
Про внесення змiн до Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1263 від 20.10.2010
Про внесення доповнень до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень МКУ, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-15.2-2/443-ЕП від 15.03.2012
Наказ Мінфіну № 416 від 29.03.2012
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї митної вартостi
Наказ Мінфіну № 599 від 24.05.2012
Про затвердження Форми декларацiї митної вартостi та Правил її заповнення
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-15.2-2/1379 від 25.07.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-15.2-2/1285-ЕП від 11.07.2012

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.