ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

     Податок на додану вартiсть - непрямий податок, який нараховується та сплачується вiдповiдно до норм роздiлу V Податкового кодексу України.

     При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi платниками податку є (див. статтю 180 Податкового кодексу України):

 • будь-яка особа, що ввозить товари на митну територiю України в обсягах, якi пiдлягають оподаткуванню, та на яку покладається вiдповiдальнiсть за сплату податкiв у разi перемiщення товарiв через митний кордон України вiдповiдно до Митного кодексу України, а також:

 • особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимiв, якi передбачають повне або часткове умовне звiльнення вiд оподаткування, у разi порушення таких митних режимiв, встановлених митним законодавством;

 • особа, яка використовує, у тому числi при ввезеннi товарiв на митну територiю України, податкову пiльгу не за цiльовим призначенням та/або всупереч умовам чи цiлям її надання згiдно iз Податковим кодексом України, а також будь-якi iншi особи, що використовують податкову пiльгу, яку для них не призначено.

     Об'єктом оподаткування (див. статтю 185 Податкового кодексу України) є операцiї платникiв податку з:

 • ввезення товарiв на митну територiю України;

 • вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     З метою оподаткування цим податком до операцiй з ввезення товарiв на митну територiю України та вивезення товарiв за межi митної територiї України прирiвнюється помiщення товарiв у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України.

     Не є об'єктом оподаткування (див. пункт 196.1 статтi 196 Податкового кодексу України) операцiї з:

 • ввезення на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України незалежно вiд обраного митного режиму товарiв, митна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро;

 • ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, у несупроводжуваному багажi;

 • ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна митна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

 • ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 100 євро, для одного одержувача - фiзичної особи в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

 • ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення;

 • ввезення на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фiзичною особою, яка була вiдсутня в Українi бiльше нiж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частiше одного разу протягом 72 годин;

 • ввезення на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фiзичною особою, яка була вiдсутня в Українi менше нiж 24 години або яка в'їжджає в Україну частiше одного разу протягом 72 годин.

     Податкове зобов'язання виникає:

 • в разi експорту товарiв - з дати оформлення митної декларацiї, що засвiдчує факт перетинання митного кордону України, оформленої вiдповiдно до вимог митного законодавства (див. пункт 187.1 статтi 187 Податкового кодексу України);

 • у разi ввезення товарiв на митну територiю України - з дати подання митної декларацiї для митного оформлення (див. пункт 187.1 статтi 187 Податкового кодексу України).

     Ставки податку (див. пункт 193.1 статтi 193 Податкового кодексу України) встановлюються вiд бази оподаткування в таких розмiрах:

 • 20 вiдсоткiв;

 • 0 вiдсоткiв;

 • 7 вiдсоткiв по операцiях з:
  ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi внесенi до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення або вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi;
  ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клiнiчних випробувань, дозвiл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

     Базою оподаткування (див. пункт 190.1 статтi 190 Податкового кодексу України) для товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є договiрна (контрактна) вартiсть, але не нижче митної вартостi цих товарiв, визначеної вiдповiдно до роздiлу III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що пiдлягають сплатi i включаються до цiни товарiв.
     При визначеннi бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за офiцiйним курсом валюти України до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї.

     Перелiк операцiй, звiльнених вiд оподаткування податком на додану вартiсть, наведено в статтi 197 Податкового кодексу України.

Постанова КМУ № 967 від 14.08.1996
Перечень товаров, относительно которых не применяются льготы установленные Указом Президента Украины от 30.06.95 N 499
Указ ПУ № 148/96 від 24.02.1996
О внесении изменений в ставки ввозной пошлины на отдельные виды товаров и некоторых решений Правительства
Указ ПУ № 499 від 30.06.1995
Про справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв
Постанова КМУ № 602 від 31.05.1996
Про затвердження переліку товарів, щодо яких не застосовуються пільги, встановленні статтею 1 Указу Президента України від 30 червня 1995р. N 499
Постанова КМУ № 907 від 02.08.1996
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 Р. N 602
Постанова КМУ № 1165 від 23.09.1996
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 1356 від 08.11.1996
Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996р. N 602
Лист ДМКУ № 11/2-5736 від 02.08.1996
Щодо тулмачень положень Постанови КМУ від 31.05.95р. N 602
Постанова КМУ № 23 від 17.01.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-90 від 09.01.1997
Щодо основи для нарахування ПДВ в разi встановлення мiнiмальної митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11558 від 04.12.1997
Постанова КМУ № 53 від 23.01.1997
О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 мая 1996г. N 602
Постанова КМУ № 66 від 27.01.1997
Про затвердження Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1753 від 26.02.1997
Щодо оподаткування товарів, що імпортуються в Україну та експортуються з України у рамках діючих міждержавних угод про вільну торгівлю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1891 від 28.02.1997
Розпорядження КМУ № 799-р від 12.12.1996
Про зміни до переліку товарів: затвердженого постановою КМУ від 3 1травня 1996р. N 602
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2457 від 19.03.1997
Постанова КМУ № 282 від 28.03.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996р. N 602
Наказ ДМСУ (до 2012) № 68 від 14.02.1997
Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку справляння ПДВ та акцизного збору у разi ввезення товарiв в Україну
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3768 від 25.04.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11712 від 09.12.1997
Постанова КМУ № 415 від 05.05.1997
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 519 від 30.05.1997
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд З1 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 582 від 12.06.1997
Про внесення змiни до перелiку товарiв,щодо яких не застосовуються пiльги
Закон України ВР № 644/97-ВР від 19.11.1997
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань оподаткування
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5465 від 11.06.1997
Постанова КМУ № 577 від 12.06.1997
О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 мая 1996г. N 602
Постанова КМУ № 915 від 21.08.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.05.96р. N 602
Постанова КМУ № 917 від 22.08.1997
Щодо порядку здійснення контролю за застосуванням пільг щодо обкладення податком на додану вартість продукції, що виробляється за контрактом N 1346/38
Постанова КМУ № 1037 від 19.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996р.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 595 від 27.11.1997
Про затвердження Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням ПДВ до бюджету
Постанова КМУ № 1104 від 01.10.1997
Про затвердження Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну територiю України
Постанова КМУ № 1106 від 07.10.1997
Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати ПДВ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-9616 від 10.10.1997
Щодо митного оформлення товарiв критичного iмпорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10085 від 24.10.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10898 від 17.11.1997
Постанова КМУ № 1303 від 24.11.1997
Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податкiв з продукцiї, що поставляється за виробничою кооперацiєю, та їх погашення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-841 від 26.01.1998
Щодо бази оподаткування податком на додану вартiсть
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-938 від 28.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-827 від 26.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1581 від 17.02.1998
В доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 р. N 40
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1765 від 21.02.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2481 від 13.03.1998
Постанова КМУ № 307 від 17.03.1998
Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 7 жовтня 1997 р. N 1106 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку до додану вартiсть"
Постанова КМУ № 417 від 02.04.1998
Про затвердження Порядку внесення податку на додану вартiсть до бюджету пiд час ввезення (пересилання) товарiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3397 від 07.04.1998
Щодо митного оформлення засобiв ветеринарної медицини та засобiв захисту тварин
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-3689 від 15.04.1998
Щодо оподаткування операцiй з давальницькою сировиною
Постанова КМУ № 509 від 20.04.1998
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1996 р. N 602
Постанова КМУ № 556 від 24.04.1998
Про доповнення перелiку товарiв критичного iмпорту,ввезення яких в Україну здiйснюється без сплати ПДВ

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.