КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФIКАТИ

     1. Країною походження товару вважається країна, в якiй товар був повнiстю вироблений або пiдданий достатнiй переробцi вiдповiдно до критерiїв, встановлених Митним кодексом України.

     Країна походження товару визначається з метою оподаткування товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, застосування до них заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, заборон та/або обмежень щодо перемiщення через митний кордон України, а також забезпечення облiку цих товарiв у статистицi зовнiшньої торгiвлi. Пiд країною походження товару можуть розумiтися група країн, митнi союзи країн, регiон чи частина країни, якщо є необхiднiсть їх видiлення з метою визначення походження товару.

     Згiдно з положеннями статтi 38 Митного кодексу України товарами, повнiстю виробленими у данiй країнi, вважаються:

     1) кориснi копалини, добутi з надр цiєї країни, в її територiальних водах або на її морському днi;

     2) продукцiя рослинного походження, вирощена або зiбрана в цiй країнi;

     3) живi тварини, що народилися та вирощенi в цiй країнi;

     4) продукцiя, одержана вiд живих тварин у цiй країнi;

     5) продукцiя, одержана в результатi мисливського або рибальського промислу в цiй країнi;

     6) продукцiя морського рибальського промислу та iнша продукцiя морського промислу, одержана судном цiєї країни або судном, що орендоване (зафрахтоване) цiєю країною;

     7) продукцiя, одержана на борту переробного судна цiєї країни виключно з продукцiї, зазначеної у пунктi 6;

     8) продукцiя, одержана з морського дна або з морських надр за межами територiальних вод цiєї країни, за умови, що ця країна має виключне право на розробку цього морського дна або цих морських надр;

     9) брухт та вiдходи, одержанi в результатi виробничих або iнших операцiй з переробки в цiй країнi, а також вироби, що були у вжитку, зiбранi в цiй країнi та придатнi лише для переробки на сировину (утилiзацiї);

     10) електроенергiя, вироблена в цiй країнi;

     11) товари, виробленi в цiй країнi виключно з продукцiї, зазначеної у пунктах 1 - 10 цiєї статтi.

     При цьому, якщо у виробництвi товару беруть участь двi або бiльше країн, країною походження товару вважається країна, в якiй були здiйсненi останнi операцiї з переробки, достатнi для того, щоб товар отримав основнi характернi риси повнiстю виготовленого товару, що вiдповiдають критерiям достатньої переробки. Критерiями достатньої переробки є:

     1) виконання виробничих або технологiчних операцiй, за результатами яких змiнюється класифiкацiйний код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв;

     2) змiна вартостi товару в результатi його переробки, коли вiдсоткова частка вартостi використаних матерiалiв або доданої вартостi досягає фiксованої частки у вартостi кiнцевого товару (правило адвалорної частки);

     3) виконання виробничих та/або технологiчних операцiй, якi в результатi переробки товару не ведуть до змiни його класифiкацiйного коду згiдно з УКТ ЗЕД або вартостi згiдно з правилом адвалорної частки, але з дотриманням певних умов вважаються достатнiми для визнання товару походженням iз тiєї країни, де такi операцiї мали мiсце.

     У разi застосування правила адвалорної частки вартiсть товару, одержаного в результатi переробки в цiй країнi, визначається на базi цiни франко-завод виробника товару. Вартiсть складових цього товару, що походять з iнших країн, визначається за їх митною вартiстю, а тих складових, походження яких не визначено, - за встановленою цiною першого їх продажу в цiй країнi.

     Якщо стосовно конкретного товару такi критерiї достатньої переробки, як правило адвалорної частки та виконання виробничих i технологiчних операцiй, не встановлено, то застосовується правило, згiдно з яким товар вважається пiдданим достатнiй переробцi, якщо в результатi його переробки змiнено класифiкацiйний код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi будь-якого з перших чотирьох знакiв.

     Разом з цим, статтею 40 Митного кодексу України встановлено додатковi положення щодо визначення критерiю достатньої переробки товару. Не вiдповiдають критерiю достатньої переробки:

     1) операцiї, пов'язанi iз забезпеченням збереження товарiв пiд час зберiгання чи транспортування;

     2) операцiї щодо пiдготовки товарiв до продажу та транспортування (роздрiбнення партiї, формування вiдправлень, сортування, перепакування);

     3) простi складальнi операцiї - операцiї, якi здiйснюються шляхом складання виробiв за допомогою простого крiпильного матерiалу (гвинтiв, гайок, болтiв тощо) чи клепання, склеювання або монтажу готових вузлiв за допомогою зварювання (за винятком виготовлення складних виробiв шляхом зварювання), а також iншi операцiї (регулювання, контроль, заправка робочою рiдиною тощо), необхiднi у процесi складання i не пов'язанi з переробкою (обробкою) товарiв, незалежно вiд кiлькостi та складностi таких операцiй;

     4) змiшування товарiв, якi походять з рiзних країн, якщо характеристики кiнцевої продукцiї суттєво не вiдрiзняються вiд характеристик товарiв, що змiшуються;

     5) забiй тварин;

     6) комбiнацiя двох чи бiльше вищезазначених операцiй.

     Товари у розiбраному чи незiбраному виглядi, що поставляються кiлькома партiями, у разi якщо за виробничими чи транспортними умовами неможливе їх вiдвантаження однiєю партiєю, а також у випадках, коли партiя товару роздрiбнена на кiлька партiй в результатi помилки, повиннi розглядатися за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи як єдиний товар для цiлей визначення країни походження товару (стаття 41 Митного кодексу України). Умовою застосування цього правила є:

     1) попереднє повiдомлення митного органу про роздрiбнення партiї розiбраного чи незiбраного товару на кiлька партiй iз зазначенням причин такого роздрiбнення, наявнiсть докладної специфiкацiї кожної партiї iз зазначенням кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, вартостi i країни походження товарiв, що входять до кожної партiї;
     2) документальне пiдтвердження помилковостi роздрiбнення однiєї партiї товару на кiлька партiй;
     3) поставка всiх партiй товарiв з однiєї країни одним постачальником;
     4) митне оформлення всiх партiй товарiв в одному митному органi.

     2. Сертифiкат про походження товару - це документ, який однозначно свiдчить про країну походження товару i виданий компетентним органом даної країни або країни вивезення, якщо у країнi вивезення сертифiкат видається на пiдставi сертифiката, виданого компетентним органом у країнi походження товару.

     Для пiдтвердження країни походження товару митний орган у передбачених законом випадках має право вимагати та отримувати оригiнали документiв про походження такого товару. У разi вивезення товарiв з митної територiї України сертифiкат про походження товару з України в тих випадках, коли вiн необхiдний i це вiдображено у нацiональних правилах країни ввезення чи передбачено мiжнародними договорами України, укладеними у встановленому законом порядку, видається органом або органiзацiєю, уповноваженими на це вiдповiдно до закону.

     У разi перемiщення товарiв через митний кордон України країна походження товару заявляється (декларується) митного органу в обов'язковому порядку лише у разi, якщо це необхiдно для застосування митно-тарифних заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, кiлькiсних обмежень (квот), iнших заходiв економiчного або торговельного характеру, що здiйснюються в односторонньому порядку або вiдповiдно до двостороннiх чи багатостороннiх мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону, або заходiв, що здiйснюються вiдповiдно до закону для забезпечення здоров'я населення чи суспiльного порядку, а також у разi, якщо в митного органу є пiдстави для пiдозри в тому, що товар походить з країни, товари якої забороненi до перемiщення через митний кордон України згiдно iз законодавством України.

     У разi виникнення сумнiвiв з приводу дiйсностi документiв про походження товару чи достовiрностi вiдомостей, що в них мiстяться, включаючи вiдомостi про країну походження товару, митний орган може звернутися до компетентного органу, що видав документ, або до компетентних органiзацiй країни, зазначеної як країна походження товару, iз запитом про проведення перевiрки цих документiв про походження товару чи надання додаткових вiдомостей.

     До товарiв застосовується (вiдновлюється) режим найбiльшого сприяння за умови одержання митним органом не пiзнiше нiж через 365 днiв вiд дня здiйснення митного оформлення цих товарiв належним чином оформленого вiдповiдного документа про їх походження.

     Визначення країни походження товару здiйснюється на основi принципiв мiжнародної практики.

     Для визначення країни походження по вiдношенню до товарiв, що походять з держав-учасниць Угоди про Правила визначення країни походження товарiв у Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 20.11.2009 та що знаходяться в торгiвельному обiгу мiж цими державами, до яких застосовується торгiвельний режим, передбачений Договором про зону вiльної торгiвлi вiд 18.10.2011, слiд керуватися вiдповiдними Правилами визначення країни походження товарiв.

     Вiдповiдно до положень статтi 23 Митного кодексу України за письмовими зверненнями декларантiв або уповноважених ними осiб митнi органи приймають попереднi рiшення щодо застосування окремих положень законодавства України з питань митної справи. Такi рiшення виносяться до початку перемiщення товарiв через митний кордон України. Порядок прийняття, вiдкликання попереднього рiшення про країну походження товару затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.06.2012 N 737.

     В мiжнароднiй практицi застосовуються також такi форми сертифiкатов, як загальна форма (ORIGINAL), сертифiкати невизначеної форми, сертифiкат на текстильну продукцiю (видається при експортi текстильних товарiв в країни ЄС), сертифiкат на сталеливарну продукцiю ESCS (видається при експортi металопродукцiї до країн ЄС).

     3. Верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару з України здiйснюється з метою визначення автентичностi (справжностi) сертифiката i декларацiї та достовiрностi вiдомостей, що мiстяться в них.

     Верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару з України здiйснюється митними органами у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок верифiкацiї (перевiрки достовiрностi) сертифiкатiв i декларацiй про походження товару з України затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2015 N 1029.

     Верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) здiйснюється шляхом:

     1) отримання вiд уповноваженого органу пiдтвердження видачi сертифiката або вiд пiдприємства - виробника та/або експортера товару - пiдтвердження оформлення декларацiї;

     2) перевiрки вiдповiдностi iнформацiї, зазначеної у сертифiкатi або декларацiї, iнформацiї, наданiй митницi уповноваженим органом або пiдприємством - виробником та/або експортером товару;

     3) проведення в разi потреби в установленому порядку експертизи бланка сертифiката, вiдбитка печатки та пiдпису вiдповiдної посадової особи уповноваженого органу.

     Перевiрка достовiрностi вiдомостей, що мiстяться в сертифiкатi або в декларацiї, здiйснюється шляхом:

     1) проведення перевiрки товару, зазначеного у сертифiкатi або декларацiї, на вiдповiднiсть вимогам, установленим мiжнародними договорами;

     2) визначення критерiю достатньої переробки;

     3) порiвняння iнформацiї, яка мiститься в сертифiкатi або в декларацiї, з iнформацiєю, зазначеною в зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi), комерцiйних та транспортних документах.

     У разi потреби митницi проводять у порядку, встановленому законом, безпосередньо на пiдприємствах перевiрку виробництва ними товарiв та первинної документацiї, пов'язаної з таким виробництвом.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 187 від 25.04.1997
Iнструкцiя про порядок проведення перевiрки сертифiкатiв форми А про походження товарiв з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10679 від 11.11.1997
Міждержавна угода від 24.09.1993
Рiшення про Правила визначення країни походження товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-428 від 10.03.1998
Щодо застосування сертифiкатiв походження на товари з ЄС
Наказ ДМСУ (до 2012) № 218 від 15.04.1998
Порядок проведення митними органами перевiрки сертифiкатiв форми СТ-1 про походження товарiв, якi ввозяться на Україну
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-1501-ЕП від 09.07.1998
Щодо призупинення дiї деяких нормативних актiв Держмитслужби України
Наказ МЗЕЗторгу № 455/437 від 27.07.1998
Про митне оформлення товарiв за кодом 0207
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1842 від 13.08.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 485 від 10.08.1998
Про Порядок роботи вiддiлу тарифiв та митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2905-ЕП від 01.12.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 713 від 11.11.1998
Об утверждении Порядка проведения проверки сертификатов формы СТ-1 о происхождении товаров из Украины
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3025-ЕП від 10.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3215-ЕП від 31.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-135 від 10.01.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-290-ЕП від 02.02.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-852-ЕП від 23.03.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1100-ЕП від 16.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1367-ЕП від 12.05.1999
Наказ КРМ № 496 від 28.07.1998
Про затвердження "Порядку оформления продукцiї в митнiй зонi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1786-ЕП від 15.06.1999
Щодо вiдбиткiв печаток та зразкiв пiдписiв Болгарської Промислової Асоцiацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1787-ЕП від 15.06.1999
Щодо вiдбиткiв печаток та зразкiв пiдписiв Словацької торгово-промислової палати
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7311 від 09.07.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2339-ЕП від 30.07.1999
Про надання повноважень Воронезькiй ТПП видавати та засвiдчувати сертифiкати форми СТ-1
Закон України ВР № 752-XIV від 16.06.1999
Про правову охорону географiчних зазначень
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2557-ЕП від 16.08.1999
Щодо використання печаток для затвердження сертифiкатiв про походження товарiв форми EUR
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2586-ЕП від 17.08.1999
Наказ СРМ № 180 від 23.03.1999
Про надання сертифiкатiв походження, представлених як пiдстава для безмитного ввезення рибопродукцiї
Наказ СРМ № 661 від 01.11.1999
Про внесення змiн до наказу СРМ N 294 вiд 07.05.99 "Про органiзацiю роботи по направленню сертифiкатiв походження на верифiкацiю до Управлiння з верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв ДМСУ"
Наказ СРМ № 724 від 15.12.2000
Про впровадження технологiчної схеми застосування при митному оформленнi товарiв та iнших предметiв сертифiкатiв походження форми СТ-1 (виданих на повний обсяг товарiв, за одним контрактом)
Наказ СРМ № 575 від 22.08.2002
Про посилення контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв
Наказ СРМ № 707 від 11.10.2002
Про внесення змiн до наказу Схiдної РМ вiд 30.04.02р. N 302 "Щодо посилення контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв"
Наказ СРМ № 302 від 30.04.2002
Щодо посилення контролю за правильністю визначення країни походження товарів
Наказ СРМ № 202 від 04.03.2003
Щодо посилення контролю за правильністю визначення країни походження товарів
Наказ СРМ № 355 від 18.04.2003
Про внесення змiн до наказу Схiдної РМ вiд 04.03.03р. N 202 "Щодо посилення контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв"
Наказ СРМ № 576 від 04.07.2003
Про внесення змiн до наказу Схiдної РМ вiд 22.08.02р. N 575 "Про посилення контролю за правильнiстю визначення"
Наказ СРМ № 591 від 09.07.2003
Про внесення змiн до наказу Схiдної РМ вiд 04.03.03р. N 202 "Щодо посилення контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв"
Наказ СРМ № 966 від 18.11.2003
Про внесення змiн до наказiв Схiдної РМ щодо визначення походження товарiв
Наказ СРМ № 706 від 20.08.2003
Про внесення змiн до наказу Схiдної РМ вiд 04.03.03р. N 202 "Щодо посилення контролю за правильнiстю визначення країни походження товарiв"
Наказ № 582 від 06.10.2007
Про скасування наказу вiд 22.12.2005 N 519
Лист № 04-02/4563 від 30.10.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1291-ЕП від 12.12.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1307-ЕП від 13.12.2005
Про сертифiкати про походження товарiв форми СТ-1
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3482-ЕП від 03.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3746-ЕП від 29.11.1999
Міждержавна угода від 14.05.1999
Протокол про виконання статті 3 Угоди між митними службами Республіки Молдова, України, Республіки Білорусь та РФ про надання пільг у разі митного оформлення плодоовочевої продукції
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-8687 від 13.08.1999
Щодо листа Держмитслужби вiд 11.03.98 N 11/3-2400
Наказ ДМСУ (до 2012) № 866 від 28.12.1999
Щодо визнання такими, що втратили чиннiсть деяких наказiв Держмитслужби
Наказ ДМСУ (до 2012) № 782 від 02.12.1999
Про затвердження Примiрного положення про вiддiл тарифiв та митної вартостi i Порядкiв його роботи
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-13412 від 27.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5722 від 18.06.1997

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.