Лицензирование, квотирование

ЛIЦЕНЗУВАННЯ, КВОТУВАННЯ

     Основнi регламентуючi документи:

     1. Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2005 N 362 "Про встановлення розмiру збору за видачу експортних (iмпортних) лiцензiй";

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2018 N 1136 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2019 рiк";

     4. Наказ Мiнiстерства економiки України вiд 14.09.2007 N 302 "Про затвердження нормативно-правових актiв щодо лiцензування iмпорту товарiв та внесення змiн до Порядку розгляду заявок на видачу лiцензiй у сферi нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Мiнiстерствi економiчного розвитку i торгiвлi України";

     5. Наказ Мiнiстерства економiки України вiд 09.09.2009 N 991 "Про порядок лiцензування експорту товарiв".

     Визначення лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй наведено в статтi 16 Закону України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" - це комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання дозволу на здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв.

     Лiцензування експорту (iмпорту) товарiв здiйснюється у формi автоматичного або неавтоматичного лiцензування.

     Автоматичне лiцензування - комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких не встановлюються квоти (кiлькiснi або iншi обмеження). Автоматичне лiцензування експорту (iмпорту) як адмiнiстративна процедура з оформлення та видачi лiцензiї не справляє обмежувального впливу на товари, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню.

     Неавтоматичне лiцензування - комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких встановлюються певнi квоти (кiлькiснi або iншi обмеження).

     Квота експортна (iмпортна) - граничний обсяг певної категорiї товарiв, який дозволено експортувати з територiї України (iмпортувати на територiю України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартiсних одиницях.

     Таким чином, при неавтоматичному лiцензуваннi, в межах загальної квоти за конкретним товаром, пiдприємство отримує лiцензiю на експорт (iмпорт) такого товару з зазначенням iндивидуальної квоти (об'ємiв) товару, якi йому дозволяється експортувати (iмпортувати) впродовж строку дiї контракту, але не довше нiж до кiнця календарного року, в якому її видано.

     Щорiчно, в кiнцi року, Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує перелiк товарiв, експорт (iмпорт) яких буде лiцензуватися в наступному роцi та розмiр загальних квот на них.

     Мiнiстерство економiки України затвердило порядок отримання суб'єктами ЗЕД лiцензiй на експорт (iмпорт) товарiв (див. Наказ Мiнiстерства економiки України вiд 14.09.2007 N 302 та Наказ Мiнiстерства економiки України вiд 09.09.2009 N 991).

     В цих наказах наведено перелiк необхiдних документiв та форма заявки на отримання лiцензiй.

     За видачу експортної (iмпортної) лiцензiї стягується збiр, розмiр якого встановлено Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2005 N 362:

     у режимi неавтоматичного лiцензування - 780 гривень;

     у режимi автоматичного лiцензування - 220 гривень.

     Збiр має бути сплачений до моменту подання заявки та документiв на отримання вiдповiдної лiцензiї.

     Куди звертатися за лiцензiями:

     вартiсть товарiв за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларiв США - обласнi, Київська та Севастопольська мiська державна адмiнiстрацi та вповноважений орган Автономної Республiки Крим;

     вартiсть товарiв за договорами (контрактами) яких перевищує 300 тис. доларiв США - вiддiл нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України.

     Лiцензiя видається вповноваженому представниковi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi за умови подання до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України довiреностi або копiї довiреностi, засвiдченої в установленому законодавством порядку, на її одержання та пред'явлення документа, що посвiдчує особу.

     Суб'єктовi зовнiшньоекономiчної дiяльностi видається оригiнал лiцензiї в одному примiрнику (оригiнал лiцензiї стосовно озоноруйнiвних речовин або товарiв, що їх мiстять, видається разом з оригiналом погодження на вивезення озоноруйнiвних речовин або товарiв, що їх мiстять). Лiцензiя не пiдлягає передаванню iншим особам.

Постанова КМУ № 1590 від 31.12.1996
О перечне товаров, импорт которых подлежит лицензированию в 1997 году
Постанова КМУ № 310 від 04.04.1997
О перечне товаров, экспорт которых подлежит квотированию и лицензированию в 1997г.
Постанова КМУ № 500 від 26.05.1997
Про внесення доповнень до перелiку товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 1997роцi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-5876 від 23.06.1997
Про порядок ввезення товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню в 1997роцi.
Наказ № 34 від 24.06.1997
Про затвердження Положення про порядок погодження на ввезення окремих видiв товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню в 1997р.
Постанова КМУ № 863 від 08.08.1997
Про затвердження загальних обсягiв квот на експорт товарiв у 1997р.
Постанова КМУ № 1008 від 27.08.1996
Про заходи щодо виконання Угоди між Європейським об'єднанням вугілля і сталі та Україною про торгівлю деякими сталеливарними виробами
Постанова КМУ № 7 від 05.01.1998
Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1998 роцi
Наказ № 11/3-1358 від 12.01.1998
Щодо наказу Державного агенства України з авторських i сумiжних прав
Постанова КМУ № 208 від 24.02.1998
Про затвердження обсягiв iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки та про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ МЗЕЗторгу № 42 від 23.01.1998
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5.01.98 р. N 7
Постанова КМУ № 393 від 30.03.1998
До питання регулювання експорту та iмпорту озоноруйнуючих речовин i продукцiї, що їх мiстить
Постанова КМУ № 443 від 06.04.1998
Про лiцензування експорту цукру бiлого,що поставлятиметься до Росiї у 1998роцi без обкладення ввізним митом
Указ ПУ № 444/98 від 08.05.1998
Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії рослинної у 1998 році
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5091 від 21.05.1998
Щодо наказiв МЗЕЗторгу
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1248-ЕП від 12.06.1998
Щодо митного оформлення озоноруйнуючих речовин
Постанова КМУ № 893 від 16.06.1998
Про механiзм регулювання iмпортних поставок окремих видiв олiї рослинної в 1998 роцi
Наказ МЗЕЗторгу № 10 від 06.01.1998
Про порядок квотування і ліцензування експорту до США деяки виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского з України
Указ ПУ № 334/98 від 21.04.1998
Про порядок ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного в 1998 роцi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6221 від 23.06.1998
Щодо постанови КМУ вiд 3.03.98 N 267 та наказу МЗЕЗторгу вiд 27.03.98 N 166
Постанова КМУ № 892 від 16.06.1998
Про запровадження режиму лiцензування iмпорту цукру- сирцю тростинного На N11904/4-2 вiд 18.06.98
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-6966 від 01.07.1998
Щодо митного оформлення озоноруйнуючих речовин
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1660-ЕП від 28.07.1998
Указ ПУ № 817/98 від 23.07.1998
Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi (витяг)
Наказ МЗЕЗторгу № 209 від 15.04.1998
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу України вiд 23.01.98 N 42
Наказ Коммедбіопрому № 2 від 06.01.1998
Про порядок надання Держкоммедбіопромом погодження на одержання ліцензії на імпорт фармацевтичних,косметичних препаратів та засобів особистої гігієни
Постанова КМУ № 229 від 19.02.1996
Про затвердження Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України
Постанова КМУ № 1586 від 02.10.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 р. N 393
Постанова КМУ № 1680 від 22.10.1998
Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного
Постанова КМУ № 1694 від 26.10.1998
Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового i тп
Указ ПУ № 1257/98 від 17.11.1998
Про запровадження лiцензування дiяльностi господарюючих суб'єктiв у сферi природних монополiй
Постанова КМУ № 15 від 04.01.1999
Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1999 році
Лист ДМКУ № 11/2-7067 від 05.02.1994
Роз'яснення до листа ДМК України вiд 07.07.94 р. N 11/1-3032
Постанова КМУ № 93 від 28.01.1999
Про порядок експорту цукру бiлого, що поставлятиметься до Росiйської Федерацiї у 1999 роцi без обкладення ввiзним митом
Наказ Коммедбіопрому № 08 від 19.01.1999
Про порядок надання Держкоммедбiопромом погодження на одержання лiцензiї на iмпорт лiкарських засобiв, препаратiв косметичних та засобiв особистої гiгiєни, який пiдлягає лiцензуванню у 1999 роцi
Указ ПУ № 46/99 від 25.01.1999
Про державне регулювання експорту, iмпорту, оптової, роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами
Наказ МЗЕЗторгу № 33 від 26.01.1999
Положення про порядок оформлення та видачi лiцензiй на експорт продукцiї походженням з України, яка лiцензується
Постанова ВР № 459-XIV від 02.03.1999
Про проект ЗУ про державне регулювання експорту, iмпорту, оптової, роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами
Наказ Держспецмонополії № 30 від 23.12.1998
Про затвердження Iнструкцiї про порядок погодження видачi лiцензiй на право здiйснення iмпорту,експорту спирту етилового,коньячного та плодового,алкогольних напоїв
Наказ Держспецмонополії № 31 від 23.12.1998
Про затвердження Iнструкцiї про порядок проходження документiв на отримання погодження на право здiйснення iмпорту,експорту спирту,алк. напоїв i тютюнових виробiв
Постанова КМУ № 493 від 13.05.1996
Про Тимчасовий порядок видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями
Указ ПУ № 452/99 від 27.04.1999
Про внесення змiни до Положення про Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України
Наказ МЗЕЗторгу № 36 від 27.01.1999
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.01.99 N 15
Постанова КМУ № 786 від 10.05.1999
Про затвердження перелiку наркотичних засобiв,психотропних речовин i прекурсорiв, з обiгом яких пов'язана дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню
Розпорядження ПУ № 98/99-рп від 17.05.1999
Про заходи щодо захисту внутрiшнього ринку вiд iмпортної сiльськогосподарської продукцiї та виробництва
Закон України ВР № 619-XIV від 05.05.1999
Про металобрухт
Указ ПУ № 639/99 від 11.06.1999
Про державне регулювання експорту, iмпорту, оптової, роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами
Наказ Коммедбіопрому № 64 від 19.05.1999
Про внесення змiн до Положення про порядок надання Держкоммедбiопромом погодження на одержання лiцензiї на iмпорт
Указ ПУ № 642/99 від 14.06.1999
Про порядок ввезення в Україну окремих видiв олiї у 1999 роцi
Наказ МЗЕЗторгу № 359 від 24.05.1999
Про внесення змiн до деяких нормативних актiв МЗЕЗторгу

Страницы

Copyright © 2019 НТФ «Интес»
Все права сохранены.