Лицензирование, квотирование

ЛIЦЕНЗУВАННЯ, КВОТУВАННЯ

     Основнi регламентуючi документи:

     1. Закон України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2005 N 362 "Про встановлення розмiру збору за видачу експортних (iмпортних) лiцензiй";

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2019 N 1109 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2020 рiк";

     4. Наказ Мiнiстерства економiки України вiд 14.09.2007 N 302 "Про затвердження нормативно-правових актiв щодо лiцензування iмпорту товарiв та внесення змiн до Порядку розгляду заявок на видачу лiцензiй у сферi нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Мiнiстерствi економiчного розвитку i торгiвлi України";

     5. Наказ Мiнiстерства економiки України вiд 09.09.2009 N 991 "Про порядок лiцензування експорту товарiв".

     Визначення лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй наведено в статтi 16 Закону України вiд 16.04.91 N 959-XII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" - це комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання дозволу на здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi експорту (iмпорту) товарiв.

     Лiцензування експорту (iмпорту) товарiв здiйснюється у формi автоматичного або неавтоматичного лiцензування.

     Автоматичне лiцензування - комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких не встановлюються квоти (кiлькiснi або iншi обмеження). Автоматичне лiцензування експорту (iмпорту) як адмiнiстративна процедура з оформлення та видачi лiцензiї не справляє обмежувального впливу на товари, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню.

     Неавтоматичне лiцензування - комплекс адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких встановлюються певнi квоти (кiлькiснi або iншi обмеження).

     Квота експортна (iмпортна) - граничний обсяг певної категорiї товарiв, який дозволено експортувати з територiї України (iмпортувати на територiю України) протягом встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартiсних одиницях.

     Таким чином, при неавтоматичному лiцензуваннi, в межах загальної квоти за конкретним товаром, пiдприємство отримує лiцензiю на експорт (iмпорт) такого товару з зазначенням iндивидуальної квоти (об'ємiв) товару, якi йому дозволяється експортувати (iмпортувати) впродовж строку дiї контракту, але не довше нiж до кiнця календарного року, в якому її видано.

     Щорiчно, в кiнцi року, Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує перелiк товарiв, експорт (iмпорт) яких буде лiцензуватися в наступному роцi та розмiр загальних квот на них.

     Мiнiстерство економiки України затвердило порядок отримання суб'єктами ЗЕД лiцензiй на експорт (iмпорт) товарiв (див. Наказ Мiнiстерства економiки України вiд 14.09.2007 N 302 та Наказ Мiнiстерства економiки України вiд 09.09.2009 N 991).

     В цих наказах наведено перелiк необхiдних документiв та форма заявки на отримання лiцензiй.

     За видачу експортної (iмпортної) лiцензiї стягується збiр, розмiр якого встановлено Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.2005 N 362:

     у режимi неавтоматичного лiцензування - 780 гривень;

     у режимi автоматичного лiцензування - 220 гривень.

     Збiр має бути сплачений до моменту подання заявки та документiв на отримання вiдповiдної лiцензiї.

     Куди звертатися за лiцензiями:

     вартiсть товарiв за договорами (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларiв США - обласнi, Київська та Севастопольська мiська державна адмiнiстрацi та вповноважений орган Автономної Республiки Крим;

     вартiсть товарiв за договорами (контрактами) яких перевищує 300 тис. доларiв США - вiддiл нетарифного регулювання департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України.

     Лiцензiя видається вповноваженому представниковi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi за умови подання до Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України довiреностi або копiї довiреностi, засвiдченої в установленому законодавством порядку, на її одержання та пред'явлення документа, що посвiдчує особу.

     Суб'єктовi зовнiшньоекономiчної дiяльностi видається оригiнал лiцензiї в одному примiрнику (оригiнал лiцензiї стосовно озоноруйнiвних речовин або товарiв, що їх мiстять, видається разом з оригiналом погодження на вивезення озоноруйнiвних речовин або товарiв, що їх мiстять). Лiцензiя не пiдлягає передаванню iншим особам.

Постанова КМУ № 1590 від 31.12.1996
О перечне товаров, импорт которых подлежит лицензированию в 1997 году
Постанова КМУ № 310 від 04.04.1997
О перечне товаров, экспорт которых подлежит квотированию и лицензированию в 1997г.
Постанова КМУ № 500 від 26.05.1997
Про внесення доповнень до перелiку товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню у 1997роцi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-5876 від 23.06.1997
Про порядок ввезення товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню в 1997роцi.
Наказ № 34 від 24.06.1997
Про затвердження Положення про порядок погодження на ввезення окремих видiв товарiв, iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню в 1997р.
Постанова КМУ № 863 від 08.08.1997
Про затвердження загальних обсягiв квот на експорт товарiв у 1997р.
Постанова КМУ № 1008 від 27.08.1996
Про заходи щодо виконання Угоди між Європейським об'єднанням вугілля і сталі та Україною про торгівлю деякими сталеливарними виробами
Постанова КМУ № 7 від 05.01.1998
Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 1998 роцi
Наказ № 11/3-1358 від 12.01.1998
Щодо наказу Державного агенства України з авторських i сумiжних прав
Постанова КМУ № 208 від 24.02.1998
Про затвердження обсягiв iмпорту шампанських i коньячних виноматерiалiв на 1998 i 1999 роки та про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ МЗЕЗторгу № 42 від 23.01.1998
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5.01.98 р. N 7
Постанова КМУ № 393 від 30.03.1998
До питання регулювання експорту та iмпорту озоноруйнуючих речовин i продукцiї, що їх мiстить
Постанова КМУ № 443 від 06.04.1998
Про лiцензування експорту цукру бiлого,що поставлятиметься до Росiї у 1998роцi без обкладення ввізним митом
Указ ПУ № 444/98 від 08.05.1998
Про порядок ввезення в Україну окремих видів олії рослинної у 1998 році
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5091 від 21.05.1998
Щодо наказiв МЗЕЗторгу
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1248-ЕП від 12.06.1998
Щодо митного оформлення озоноруйнуючих речовин
Постанова КМУ № 893 від 16.06.1998
Про механiзм регулювання iмпортних поставок окремих видiв олiї рослинної в 1998 роцi
Наказ МЗЕЗторгу № 10 від 06.01.1998
Про порядок квотування і ліцензування експорту до США деяки виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского з України
Указ ПУ № 334/98 від 21.04.1998
Про порядок ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного в 1998 роцi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6221 від 23.06.1998
Щодо постанови КМУ вiд 3.03.98 N 267 та наказу МЗЕЗторгу вiд 27.03.98 N 166
Постанова КМУ № 892 від 16.06.1998
Про запровадження режиму лiцензування iмпорту цукру- сирцю тростинного На N11904/4-2 вiд 18.06.98
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-6966 від 01.07.1998
Щодо митного оформлення озоноруйнуючих речовин
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1660-ЕП від 28.07.1998
Указ ПУ № 817/98 від 23.07.1998
Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi (витяг)
Наказ МЗЕЗторгу № 209 від 15.04.1998
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу України вiд 23.01.98 N 42
Наказ Коммедбіопрому № 2 від 06.01.1998
Про порядок надання Держкоммедбіопромом погодження на одержання ліцензії на імпорт фармацевтичних,косметичних препаратів та засобів особистої гігієни
Постанова КМУ № 229 від 19.02.1996
Про затвердження Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України
Постанова КМУ № 1586 від 02.10.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 р. N 393
Постанова КМУ № 1680 від 22.10.1998
Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного
Постанова КМУ № 1694 від 26.10.1998
Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового i тп
Указ ПУ № 1257/98 від 17.11.1998
Про запровадження лiцензування дiяльностi господарюючих суб'єктiв у сферi природних монополiй
Постанова КМУ № 15 від 04.01.1999
Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 1999 році
Лист ДМКУ № 11/2-7067 від 05.02.1994
Роз'яснення до листа ДМК України вiд 07.07.94 р. N 11/1-3032
Постанова КМУ № 93 від 28.01.1999
Про порядок експорту цукру бiлого, що поставлятиметься до Росiйської Федерацiї у 1999 роцi без обкладення ввiзним митом
Наказ Коммедбіопрому № 08 від 19.01.1999
Про порядок надання Держкоммедбiопромом погодження на одержання лiцензiї на iмпорт лiкарських засобiв, препаратiв косметичних та засобiв особистої гiгiєни, який пiдлягає лiцензуванню у 1999 роцi
Указ ПУ № 46/99 від 25.01.1999
Про державне регулювання експорту, iмпорту, оптової, роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами
Наказ МЗЕЗторгу № 33 від 26.01.1999
Положення про порядок оформлення та видачi лiцензiй на експорт продукцiї походженням з України, яка лiцензується
Постанова ВР № 459-XIV від 02.03.1999
Про проект ЗУ про державне регулювання експорту, iмпорту, оптової, роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами
Наказ Держспецмонополії № 30 від 23.12.1998
Про затвердження Iнструкцiї про порядок погодження видачi лiцензiй на право здiйснення iмпорту,експорту спирту етилового,коньячного та плодового,алкогольних напоїв
Наказ Держспецмонополії № 31 від 23.12.1998
Про затвердження Iнструкцiї про порядок проходження документiв на отримання погодження на право здiйснення iмпорту,експорту спирту,алк. напоїв i тютюнових виробiв
Постанова КМУ № 493 від 13.05.1996
Про Тимчасовий порядок видачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями
Указ ПУ № 452/99 від 27.04.1999
Про внесення змiни до Положення про Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України
Наказ МЗЕЗторгу № 36 від 27.01.1999
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.01.99 N 15
Постанова КМУ № 786 від 10.05.1999
Про затвердження перелiку наркотичних засобiв,психотропних речовин i прекурсорiв, з обiгом яких пов'язана дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню
Розпорядження ПУ № 98/99-рп від 17.05.1999
Про заходи щодо захисту внутрiшнього ринку вiд iмпортної сiльськогосподарської продукцiї та виробництва
Закон України ВР № 619-XIV від 05.05.1999
Про металобрухт
Указ ПУ № 639/99 від 11.06.1999
Про державне регулювання експорту, iмпорту, оптової, роздрiбної торгiвлi нафтопродуктами
Наказ Коммедбіопрому № 64 від 19.05.1999
Про внесення змiн до Положення про порядок надання Держкоммедбiопромом погодження на одержання лiцензiї на iмпорт
Указ ПУ № 642/99 від 14.06.1999
Про порядок ввезення в Україну окремих видiв олiї у 1999 роцi
Наказ МЗЕЗторгу № 359 від 24.05.1999
Про внесення змiн до деяких нормативних актiв МЗЕЗторгу

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.