Специальные санкции

СПЕЦIАЛЬНI САНКЦIЇ

     Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України у листi вiд 04.02.2019 N 4102-17/4808-05 роз'яснило, що пiдпунктом "д" пункту 3 частини четвертої статтi 16 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї" виключено статтю 37 у Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     Статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" визначено, що за порушення цього або пов'язаних з ним законiв України за поданнями органiв доходiв i зборiв та контрольно-ревiзiйної служб, правоохоронних органiв, органiв Антимонопольного комiтету України, нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг та Нацiонального банку України або за рiшенням суду до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi можуть бути застосованi спецiальнi санкцiї.

     Вiдповiдно до пiдпункту 175 пункту 4 Положення про Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.08.2014 N 459 "Питання Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi", Мiнекономрозвитку вiдповiдно до покладених на нього завдань застосовує до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальнi санкцiї, передбаченi Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     Згiдно частини першої статтi 58 Конституцiї України закони та iншi нормативно-правовi акти не мають зворотної дiї в часi, крiм випадкiв, коли вони пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть особи.

     Разом з цим вiдповiдно до рiшення Конституцiйного Суду України вiд 09.02.1999 у справi N 1-7/99 надання зворотної дiї в часi нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказiвки про це в законi або iншому нормативно-правовому актi.

     З огляду, на те, що така вказiвка у Законi України "Про валюту i валютнi операцiї" вiдсутня i Законом України "Про валюту i валютнi операцiї" не встановлено норми, якою пом'якшено або скасовано вiдповiдальнiсть особи, до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальнi санкцiї до введення в дiю Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та/або пов'язаних з ним законiв України, державнi органи та суб'єкти господарювання мають керуватися законодавством, що дiяло до дня введення в дiю Закону України "Про валюту i валютнi операцiї".

Постанова МЗЕЗторгу № 577 від 11.09.1996
О дополнительных мерах по применению статьи 37 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-3101 від 27.03.1998
Щодо лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй, що оформляються у режимi "тимчасове ввезення/вивезення" i здiйснюються суб'єктами ЗЕД, до яких наказами МЗЕЗiТУ застосованi спецiальнi санкцiї
Постанова КМУ № 524 від 21.04.1998
Про державний збiр за видачу разових (iндивiдуальних) лiцензiй iз суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Наказ МЗЕЗторгу № 248 від 28.04.1998
Про органiзацiйнi заходи щодо процедури застосування спецiальних санкцiй до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що порушили чинне законодавство України
Наказ МЗЕЗторгу № 249/257 від 28.04.1998
Про вдосконалення процедури застосування спецiальних санкцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-7544 від 15.07.1998
Щодо iнструктивного листа МЗЕЗторгу стосовно оформлення нової форми разової (iндивiдуальної) лiцензiї
Наказ МЗЕЗторгу № 248 від 28.04.1998
Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй
Постанова КМУ № 229 від 19.02.1996
Про затвердження Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України
Наказ МЗЕЗторгу № 103 від 05.06.1995
Положення про порядок застосування до суб'єктів ЗЕД спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування індивідуального режиму ліцензування
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2618-ЕП від 03.11.1998
Щодо застосування спецiальних санкцiй до перевiзникiв, якi не забезпечили доставку вантажiв до митницi призначення
Лист МЗЕЗторгу № 16-42/618 від 10.06.1998
Постанова КМУ № 1965 від 14.12.1998
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 квiтня 1998 р. N 524
Наказ МЗЕЗторгу № 58 від 03.02.1999
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу МЗЕЗторгу вiд 30.12.98 N 868
Наказ МЗЕЗторгу № 859 від 30.12.1998
Про заходи МЗЕЗторгу щодо подальшого забезпечення своєчасного проведення розрахункiв за бартерними операцiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-681-ЕП від 16.03.1999
Щодо внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу України N 22 вiд 18.01.99
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1020-ЕП від 07.04.1999
Щодо наказiв МЗЕЗторгу України N 868 вiд 30.12.98 та N 58 вiд 03.02.99
Наказ МЗЕЗторгу № 159/219 від 19.03.1999
Про вдосконалення процедури застосування спецiальних санкцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1576-ЕП від 27.05.1999
Стосовно митного оформлення товарiв пiдприємств, щодо яких застосованi санкцiї, передбаченi ст.37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"
Наказ МЗЕЗторгу № 664 від 09.10.1998
Про внесення змiн i доповнень до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-1672-ЕП від 04.06.1999
Щодо подання до митного органу разової (iндивiдуальної) лiцензiї при оформленнi ПП
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2000-ЕП від 31.08.1998
Щодо подання до митного органу разової (iндивiдуальної) лiцензiї при оформленнi АД та ПД
Постанова НБУ № 387 від 30.07.1999
Про внесення доповнень до Положення про порядок застосування ст. 16 Декрету КМУ вiд 19.02.93 N 15-93
Наказ МЗЕЗторгу № 557 від 28.07.1999
Про внесення змiн i доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 28.04.98 N 248
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-7157 від 07.07.1998
Про доведення спiльного наказу МЗЕЗторгу та ДМСУ вiд 28.04.98 р. N 249/257
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/174 від 16.04.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/176 від 16.04.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/180 від 24.04.2007
Про змiну виду спецiальних санкцiй, якi застосованi до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/204 від 08.05.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/206 від 14.05.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/209 від 14.05.2007
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 07.05.2007 N 102/203
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/217 від 18.05.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/218 від 18.05.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/219 від 18.05.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/220 від 18.05.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/221 від 21.05.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/224 від 22.05.2007
Про скасування спецiальних санкцiй, що застосованi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/225 від 22.05.2007
Про скасування спецiальної санкцiї, що застосована до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/328 від 16.07.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/337 від 18.07.2007
Про скасування спецiальних санкцiй, що застосованi до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/338 від 18.07.2007
Про змiну виду спецiальних санкцiй, якi застосованi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/340 від 18.07.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/344 від 20.07.2007
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28.03.2007 N 102/135
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/356 від 20.07.2007
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 15.02.2007 N 102/60
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/360 від 25.07.2007
Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть ТОВ "Мерсi Плюс" (Одеська обл.)
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/364 від 30.07.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземного суб'єкта господарської дiяльностi
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/365 від 31.07.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/366 від 31.07.2007
Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/367 від 01.08.2007
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ВАТ "САН Iнтербрю Україна" (м. Київ)
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/368 від 02.08.2007
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до компанiї ТОВ "Сармат Юг" (Росiйська Федерацiя)
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 102/369 від 02.08.2007
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, застосованої до ЗАТ "Кримський Титан" (Автономна Республiка Крим)

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.