КЛАСИФIКАЦIЯ ТОВАРIВ

     Товари при їх декларуваннi пiдлягають класифiкацiї, тобто у вiдношеннi товарiв визначаються коди вiдповiдно до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД (див. статтю 69 Митного кодексу України).
     Українська класифiкацiя товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТ ЗЕД) складається на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв та затверджується законом про Митний тариф України (див. статтю 67 Митного кодексу України).

     При здiйсненнi митного оформлення товарiв митнi органи здiйснюють контроль правильностi їх класифiкацiї за УКТ ЗЕД у порядку, встановленому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 650. У разi виявлення пiд час митного оформлення товарiв або пiсля нього порушення правил класифiкацiї товарiв митний орган має право самостiйно класифiкувати такi товари. Рiшення митних органiв щодо класифiкацiї товарiв для митних цiлей є обов'язковими (див. статтю 69 Митного кодексу України, та "ШТРАФНI САНКЦIЇ ЗА ПЛАТЕЖАМИ").

     З метою встановлення достовiрних вiдомостей про товари та їх вiдповiдностi опису класифiкацiйних групувань УКТ ЗЕД митнi органи можуть вимагати вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян зразки товарiв та технiко-технологiчну документацiю на такi товари для проведення експертизи. Порядок взаємодiї структурних пiдроздiлiв та територiальних органiв Державної фiскальної служби України iз Спецiалiзованою лабораторiєю з питань експертизи та дослiджень ДФС пiд час проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз) затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.12.2016 N 1058.

     Для класифiкацiї (кодування) товарiв при митному оформленнi використовують Митний тариф України, який систематизовано згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД), складеною на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв, та затверджено Законом України вiд 04.06.2020 N 674-IX "Про Митний тариф України". Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарiв в УКТ ЗЕД включає код групи (першi два знаки), товарної позицiї (першi чотири знаки), товарної пiдпозицiї (першi шiсть знакiв), товарної категорiї (першi вiсiм знакiв), товарної пiдкатегорiї (десять знакiв).

     Кодування (класифiкацiя) товарiв здiйснюється вiдповiдно до вимог УКТЗЕД та є технiчним прийомом, що дозволяє представити товар, що класифiкується, у виглядi групи знакiв (код товару), встановлених цим класифiкатором. Щоб уникнути неправильної класифiкацiї необхiдно враховувати, що УКТЗЕД складається з трьох складових частин:
     - основних правил iнтерпретацiї УКТЗЕД;
     - примiток до раздiлiв та груп УКТЗЕД (роздiл, група, позицiя, пiдпозицiя, категорiя, пiдкатегорiя);
     - текстового опису групувань УКТЗЕД та їх цифрового позначення.

     Товари в УКТЗЕД згрупованi на декiлькох рiвнях iнформацiйного значення, починаючи рiвнями, де помiщуєтся найбiльш загальний опис видiв товарiв, та закiнчуючи рiвнями з описом конкретних товарiв. Розподiл товарiв на групи базується на конкретних даних. Вiдсутнiй розподiл товарiв на групи, який може бути зумовлений тiльки теоретичними ознаками та є непотрiбним для цiлей зовнiшньоекономiчного регулювання (наприклад, рiзниця мiж кiньми гнiдими и чорними). Групи УКТЗЕД не мають також перехрещуватися за змiстом, iнакше класифiкацiя товарiв була б довiльною та достатньо ненадiйною.
     УКТЗЕД мiстить 21 роздiл (нумеруються римськими цифрами та не вiдображаються в кодi товару) та 97 груп (нумеруються арабськими цифрами). Група 77 не використовується.

     УКТЗЕД має наступнi рiвнi деталiзацiї:

     1. Роздiли - нумеруються римськими цифрами, якi не зазначаються у товарному кодi. Мiстять примiтки, якi мають юридичну силу при класифiкацiї товарiв (перше основне правило iнтерпретацiї). На рiвнi роздiлiв товари згруповано у вiдповiдностi з галузями промисловостi по сукупностi рiзних ознак товарiв:
     - походження (роздiли I, II, V);
     - функцiональне призначення (роздiли IV, XI, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI);
     - хiмiчний склад (роздiли III, VI, VII);
     - матерiал, з якого виготовлено товар (роздiли VIII, IX, X, XIII, XIV, XV).

     2. Групи - мають двозначну нумерацiю арабськими цифрами, яка не має зв'язку з нумерацiєю роздiлiв. Першi два знаки товарного коду вiдповiдають номеру групи, в якiй цей товар класифiкується. Мiстять примiтки, якi мають юридичну силу при класифiкацiї товарiв (перше основне правило iнтерпретацiї).
     77-а група зарезервована i не мiстить текстового опису. На рiвнi груп товари деталiзовано в залежностi вiд матерiалу, з якого їх виготовлено; вiд функцiй, якi вони виконують; вiд ступеню обробки.
     В деяких групах мiстяться додатковий рiвень класифiкацiї - пiдгрупи, якi пронумеровано римськими цифрами та якi не вiдображено у структурi цифрового коду. Наприклад, група 39 складається з двох пiдгруп:
I. "Первиннi форми" (позицiї 3901 - 3914) та II. "Вiдходи, обрiзки та скрап; напiвфабрикати; вироби" (позицiї 3915 - 3926).
     При утвореннi груп в УКТЗЕД використано принцип послiдовностi обробки товару - вiд сировини до отримання напiвфабрикатiв та готових виробiв (сировина - напiвфабрикати - готовi вироби). Наприклад, живi корови класифiкуються у товарнiй позицiї 0102, їх м'ясо у товарнiй позицiї 0201, а готовi харчовi продукти, виготовленi з цього м'яса, у товарних позицiях 1601 - 1602.

     3. Позицiї - мають чотиризначну нумерацiю, в якiй першi два знаки вiдповiдають номеру групи, яка включає цю товарну позицiю. Текстовий опис товарних позицiй має юридичну силу для класифiкацiї товарiв (перше правило основних правил iнтерпретацiї). Деталiзацiя товарi на рiвнi позицiй здiйснюється по бiльш рiзноманiтним та специфiчним ознакам нiж на рiвнi груп.

     4. Пiдпозицiї - є самим нижнiм рiвнем деталiзацiї товарiв, на якому код товару та його текстовий опис вiдповiдають УКТЗЕД. Мають шестизначну нумерацiю, в якiй першi чотири знаки вiдповiдають товарнiй позицiї, в якiй мiститься ця пiдпозицiя. Тут використовуються додатковi ознаки деталiзацiї товарiв в доповнення до вищезазначених.

     5. Категорiї - мають восьмизначну нумерацiю, в якiй першi шiсть знакiв вiдповiдають номеру пiдпозицiї, яка включає цю категорiю. Деталiзацiя товарiв вiдповiдає КН ЄС.

     6. Пiдкатегорiї - мiстять опис товару та його десятизначний товарний код.

     В УКТЗЕД мають мiсце випадки коли текстовий опис позицiї, пiдпозицiї, категорiї та пiдкатегорiї спiвпадає. Тобто товарну позицiю не деталiзовано. Наприклад, 0503 00 00 00 - "Кiнський волос та його вiдходи ...".

     В УКТЗЕД окреме значення має спецiальна система пунктуацiї (кома - ",", крапка з комою - ";" та двi крапки - ":"), яка застосовується в текстовому описi товарних угруповань УКТЗЕД (позицiй, пiдпозицiй, категорiй та пiдкатегорiй).
     Кома мiж двома частинами текстового опису угруповання УКТЗЕД, свiдчить про те, що будь-який товар, який зазначено до коми, може бути виготовлений з будь-якого матерiалу.
     Точка з комою зазначає розмежування товарiв з рiзними ознаками (характеристиками), якi об'єднанi в однiй товарнiй позицiї чи пiдпозицiї. Тобто будь-якi визначення у текстовому описi товарного угруповання УКТЗЕД пiсля крапки з комою не можуть застосовуватись до товарiв, зазначених до крапки з комою. Слiд пам'ятати, що пiсля крапки з комою починається новий опис iншого товару.
     Двi крапки означають продовження деталiзацiї товарного угруповання на iншому рiвнi.

     Однiєю з важливих особливостей УКТЗЕД є наявнiсть так званої "дефiсної системи". Дефiсна система передбачає зазначення певної кiлькостi рисок (дефiсiв) перед текстовим найменуванням деталiзованих угруповань УКТЗЕД (пiдпозицiй, категорiй, пiдкатегорiй). Кiлькiсть дефiсiв вiдповiдає рiвню угруповання. Рiзна кiлькiсть проставлених дефiсiв показує глибину деталiзацiї та полегшує пошук вiдповiдного текстового найменування товару по певному алгоритму - вiд меншого числа рисок (дефiсiв) до бiльшого. В деяких угрупованнях УКТЗЕД (позицiях та пiдпозицiях) присутнi додатковi рiвнi деталiзацiї, для яких не передбачено цифрового коду. Вони позначенi символами " - " або " - - ", проставленими перед текстовим описом. Без врахування вказаного текстового опису, при його наяностi, товар класифiкувати не можна. Наприклад, над пiдпозицiєю 0408 11 з текстовим описом "- - сушенi" розташовано текстовий опис "- яєчнi жовтки", навпроти якого вiдсутнiй цифровий код. Вiдповiдно текстовий опис пiдпозицiї 0408 11 слiд читати як "яєчнi жовтки, сушенi".

     Як правило в УКТЗЕД на рiвнi угруповань (позицiй, пiдпозицiй, категорiй та пiдкатегорiй) видiлено один або кiлька видiв товарiв (виробiв), якi найбiльше обертаються у свiтовiй торгiвлi, для iнших видiв товарiв призначено узагальнене угруповання з текстовим описом "iншi", так зване "кошикове" угруповання. Завдяки "кошиковим" угрупованням, якi мають текстовий опис "- iншi" в ТН включено всi без винятку товари.

     Деякi товари можуть бути класифiкованi вiдповiдно вiд матерiалу, з якого їх виготовлено, iншi в залежностi вiд функцiї, для якої цi товари призначено. Зрозумiло, що положення при якому залишається свобода вибору мiж матерiалом та функцiєю не сумiсне з вимогами УКТЗЕД. УКТЗЕД мiстить чiткi визначення та правила (основнi правила iнтерпретацiї, примiтки до роздiлiв та груп), якi регулюють випадки часткового спiвпадання змiсту угруповань УКТЗЕД позицiй або неможливостi вибору вiдповiдного угруповання УКТЗЕД. Це дає можливiсть уникнення часткових накладень, при умовi що товар (вирiб) призначений для виконання декiлькох функцiй або виготовлений з декiлькох матерiалiв.

     Примiтки до роздiлiв та груп товарної номенклатури регулюють спiрнi ситуацiї не тiльки мiж матерiалом та функцiєю, коли необхiдно оцiнити, що є головним - матерiал, з якого виготовлено товар, чи його функцiональне призначення, але також i випадки рiзного ступеню обробки товарiв. Таким чином, примiтки до роздiлiв та груп дозволяють провести чiткий розподiл мiж рiзними товарними позицiями та визначити їх прiоритети при класифiкацiї певних видiв товарiв. Певнi примiтки виключають конкретнi товари з конкретних роздiлiв, груп i товарних позицiй. Наприклад, примiтка 1(а) до групи 02 говорить про те, що у цю групу не включаються продукти, якi не можуть використовуватись для вживання людиною, типу зазначених у товарних позицiях 0201 - 0208 або 0210. Тобто, якщо свиняча туша (пiдбпозицiя 0203 11), з якихось причин не придатна для використання в якостi їжi людини (м'ясо зiпсувалося пiд час зберiгання, або було забито хвору тварину), то у такому випадку ця туша не може класифiкуватись у групi 02, а повинна класифiкуватись у групi 05 (товарний код 0511 99 80 00). У примiтках дається визначення термiнiв. Термiни застосовуються з метою спрощення текстового опису угруповань. Необхiдно мати на увазi, що значення та трактування окремих слiв та термiнiв в УКТЗЕД не обов'язково вiдповiдають їх загальноприйнятому значенню та тлумаченню. Наприклад, значення термiну "трактор" (примiтка 2 до групи 87) включає також автомобiльнi сiдельнi тягачi та iншi автомобiлi якi призначенi для буксування причепiв. Значення даного термiну поширюється лише на групу 87. Разом з тим УКТЗЕД мiстить термiни, якi поширюються на декiлька груп або на всю УКТЗЕД. Виходячи з цього не завжди достатньо ознайомитись з примiтками до певних роздiлiв та груп, а також необхiдно ознайомитись з примiтками до iнших роздiлiв та груп, якi мають вiдношення до подiбних видiв товарiв, матерiалiв з яких вони виготовленi та функцiй, якi вони виконують. Примiтки, в деяких випадках, визначають особливостi класифiкацiї певних товарiв, наприклад:
     - товари, якi представленi у наборах (примiтка 3 до роздiлу VI);
     - товари, якi виготовленi з кiлькох матерiалiв (примiтка 5 до роздiлу XV);
     - сумiшi рiзних продуктiв (примiтка 1 до групи 9);
     - частини товарiв (примiтка 3 до групи 94);
     - приладдя (примiтка 3 до групи 95).

     Невiд'ємною складовою частиною УКТЗЕД є Основнi правила iнтерпретацiї УКТЗЕД. Цi Правила служать комплексним керiвництвом для вiднесення товару до певного класифiкацiйного угруповання. Таких правил шiсть. Першi чотири реґламентують порядок визначення товарної позицiї (першi чотири знаки коду), визначають порядок вiднесення товару до певної товарної позицiї. Шосте правило застосовується пiсля того, як визначено товарну позицiю, i регулює вiднесення товару до вiдповiдних пiдпозицiї, категорiї та пiдкатегорiї. Застосовуються першi чотири правила виключно послiдовно, переходячи вiд Правила 1 до Правилу 2(а), вiд Правила 2(а) до Правила 2(б) i так далi. Не можна застосовувати Правило 3(а) не застосувавши послiдовно Правила 1, 2(а), 2(б). Лише у випадку неможливостi застосування попереднього правила при класифiкацiї товару допускається застосування наступного. Шосте правило може бути застосовано при необхiдностi визначення угруповання в рамках визначеної товарної позицiї. П'яте правило стосується класифiкацiї упаковки, футлярiв, тари тощо.

     Комiтетом по ГС ВМО надруковано англiйською та французькою мовами пояснення до ГС - "EXPLANATORY NOTES", якi мiстять коментар до кожної товарної позицiї. Цi видання мiстять коментарi до кожної товарної позицiї ГС з описом товарiв, якi включаються або виключаються з конкретної товарної позицiї. Там де це можливо роз'ясняюється вмiст товарної позицiї разом iз технiчним описом розглянутих товарiв (зовнiшнiй вигляд, якiснi характеристики, способи виготовлення i використання).

     Згiдно з вимогами УКТЗЕД класифiкацiя (кодування) товару (виробу) здiйснюється наступним чином. Спочатку, згiдно з першим правилом Основнi правила iнтерпретацiї УКТЗЕД визначається вiдповiдна товарна позицiя (першi чотири знака товарного коду), в текстовому описi якої описано класифiкований товар. При цьому необхiдно перевiрити, чи не iснує вiдповiдна примiтка до роздiлу або групи, яка реґламентує класифiкацiю цього товару. Пiсля визначення вiдповiдної товарної позицiї визначаються послiдовно пiдпозицiя, категорiя та пiдкатегорiя, текстовий опис яких вiдповiдає товару.

     Також при класифiкацiї товару необхiдно мати вiдповiдi на наступнi запитання:
     1. Що це?
     2. Iз якого матерiалу (чи речовини) виготовлено?
     3. Для чого використовується?
     4. В якому виглядi використовується?
     5. Чи єдине це угруповання в якому воно описано?

     При класифiкацiї товару або iншого вантажу:
     1. Визначається вiдповiдна товарна позицiя УКТЗЕД, в текстовому описi якої описано класифiкований товар. При цьому необхiдно визначити, чи не iснує вiдповiдних примiток до роздiлу або групи, якi реґламентують класифiкацiю таких товарiв.
     2. Пiсля визначення вiдповiдної товарної позицiї визначаються послiдовно пiдпозицiя, категорiя та пiдкатегорiя, текстовий опис яких вiдповiдає товару.
     3. У випадку коли не iснує товарної позицiї, текстовий опис якої конкретно описує товар, послiдовно застосовуються Основнi правила iнтерпретацiї УКТЗЕД (вiд другого до четвертого).
     4. Застосовуються першi чотири правила виключно послiдовно, переходячи вiд Правила 1 до Правилу 2(а), вiд Правила 2(а) до Правила 2(б) i так далi. Не можна застосовувати Правило 3(а) не застосувавши послiдовно Правила 1, 2(а), 2(б). Лише у випадку неможливостi застосування попереднього правила при класифiкацiї товару допускається застосування наступного. Шосте правило може бути застосовано при необхiдностi визначення угруповання в рамках визначеної товарної позицiї.

     Слiд вiдмiтити, що для цiлей митного оформлення правильна класифiкацiя товару займає найважливiше мiсце в дiяльностi декларантiв. Правильне визначення коду товара вiдповiдно до УКТЗЕД дозволяє в подальшому вiрно визначити ставки ввiзного мита, необхiднiсть надання тих чи iнших дозволiв державних органiв.

     Порядок ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 428.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9888 від 30.12.1996
Стосовно класифiкацiї по ТН ЗЕД косметичної продакцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-519 від 21.01.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-66 від 09.01.1997
Про класифікацію лазерних дисків з програмним забезпеченням (CD ROM)
Лист ДМКУ № 11/2-9146 від 09.12.1996
Про класифiкацiю паперу формату А4
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-1485 від 18.02.1997
Щодо класифiкацiї по ТН ЗЕД нафтопродуктiв (бензинiв моторних)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2231 від 13.03.1997
Про класифікацію моніторів для ПЕОМ згідно ТН ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2455 від 19.03.1997
Щодо класифікації грузових автофургонів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2287 від 14.03.1997
Щодо класифікації тягачів сідельних згідно ТН ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2904 від 03.04.1997
Про класифікацію пива безалкогольного
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2906 від 03.04.1997
Про класифікацію фотополімерних пластин
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11565 від 04.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-101 від 10.01.1997
Про класифікацію заготівок з картону для виготовлення ящиків для масла та маргарину
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-6694 від 16.07.1997
О классификации по ТН ВЭД нефтепродуктов
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3652 від 22.04.1997
Щодо класифікації по ТН ЗЕД газового конденсату природного
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3873 від 05.05.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3803 від 25.04.1997
Щодо встановлення особливого контролю за товарами, якi декларуються митницям в товарнiй позицiї ТН ЗЕД 3004-лiкарськi засоби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9887 від 20.12.1996
Щодо класифікації по ТН 3ЕД косметичних препаратiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2 від 15.05.1997
Про класифiкацiю ветеринарних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-4900 від 28.05.1997
Стосовно класифiкацiї сiдельних автотягачiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5480 від 11.06.1997
Про класифікацію концентратів для виготовлення напоїв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5552 від 12.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-5771 від 20.06.1997
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 19.03.97р. N 11/3-2457
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-6655 від 15.07.1997
Щодо класифiкацiї препарату "Оригiнальний великий бальзам Бiттнера"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7300 від 01.08.1997
Щодо акцизного збору на шоколаднi батончики
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7921 від 21.08.1997
Стосовно митного оформлення бензинiв моторних
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7379 від 04.08.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-7802 від 18.08.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-8098 від 28.08.1997
Щодо класифiкацiї згiдно з ТН ЗЕД засобiв обчислювальної технiки
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8763 від 16.09.1997
Про класифiкацiї напоїв фiрми "Coca-Cola"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9026 від 23.09.1997
Про класифiкацiю електроно-касових апаратiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10240 від 28.10.1997
Щодо класифікації гігієнічних наповнювачів для котячих туалетів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-11820 від 11.12.1997
Про класифiкацiю "Шампанського"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10959 від 18.11.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10684 від 11.11.1997
Щодо класифікації меблів для сидіння
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12225 від 22.12.1997
Щодо класифiкацiї шоколадного виробу "Kinder-surprize"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12387 від 26.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-716 від 22.01.1998
Стосовно класифiкацiї легкових автомобiлей що сконструйовано по типу Джипа
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1257 від 06.02.1998
Щодо змiни у 2-му виданнi ТН ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1533 від 16.02.1998
Стосовно класифiкацiї легкових автомобiлiв подвiйного призначення
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-662-ЕП від 06.04.1998
Щодо класифiкацiї легкових автомобiлiв, сконструйованих по типу джипа
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-670-ЕП від 07.04.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-714-ЕП від 10.04.1998
Про вiднесення персональних комп'ютерiв до графiчних станцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5603 від 13.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5663 від 02.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-6068 від 27.06.1997
Про класифікацію медичних препаратів
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-6400 від 08.07.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-938-ЕП від 06.05.1998
Щодо класифiкацiї "газової" зброї
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-939 від 06.05.1998
Щодо роз'яснень до листа ДМСУ вiд 03.04.98р. N 11/2-2906
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1122 від 29.05.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1123 від 29.05.1998
Щодо зміни у 2-му виданні ТН ЗЕД

Страницы

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.