Грузовая таможенная декларация

МИТНА ДЕКЛАРАЦIЯ

     Митна декларацiя - заява встановленої форми, в якiй особою зазначено митну процедуру, що пiдлягає застосуванню до товарiв, та передбаченi законодавством вiдомостi про товари, умови i способи їх перемiщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежiв, необхiдних для застосування цiєї процедури.

     Митна декларацiя та iншi документи, подання яких органам доходiв i зборiв передбачено Митним кодексом України, оформленi на паперовому носiї та у виглядi електронних документiв, мають однакову юридичну силу.

     Формат митних декларацiй, що подаються як електроннi документи, базується на мiжнародних стандартах електронного обмiну даними.

     Умови та порядок декларування, перелiк вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Митним кодексом України.  Положення про митнi декларацiї та форми митних декларацiй затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 N 450. Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Перелiк вiдомостей, що пiдлягають внесенню до митних декларацiй, обмежується лише тими вiдомостями, якi є необхiдними для цiлей справляння митних платежiв, формування митної статистики, а також для забезпечення додержання вимог Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв.

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3052-ЕП від 14.12.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-8166 від 31.07.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12040 від 17.12.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9142 від 09.12.1996
Щодо митного контролю за використанням майна, тимчасово ввезеного на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-90 від 09.01.1997
Щодо основи для нарахування ПДВ в разi встановлення мiнiмальної митної вартостi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-11558 від 04.12.1997
Лист ДМКУ № 11/1-2199 від 23.05.1995
Щодо роз'яснень порядку митного оформлення за попереднiми, загальними ВМД та по супровiдним документам
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2466 від 20.03.1997
Стосовно митного оформлення гуманiтарної допомоги
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-3653 від 22.04.1997
Стосовно опису товарiв у 31 графi ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 68 від 14.02.1997
Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку справляння ПДВ та акцизного збору у разi ввезення товарiв в Україну
Наказ ДМСУ (до 2012) № 210 від 16.05.1997
Про перехiд Державної митної служби України на новi коди митних установ
Постанова КМУ № 382 від 22.04.1997
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9321 від 13.12.1996
Щодо митного оформлення риби
Наказ ДМСУ (до 2012) № 113 від 19.03.1997
Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.04.1997
Про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв,що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-5189 від 06.06.1997
Стосовно митного оформлення товарiв, що надходять по iмпорту до магазинiв безмитної торгiвлі
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5650 від 17.06.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5650 від 17.06.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 238 від 29.05.1997
Про термiни зберiгання товарiв на митних лiцензiйних складах
Наказ ДМСУ (до 2012) № 283 від 22.06.1997
Про затвердження Тимчасового порядку митного контролю за перемiщенням через митний кордон України давальницької сировини та готової продукцiї
Постанова КМУ № 583 від 12.06.1997
Про внесення доповнення до переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України та пунктів на митному кордоні, через які здійснюється ввезення цих товарів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 150 від 04.04.1997
Про затвердження Положення про порядок перемiщення товарiв та iнших предметiв мiж митницями на територiї України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 336 від 18.07.1997
Про затвердження Тимчасового положення про порядок вiдкриття,функцiонування та контролю за дiяльнiстю магазинiв безмитної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-7817 від 18.08.1997
Щодо порядку пересилання iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 392 від 27.08.1997
Щодо перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв за станом на 19.12.96р.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 409 від 08.09.1997
Про внесення змiн та доповнень до наказу ДМСУ вiд 27.08.97р. N 392
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-7322 від 01.08.1997
Щодо вимог до заповнення графи 41 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 344 від 23.07.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок справляння ввiзного (iмпортного) мита
Постанова КМУ № 1011 від 12.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996р. N 484
Наказ ДМСУ (до 2012) № 595 від 27.11.1997
Про затвердження Порядку контролю митними органами за справлянням та перерахуванням ПДВ до бюджету
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-9461 від 06.10.1997
Щодо митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10101 від 24.10.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10222 від 28.10.1997
Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10222 від 28.10.1997
Щодо митного оформлення у вiльне використання партiї товарiв, деякi з яких пiдлягають сертифiкацiї
Постанова КМУ № 1211 від 04.11.1997
Про затвердження Порядку митного оформлення iмпортних товарiв (продукцiї), що пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Постанова КМУ № 1236 від 06.11.1997
Про затвердження Порядку переробки винограду, плодiв та ягiд на виноматерiали на давальницьких умовах
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10898 від 17.11.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10898 від 17.11.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10941 від 18.11.1997
Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв у груднi 1997р.
Наказ ДМСУ (до 2012) № 307 від 09.07.1997
Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12175 від 22.12.1997
Про заповнення вартiсних граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-12149 від 20.12.1997
Щодо використання бланкiв старого зразка
Наказ ДМСУ (до 2012) № 380 від 30.06.1998
Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-315 від 13.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-315 від 13.01.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 40 від 30.01.1998
Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг та звiльнень
Наказ ДМСУ (до 2012) № 462 від 31.07.1998
Про скасування деяких наказiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1162 від 04.02.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-1765 від 21.02.1998

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.