Реимпорт

РЕIМПОРТ

     Реiмпорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, що були вивезенi або оформленi для вивезення за межi митної територiї України, випускаються у вiльний обiг на митнiй територiї України зi звiльненням вiд сплати митних платежiв, встановлених законами України на iмпорт цих товарiв, та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (стаття 77 Митного кодексу України).

     У митний режим реiмпорту можуть бути помiщенi товари, якi:
     1) були вивезенi за межi митної територiї України у митному режимi тимчасового вивезення та ввозяться на цю територiю до завершення строку дiї цього митного режиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання, а також змiн, що допускаються у разi використання таких товарiв у митному режимi тимчасового вивезення;
     2) були вивезенi за межi митної територiї України у митному режимi переробки за межами митної територiї та ввозяться на цю територiю до завершення строку дiї цього митного режиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання;
     3) були помiщенi у митний режим експорту (остаточного вивезення) i повертаються особi, яка їх експортувала, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнiшньоекономiчного договору, згiдно з яким цi товари помiщувалися у митний режим експорту, або з iнших обставин, що перешкоджають виконанню цього договору, якщо цi товари:
     а) повертаються на митну територiю України у строк, що не перевищує шести мiсяцiв з дати вивезення їх за межi цiєї територiї у митному режимi експорту;
     б) перебувають у такому самому станi, в якому вони оформленi у митний режим експорту, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування, зберiгання та використання (експлуатацiї), внаслiдок якого були виявленi недолiки, що спричинили реiмпорт товарiв.

     Товари, зазначенi вище, можуть бути також помiщенi у митний режим реiмпорту у разi, якщо:
     1) пiд час перебування таких товарiв за межами митної територiї України вони пiддавалися операцiям, необхiдним для їх збереження, а також технiчному обслуговуванню чи ремонту, необхiднiсть у яких виникла пiд час перебування за межами митної територiї України;
     2) стан таких товарiв змiнився внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;
     3) у митний режим реiмпорту помiщується лише частина товарiв, ранiше випущених для вивезення за межi митної територiї України.

     Застосування митного режиму реiмпорту можливе за умови можливостi iдентифiкацiї органом доходiв i зборiв товарiв, заявлених у цей митний режим, як таких, що були ранiше випущенi за межi митної територiї України.

     Пiсля помiщення у митний режим реiмпорту товарiв згiдно з пунктом 3 частини другої статтi 78 Митного кодексу України суми вивiзного мита, сплаченi при експортi цих товарiв, повертаються особам, якi їх сплачували, або їх правонаступникам, у порядку, передбаченому Митним кодексом України. Акцизний податок i податок на додану вартiсть при помiщеннi товарiв згiдно з пунктом 3 частини другої статтi 78 Митного кодексу України у митний режим реiмпорту справляються вiдповiдно до Податкового кодексу України.

     Замiсть митної декларацiї для декларування у митний режим реiмпорту упаковок, контейнерiв, пiддонiв та транспортних засобiв комерцiйного призначення використовуються документи, що пiдтверджують попереднє вивезення зазначених товарiв за межi митної територiї України.

     Реiмпорт товарiв, помiщених у митний режим експорту, згiдно з пунктом 3 частини другої статтi 78 Митного кодексу України може бути здiйснений експортером цих товарiв або його правонаступником.

     В iнших випадках дозволяється застосування митного режиму реiмпорту при ввезеннi на митну територiю України товарiв iншою особою, нiж та, що їх вивезла, якщо це виправдано обставинами.

Інше від 25.12.2003
Інше від 25.12.2003
Інше від 25.12.2003
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 12 від 15.01.2002
Про заходи щодо запобiгання реекспорту товарiв українського походження в рамках мiждержавних двостороннiх Угод про вiльну торгiвлю
Постанова КМУ № 1881 від 12.12.2002
Про перемiщення товарiв через митний кордон України у режимi реiмпорту
Постанова КМУ № 1211 від 06.08.2003
Деякi питання реекспорту товарiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 662 від 07.10.2003
Про затвердження Порядку застосування митного режиму реiмпорту до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 661 від 07.10.2003
Про затвердження Порядку застосування митного режиму реекспорту до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18343-ЕП від 26.12.2003
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 52 від 10.02.2004
Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження
Закон України ВР № 1495-IV від 17.02.2004
Про внесення змiн до статтi 206 Митного кодексу України
Постанова КМУ № 1167 від 08.09.2004
Про внесення змiн до Порядку проведення аналiзу результатiв функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон i територiй iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi
Постанова КМУ № 1168 від 08.09.2004
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 643-р від 08.09.2004
Про внесення змiн до перелiку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку Автономної Республiки Крим, для яких установлено спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi
Розпорядження КМУ № 212-р від 23.05.2001
Про погодження проектiв Порядку затвердження iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються у видах економiчної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку та у спецiальнiй економiчнiй зонi "Порт Крим"
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-4229-ЕП від 23.09.2004
Розпорядження КМУ № 38-р від 16.02.2005
Про тимчасове припинення реекспортних операцiй з нафтою
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/6-9-17/1489-ЕП від 16.02.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-986-ЕП від 22.02.2005
Розпорядження КМУ № 97-р від 13.04.2005
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 2005 р. N 38
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 49 від 28.02.2005
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2249-ЕП від 26.04.2005
Розпорядження КМУ № 218-р від 24.06.2005
Про митне оформлення реекспортних операцiй з природним газом
Розпорядження КМУ № 402-р від 15.09.2005
Про видачу дозволiв на реекспорт природного газу
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 309 від 17.09.2007
Про затвердження Перелiку товарiв українського походження, на якi встановленi ставки вивiзного мита та товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує дозволу Мiнекономiк
Наказ Мiнекономрозвитку № 1279 від 26.07.2019
Про тимчасове зупинення дiї спецiальної санкцiї, що застосована до ДП "Новгород-Сiверськрайагролiсгосп"
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 190 від 03.03.2009
Про скасування наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17.09.2007 N 309
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 222 від 18.03.2009
Про оприлюднення Перелiку товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує надання митним органам дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/506-ЕП від 10.04.2009
Про надсилання наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18.03.09 N 222
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/506-ЕП від 10.04.2009
Про надсилання наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18.03.09 N 222
Наказ ДМСУ (до 2012) № 680 від 20.07.2009
Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-1/1370-ЕП від 29.09.2009
Про опублiкування наказу Держмитслужби України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 87 від 08.02.2010
Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування окремих положень статтi 193 Митного кодексу України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3/494-ЕП від 09.04.2010
Лист Мiндоходiв № 99-24/1-01-07/4385 від 03.10.2013
Лист ДПАУ № 7463/7/16-1517-04 від 15.04.2010
Щодо права на податковий кредит при реiмпортi товарiв
Лист ДПАУ № 10506/7/16-1517-16 від 31.05.2010
Лист ДПАУ № 9887/7/16-1517-26 від 07.04.2011
Про надання вiдповiдi
Указ ПУ № 240/2012 від 02.04.2012
Деякi питання реекспорту товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/4131-ЕП від 10.04.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.4/6361-ЕП від 06.06.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.4/6361-ЕП від 06.06.2012
Наказ Мінфіну № 633 від 30.05.2012
Про деякi питання вiдкриття та експлуатацiї вiльної митної зони комерцiйного або сервiсного типу
Лист ДМСУ (до 2012) № 12/2-12.2/2563-ЕП від 13.08.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 12.2/2/2182-ЕП від 17.08.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/1.2-12.2/13948-ЕП від 12.12.2012
Лист ДФСУ № 13935/7/99-99-24-02-04-17 від 05.12.2014
Про заповнення митної декларацiї на товари, реалiзованi в магазинi безмитної торгiвлi

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.