Реэкспорт

РЕЕКСПОРТ

     Реекспорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, що були ранiше ввезенi на митну територiю України або на територiю вiльної митної зони, вивозяться за межi митної територiї України без сплати вивiзного мита та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (стаття 85 Митного кодексу України).

     Митний режим реекспорту може бути застосований до товарiв, якi при ввезеннi на митну територiю України мали статус iноземних та:
     1) пiсля ввезення на митну територiю України перебували пiд митним контролем та не були помiщенi у митний режим (у тому числi у зв'язку з обмеженнями чи заборонами щодо ввезення таких товарiв на митну територiю України);
     2) були помiщенi у митний режим тимчасового ввезення та вивозяться за межi митної територiї України у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання, а також змiн, що допускаються у разi використання таких товарiв у митному режимi тимчасового ввезення;
     3) були помiщенi у митний режим переробки на митнiй територiї та вивозяться за межi митної територiї України у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання, або у виглядi продуктiв їх переробки;
     4) були помiщенi у митний режим митного складу та вивозяться за межi митної територiї України у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування та зберiгання;
     5) були помiщенi у митний режим iмпорту i повертаються нерезиденту - сторонi зовнiшньоекономiчного договору, згiдно з яким цi товари помiщувалися у цей режим, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього договору або з iнших обставин, що перешкоджають його виконанню, якщо цi товари:
     а) вивозяться протягом шести мiсяцiв з дати помiщення їх у митний режим iмпорту;
     б) перебувають у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування, зберiгання та використання (експлуатацiї), внаслiдок якої були виявленi недолiки, що спричинили реекспорт товарiв;
     6) визнанi помилково ввезеними на митну територiю України.

     Товари, зазначенi вище, можуть бути також помiщенi у митний режим реекспорту, якщо:
     1) пiд час перебування таких товарiв на митнiй територiї України вони пiддавалися операцiям, необхiдним для їх збереження, а також технiчному обслуговуванню чи ремонту, необхiднiсть у яких виникла пiд час перебування на митнiй територiї України;
     2) стан таких товарiв змiнився внаслiдок аварiї або дiї обставин непереборної сили за умови пiдтвердження факту аварiї або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику;
     3) у митний режим реекспорту помiщується лише частина товарiв, ранiше ввезених на митну територiю України.

     Пiсля помiщення товарiв у митний режим реекспорту згiдно iз пунктом 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України суми ввiзного мита, сплаченi при iмпортi цих товарiв, повертаються особам, якi їх сплачували, або їх правонаступникам вiдповiдно до Митного кодексу України. Акцизний податок i податок на додану вартiсть при помiщеннi товарiв згiдно з пунктом 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України в митний режим реекспорту справляються вiдповiдно до Податкового кодексу України.

     Для помiщення товарiв у митний режим реекспорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:
     1) подати митному органу, що здiйснює випуск товарiв, документи на такi товари;
     2) надати митному органу документи та вiдомостi, необхiднi для iдентифiкацiї товарiв, що реекспортуються;
     3) у випадках, встановлених законодавством, подати митному органу дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з реекспорту цих товарiв.

     Товари, що реекспортуються, можуть вивозитися за межi митної територiї України однiєю чи кiлькома партiями. Допускається вивезення товарiв, що реекспортуються, за межi митної територiї України не через той митний орган, через який товари ввозилися на цю територiю.

     В iнших випадках дозволяється застосування митного режиму реекспорту при вивезеннi за межi митної територiї України товарiв iншою особою, нiж та, яка їх ввозила, якщо це виправдано обставинами.

Інше від 25.12.2003
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 12 від 15.01.2002
Про заходи щодо запобiгання реекспорту товарiв українського походження в рамках мiждержавних двостороннiх Угод про вiльну торгiвлю
Постанова КМУ № 1211 від 06.08.2003
Деякi питання реекспорту товарiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 661 від 07.10.2003
Про затвердження Порядку застосування митного режиму реекспорту до товарiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18343-ЕП від 26.12.2003
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-18577-ЕП від 30.12.2003
Стосовно деяких питань митного оформлення товарiв вiдповiдно до положень Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 52 від 10.02.2004
Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження
Розпорядження КМУ № 38-р від 16.02.2005
Про тимчасове припинення реекспортних операцiй з нафтою
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/6-9-17/1489-ЕП від 16.02.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 17/17-986-ЕП від 22.02.2005
Розпорядження КМУ № 97-р від 13.04.2005
Про внесення змiн до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 лютого 2005 р. N 38
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 49 від 28.02.2005
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 10.02.2004 N 52
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2249-ЕП від 26.04.2005
Розпорядження КМУ № 218-р від 24.06.2005
Про митне оформлення реекспортних операцiй з природним газом
Розпорядження КМУ № 402-р від 15.09.2005
Про видачу дозволiв на реекспорт природного газу
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 309 від 17.09.2007
Про затвердження Перелiку товарiв українського походження, на якi встановленi ставки вивiзного мита та товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує дозволу Мiнекономiк
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 190 від 03.03.2009
Про скасування наказу Мiнiстерства економiки України вiд 17.09.2007 N 309
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 222 від 18.03.2009
Про оприлюднення Перелiку товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує надання митним органам дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1/506-ЕП від 10.04.2009
Про надсилання наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18.03.09 N 222
Наказ ДМСУ (до 2012) № 680 від 20.07.2009
Про внесення змiн до деяких наказiв Державної митної служби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-1/1370-ЕП від 29.09.2009
Про опублiкування наказу Держмитслужби України
Лист Мiндоходiв № 99-24/1-01-07/4385 від 03.10.2013
Указ ПУ № 240/2012 від 02.04.2012
Деякi питання реекспорту товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/7-12.2/4131-ЕП від 10.04.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/2-12.4/6361-ЕП від 06.06.2012
Лист ДМСУ (до 2012) № 11.1/1.2-12.2/13948-ЕП від 12.12.2012
Лист ДФСУ № 13935/7/99-99-24-02-04-17 від 05.12.2014
Про заповнення митної декларацiї на товари, реалiзованi в магазинi безмитної торгiвлi
Лист ДФСУ № 16552/7/99-99-24-02-02-17 від 24.12.2014
Про декларування товарiв пiсля перебування в митному режимi безмитної торгiвлi
Лист ДФСУ № 99-99-00/3-24-02-02/6500 від 24.12.2014
Про декларування товарiв пiсля перебування в митному режимi безмитної торгiвлi
Лист ДФСУ № 16178/10/26-15-15-01-09 від 26.10.2015
[Щодо оподаткування ПДВ поставки товарiв в режимi реекспорту]
Лист ДФСУ № 1960/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 14.09.2017
Про особливостi оподаткування ПДВ операцiй з реекспорту
Наказ Мiнекономрозвитку № 1037 від 19.06.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 березня 2009 року N 222
Постанова КМУ № 268 від 08.04.2020
Про внесення змiни у додаток 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 р. N 1109
Наказ Держмитслужби № 167 від 07.05.2020
Про запровадження рекомендацiйно-технiчного пiлотного проєкту виконання митних формальностей в автоматичному режимi
Наказ Держмитслужби № 185 від 26.05.2020
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 07.05.2020 N 167
Наказ Держмитслужби № 227 від 22.06.2020
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 07.05.2020 N 167

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.