При автотранспортных перевозках

ПРИ АВТОМОБIЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

     При здiйсненнi мiжнародних перевезень з використанням автомобiльного транспорту широке застосування отримали перевезення товарiв за процедурою Мiжнародних дорожнiх перевезень (МДП) на умовах Конвенцiї МДП. Застосування положень цiєї Конвенцiї в Українi передбачено Законом України вiд 15.07.94 N 117/94.

     Для перевезення товарiв на умовах Конвенцiї МДП транспортний засiб має бути допущено до таких перевезень, що пiдтверджується Свiдоцтвом про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарiв пiд митними печатками та пломбами (наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.11.2017 N 953 "Про затвердження Порядку реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року та Iнструкцiї про заповнення книжки МДП"). Порядок реалiзацiї положень Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року визначає умови виконання мiжнародних дорожнiх перевезень, правила допущення суб'єктiв господарювання України до системи МДП, порядок оформлення книжки МДП на товари, що перевозяться мiж митницями ДФС з дотриманням вимог Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року, вiдповiдальнiсть держателя книжки МДП та гарантiйного об'єднання за порушення МДП. Iнструкцiя про заповнення книжки МДП визначає порядок заповнення граф книжки МДП на митнiй територiї України пiд час перевезення товарiв мiж митницями ДФС з дотриманням умов Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року.

     Мiжнароднi страховики системи МДП надали згоду на збiльшення суми гарантiї по кожнiй книжцi МДП та iCarnet в Українi до 100 тис. євро з 1 липня 2016 року.

     Ваучер TIR+ це комп'ютеризована пiдвищена фiнансова гарантiя сплати митних платежiв пiд час транзитних перевезень по територiї України товарiв, що перебувають пiд митним контролем, у розмiрi 100000 євро по кожному ваучеру, використаному разом з книжкою МДП. Тобто, завдяки ваучеру TIR+ сума гарантiї за книжкою МДП збiльшується до 200 тисяч євро (100000 євро за книжкою МДП + 100000 євро за одним ваучером TIR+) (див. лист Державної фiскальної служби України вiд 12.12.2016 N 39482/7/99-99-18-02-01-17).

     В якостi нацiонального гаранта, який у випадку недоставки товарiв компенсує суми обов'язкових платежiв до Державного бюджету, в Українi визнана Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв (АсМАП).

     Автотранспортний засiб комерцiйного призначення, що використовується для перемiщення товарiв через митний кордон України, не потребує окремої митної декларацiї, якщо пiд час такого перемiщення декларуються товари, якi перевозяться цим автотранспортним засобом.

     Вiдомостi про автотранспортний засiб комерцiйного призначення, що перевозить товари, вносяться до митної декларацiї, за якою оформлено цi вантажi, книжки МДП, передбаченої Митною конвенцiєю про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року, товарно-транспортних накладних, дорожнього листа, провiзних та iнших супровiдних документiв, передбачених законодавством. (див. статтю 221 Митного кодексу України)

     Порожнi автотранспортнi засоби комерцiйного призначення та автотранспортнi засоби, якi перевозять пасажирiв через митний кордон України, декларуються шляхом подання нацiональних реєстрацiйних документiв. (див. статтю 222 Митного кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3052-ЕП від 14.12.1998
Постанова КМУ № 1011 від 12.09.1997
Про внесення доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996р. N 484
Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 455 від 06.04.1998
Про класифiкацiю автомобiльних дорiг
Постанова КМУ № 484 від 06.05.1996
Про затвердження перелiку шляхiв i напрямкiв транзиту пiдакцизних товарiв через територiю України та пункти на митному кордонi, через якi здiйснюється ввезення i вивезення цих товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1309-ЕП від 18.06.1998
Стосовно митного оформлення партій товарів
Наказ ДМСУ (до 2012) № 351 від 18.06.1998
Щодо здiйснення контролю за транзитом окремих видiв товарiв
Лист ДМКУ № 11/6-6742 від 11.09.1996
Про допущення до перевезень вантажiв, що знаходяться пiд митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/1-2618-ЕП від 03.11.1998
Щодо застосування спецiальних санкцiй до перевiзникiв, якi не забезпечили доставку вантажiв до митницi призначення
Постанова ВР № 2954-XII від 28.01.1993
Про порядок введення в дiю Закону України "Про дорожнiй рух"
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-2297 від 14.03.1997
"Щодо вiдмiтки дати перетину кордону в подорожнiх листах при перевезеннi вантажу"
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-534-ЕП від 02.03.1999
Щодо термiну дiї старих бланкiв книжок МДП
Лист ДПАУ № 9089/10/16-1315-15 від 31.07.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-873-ЕП від 24.03.1999
Щодо подовження термiну дiї старих бланкiв книжок МДП
Наказ КРМ № 103 від 19.02.1999
Про порядок сплати митних зборiв при оглядi iнспектором митницi дорожнього транспортного засобу на придатнiсть до перевезень вантажiв пiд митними печатками i пломбами
Наказ ДМКУ № 82 від 06.03.1995
Про затвердження положення про порядок допущення дорожнiх транспортних засобiв до перевезень вантажiв пiд митними печатками i пломбами iз застосуванням книжки МДП
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1362-ЕП від 12.05.1999
Стосовно книжки МДП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 331 від 09.06.1998
Про затвердження Порядку пiдготовки та подання до Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України матерiалiв стосовно внесення передбачених законодавством обов'язкових
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-14-40-ЕП від 03.07.1998
Щодо допущення транспортних засобiв до перевезень
Наказ ДМСУ (до 2012) № 280 від 13.05.1999
Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв
Постанова КМУ № 1107 від 22.06.1999
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 липня 1998 р. N 1024
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1977-ЕП від 01.07.1999
Щодо класифiкацiї згiдно з ТН ЗЕД транспортних засобiв подвiйного призначення
Наказ КРМ № 431 від 03.07.1998
Технологiя митного оформлення вантажiв, що надходять автотранспортом з Чорноморської регiональної митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 431 від 14.07.1999
Про застосування статтi 38 Конвенцiї МДП
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 445 від 21.07.1999
Про затвердження Положення про порядок допущення автоперевiзникiв України до виконання мiжн. перевезень вантажiв з використанням книжки мiжн. дорожнiх перевезень
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2568-ЕП від 16.08.1999
Про наказ Державної митної служби вiд 21.07.99 N 445
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/9-8336 від 06.08.1999
УГОДА мiж Державною митною службою України i Асоцiацiєю мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3054-ЕП від 24.09.1999
Стосовно протоколу переговорiв
Наказ СРМ № 760 від 24.12.1998
Щодо митного оформлення товарiв, якi ввозяться на митну територiю України автомобiльним транспортом
Наказ СРМ № 268 від 27.04.1999
Щодо внесення змiн до наказу СРМ вiд 24.11.98р. N 760
Наказ СРМ № 29 від 29.01.2000
Щодо видачi пiдприємствам-автоперевiзникам довiдок про вiдсутнiсть неодноразових або грубих порушень
Наказ СРМ № 8 від 12.01.2004
Про втрату чинностi наказiв Схiдної РМ
Наказ № 356 від 05.09.2006
Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Сумської митницi вiд 18.06.2004 N 333
Лист ЗРМ № 1/45-6803 від 29.10.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист ПРМ № 11042/01-45-ЕП від 16.09.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист № 21/21-1614-ЕП від 16.02.2004
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 N 721
Лист СРМ № 15/07-2291-ЕП від 06.06.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 року N 721
Лист СРМ № 3325-ЕП від 16.10.2002
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом ДМСУ вiд 15.11.99 р. N 721
Лист ЧРМ № 01/09-5010 від 24.11.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист № 17/17-5141-ЕП від 20.05.2004
Щодо внесення змiн та доповнень до Перелiку мiсць прибуття, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 15.11.99 N 721
Лист № 12-24/8250-ЕП від 23.09.2003
Лист № 07-19/8605 від 24.12.2003
Щодо внесення змiн до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Лист ЗРМ № 15/32-8034-ЕП від 07.09.2004
Щодо внесення доповнень до Перелiку мiсць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 15.11.99 р. N 721
Наказ ЧРМ № 164 від 19.05.2004
Про внесення змiн до наказу Котовської митницi вiд 23.02.2004 р. N 53
Наказ СРМ № 333 від 18.06.2004
Про продовження функцiонування мiсця прибуття автотранспорту

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.