Сопровождение грузов, финансовые гарантии

СУПРОВОДЖЕННЯ ВАНТАЖIВ, ФIНАНСОВI ГАРАНТIЇ

     Cтаття 306 Митного кодексу України передбачає такi способи забезпечення сплати митних платежiв:

     1) фiнансовi гарантiї;

     2) гарантування на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiї МДП) 1975 року;

     3) гарантування на умовах Конвенцiї про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 рiк) iз застосуванням книжки (карнету) А.Т.А.

     Забезпечення сплати митних платежiв фiнансовою гарантiєю здiйснюється у таких формах:

     1) надання фiнансової гарантiї, виданої гарантом (гарантiя, що надається у виглядi документа);

     2) внесення коштiв на вiдповiдний рахунок або в касу митного органу (грошова застава).

     Розмiр фiнансової гарантiї визначається митним органом виходячи з суми митних платежiв, що пiдлягає сплатi при випуску товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї України або при вивезеннi товарiв за межi цiєї територiї у митному режимi експорту.

     Якщо при визначеннi розмiру фiнансової гарантiї неможливо точно визначити суму митних платежiв, що пiдлягає сплатi, внаслiдок ненадання митного органу точних вiдомостей про характер, найменування, кiлькiсть, країну походження, митну вартiсть та код таких товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, розмiр фiнансової гарантiї визначається виходячи з найбiльшої величини ставок податкiв, вартостi та/або кiлькостi товарiв, що можуть бути визначенi на пiдставi наявних вiдомостей.

     У випадках, зазначених у Митному кодексi України, фiнансовi гарантiї надаються митним органам пiд час або до декларування товарiв до митного режиму транзиту, попереднього декларування товарiв, до їх прибуття на митну територiю України та пiд час декларування товарiв до митних режимiв, що передбачають сплату митних платежiв або передбачають перебування товарiв пiд митним контролем до моменту закiнчення дiї вiдповiдного митного режиму.

     Фiнансова гарантiя як забезпечення сплати митних платежiв не надається, якщо сума митних платежiв, що пiдлягають сплатi, не перевищує суму, еквiвалентну 1000 євро, крiм випадкiв надання фiнансових гарантiй згiдно з главами 8 i 20 Митного кодексу України.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 113 від 19.03.1997
Про затвердження Iнструкцiї про органiзацiю митних органiв з незалежними фiнансовими посередниками при застосуваннi механiзму надання фiнансових гарантiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2480 від 13.03.1998
Щодо умовного нарахування митних платежiв
Постанова КМУ № 308 від 17.03.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 1996 р.N 882
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-793-ЕП від 17.04.1998
Щодо постанови Кабiнену Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1998 р. N 308
Наказ ДМСУ (до 2012) № 267 від 04.05.1998
Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-1111-ЕП від 28.05.1998
Щодо виконання п.1 Указу Президента України вiд 08.05.98. N 443/98
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1337 від 22.06.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 357 від 19.06.1998
Про обов'язкове супроводження вантажів з Чорноморської митниці до Київської,що переміщуються під митним контролем
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1452 від 06.07.1998
Наказ ДМСУ (до 2012) № 342 від 11.06.1998
Про затвердження Порядку внесення грошової застави при експортi спирту етилового та алкогольних напоїв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1625-ЕП від 23.07.1998
Щодо надання роз'яснень
Постанова КМУ № 1216 від 04.10.1996
Про положення про надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення
Наказ ДМКУ № 342/82/244/154-Б від 25.07.1996
Про затвердження інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів
Постанова КМУ № 700 від 29.06.1996
Про Положення про надання митним органам України фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 447 від 29.07.1998
Про затвердження Положення про надання НФП фiнансових гарантiй митним органам при митному оформленнi товарiв(ПД)
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3073-ЕП від 17.12.1998
Лист ДМКУ № 11/1-1152 від 16.03.1995
Про пропуск через митний кордон України зброї вiйськових зразкiв
Постанова КМУ № 255 від 23.02.1999
Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажiв, якi перемiщуються пiд митним контролем
Постанова КМУ № 364 від 15.03.1999
Про внесення змiн до Положення про надання митним органам фiнансових гарантiй щодо обов'язкової доставки товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-111-ЕП від 13.01.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1246-ЕП від 28.04.1999
Постанова КМУ № 699 від 29.06.1996
Про затвердження Положення про порядок охорони i супроводження товарiв митними органами та пiдроздiлами Мiнiстерства внутрiшнiх справ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 471 від 31.07.1999
Про внесення змiн i доповнень до Iнструкцiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 20.12.97 N 662
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/293-ЕП від 31.08.2005
Наказ ДМСУ (до 2012) № 181 від 24.04.1997
Про порядок укладання договорiв регiональними митницями (митницями) про охорону i супроводження пiдакцизних товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-263-ЕП від 28.01.2000
Щодо здiйснення контролю за проходженням, охорони i супроводження товарiв митною вартою Держмитслужби
Інше від 19.07.2000
Лист ВАСУ № 01-8/1127 від 21.10.1993
Про транспортно-експедицiйне обслуговування зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв
Постанова КМУ № 770 від 21.09.1993
Про транспортно-експедицiйне обслуговування зовнiшньоторговельних i транзитних вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-4514-ЕП від 23.11.2000
Про порядок здiйснення охорони i супроводження митною вартою спирту етилового та виготовленої з нього продукцiї
Постанова КМУ № 610 від 28.06.1997
Про посилення контролю за експортом спирту етилового
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-172-ЕП від 17.01.2001
Наказ ДМСУ (до 2012) № 698 від 05.12.2000
Про втрату чинностi наказом Державної митної служби України вiд 11.06.98 N 342
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-665-ЕП від 15.02.2001
Розпорядження КМУ № 234-р від 06.06.2001
Про митне оформлення високооктанових кисневмiсних домiшок до бензинiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-2859-ЕП від 07.06.2001
Щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/15-2994-ЕП від 13.06.2001
Щодо розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2001 N 234-р
Наказ ДМСУ (до 2012) № 35 від 29.01.1997
Про врегулювання деяких питань застосування фiнансових гарантiй у виглядi грошової застави при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-841 від 30.01.1997
Про врегулювання деяких питань застосування фiнансових гарантiй у виглядi грошової застави при транзитних перевезеннях пiдакцизних товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/13-3127-ЕП від 21.06.2001
Про додатковi роз'яснення щодо повернення неоформлених у митному вiдношеннi транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-2979-ЕП від 13.06.2001
Про змiни у листi Держмитслужби України вiд 07.06.2001 N 3/09-2859-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-3712-ЕП від 26.07.2001
Про внесення змін до листа Держмитслужби від 28.01.2000 N 20/1-263-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/09-4514-ЕП від 21.09.2001
Про позначення транзитних товарiв марками акцизного збору
Постанова КМУ № 1758 від 27.12.2001
Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ ДМКУ № 344/510 від 25.07.1996
Про затвердження Iнструкцiї про порядок застосування охорони i супроводження товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 49 від 27.01.2003
Про посилення контролю за доставкою в митницi призначення окремих видiв товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-09-1954-ЕП від 11.02.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4981 від 30.05.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-7105 від 28.07.1997
Щодо чинності листа Держмитслужби України від 24.06.97 р. N 11/1-5928
Лист ДМКУ № 11/6-7889 від 23.10.1996

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.