Конфискация товаров

КОНФIСКАЦIЯ ТОВАРIВ

     Конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом (стаття 41 Конституцiї України). Вiдповiдно до Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, облiк, попередня оцiнка, а також вiдповiдальнiсть за зберiгання майна, зазначеного у пунктi 1 цього Порядку, до передачi його для подальшого розпорядження вiдповiдно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (органiзацiї), що здiйснили вилучення або зберiгають його. Порядок зберiгання майна, на яке накладено арешт пiд час кримiнального провадження, регулюється кримiнальним процесуальним законодавством.

     Посадовою особою митного органу, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, експертом може бути призначено особу, як працюючу в спецiальних експертних установах професiйним експертом, так i ту, до кола службових обов'язкiв якої не входить проведення експертиз. В разi вiдсутностi спецiалiста, що може бути призначений експертом, в митницi або найближчiй митнiй лабораторiї, висновок щодо вартостi предметiв повинен зробити залучений митницею експерт, що володiє необхiдними спецiальними знаннями (лист Державної митної служби України вiд 01.06.2000 N 20/2-2008-ЕП).

     Оцiнка майна, зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, провадиться комiсiєю, яка утворюється органом, що здiйснив його вилучення, у складi представникiв державних податкових iнспекцiй в районах, мiстах (крiм мiст Києва та Севастополя), районах у мiстах, мiжрайонних, об'єднаних та спецiалiзованих державних податкових iнспекцiй, органiв (органiзацiй), що здiйснили вилучення майна або зберiгають його, фiнансових органiв та органiв (органiзацiй), якi здiйснюватимуть розпорядження цим майном.

     У разi розбiжностi в оцiнцi майна мiж представниками комiсiї та у випадках, передбачених законодавством України i Порядком облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, оцiнка провадиться суб'єктами оцiночної дiяльностi - суб'єктами господарювання. За результатами роботи комiсiї складається акт опису, оцiнки та передачi майна. Усi примiрники акта пiдписуються членами комiсiї та затверджуються у термiн не пiзнiше трьох днiв пiсля його складення керiвником чи заступником керiвника органу (органiзацiї), що здiйснив вилучення або забезпечував зберiгання зазначеного в пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, майна.

     Майно, зазначене у пунктi 1 Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.08.98 N 1340, передається для подальшого розпорядження ним на пiдставi акта опису, оцiнки та передачi майна, в тому числi реалiзується через торгiвельнi пiдприємства, аукцiони, бiржi, з якими укладенi угоди на його реалiзацiю вiдповiдно до пунктiв 12 i 13 цього Порядку. На початку кожного року мiсцевi податковi iнспекцiї iз залученням органiв, що вилучають та облiковують майно, визначають на конкурснiй основi торгiвельнi пiдприємства, яким доручатиметься реалiзацiя майна, з обов'язковим занесенням їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств, який ведеться цими iнспекцiями. Протягом року в разi потреби дозволяється доповнювати єдиний реєстр торгiвельних пiдприємств iншими торгiвельними пiдприємствами за поданням органiв, що вилучають та облiковують майно. Угоду з торгiвельним пiдприємством, якому доручатиметься реалiзацiя майна, укладає керiвник або особа, що його замiщає, вiдповiдного органу державної податкової служби, митного органу в межах повноважень, установлених законодавством. Угоди з торгiвельними пiдприємствами на реалiзацiю майна укладаються лише пiсля включення їх до єдиного реєстру торгiвельних пiдприємств та органiзацiй.

     Порядок продажу на аукцiонах майна, що перейшло у власнiсть держави, затверджений наказом Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки України та Фонду державного майна України вiд 31.12.98 N 873/172/2453.

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї майна, продуктiв його переробки, утилiзацiї перераховуються до вiдповiдного бюджету або в установлених законом випадках на рахунки митних органiв у строк, що становить не бiльш як сiм банкiвських днiв вiд дня продажу (передачi).

     Майно, якiсть якого не вiдповiдає вимогам стандартiв, небезпечне в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi або яке не пройшло вiдповiдного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалiзацiї, пiдлягає переробцi або знищенню (утилiзацiї) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану. Продукти харчування, якi визнанi непридатними для вживання в їжу людям i є безпечними в санiтарно-епiдемiчному вiдношеннi, за вiдповiдним рiшенням санiтарно-епiдемiологiчної та ветеринарної служби, якщо вони походять з країн, адмiнiстративна територiя яких є благополучною в епiзоотичному вiдношеннi, можуть бути переданi на корм тваринам. Передача продуктiв харчування на корм тваринам здiйснюється безоплатно.

     Повернення майна вiдбувається за рiшенням суду або за рiшенням керiвника органу, в якому майно перебуває на облiку, за наявностi вiдповiдних пiдстав у порядку, встановленому органом, що здiйснив його вилучення, або мiнiстерством, керiвник якого спрямовує та координує дiяльнiсть такого органу. У разi вiдсутностi майна повернення його вартостi здiйснюється у розмiрi, встановленому пiдпунктом 6 пункту 9 роздiлу VI Бюджетного кодексу України.

Закон України ВР № 1126-XIV від 06.10.1999
Про ратифiкацiю Угоди про принципи формування спiльного транспортного простору i взаємодiї держав - учасниць СНД у галузi транспортної полiтик
Міждержавна угода від 30.07.1999
Меморандум про порядок надання взаємодопомоги мiж Державною митною службою України i Державним митним комiтетом Азербайджанської Республiки
Постанова КМУ № 167 від 14.03.1994
Про Концепцiю створення спецiальних /вiльних/ економiчних зон в Українi
Постанова КМУ № 1967 від 25.10.1999
Про затвердження Положення про Мiжвiдомчу комiсiю з питань вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi
Постанова КМУ № 1968 від 25.10.1999
Про затвердження перелiку галузей (пiдгалузей) виробництва, якi є прiоритетними для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi
Міждержавна угода від 29.01.1998
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Туркменiстану про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Рішення ВАСУ № 1/12 від 01.03.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 10.11.1999
Про створення постiйно дiючої робочої групи для проведення комплексних перевiрок дiяльностi спецiальних економiчних зон та територiй iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3585-ЕП від 15.11.1999
Стосовно Конвенцiї МДП
Постанова КМУ № 2076 від 11.11.1999
Про затвердження перелiку прiоритетних видiв економiчної дiяльностi на територiї мiста Харкова
Міждержавна угода від 18.03.1995
Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами
Міждержавна угода від 13.04.1999
Угода мiж КМУ та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України
Постанова КМУ № 2119 від 22.11.1999
Про подання на ратифiкацiю ВР України Угоди про порядок транзиту через територiї держав - учасниць СНД
Міждержавна угода від 30.09.1957
Европейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)(ДОПОГ)
Лист Мінюсту № 17-4-63 від 28.07.1999
Міждержавна угода від 03.08.1996
Угода мiж Державним митним комiтетом України та Головою Головного митного управлiння Республiки Польща про зв'язок у сферi взаємодопомоги
Закон України ВР № 1241-XIV від 18.11.1999
Про внесення змiни до статтi 3 Закону України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi"
Наказ ДПАУ № 612 від 04.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку,одержаного вiд освоєння iнвестицiй на дiючих пiдприємствах,якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї мiста Харкова
Наказ ДПАУ № 625 від 15.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку,одержаного вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту на дiючих пiдприємствах, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiях Житомирськiй о.
Наказ ДПАУ № 626 від 15.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного вiд iнвестування в реконструкцiю або модернiзацiю дiючого пiдприємства
Наказ ДПАУ № 627 від 15.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку,одержаного вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту на дiючих пiдприємствах якi здiйснюють свою дiяльнiсть на територiї мiста Шостки
Наказ ДПАУ № 648 від 19.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного вiд освоєння iнвестицiй пiдприємствами, що дiють на територiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв"
Наказ ДПАУ № 647 від 19.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку, одержаного вiд освоєння iнвестицiй дiючого пiдприємства, на якому проведено реконструкцiю або модернiзацiю
Наказ ДПАУ № 649 від 19.11.1999
Про затвердження Порядку обчислення прибутку,одержаного вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту на дiючих пiдприємствах, якi здiйснюють свою дiяльнiсть в Автономнiй Республiцi Крим
Міждержавна угода від 14.12.1956
Конвенція про оподаткування дорожніх перевізних засобів, що використовуються для міжнародного дорожнього перевезення вантажів
Міждержавна угода від 20.03.1958
Угода про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах
Постанова КМУ № 2172 від 08.12.1999
Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 червня 1999 р. N 1040
Наказ ДМСУ (до 2012) № 801 від 08.12.1999
Про затвердження Загальних вимог Державної митної служби щодо облаштування територiй та об'єктiв митної iнфраструктури спецiальних (вiльних) економiчних зон
Міждержавна угода від 09.10.1997
Конвенцiя про мiжнароднi автомобiльнi перевезення пасажирiв i багажу
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-3984-ЕП від 16.12.1999
Міждержавна угода від 14.05.1999
Протокол про виконання статті 3 Угоди між митними службами Республіки Молдова, України, Республіки Білорусь та РФ про надання пільг у разі митного оформлення плодоовочевої продукції
Міждержавна угода від 04.06.1999
Угода про маси та габарити транспортних засобів, що здійснюють міждержавні перевезення автомобільними шляхами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
Ухвала КСУ № 4-уп/99 від 05.10.1999
Закон України ВР № 1301-XIV від 15.12.1999
Про ратифiкацiю Угоди про спiвробiтництво та взаємодопомогу в митних справах
Закон України ВР № 1302-XIV від 15.12.1999
Про ратифiкацiю Угоди мiж КМУ i Урядом Росiйської Федерацiї про заохочення та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 27.11.1998
Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про заохочення та взаємний захист iнвестицiй
Лист ВАСУ № 01-8/577 від 06.12.1999
Про ухвалу Конституцiйного Суду України зi справи про режим iноземного iнвестування
Постанова КМУ № 2311 від 17.12.1999
Про нормативно-правовi акти щодо забезпечення реалiзацiї Закону України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв"
Лист ДПАУ № 16968/7/16-1121 від 12.11.1999
Про податок на додану вартiсть
Міждержавна угода від 16.12.1998
Договiр про дружбу i спiвробiтництво мiж Україною i Республiкою Македонiя
Закон України ВР № 1276-XIV від 03.12.1999
Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi
Закон України ВР № 1278-XIV від 03.12.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку
Міждержавна угода від 17.06.1999
Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Узбекистан про поставки продукцiї на еквiвалентнiй взаємопов'язанiй основi в 1999-2000 роках
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-12897 від 15.12.1999
Постанова КМУ № 2344 від 22.12.1999
Про виконання резолюцiї Ради Безпеки ООН щодо руху "Талiбан" (Афганiстан)
Міждержавна угода від 02.04.1999
Рішення про Декларацію голів держав - учасниць СНД про основні напрямки розвитку Співдружності Незалежних Держав
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4185-ЕП від 30.12.1999
Про постанову Ради Мiнiстрiв Республiки Бiлорусь вiд 29.11.99 N 1853
Міждержавна угода від 09.10.1997
Рішення про Положення про порядок повернення незаконно вивезених та ввезених культурних цінностей
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-016-ЕП від 05.01.2000
Лист ДПАУ № 2818/6/15-1116 від 17.05.1999
Щодо оподаткування суб'єктiв пiвнiчнокримської експериментальної економiчної зони "Сиваш"

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.