Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 231 від 31.03.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

23 березня 1999 р. N 179


Про порядок введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 30 квiтня 1999 року N 253

     З метою впровадження ефективної системи контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення наказую:

     1. Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення (далi - Положення), затверджене наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771, i зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї 22.01.99 за N 42/3335, вводити в дiю поетапно, починаючи з 9 години 00 хвилин 17.05.99.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 30.04.99 р. N 253)

     1.1. На першому етапi поширити дiю Положення на ввезення товарiв на митну територiю України автомобiльним транспортом на адресу суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (роздiли 1, 2 i 4 Положення).

     1.2. На другому етапi поширити дiю Положення на транзит товарiв автомобiльним транспортом i на перевезення автомобiльним транспортом вантажiв мiж митницями в межах митної територiї України (роздiли 5 i 6 Положення).

     1.3. На третьому етапi поширити дiю Положення на ввезення товарiв на митну територiю України залiзничним транспортом на адресу суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та на перевезення залiзничним транспортом вантажiв мiж митницями в межах митної територiї України (роздiли 4 i 6 Положення).

     1.4. На четвертому етапi поширити дiю Положення на транзит товарiв через митну територiю України всiма видами транспорту (роздiли 5 i 7 Положення).

     1.5. На п'ятому етапi поширити дiю Положення на вивезення товарiв з митної територiї України (роздiл 3 Положення).

     1.6. Начальнику Управлiння органiзацiї митного контролю Держмитслужби (Бiльчук О.С.) i начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (Копосов С.А.) доповiдати Головi Служби про дати початку другого - п'ятого етапiв введення в дiю Положення, якi визначаються залежно вiд готовностi митниць до впровадження кожного наступного етапу.

     2. Установити, що до введення Положення в повному обсязi контроль за перемiщенням вантажiв громадян здiйснюється з використанням внутрiшнього транзитного документа на бланках провiзної вiдомостi згiдно з порядком, визначеним наказом Держмиткому України вiд 23.09.93 N 246.

     3. Начальнику Iнформацiйно-аналiтичного митного управлiння (Копосов С.А.) i начальнику Управлiння органiзацiї митного контролю (Бiльчук О.С.) протягом мiсяця розглянути можливiсть запровадження програмно-iнформацiйного комплексу для здiйснення контролю за перемiщенням автотранспортних засобiв, якi належать громадянам.

     4. Установити, що митне оформлення вантажiв вартiстю менш нiж еквiвалент 100 доларiв США (крiм пiдакцизних товарiв) та контроль за їх перемiщенням здiйснюється тiльки за умови звернення їх власника або уповноваженої ним особи до митного органу iз заявою про необхiднiсть митного оформлення таких вантажiв.

     5. Начальникам регiональних митниць, митниць:

     5.1. У мiсячний термiн здiйснити перерозподiл наявних каналiв i засобiв зв'язку та обчислювальної технiки для забезпечення функцiонування системи контролю за доставкою вантажiв як першочергового завдання.

     5.2. З метою запобiгання утворенню черг у пунктах пропуску та на митницях забезпечити вiддiли контролю за доставкою вантажiв достатньою кiлькiстю особового складу в межах затвердженої штатної чисельностi, необхiдною кiлькiстю технiчних засобiв i виробничих примiщень. За необхiдностi органiзувати цiлодобову роботу цих пiдроздiлiв.

     5.3. Iнформувати суб'єктiв ЗЕД про термiни та етапи введення в дiю наказу Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771.

     6. Попереджаю начальникiв регiональних митниць i начальникiв митниць про особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю чiткого i неухильного виконання наказiв Держмитслужби, пов'язаних зi створенням системи контролю за доставкою вантажiв.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

В.о. Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.