Документ скасований: Наказ КРМ № 436 від 16.05.2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

16.02.1999 р. N 82


Про введення в дiю "Типової технологiї оформлення вантажiв пiд митний контроль"

     На виконання вимог наказу ДМСУ N 4 вiд 05.01.99 р. "Про Порядок зберiгання пiдприємствами товарiв та iнших предметiв, ввезених на митну територiю України, пiд митним контролем",

     НАКАЗУЮ:

     1. Ввести в дiю з 12.02.99 р. "Типову технологiю оформлення вантажiв пiд митний контроль".

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв провести позачерговi заняття з iнспекторським складом.

     3. Кузнiк В.I. пiдготувати наказ по митницi з перелiком товарiв, якi присвоюються декларацiї-зобов'язання та закрiпити їх за вiдповiдними пiдроздiлами. Забезпечити формування бази.

     4. Начальникам оперативних пiдроздiлiв забезпечити iнформування суб'єктiв ЗЕД про правила вивантаження вантажiв пiд митний контроль.

     5. Вважати таким, що втратили чинiсть накази КРМ N 868 вiд 18.12.97р., N 132 вiд 17.03.98 р.

     6. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на начальникiв оперативних пiдроздiлiв.

     7. Загальний контроль за виконанням наказу покладаю на заступника начальника КРМ Ольховика О.М.

Начальник Київської регiональної митницi О.I.Симонов

 

Типова технологiя оформлення вантажiв пiд митний контроль

     1. Загальнi положення

     1.1. Вантажi, якi розмiщуються суб'єктами ЗЕД на зберiгання пiд митний контроль, можуть розмiщуватись на митних-лiцензiйних складах згiдно наказу ДМСУ N 592 вiд 21.12.96 р., в митних зонах "Холодокомбiнат N 4", "Холодильник Термiнал" вiдповiдно до наказу КРМ N 496 вiд 28.07.98 р., у зонах митного контролю при транзитно-вантажних вiддiлах згiдно наказу ДМСУ N 198 вiд 06.05.95 р., а також на складах пiдприємств, якi вiдповiдають вимогам п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 Порядку, затвердженого наказом ДМСУ N 4 вiд 05.01.99 р.

     1.2. Якщо товари пiдлягають фiтосанiтарному, ветеринарному, екологiчному, радiологiчному та iншим видам контролю, то на момент вивантаження цих товарiв подаються вiдповiднi сертифiкати та iншi дозволи. У разi вiдсутностi цих дозволiв вантаж може зберiгатись пiд митним контролем у транспортному засобi який доставив їх на адресу одержувача.

     2. Порядок оформлення вантажiв на власних складських примiщеннях пiдприємств пiд митним контролем

     2.1. Суб'єкти ЗЕД при необхiдностi розмiщення вантажу пiд митним контролем у власнi складськi примiщення, якi вiдповiдають вимогам п.п. 4.1,4.2,4.3,4.5 наказу ДМСУ N 4 вiд 05.01.99 р., звертаються до оперативного пiдроздiлу митницi за мiсцем акредитацiї пiдприємства з заявою (Додаток-1) на розмiщення вантажу пiд митний контроль та зобов'язанням надати декларацiю-зобов'язання у 15-денний термiн.

     До заяви при необхiдностi надаються наступнi документи:

 • копiї платiжного доручення про сплату податкiв та зборiв, що стягуються при ввезенi товарiв (за виключенням вантажiв благодiйної допомоги);

 • зовнiшньоекономiчний контракт;

 • товаросупровiднi документи на вантаж;

 • рахунок-фактура ( invоiсе );

 • облiкова картка суб'єкта ЗЕД;

 • договiр оренди складу;

 • договiр зi складом на зберiгання вантажу;

 • лист-узгодження;

 • копiя паспорту вiдповiдальної за зберiгання особи;

 • копiя договору на декларування вантажу, у разi якщо вивантаження проводиться пiдприємством, що здiйснює декларування на пiдставi договору, копiя свiдоцтва митного брокера;

 • попередня або попередня (акцизна) вантажна митна декларацiя;

 • копiя довiдки ДПА про реєстрацiю мiсць зберiгання оптових партiй алкогольних напоїв та тютюнових виробiв;

 • iншi документи, необхiднi для здiйснення митного контролю.

     2.2. Iнспектор оперативного пiдроздiлу за дозволом начальника ТВВ виїжджає по мiсцю розташування складу пiдприємства i перевiряє умови забезпечення митного контролю згiдно п.п. 4.1,4.2,4.3,4.5 наказу ДМСУ N 4 вiд 05.01.99 р. Робить запис на зворотнiй сторонi Заяви про вiдповiднiсть або зауваження до складу, на якому повиннi зберiгатись вантажi пiд митним контролем.

     2.3. За вiдсутностi зауважень, начальник (заступник начальника) оперативного пiдроздiлу погоджує лист звернення з вiдмiтками про фактичну наявнiсть у пiдприємства вантажiв на вiдповiдальному зберiганнi та вiдсутнiсть боргiв.

     2.4. Остаточне рiшення вивантаження вантажу пiд митний контроль на склади пiдприємств приймається начальником (заступником начальника) Київської регiональної митницi.

     3. Порядок вивантаження вантажу на склади пiдприємств пiд митний контроль

     3.1. При отриманнi дозволу керiвництва КРМ на розмiщення вантажу пiд митний контроль та наявностi реєстрацiйного номеру загального вiддiлу митницi, iнспектор оперативного пiдроздiлу виїжджає на догляд вантажу за мiсцем розташування складу пiдприємства.

     3.2. За окремим рiшенням начальника ( заступника начальника ) митницi митний догляд проводиться у зонах митного контролю при ТВВ.

     3.3. Розмiщення вантажу на складi пiд митним контролем (фiксується в Актi (Додаток 2) та реєструється в журналi. Акт заповнюється у трьох примiрниках i розподiляється згiдно п.п. 2.13, 2.14 наказу ДМСУ N 4 вiд 05.01.99 р.

     3.4. Документи, якi оформленi на вантаж, що знаходяться пiд митним контролем зберiгаються в окремих справах.

     3.5. Контроль за вантажем та оформлення декларацiї-зобов'язання здiйснює iнспектор оперативного пiдроздiлу, призначений нач. вiддiлу згiдно своїх функцiональних обовязкiв.

     3.6. Оформлення декларацiї-зобов'язання здiйснюється в загальному порядку, установленому Технологiями митного оформлення ВМД у КРМ (крiм вiддiлу платежiв).

     3.7. Пiдставою зняття з контролю документа контролю за доставкою вантажу є оформлений у встановленому порядку Акт про прийняття-передання товарiв ( предмета ) на зберiгання пiд митним котролем. На документах контролю доставки (САRNEТ ТIR, провiзна вiдомiсть та iн.) вказується вхiдний N заяви, зареєстрований у загальному вiддiлi митницi.

     4. Контроль за вантажами, що зберiгаються пiд митним контролем.

     4.1. У випадках порушення термiну надання декларацiї-зобов'язання або умов зберiгання вантажу, iнспектор оперативного пiдроздiлу згiдно своїх функцiональних обов'язкiв складає протокол про порушення митних правил згiдно вимог МК України та передає матерiали у вiддiл по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил.

     4.2. З метою дотримання суб'єктами ЗЕД правил зберiгання вантажу пiд митним контролем, начальник оперативного пiдроздiлу встановлює Графiк перевiрки вантажiв, якi знаходяться пiд митним контролем та здiйснює заходи щодо перевiрки цих вантажiв iнспекторським складом пiдроздiлу.

     4.3. За заявою пiдприємства зразки вантажу можуть бути виданi заявнику для проведення сертифiкацiї у Державних органах сертифiкацiї продукцiї на умовах подання до митницi листа-заяви та iнших документiв, передбачених дiючим законодавством. При видачi зразкiв, iнспектором вносяться вiдповiднi позначки до акту та у гр. "Примiтки" журналу "Вантажiв, що знаходяться пiд митним контролем". При проведеннi сертифiкацiї з використанням руйнiвних методiв до оперативного пiдроздiлу подається вантажна митна декларацiя, заповнена вiдповiдно до митного режиму вiльного використання, зi сплатою усiх митних платежiв.

     4.4. За два тижнi до закiнчення термiну зберiгання, визначеному ст. 89 МК України, iнспектор оперативного пiдроздiлу, вiдповiдальний за контроль за вантажами, що знаходяться пiд митним контролем, надсилає повiдомлення за пiдписом начальника (заступника начальника) митницi на адресу пiдприємства, з попередженням про необхiднiсть митного оформлення вантажу згiдно вимог дiючого законодавства. У разi непроведення пiдприємством митного оформлення вантажу або незаявлення його до iншого митного режиму у встановлений термiн, начальник оперативного пiдроздiлу рапортом доповiдає керiвнику митницi про закiнчення строку зберiгання вантажу i такий вантаж передається на зберiгання на склад митницi згiдно технологiчної схеми передачi таких вантажiв по КРМ.

     5. Зняття з контролю вантажiв, що знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi

     5.1. Вантаж, що знаходиться пiд митним контролем, знiмається з контролю вiдповiдно до п. 5.4 наказу ДМСУ N 4 вiд 05.01.99р. та на пiдставi оформленої ВМД. Документи на вантажi, якi знаходяться пiд митним контролем, залишаються у справах випуску у вiдповiдний режим, про що робиться запис в журналi "Вантажiв, що знаходяться пiд митним контролем".

     5.2. Зняття з контролю вантажу та оформлення належних документiв згiдно чинного законодавства можливо тiльки пiсля сплати податкiв та зборiв (включаючи збори, код виду 001, 003 згiдно наказу ДМСУ N 363 вiд 23.06.98 р.).

 

Додаток 1
                    Начальнику________________
                    (назва митного органу)
                ЗАЯВА
Пiдприємство ____________________________________________________
          (повна назва пiдприємства)
код за ЄДРПОУ___________________
адреса:_________________________
тел.____________________________
Банкiвськi вiдомостi:
Банк____________________________
   (назва банку, адреса)
р/р____________________МФО___________________
в/р____________________МФО___________________
Акредитацiйний N ______ вiд "____"_____________199__р.
просить Вашого дозволу на оформлення вантажу
____________________________________________________________________
              (назва вантажу)
що надiйшов на нашу адресу за:
документом контролю доставки___________________
контрактом_____________________________________
товаросупровiдними документами_______________________________________,
на зберiгання пiд митним контролем
на складi пiдприємства_______________________________________________
            (назва пiдприємства)
за адресою:_____________________________________________, у зв'язку з
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 З правилами зберiгання вантажiв пiд митним контролем та, зокрема
статтями 110,  111, 112,  118 ___  Митного кодексу  України
ознайомленi.
 Зобов'язуємося  надати  декларацiю-зобов'язання  на   15-й
день перебуваннi товарiв пiд митним контролем, якщо в цей термiн
товар не буде заявлений у  певний митний режим, а саме  до
"___"_____________199__ р.

Примiтки: ___________________________________________________________
Керiвник пiдприємства ___________________
Головний бухгалтер  ___________________
м.п.

                Розмiщення товару на
                зберiгання пiд митним контролем
                дозволено
                "__"_________199_р.
                ________________________________
                (посада, пiдпис, прiзвище, iнiцiали
                посадової особи митного органу)

 

Додаток 2

А К Т

про прийняття-передання товарiв (предметiв)
на зберiгання пiд митним контролем

   N _____                вiд "___"________199__р.

 Мною,___________________________________________________________,
   (посада, прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи митного
          органу, назва митного органу)
у присутностi_______________________________________________________
        (посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)
представника пiдприємства (або посередника) ________________________,
                       (назва пiдприємства)
яке передає товари на зберiгання пiд митним контролем,
_____________________________________________________________________
        (посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)
представника пiдприємства (власника складу) _________________________,
                        (назва пiдприємства)
яке приймає товари на зберiгання пiд митним контролем,
знято пломбу N _____ з ___________________, реєстрац.N ____________,
           (вид транспортного засобу)
проведено митний огляд вантажу, який надiйшов з _____________________,
                        (країна вiдправлення)
за документом контролю доставки N ___, виписаним ________________
митницею.
 При   митному оглядi  встановлено, що  кiлькiсть   мiсць
товарiв _____________________ даним, зазначеним у
   (вiдповiдає, не вiповiдає)
товарно-транспортнiй накладнiй ____________________,
книжцi МДП ________________________________________,
комерцiйному рахунку ______________________________.
 Нижчеперелiченi товари (предмети) прийнято на зберiгання пiд
митним контролем на склад за адресою:________________________________
на строк до "__" __________199_ р. за договором на зберiгання товару
вiд__________ N _______

N        Назва (особливi ознаки предметiв)     Кiлькiсть
з/п                             (вага)

Примiтка.
_____________________________________________________________________

                        Продовження додатка 2

Представнику пiдприємства___________________________________________
                 (назва пiдприємства)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (прiзвище, iм'я, по батьковi особи, вiдповiдальної за зберiгання
                 товарiв)

який мешкає за адресою:______________________________________________,
паспорт: серiя ______ N ________, виданий_____________"__"_____19__р.,
розяс'нено положення  митного законодавства,  що  регламентують
питання зберiгання товарiв (предметiв)  пiдприємством пiд митним
контролем  i вiдповiдальнiсть за порушепня цих положень (статтi
110, 111, 112 __ Митного кодексу України).
 На склад накладено митне забезпечення N ______ та пломба власника
складу N ________.

Товари (предмети) на
зберiгання пiд митним
контролем передав             _______________________
                    (пiдпис, прiзвще, iнiцiали)

Товари (предмети) на
зберiгання пiд митним
контролем прийняв              _____________________
                    (пiдпис, прiзвще, iнiцiали)

                Гербова печатка пiдприємства,
                яке прийняло товар на зберiгання

Посадова особа митного органу   ________________________________
                  (пiдпис, прiзвiще, iнiцiали)
Вiдтиск штампу
"Пiд митним контролем"

Копiю акта отримав:   _______________________ "__" ____________199_р.
                 (пiдпис)
             _______________________ "__" ____________199_р.
                 (ПIДПИС)

* Пiдписує керiвник пiдприємства - власника складу або особа, ним
уповноважена.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.