МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

вiд 22.04.2002 N 258


Про затвердження Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 липня 2002 р. за N 571/6859

     Вiдповiдно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" та з метою врегулювання питання перемiщення культурних цiнностей через державний кордон України НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України, що додається.

     2. Вважати такою, що не застосовується на територiї України, "Инструкцию о порядке контроля за вывозом из СССР культурных ценностей", затверджену наказом Мiнiстерства культури СРСР вiд 23 березня 1987 р. N 120, iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства культури СРСР вiд 2 грудня 1989 р. N 439 та листом Мiнiстерства культури СРСР вiд 15 лютого 1991 р. N 04-094/4.

     3. Управлiнню зовнiшнiх зв'язкiв з питань європейської iнтеграцiї та протоколу Мiнiстерства культури i мистецтв України та Державнiй службi контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України:

     1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю в Мiнiстерство юстицiї України;

     2) у десятиденний термiн пiсля державної реєстрацiї довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства культури Автономної Республiки Крим; Головного управлiння культури Київської та управлiння культури Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, заiнтересованих мiнiстерств i вiдомств, Уповноважених Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Мiнiстерства культури i мистецтв України Новохатька Л.М., Голову Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України Федорука О.К.

Мiнiстр Ю.Богуцький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства культури i мистецтв України
22.04.2002 N 258
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 липня 2002 р. за N 571/6859

IНСТРУКЦIЯ
ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ВИВЕЗЕННЯ, ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ПЕРЕМIЩЕННЯМ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Ця Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до Законiв України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей", "Про власнiсть", "Про музеї та музейну справу", "Про авторське право i сумiжнi права", Положення про Мiнiстерство культури i мистецтв України, затвердженого Указом Президента України вiд 31.08.2000 N 1038/2000, та Положення про Державну службу контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.06.2000 N 983.

     1.2. Iнструкцiя визначає порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України фiзичними особами (громадянами України, iноземцями, особами без громадянства) та юридичними особами (суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi будь-якої форми власностi, державними та громадськими установами, представництвами iноземних компанiй, дипломатичними представництвами, мiжнародними органiзацiями тощо).

     1.3. У цiй Iнструкцiї термiни вживаються у такому значеннi:

     культурнi цiнностi - визначенi у статтi 1 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" об'єкти матерiальної та духовної культури, що мають художнє, iсторичне, етнографiчне та наукове значення i пiдлягають збереженню, вiдтворенню та охоронi вiдповiдно до законодавства України;

     колекцiя культурних цiнностей - однорiднi або пiдiбранi за певними ознаками рiзнорiднi предмети, якi, незалежно вiд культурної цiнностi кожного з них, зiбранi разом становлять художню, iсторичну, етнографiчну чи наукову цiннiсть;

     експертиза - вивчення, перевiрка, аналiтичне дослiдження, кiлькiсна чи якiсна оцiнка висококвалiфiкованим фахiвцем, установою, органiзацiєю певного предмета, якi вимагають спецiальних знань у вiдповiднiй сферi суспiльної дiяльностi i результати яких оформляються у виглядi експертного висновку;

     власник - фiзична або юридична особа (або за її дорученням - iнша фiзична чи юридична особа), якiй належить право володiння, користування i розпорядження культурною цiннiстю;

     клопотання про право на вивезення культурних цiнностей - письмова заява власника iз зазначенням мети вивезення, а при тимчасовому вивезеннi - i термiну вивезення культурних цiнностей, що подається до Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України (далi - Державна служба контролю) або уповноваженому Державної служби контролю;

     уповноважений Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України (далi - уповноважений Державної служби контролю) - посадова особа, призначена Мiнiстерством культури Автономної Республiки Крим, управлiнням культури обласної (мiської) державної адмiнiстрацiї для виконання завдань з оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей з територiї України;

     мистецтвознавець - посадова особа, призначена Мiнiстерством культури Автономної Республiки Крим, управлiнням культури обласної (мiської) державної адмiнiстрацiї для здiйснення функцiй контролю за вивезенням, тимчасовим вивезенням культурних цiнностей з територiї України та їх ввезенням в Україну;

     декларування - заявлення за встановленою формою (письмовою, усною) мети перемiщення через державний кордон України предметiв i точних даних про кiлькiснi, якiснi та вартiснi характеристики таких предметiв, а також будь-яких вiдомостей, необхiдних для митного контролю та митного оформлення;

     перемiщення культурних цiнностей через державний кордон України - ввезення (тимчасове ввезення), вивезення (тимчасове вивезення), в т. ч. шляхом пересилання в мiжнародних поштових вiдправленнях, юридичними чи фiзичними особами через митний кордон України культурних цiнностей або їх транзит через територiю України;

     тимчасове вивезення культурних цiнностей - обумовлене угодою перемiщення юридичними чи фiзичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України культурних цiнностей з територiї України iз зобов'язанням їх зворотного ввезення в Україну в обумовлений угодою термiн;

     мiжнароднi поштовi вiдправлення - упакованi та оформленi вiдповiдно до вимог Актiв Всесвiтнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи, поштовi картки, вiдправлення з оголошеною цiннiстю, бандеролi та спецiальнi мiшки з позначкою "М", дрiбнi пакети, поштовi посилки, вiдправлення мiжнародної прискореної пошти з позначкою "EMS", якi приймаються для пересилання за межi України, надходять до України або перемiщуються територiєю України транзитом пiдприємствами поштового зв'язку.

     1.4. Не пiдлягають вивезенню з України:

     культурнi цiнностi, що занесенi до Державного реєстру нацiонального культурного надбання;

     культурнi цiнностi, включенi до Нацiонального архiвного фонду;

     культурнi цiнностi, включенi до Музейного фонду України;

     1.5. Iнструкцiя не поширюється на:

     зоологiчнi колекцiї, ввезення яких в Україну, пересилання та вивезення за її межi здiйснюється за правилами, що встановлюються Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв;

     сувенiрнi вироби, предмети культурного та ужиткового призначення серiйного i масового виробництва за перелiком згiдно з додатком 1.

     1.6. Вивезення, тимчасове вивезення, у тому числi шляхом пересилання, культурних цiнностей за межi митної територiї України дозволяється за наявностi свiдоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України (далi - свiдоцтво), зразок якого затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2000 р. N 984 "Про затвердження зразка свiдоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей з територiї України".

     1.7. Видачу свiдоцтв здiйснює Державна служба контролю або уповноважений Державної служби контролю з певною територiєю обслуговування в таких мiстах:

Мiсцезнаходження уповноваженого Державної служби контролю Територiя обслуговування
м. Київ Житомирська, Київська, Луганська, Сумська, Харкiвська, Черкаська, Чернiгiвська областi, м. Київ
м. Днiпропетровськ Днiпропетровська, Донецька, Кiровоградська, Полтавська областi
м. Львiв Волинська, Львiвська, Рiвненська, Тернопiльська областi
м. Одеса Вiнницька, Запорiзька, Одеська областi
м. Сiмферополь Автономна Республiка Крим, м. Севастополь
м. Чернiвцi Iвано-Франкiвська, Хмельницька, Чернiвецька областi
м. Ужгород Закарпатська область
м. Херсон Херсонська, Миколаївська областi

     Матерiали, пов'язанi з оформленням права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей, зберiгаються 5 рокiв за мiсцем їх видачi i передаються на збереження до вiдповiдної державної архiвної установи.

2. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ З ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ

     2.1. Клопотання про право на вивезення культурних цiнностей подається власником до Державної служби контролю або до уповноваженого Державної служби контролю не пiзнiше нiж за мiсяць до їх вивезення.

     До клопотання додаються:

     документ, що посвiчує заявника:

     для фiзичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвiдчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвiдчення особи моряка, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

     для юридичної особи - копiя довiдки про присвоєння коду за ЄДРПОУ;

     документ, що пiдтверджує право власностi заявника на культурнi цiнностi;

     у разi вивезення смичкових iнструментiв та смичкiв - паспорти на них установленого зразка, якi видаються Мiнiстерством культури i мистецтв України;

     два примiрники перелiку культурних цiнностей, якi вивозяться, тимчасово вивозяться , встановленого зразка згiдно з додатком 2 (у разi потреби);

     пiд час вивезення музичних iнструментiв подаються два примiрники спискiв згiдно з додатком 3; друкованих видань - згiдно з додатком 4; предметiв фiлателiї - згiдно з додатком 5;

     по два примiрники кольорових фотографiй кожної культурної цiнностi, розмiром 13 х 18 см (крiм предметiв фiлателiї, нумiзматики, бонiстики та фалеристики, надання фотографiй на якi не потрiбно);

     висновок державної експертизи.

     2.2. Порядок проведення державної експертизи культурних цiнностей та розмiри плати за неї визначаються та затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2.3. Рiшення про можливiсть або неможливiсть вивезення культурних цiнностей за межi України i видачу свiдоцтва приймає Державна служба контролю або уповноважений Державної служби контролю на пiдставi висновку державної експертизи i поданих документiв.

     На свiдоцтвi, кожному аркушi перелiку дозволених до вивезення культурних цiнностей та їх фотографiях посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю проставляє вiдтиск штампа "Дозволено до вивезення з України", а на перелiку та фотографiях - номер свiдоцтва та дату його видачi, у вiдтиску штампа - пiдпис.

     У випадках, коли державну експертизу за дорученням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю проводив експерт, фотографiї завiряються пiдписом цього експерта iз зазначенням дати та вiдбитком вiдповiдної печатки установи, що проводила державну експертизу.

     Один комплект перелiку та фотографiй культурних цiнностей разом iз свiдоцтвом видається власнику.

     2.4. Свiдоцтво дiйсне упродовж 6 мiсяцiв вiд дати його видачi.

     2.5. Культурнi цiнностi та свiдоцтво (а на вимогу мистецтвознавця та/або посадової особи митного органу - їх перелiки i фотографiї) власник подає:

     при виїздi з України - мистецтвознавцям (у разi їх наявностi) та посадовим особам митних органiв;

     при пересиланнi - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi надають послуги з пересилання мiжнародних вiдправлень (у т.ч. поштових). Свiдоцтво (а в разi необхiдностi - перелiк культурних цiнностей та їх фотографiї) долучаються до супровiдних документiв на цi вiдправлення.

     2.6. Вiдмова власника, який порушив клопотання про вивезення культурних цiнностей, подати на державну експертизу заявленi до вивезення культурнi цiнностi розглядається як вiдмова власника вiд їх вивезення.

     2.7. Якщо за результатами державної експертизи культурна цiннiсть дає пiдстави для занесення її до Державного реєстру нацiонального культурного надбання, матерiали державної експертизи передаються вiдповiдному центральному органовi виконавчої влади незалежно вiд згоди власника, який порушив клопотання.

     2.8. Якщо власник культурних цiнностей, заявлених до вивезення, не згоден з висновком державної експертизи або з рiшенням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю про вiдмову у видачi свiдоцтва, у випадках зазначених у пунктах 1.4, 2.7 Iнструкцiї, вiн має право оскаржити цi рiшення у вищiй iнстанцiї - Державнiй службi контролю або в судовому порядку вiдповiдно до чинного законодавства України.

3. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА ТИМЧАСОВЕ ВИВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ З ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ

     3.1. Тимчасове вивезення культурних цiнностей з України може здiйснюватися фiзичними та юридичними особами незалежно вiд форми власностi з метою органiзацiї виставок, проведення реставрацiйних робiт i наукових дослiджень, а також у зв'язку з театральною, концертною чи iншою артистичною дiяльнiстю, в iнших випадках, передбачених законодавством України.

     3.2. Культурнi цiнностi, тимчасово вивезенi з України i не повернутi в обумовлений угодою термiн, вважаються незаконно вивезеними.

     3.3. Для отримання свiдоцтва музеї всiх форм власностi, державнi бiблiотеки, iншi державнi сховища культурних цiнностей завчасно, але не пiзнiше нiж за мiсяць подають до Державної служби контролю або уповноваженому Державної служби контролю клопотання про оформлення права на тимчасове вивезення культурних цiнностей iз зазначенням мети i термiнiв їх перебування за межами України, в якому надають зобов'язання про проведення державної експертизи культурних цiнностей пiсля їх повернення в Україну та письмово повiдомити в десятиденний термiн орган, що видав свiдоцтво, про повернення цих культурних цiнностей в Україну.

     3.4. До клопотання додаються:

     оригiнал та двi нотарiально завiренi копiї угоди мiж стороною, яка здiйснює тимчасове вивезення культурних цiнностей, та стороною, яка приймає, про мету, гарантiї надiйного зберiгання та повернення культурних цiнностей в обумовлений угодою термiн. В угодi обов'язково зазначається, яка iз сторiн несе вiдповiдальнiсть за митне оформлення, доставку, збереження, страхування культурних цiнностей як на територiї України, так i на територiї сторони, яка приймає;

     документ та його копiя, завiрена нотарiально, про страхування культурних цiнностей, що тимчасово вивозяться, iз забезпеченням усiх випадкiв страхового ризику, або документ i його нотарiально завiрена копiя про державнi гарантiї фiнансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурнi цiнностi;

     документ i двi його копiї, завiренi нотарiально, що пiдтверджує право власностi на культурнi цiнностi;

     у разi вивезення смичкових iнструментiв та смичкiв - паспорти на них;

     висновок державної експертизи (iз зазначенням можливостi транспортування культурних цiнностей);

     три примiрники перелiку предметiв:

     у разi вивезення друкованих видань згiдно з додатком 4, для письмових i речових пам'яток, а також тих, що мiстять дорогоцiннi метали - згiдно з додатком 6, для творiв мистецтва згiдно з додатком 7, для музичних iнструментiв згiдно з додатком 8;

     три примiрники кольорових фотографiй кожного предмета розмiром 13 х 18 см.

     3.5. Iншi юридичнi особи та фiзичнi особи, крiм документiв, зазначених у пунктi 3.4 Iнструкцiї, до клопотання додають:

     копiю документа, що посвiчує заявника:

     для фiзичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвiдчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвiдчення особи моряка, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

     для юридичної особи - копiю довiдки про присвоєння коду за ЄДРПОУ;

     три примiрники перелiку предметiв згiдно з додатком 2 (або додатком 3, або додатком 4, або додатком 5);

     три примiрники кольорових фотографiй кожного предмета, розмiром 13 х 18 см (крiм предметiв фiлателiї, нумiзматики, бонiстики та фалеристики, подання фотографiй на якi не потрiбно).

     3.6. Рiшення щодо можливостi тимчасового вивезення культурних цiнностей i видачi свiдоцтва iз зазначенням термiнiв їх перебування за межами України приймається Державною службою контролю або уповноваженим Державної служби контролю на пiдставi висновку державної експертизи та перевiрки наданих документiв. На свiдоцтвi, на кожному аркушi перелiку культурних цiнностей та їх фотографiях посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю проставляє вiдтиск штампа "Дозволено до вивезення з України", а на перелiку та фотографiях - номер свiдоцтва i дату його видачi, у вiдтиску штампа - пiдпис.

     3.7. При тимчасовому вивезеннi з України культурних цiнностей з метою реставрацiї у свiдоцтвi та перелiку культурних цiнностей, що до нього додається, посадова особа Державної служби контролю або уповноважений Державної служби контролю робить запис "Вивозиться з метою реставрацiї". При зворотному ввезеннi предмета на митну територiю України мистецтвознавцю (у разi його наявностi) та посадовiй особi митного органу подаються фотографiї предмета до i пiсля реставрацiї, завiренi установою або фахiвцем, який проводив реставрацiю.

     3.8. У видачi свiдоцтва на право тимчасового вивезення культурних цiнностей може бути вiдмовлено якщо:

     вiдсутнi гарантiї про забезпечення надiйного зберiгання та повернення культурних цiнностей в обумовлений угодою термiн;

     заявленi до тимчасового вивезення культурнi цiнностi є в такому станi, що не можна змiнювати умови їх зберiгання;

     культурнi цiнностi є предметом спору стосовно права власностi на них;

     страхова вартiсть культурних цiнностей, заявлених до тимчасового вивезення, не вiдповiдає їх реальнiй вартостi;

     культурнi цiнностi, заявленi до тимчасового вивезення, перебувають у розшуку;

     у державi, до якої передбачено здiйснити тимчасове вивезення культурних цiнностей, сталося стихiйне лихо, виникли збройнi конфлiкти, введено надзвичайний стан або iснують iншi обставини, що перешкоджають забезпеченню надiйного збереження й повернення культурних цiнностей, якi тимчасово вивозяться в цю державу.

     3.9. Якщо власник культурних цiнностей, заявлених до тимчасового вивезення, не згоден з висновком державної експертизи або з рiшенням Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю про вiдмову у видачi свiдоцтва, вiн має право оскаржити цi рiшення у вищiй iнстанцiї - Державнiй службi контролю або в судовому порядку вiдповiдно до чинного законодавства України.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИВЕЗЕННЯМ, ТИМЧАСОВИМ ВИВЕЗЕННЯМ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ З ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ

     4.1. У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за дотриманням фiзичними та юридичними особами порядку перемiщення культурних цiнностей здiйснює мистецтвознавець, а у разi його вiдсутностi - посадова особа митного органу.

     4.2. Культурнi цiнностi, що вивозяться з України, декларуються в установленому законодавством порядку митному органу України, який здiйснює контроль за їх перемiщенням та митне оформлення.

     Пiд час здiйснення контролю мистецтвознавець (у разi його наявностi) та посадова особа митного органу звiряють поданi культурнi цiнностi з iнформацiєю, що мiститься у свiдоцтвi та доданих до нього перелiку i фотографiях, оформлених вiдповiдно до вимог, визначених у пунктах 2.1, 3.4, 3.5 Iнструкцiї. Свiдоцтво залишається в митному органi, який здiйснив їх митне оформлення.

     4.3. У разi, коли поданi власником пiд час здiйснення митного контролю культурнi цiнностi не вiдповiдають iнформацiї, що мiститься у свiдоцтвi та/або доданих до нього перелiку i фотографiях, мистецтвознавець на зворотному боцi свiдоцтва робить запис "Заявленi до вивезення культурнi цiнностi не вiдповiдають тим, що поданi для контролю", проставляє вiдтиск особистої номерної печатки, дату, у вiдтиску печатки - пiдпис i вилучає це свiдоцтво. При вилученнi свiдоцтва мистецтвознавець складає акт про вилучення свiдоцтва (у двох примiрниках), який пiдписує власник культурних цiнностей, мистецтвознавець та посадова особа митного органу. Вилучене свiдоцтво та акт передаються до Державної служби контролю, яка вносить до Реєстру порушень порядку перемiщення культурних цiнностей через державний кордон України данi про власника цiєї культурної цiнностi з подальшим наданням такої iнформацiї правоохоронним органам. Другий примiрник акта залишається у власника культурних цiнностей.

     4.4. За вiдсутностi в пунктi пропуску через митний кордон України мистецтвознавця та у разi виникнення у посадової особи митного органу сумнiву щодо вiдповiдностi культурних цiнностей, пред'явлених при митному контролi, культурним цiнностям, на якi видано свiдоцтво, та/або доданих до нього перелiку i фотографiй, посадова особа митного органу повинна залучити до процедури митного контролю представника Державної служби контролю або уповноваженого Державної служби контролю у термiн, що не перевищує трьох дiб.

     4.5. При тимчасовому вивезеннi культурних цiнностей свiдоцтво, перелiки та фотографiї з вiдтиском особистої номерної печатки, датою та пiдписом мистецтвознавця (у разi його наявностi) та з вiдтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу про їх пропуск через митну територiю України залишаються в митному органi, який здiйснив їх митне оформлення.

     Копiя свiдоцтва та другий примiрник перелiку i фотографiй з аналогiчними реквiзитами залишаються у власника i є пiдставою для повернення ним культурних цiнностей в Україну.

     4.6. Культурнi цiнностi, повернутi в Україну пiсля їх тимчасового вивезення, пiдлягають обов'язковiй державнiй експертизi у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Для державних сховищ культурних цiнностей обов'язковим є надання у десятиденний термiн спецiалiстами цього сховища висновку державної експертизи iз зазначенням у ньому факту повернення тимчасово вивезених культурних цiнностей у повному обсязi, а також стану їх збереження.

     4.7. Юридичнi та фiзичнi особи, якi здiйснювали тимчасове вивезення культурних цiнностей, в десятиденний термiн пiсля їх ввезення в Україну письмово повiдомляють Державну службу контролю або уповноваженого Державної служби контролю, який видав свiдоцтво, про повернення культурних цiнностей та додають висновок державної експертизи.

     4.8. У разi вiдсутностi такого повiдомлення вiд фiзичної або юридичної особи Державна служба контролю протягом трьох днiв iнформує правоохороннi органи про факт порушення встановленого порядку перемiщення культурних цiнностей для вжиття заходiв вiдповiдно до чинного законодавства України.

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПЕРЕМIЩЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦIННОСТЕЙ

     5.1. Громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, виннi у порушеннi законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.

     5.2. Уповноваженi, iншi особи, яким надано право приймати рiшення щодо вивезення, тимчасового вивезення, пересилання у мiжнародних вiдправленнях, у т.ч. поштових, культурних цiнностей та здiйснювати контроль за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України, у разi надання свiдомо неправдивого експертного висновку, незаконної видачi свiдоцтва або перевищення своїх службових повноважень, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.

Начальник управлiння зовнiшнiх зв'язкiв з питань європейської iнтеграцiї та протоколу Т.Г.Кохан

 

Додаток 1
до пункту 1.5 Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України

ПЕРЕЛIК
сувенiрних виробiв, предметiв культурного i ужиткового призначення серiйного i масового виробництва, на вивезення (тимчасове вивезення) яких дозвiл Державної служби контролю не потрiбен

     1. Культурнi цiнностi, що тимчасово ввезенi в Україну, за наявностi митної декларацiї, оформленої в установленому порядку пiд час ввезення (пересилання) в Україну цих цiнностей.

     2. Твори сучасного мистецтва, предмети народних художнiх промислiв, сувенiри, придбанi в торговельнiй мережi.

     3. Живопис, пластика малих форм, авторська графiка, гобелени, вироби декоративно-ужиткового мистецтва з керамiки, фарфору, фаянсу, скла, дерева, металу, текстилю та iнших матерiалiв, створенi пiсля 1950 року.

     4. Вiтчизнянi та зарубiжнi предмети побуту масового i серiйного виробництва, створенi пiсля 1950 року, у т.ч.:

     меблi (окремi предмети та гарнiтури);

     килими фабричного та ручного виготовлення, килимовi та текстильнi вироби рiзних видiв;

     предмети костюма i деталi, якi його доповнюють;

     посуд та iншi ужитковi предмети iз скла, кришталю, фарфору, фаянсу, керамiки, майолiки, дерева, пап'є-маше тощо;

     ювелiрнi вироби серiйного та масового виробництва iз недорогоцiнних металiв i напiвдорогоцiнних каменiв;

     iграшки з камiння, соломки, металу, пластмаси.

     5. Сучаснi предмети релiгiйного призначення рiзної конфесiйної належностi, виготовленi друкованим способом iкони, а також хрести, лампади, пiдсвiчники й iншi предмети релiгiйного призначення тиражного виробництва.

     6. Предмети технiки:

     автомобiлi, мотоцикли, велосипеди та iншi транспортнi засоби, що не мають значної iсторичної цiнностi 1;

     годинники (наручнi, пiдлоговi, настiннi i т.п.), виготовленi пiсля 1950 року;

     сучаснi моделi лiтакiв, автомобiлiв, кораблiв та iнших предметiв технiки;

     патефони та платiвки (починаючи з N 285 для платiвок "МОНО" i з N 739 для платiвок "СТЕРЕО"), виготовленi пiсля 1960 року.

____________
1 Пiд значною iсторичною цiннiстю транспортних засобiв розумiють приналежнiсть їх видатним особам, полiтичним дiячам, участь у видатних подiях, ексклюзивнi моделi, якi не були в серiйному виробництвi або випущенi у малiй кiлькостi, або ювiлейнi, або випущенi до 1950 року i їх кiлькiсть в Українi не бiльше як два екземпляри.

     7. Твори друку, виданi пiсля 1945 року, у т.ч.:

     окремо виданi твори, зiбрання творiв, збiрки творiв рiзних авторiв, науково-популярна лiтература, лiтература для дiтей;

     перiодичнi, нотнi, картографiчнi, образотворчi видання, брошури, рекламнi видання;

     видання, що вивозяться їх авторами;

     довiдники для вступникiв до вищих навчальних закладiв та однотомнi мовнi словники;

     сучаснi репринтнi та факсимiльнi видання;

     усi видання та iнформацiя на будь-яких носiях, що вiдправляються державними бiблiотеками, бiблiотеками наукових товариств i громадських органiзацiй, музеями вiдповiдно до мiжнародного книгообмiну та мiждержавного мiжбiблiотечного обмiну;

     тиражована друкована графiка (репродукцiї, лiтографiї, естампи, плакати, постери, афiшi, календарi, листiвки, конверти i т.п.), фотоальбоми i фотопродукцiя сувенiрного призначення i т.п.

     8. Музичнi iнструменти за наявностi одного з документiв: фабричний паспорт, торгова квитанцiя, чек, ярлик на iнструментi тощо, виготовленi пiсля 1950 року, у т.ч.:

     фабричнi серiйнi вiтчизняного та зарубiжного виробництва;

     механiчнi та електромузичнi iнструменти фабричного виробництва.

     9. Знаки поштової оплати України: поштовi марки й блоки, маркованi поштовi конверти й маркованi поштовi картки (художнi й стандартнi), виданi пiсля 1991 року.

     10. Особистi нагороди у разi переїзду громадян на постiйне мiсце проживання до iнших держав при наявностi орденських книжок або нагородних посвiдчень 2.

_____________
2 Вивезення громадянами, якi переїжджають на постiйне мiсце проживання до iншої держави, нагород, що залишилися вiд померлих батькiв, можливе за умови подання документiв, що пiдтверджують переїзд громадян на постiйне мiсце проживання до iншої держави, свiдоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвiдчень та документiв, що пiдтверджують родиннi зв'язки.

     11. Державнi нагороди України з дорогоцiнних металiв та/або дорогоцiнного камiння, порядок вивезення яких затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2001 р. N 677.

     12. Значки, пам'ятнi знаки, настiльнi медалi, ювiлейнi та пам'ятнi монети, банкноти, якi не є засобом платежу (крiм вiтчизняних та зарубiжних монет iз дорогоцiнних i недорогоцiнних металiв, паперових грошових знакiв до 1960 р. включно).

 

Додаток 2
до пункту 2.1, 3.5 Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України
 

ПЕРЕЛIК
культурних цiнностей, якi вивозяться, тимчасово вивозяться з територiї України
(непотрiбне закреслити)

    Прiзвище, iм'я та по батьковi заявника
 
(повнiстю)
    Громадянство  
    Паспорт (серiя, номер, дата видачi) або iнший документ, що посвiдчує особу
 
 
    Країна, до якої вивозяться (тимчасово вивозяться) пересилаються
 
N
з/п
Автор або країна-виробник Назва Час виготовлення Матерiал, технiка Розмiр Орiєнтовна вартiсть Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
               
Заявник  
(пiдпис)
 
(П. I. Б.)

 
Мiсце для штампа

Уповноважений Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України
__________ (пiдпис)
__________ (П. I. Б.)
До свiдоцтва N ___ вiд __________ 200_ р.

 

Додаток 3
до пункту 2.1, 3.5 Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України
 

ПЕРЕЛIК
музичних iнструментiв, якi вивозяться, тимчасово вивозяться з територiї України
(непотрiбне закреслити)

    Прiзвище, iм'я та по батьковi заявника
 
(повнiстю)
    Громадянство  
    Паспорт (серiя, номер, дата видачi) або iнший документ, що посвiдчує особу
 
 
    Країна, до якої вивозяться (пересилаються)
 
N
з/п
Назва iнструмента Короткий опис (прiзвище майстра, назва фiрми або фабрики, дата виготовлення, особливi прикмети, основнi параметри, матерiал) Орiєнтовна вартiсть Примiтка
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
Заявник  
(пiдпис)
 
(П. I. Б.)

 
Мiсце для штампа

Уповноважений Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України
__________ (пiдпис)
__________ (П. I. Б.)
До свiдоцтва N ___ вiд __________ 200_ р.

 

Додаток 4
до пункту 2.1, 3.4 Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України
 

ПЕРЕЛIК
друкованих видань, якi вивозяться, тимчасово вивозяться з територiї України
(непотрiбне закреслити)

    Прiзвище, iм'я та по батьковi заявника
 
(повнiстю)
    Громадянство  
    Паспорт (серiя, номер, дата видачi) або iнший документ, що посвiдчує особу
 
 
    Країна, до якої вивозяться (пересилаються)
 
N з/п Прiзвище та iнiцiали автора Назва видання Мiсце видання Видавництво Рiк видання Кiлькiсть сторiнок Кiлькiсть томiв Тираж Орiєнтовна вартiсть Примiтки  (наявнiсть штампiв, екслiбрисiв, рукописних помiток)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
Заявник  
(пiдпис)
 
(П. I. Б.)

 
Мiсце для штампа

Уповноважений Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України
__________ (пiдпис)
__________ (П. I. Б.)
До свiдоцтва N ___ вiд __________ 200_ р.

 

Додаток 5
до пункту 2.1, 3.5 Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України
 

ПЕРЕЛIК
фiлателiстичних матерiалiв, якi вивозяться, тимчасово вивозяться з територiї України
(непотрiбне закреслити)

   
(країна, до якої вивозяться, пересилаються) (прiзвище, iм'я та по батьковi заявника)
N з/п Марки Конверти, листiвки Рiк випуску N згiдно з каталогом Кiлькiсть Орiєнтовна вартiсть
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Загальна кiлькiсть  
Заявник  
(пiдпис)
 
(П.I.Б.)
"___"_______________ 200 __ р.
Мiсце для штампа
Уповноважений Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України
 
(пiдпис)
 
(П.I.Б.)
До свiдоцтва N ____вiд ________________200_р.

 

Додаток 6
до пункту 3.4 Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України
 

СПИСОК ПАМТЯТОК МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ,
якi вивозяться на тимчасове експонування з територiї України

    Назва юридичної особи  
    Країна, до якої вивозяться  
N
з/п
Назва експонату Кiлькiсть одиниць збереження Матерiал, технiка, проба, кiлькiсть дорогоцiнних каменiв, їх каратнiсть Вага, розмiр (у мм) Iнвентарний N Стан збереження Вартiсть, еквiвалентна доларам США
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               

     Загальна кiлькiсть одиниць зберiгання _______________________ страховою вартiстю на суму ____________, еквiвалентну доларам США.

Директор _________
(пiдпис)
_________
(П. I. Б.)

Уповноважений Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України

_________________
(пiдпис)
_________________
(П. I. Б.)

М. П. Головний зберiгач _________
(пiдпис)
_________
(П. I. Б.)
Мiсце для штампа
Головний бухгалтер _________
(пiдпис)
_________
(П. I. Б.)
 

Пiд час складання списку взяти до вiдома:
- в експонатi з кiлькох складових частин у графi "кiлькiсть" вказується загальна кiлькiсть одиниць збереження, якi потiм розписуються кожна окремо iз зазначенням усiх даних у вiдповiдних графах (назва, матерiал та проба, вага та розмiр, iнв. N, страхова оцiнка);
- за наявностi в експонатi дорогоцiнних каменiв слiд зазначити їх назву, загальну кiлькiсть та вагу в каратах.

До свiдоцтва N ___ вiд _____________ 200_ р.

 

Додаток 7
до пункту 3.4 Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України
 

СПИСОК ПАМТЯТОК МУЗЕЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ (ТВОРIВ МИСТЕЦТВА),
якi вивозяться на тимчасове експонування з територiї України

    Назва юридичної особи  
    Країна, до якої вивозяться  
N
з/п
Автор Назва експоната Дата i мiсце створення Матерiал, технiка Розмiр
(у см)
Iнвентарний N експоната Iнвентарний N рами Стан збереження Вартiсть, еквiвалентна доларам США
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
                   
                   
                   

     Загальна кiлькiсть одиниць зберiгання _______________________ страховою вартiстю на суму ____________, еквiвалентну доларам США.

Директор _________
(пiдпис)
_________
(П. I. Б.)

Уповноважений Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України

_________________
(пiдпис)
_________________
(П. I. Б.)

М. П. Головний зберiгач _________
(пiдпис)
_________
(П. I. Б.)
Мiсце для штампа
Головний бухгалтер _________
(пiдпис)
_________
(П. I. Б.)

До свiдоцтва N ____вiд ________________200_р.

 

Додаток 8
до пункту 3.4 Iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України
 

ПЕРЕЛIК
музичних iнструментiв, що тимчасово вивозяться з територiї України

 
(назва установи або прiзвище, iм'я та по батьковi особи, що вивозить iнструменти)
 
(назва країни, в яку вивозяться iнструменти)
Термiн вивезення: з "____"__________ до "___"___________ 200__ р.
N з/п Назва iнструментiв (смички включно) Короткий опис (прiзвище майстра, назва фiрми, дата виготовлення, особливi прикмети) Орiєнтовна вартiсть Власнiсть (якщо iнструмент належить до Державної колекцiї унiкальних iнструментiв, вказати його iнвентарний номер)
1 2 3 4 5
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Керiвник М. П. _________
(пiдпис)
_________
(П. I. Б.)
Уповноважений Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України Мiсце для штампа
_________
(пiдпис)
_________
(П. I. Б.)

До свiдоцтва N ___ вiд _____________ 200_ р. 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.