ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.04.99р N 11/3-4218


Щодо постановки на облiк у митних органах постiйних представництв нерезидентiв

     До Державної митної служби останнiм часом надходять звернення представництв суб'єктiв господарювання iноземних держав стосовно вiдмов митних органiв у постановцi їх на облiк. Зазначенi дiї посадових осiб митниць обумовленi положеннями наказу Держмитслужби вiд 31.05.96 N 237 "Про затвердження порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах" (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.98 за N 292/1317), згiдно з яким постiйнi представництва при постановцi на облiк у митних органах повиннi надати свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi на Українi. Зазначене свiдоцтво видавалося Мiнiстерством зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i торгiвлi України у порядку, визначеному в наказi МЗЕЗгоргу вiд 18.01.96 N 30 "Про затвердження iнструкцiї про порядок реєстрацiї представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi в Українi" (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 сiчня 1996 р. за N 34/1059).

     У зв'язку iз змiнами, внесеними п. 22.20 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Закон України вiд 10.11.97 N 639/97-ВР), державна реєстрацiя представництв нерезидентiв в МЗЕЗторзi не проводиться i вiдповiдно вони не мають свiдоцтва, виданого МЗЕЗторгом.

     З цього приводу Держмитслужбою були направленi до Лiцензiйної палати України, Мiнiстерства юстицiї України та Державного комiтету статистики України листи з проханням надати роз'яснення ситуацiї, яка склалася у справi державної реєстрацiї постiйних представництв нерезидентiв. Вiдповiдi, наданi Лiцензiйною палатою України та Мiнiстерством юстицiї України, свiдчать про неврегульованiсть зазначеного питання.

     Згiдно з першим абзацом п. 3 положення про Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.01.96 N 118 "Про створення Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України" серед суб'єктiв, що включаються до державного реєстру, зазначенi "юридичнi особи, а також їх фiлiї, вiддiлення, представництва, iншi вiдокремленi пiдроздiли, що розташованi на територiї України i провадять свою дiяльнiсть на пiдставi законодавства України". Тобто постiйнi представництва нерезидентiв в Українi з правом займатися комерцiйною дiлльнiстю повиннi бути зареєстрованi в ЄДРПОУ, що пiдтверджується роз'ясненнями Держкомстату з цього питання.

     У зв'язку з вищезазначеним та з метою уникнення перешкод у здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволяється постановка на облiк постiйних представництв на пiдставi свiдоцтв, виданих податковими органами вiдповiдно до наказу Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 12.08.97 року N 293 "Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї та облiку постiйних представництв нерезидентiв в Українi як платникiв податку на прибуток" та довiдки, наданої, органами статистики "Про включення в Єдиний державний реєстр пiдприємств та органiзацiй України" за формою, затвердженою наказом Держкомстату вiд 21.11.97 N 55.

     Додаток: Лист Держкомстату вiд 28.01.99 N 02-01-04/16

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.