ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Київська Регiональна митниця Бориспiльська митниця

НАКАЗ

N 80 12.02.99 р. N 26 05.02.99
Начальник Київської
Регiональної митницi
О.I. Симонов
Начальник Бориспiльської
митницi
В.I. Козiн

     З метою вдосконалення митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що надходять (вiдправляються) авiацiйним транспортом через ДМА "Бориспiль", суб'єктiв ЗЕД, розташованих в мiстi Києвi в зонi дiятльностi Київської регiональної митницi наказую:

     1) Технологiчну схему митного оформлення вантажiв, що надходять (вiдправляються) авiацiйним транспортом через ДМА "Бориспiль" на адресу суб'єктiв (суб'єктами) ЗЕД , якi розташованi в м. Києвi (далi - технологiчна схема) ввести в дiю з 15.02.99 року.

     2) Технологiчну схему митного оформлення вантажiв за листами - узгодженнями мiж Бориспiльською та Київською Регiональною митницею, введену в дiю Спiльним Наказом Київської Регiональної та Бориспiльської митниць вiд 03.03.1998 року вважати такою, що втратила чиннiсть з 15.02.99 року.

     3) Заступнику начальника Бориспiльської митницi Сьомцi С. М. та заступнику начальника КРМ Ольховику О. М. органiзувати iнформування суб'єктiв ЗЕД, пiдприємств, якi здiйснюють декларування на пiдставi договору в зонi дiяльностi Бориспiльської митницi та КРМ та iнших органiзацiй, пiдприємств та установ про введення в дiю вищевказаної технологiчної схеми.

     4) Вiддiлу IАРМС Бориспiльської митницi забезпечити щомiсячну передачу до вiддiлу статистики КРМ даних по акредитацiї суб'єктiв ЗЕД до 10-го числа наступного за звiтним мiсяця.

     5) Заступнику начальника Бориспiльської митницi Сьомцi С. М. та заступнику начальника КРМ Ольховику О. М. в термiн до 20.02.99 року пiдготувати iнформацiю про впровадження вищевказаної технолопчиої схеми та її виконання для подання до ДМСУ.

     6) Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Бориспiльської митницi Сьомку С.М. та заступника начальника КРМ Ольховика О.М.

     7) Встановити, що заступник начальника КРМ має виключне право погоджувати лист-узгодження (додаток 1 до технологiчної схеми) довгострокової дiї в разi перемiщення товарiв та iнших предметiв по конкретним лiцензiям (дозволам).

     8) Направлення вантажiв, якi надходять на адресу суб'єктiв ЗЕД та розмiщуються на МЛС, розташованих в зонi дiяльностi КРМ, здiйснювати тiльки при наявностi угоди на розмiщення конкретного вантажу на МЛС та листа-узгодження (додаток N 1 до технологiчної схеми).

     9) Загальний контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Додаток N 1
до Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв, що надiйшли авiацiйним транспортом в ДМА "Бориспiль" на адресу пiдприємств, якi знаходяться в зонi дiяль ностi Київської Регiональної митницi (затвердженої спiльним наказом Бориспiльської митницi та КРМ N 80 вид 12.02.1999 року).

     На Виконання вимог спiльного наказу по Бориспiльськiй та Київськiй Регiональнiй митницях N 80 вiд 12.02.1999 року та положень Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв, що надiйшли авiацiйним транспортом в ДМА "Бориспiль" на адресу пiдприємств, якi знаходяться в зонi дiяльностi Київської Регiональної митницi, просимо узгодити направлення вантажу, який надiйшов по авiацiйнiй накладнiй N _____________ по провiзнiй вiдомостi в Київську Регiональну митницю для митного оформлення.

     1 Найменування вантажу

     2 Кiлькiсть мiсць (загальный обсяг (квота) по лiцензiї або дозволу)

     3 N лiцензiї (дозволу)

     4 Вага

     5 Контракт

     6 Характер угоди

     7 Вартiсть вантажу

     8 N та дата укладення угоди про розмiщення вантажу на митному лiцензiйному складi

     9 N та дата видачi лiцензiї на вiдкриття митного лiцензiйного складу

     М.П. ___________________________
                           (П.I.Б. та пiдпис керiвника)

Направлення вантажу в КРМ для
проведення митного оформлення погоджую.
Начальник ТВВ ___ Київської Регiональної митницi
________________________________________________
                     (П.I.Б. та пiдпис посадової особи КРМ)
"__" _____________ 199_ року
УЗГОДЖЕНО
Заступник Голови
Держмитслужби
Соболь I.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Київської
Регiональної митницi
Симонов О.I.
01.12.1999 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Бориспiльської
митницi
Козiн В.I.
01.12.1999 р.

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА

митного оформлення вантажiв, що надходять (вiдправляються) авiацiйним транспортом через ДМА "Бориспiль" на адресу суб'єктiв (суб'єктами) ЗЕД, якi розташованi в м. Києвi

Загальнi положення.

     1. Дана технологiчна схема розроблена згiдно ст.9, 12, 38 Митного Кодексу України, Указу Президента України "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi", Тимчасового положення про порядок пропуску товарiв, майна, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України, затвердженого наказом ДМKУ N7 вiд 30.12.91 , наказу ДМСУ N237 вiд 31.05.96 листiв ДМСУ N 113-69 вiд 11.01.94, N 111713 вiд 18.04.95, N 112-4531 вiд 06.05.98, Технологiчної схеми митного оформлення вантажiв по листам-узгодженням мiж Бориспiльською та Київською регiональною митницями, Технологiї взаємодiї Київської регiональної та Бориспiльської митниць при пропуску через митний кордон України товарiв та iнших предметiв вартiстю до 100 доларiв США.

     2. Дана технологiчна схема розроблена з метою оптимiзацiї процедури митного контролю та оформлення вантажiв, недопущенню випадкiв недоставлення вантажiв в митницю призначення в режимi внутрiшньомитного транзиту.

     3. Дiя даної технологiчної схеми розповсюджується на вантажi, що надiйшли на адресу суб'єктiв ЗЕД (вiдправляються суб'єктами ЗЕД), якi мають державну реєстрацiю в м. Києвi, повiтряним транспортом (з використанням транспортних документiв встановленного зразка) та знаходяться зонi дiяльностi Київської регiональної митницi (далi - КРМ).

     4. Дiя даної технолоiчної схеми не розповсюджується на вантажi (товари), митне оформлення яких проводиться у окремо визначених митних установах України вiдповiдно до положень законодавчих та нормативних актiв.

     5. Дана технологiчна схема вводиться в дiю спiльним наказом по Бориспiльськiй митницi та КРМ.

     6. Внесення змiн та доповнень до даної технологiчної схеми здiйснюється за погодженням мiж керiвництвом КРМ та Бориспiльської митницi в рамках своєї компетенцiї та затверджуються спiльним наказом по Бориспiльськiй митницi та КРМ. В разi необхiдностi, внесення змiн та доповнень здiйснюється за погодженням з ДМСУ.

     7. В кожному конкретному випадку, порядок митного оформлення або перемiщення вантажiв, якi пiдпадають пiд дiю даної технологiчної схеми, може бути з'ясовано вiдповiдними посадовими особами керiвного складу КРМ та Бориспiльської митницi в рамках своєї компетенцiї.

     8. Дiя даної технологiчної схеми є безстроковою та може бути призупинена або вiдмiнена за умови погодження мiж керiвництвом Бориспiльської митницi та КРМ.

I.IМПОРТНI ОПЕРАЦIЇ

N
пп
Змiст та особливостi технологiчної операцiї Бориспiльська митниця КРМ  
1 2 3 4
1. Акредитацiя суб'єктiв ЗЕД у вiд повiдному ТВВ КРМ   Проводить акредитацiю суб'єктiв ЗЕД згiдно  вимог наказу ДМКУ N237   вiд 31.05.96 р. В разi  анулювання акредитацiї суб'єкта ЗЕД, який має подвiйну акредитацiю в Бориспiльськiй митницi та КРМ, повiдомляє Бориспiльську митницю в день анулювання каналами електроної пошти.
2. Акредитацiя суб'єктiв ЗЕД в Бориспiльськiй митницi Проводить акредитацiю суб'єктiв ЗЕД згiдно вимог наказу ДМКУ N 237 вiд 31.05.96  року (за умови наявностi акредитацiї даного суб'єкта в Центральнiй базi даних IАМУ). На картцi акредитацiї робить вiдмiтку про подвiйну акредитацiю. Iнформацiя про подвiйну акредитацiю вноситься до бази даних, якi пiдлягають передачi до IАМУ. В разi анулювання акредитацiї суб'єкта ЗЕД, який має подвiйну акредитацiю в КРМ та Бориспiльськiй митницi, повiдомляє КРМ в день анулювання каналами електроної пошти. При отриманнi iнформа цiї про акредитацiю суб'єктiв ЗЕД з Бориспiльської митницi на картках акредитацiї, якi зберiгаються у справах вiдповiдних ТВВ КРМ митницi, робляться вiдмiтки про наявнiсть акредитацiї в Бориспiльськiй митницi.
3. Митне оформлення вантажiв Митне оформлення проводиться при наявностi акредитацiї суб'єкта ЗЕД в Бориспiльськiй митницi без додаткового узгодження на проведення митного оформлення з КРМ та при наявностi даних акредитацiї даного суб'єкта ЗЕД в ЦБД IАМУ (на момент митного оформлення).  
3.1. Оформлення вантажiв по операцiям, якi потребують проведення   додаткового контролю з боку митних органiв:
     1) операцiї з давальницькою сировиною;
     2) бартернi угоди;
     3) ввезення (вивезення) товарiв в статутний фонд;
     4) тимчасове ввезення (вивезення) товарiв;
     5) iншi**
  1) в разi знаходження всiєї зовнiшньо- економiчної угоди та конккретної операцiї на контролi КРМ а)при наявностi листа-узгодження на митне оформлення вантажiв згiдно листiв ДМКУ N 113-69 вiд 11.01.94 року, N 113-1713 вiд 18.04.95 року здiйснюється в Бориспiльськiй митницi; а)приймає рiшення стосовно можливого митного оформлення вантажiв в Бориспiльськiй митницi та проводить оформлення листа-узгодження встановленої форми на проведення митного оформлення;
    б)направляє вантаж в режимi внутрiшнього транзиту в КРМ для подальшого митного оформлення (при наявностi листа-узгодження на перевезення вантажу згiдно додатка N 1) б)узгоджує перемiщення вантажу по провiзнiй вiдомостi з оформленням листа-узгодження на перевевезення вантажу в КРМ для подальшого митного оформлення (додаток N 1). Лист-узгодження на перевезення вантажу в режимi внутрiшнього транзиту розглядається та пiдписується начальником вiдповiдного ТВВ КРМ.
2) в разi знаходження всiєї зовнiшьо- економiчної угоди та конкретної операцiї на контролi в Бориспiльськiй митницi Митне оформлення проводиться в Бориспiльськiй митницi без додаткового узгодження митного оформлення з боку КРМ.  
3.2.

Митне оформлення вантажiв, ввезення яких здiйснюється за дозволами (лiцензiями) державних органiв, в яких визначена митниця оформлення

1) графа "Митниця оформлення" в дозволi (лiцензiї) - КРМ При наявностi листа-узгодження (додаток N1) проводить оформлення вантажу в режимi внутрiшньо-митного транзiту для перевезення в КРМ для подальшого митного оформлення Проводить оформлення листа-узгодження на перевезення вантажу з Бориспiльської митницi до КРМ в режимi внутрiшньомитного транзиту для подальшого митного оформлення. Здiйснює митне оформлення. Оригiнал дозволу (лiцнзiї) на пiставi якого проведене митне оформлення вантажу зберiгається в справах КРМ.
2) графа "Митниця оформлення" в дозволi (лiцензiї) - КРМ, Бориспiльська митниця. Здiйснює митне оформлення вантажу без додаткового узгодження митного оформлення з КРМ. Оригiнал дозволу (лiцензiї) зберiгається в справах Бориспiльської митницi.  
3) графа "Митниця оформлення" - КРМ, Бориспiльська митниця Здiйснює митне оформлення при наявностi листа-узгодження КРМ на проведення митного оформлення згiдно листiв ДМКУ N 113-69 вiд 11.01.94 року, N 113-1713 вiд 18.04.95 року. Узгоджує у встановленному порядку проведення митного оформлення вантажу в Бориспiльськiй митницi. Оригiнал дозволу (лiцензiї) зберiгається в КРМ.
3.3.

Митне оформлення вантажiв, на якi встановлено акцизний збiр (крiм тютюнових та алкагольних виробiв***) та вантажiв благодiйної допомоги

    Здiйснює митне оформлення в порядку, встановленому даною технологiчною схемою.  
4. Митне оформлення вантажiв вартiстю меньше 100 доларiв США.
1) при наявностi подвiйної акредитацiї в КРМ та Бориспiльськiй митницi Проводить митне оформлення без додаткового узгодження з КРМ.  
2) при вiдсутностi подвiйної акредитацiї в КРМ та Бориспiльськiй митницi. Проводить митне оформлення у вiдповiдностi до положень Технологiї взаємодiї КРМ та Бориспiльської митницi при пропуску через митний кордон предметiв вартiстю до 100 доларiв США.  

  

II. ЕКСПОРТНI ОПЕРАЦIЇ

Технологiчнi операцiї по пунктам 1 та 2 вiдповiдають та спiвпадають з аналогiчними пунктами роздiлу I. IМПОРТ.

N
пп
Змiст та особливостi технологiчної операцiї Бориспiльська митниця КРМ
1 2 3 4
3. Митне оформлення    
    Митне оформлення здiйснюється в залежностi вiд особливостей формування експортної вiдправки як в КРМ так i в Бориспiльськiй митницi за умови наявностi подвiйної акредитацiї в КРМ та Бориспiльськiй митницi.  
3.1. Оформлення вантажiв по операцiям, якi потребують проведення до даткового контролю з боку митних органiв:
     1) операцiї з давальницькою сировиною;
     2) бартернi угоди;
     3) ввезення (вивезення) товарiв в статутний фонд;
     4) тимчасове ввезення (вивезення) товарiв;
     5) iншi **
1) в разi знаходження всiєї зовнiшньо- торгiвельної угоди та конкретної операцiї на контролi в КРМ а)при наявностi листа-узгодження на митне оформлення вантажу згiдно листiв ДМКУ N 113-69 вiд 11.01.94 року N 113-1713 вiд 18.04.95 року в Бориспiльськiй митницi; а)приймає рiшення стосовно можливостi митного оформлення вантажу в Бориспiльськiй митницi та проводить оформлення листа-узгодження встановленої форми на проведення митного оформлення;
    б)здiйснює пропуск вантажу через митний кордон; б)здiйснює митне оформлення вантажу та направляє вантаж в Бориспiльську митницю для пропуску через митний кордон.
2) в разi знаходження всiєї зовнiшньо- торгiвельної угоди та конкретної операцiї по контролю в Бориспiльськiй митницi Митне оформлення проводиться в Бориспiльськiй митницi без додаткового узгодження митного оформлення з КРМ.  
3.2. Митне оформлення вантажiв, вивезення яких здiйснюється за дозволами (лiцензiями) державних органiв, в яких визначена митниця оформлення
1) графа "Митниця   оформлення" в дозволi (лiцензiї) - КРМ Здiйснює проруск вантажу,   що оформлений в КРМ, через митний кордон. Здiйснює митне оформлення. Оригiнал дозволу (лiцензiї), на  пiдставi якого про ведене митне оформлення вантажу, зберiгається в справах КРМ. Вантаж направляється в Бориспiльську митницю для пропуску через митний кордон.
2) графа "Митницяо формлення" в дозволi (лiцензiї) - Бориспiльська митниця Здiйснює митне оформлення вантажу без додаткового узгодження митного оформлення з КРМ. Оригiнал дозволу (лiцензiї) зберiгається в справах Бориспiльської митницi.  
3) графа "Митниця кордонi" - КРМ, Бориспiльська митниця а)здiйснює митне оформлена ння при наявностi узгодження з КРМ згiдно листа ДМКУ N 113-69 вiд 11.01.94 року, N 113-1713 вiд 18.04.95 року. а)узгоджує в встановленому порядку проведення митного оформлення вантажу в Бориспiльськiй митницi Оригiнал дозволу (лiцензiї) зберiгається в КРМ.
    б)здiйснює пропуск вантажу, який офрмлений в КРМ, за межi митної територiї. б)здiйснює митне оформлення вантажу та направляє його в Бориспiльську митницю для пропуску за межi митної територiї.
3.3. Митне офрмлення вантажiв, на якi встановлено акцизний збiр (крiм тютюнових та алкагольних виробiв ***) та вантажiв благодiйної допомоги
    Здiйснює митне офрмлення в порядку, встановленому даною технологiчною схемою.  
4. Митне оформлення вантажiв вартiстю меньше 100 доларiв США
1) при наявностi подвiйної акредита цiї в КРМ та Бориспiльської митницi Проводить митне оформлення без додаткового узгодженння митного оформлення з КРМ.  
2) при вiдсутностi подвiйної акредитацiї в КРМ та Бориспiльськiй митницi. Проводить митне оформлення у вiдповiдностi до положень Технологiї взаємодiї КРМ та Бориспiльської митницi при пропуску через митний кордон предметiв вартiстю до 100 доларiв США.  

* акредитацiя суб'єктiв ЗЕД в Бориспiльськiй митницi обов'язкова при здiйсненнi ними експортно-iмпортних операцiй бiльш нiж 2 рази за поточний рiк. В разi здiйснення двох або меньше-митне оформлення проводиться в Бориспiльськiй митницi на пiдставi оригiналу картки акредитацiї суб'єкта ЗЕД в КРМ та при наявностi вiдповiдної iнформацiї про акредитацiю суб'єкта ЗЕД  ЦБД IАМУ за умови подання всiх документiв, необхiдних для здiйснення митного оформлення.

** перелiк операцiй може бути доповнений за погодженням мiж керiвництвом Бориспiльської митницi та КРМ, а також за iнiцiативою ДМСУ.

*** ДМА "Бориспiль" не визначений Постановою КМУ N 938 вiд 12.08.96 року як пункт пропуску на митному кордонi України, через який може здiйснюватись ввезення (вивезення) алкагольних та тютюнових виробiв.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.