Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 336 від 18.07.1997

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.06.97 N 11/1-5189

Начальникам регiональних митнищь
Начальникам митниць


Стосовно митного оформлення
товарiв, що надходять по iмпорту
до магазинiв безмитної торгiвлi

     На численнi залити митниць повiдомляємо, що питання оподаткування товарiв, якi реалiзуються в магазинах безмитної торгiвлi, в законодавствi не врегульовано.

     1. Звiльнення вiд сплати мита за такi товари Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.01.93 р. N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" не передбачено.

     2. Звiльнення вiд сплати акцизного збору Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 р. N 18-92 "Про акцизний збiр" не передбачено.

     3. Звiльнення вiд сплати ПДВ Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 р. N 14-92 "Про податок на добавлену вартiсть" не передбачено. Але в п.6.2.3 Закону України вiд 03.04.97 р. N 168/97 "Про податок на додану вартiсть", що набирає чинностi з 01.07.97 р., ПДВ за нульовою ставкою буде обчислюватись з операцiй з "продажу-товарiв (робiт, послуг) пiдприємствами роздрiбної торгiвлi, якi розташованi на територiї України у зонах митного контролю (безмитних магазинах), вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     Враховуючи викладене, до затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України Положення про порядок вiдкриття, функцiонування та контролю за дiяльнiстю магазинiв безмитної торгiвлi митне оформлення iмпортних товарiв, що надходять до магазинiв безмитної торгiвлi, починаючи з 16.06.97 р., здiйснювати за поданням вантажної митної декларацiї на iмпорт товару типу "ИМ" iз справлянням належних митних платежiв на загальних пiдставах.

     Вiдповiдно до Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України, затвердженого наказом Держмиткому вiд 16.11.95 р. N 57, у графi 37 вантажної митної декларацiї на iмпорт товару проставляється код митного режиму "магазин безмитної торгiвлi" - 72.

Голова Служби Л. Деркач

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.