ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.06.99 р. N 10/1-1762-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


ТЕРМIНОВО

Про виконання Закону України "Про гербовий збiр"

     Для виконання надсилаємо Закон України вiд 13.05.99 N 643-XIV "Про гербовий збiр". Повiдомляємо, що зазначений Закон України набирає чинностi з 13.06.99.

     До реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України наказу Держмитслужби вiд 09.06.99 N 347 "Про затвердження Порядку маркування вантажних митних декларацiй, погашення марок гербового збору та нанесення позначок про належне маркування" iнформуємо про тимчасовий порядок маркування.

     Iнспектор вантажного вiддiлу митного органу, який здiйснює митне оформлення товарiв та iнших предметiв, пiсля прийняття рiшення про випуск товарiв у вiльний обiг на митнiй територiї України, розмiщення їх у митний режим тимчасового ввезення або транзиту, але до проставлення вiдбитку особистої номерної печатки на ВМД вiддає прийняту для оформлення ВМД власниковi товару або особi, що здiйснює декларування на пiдставi договору, для маркування четвертого основного аркуша ВМД шляхом наклеювання на його зворотний бiк марок гербового збору на суму, визначену частиною 2 статтi 4 Закону України "Про гербовий збiр".

     Пiсля маркування власник товару або особа, що здiйснює декларування на пiдставi договору, повертає ВМД iнспектору, який перевiряє вiдповiднiсть суми, на яку наклеєно марки гербового збору, вимогам вищезгаданого Закону України та погашає марки гербового збору шляхом проставлення на них вiдбиткiв особистої номерної печатки.

     Пiсля цього iнспектор на зворотному боцi першого основного аркуша ВМД робить запис про сплату належної суми гербового збору i завiряє його вiдбитком особистої номерної печатки.

     При цьому об'єктом маркування є ВМД, а об'єктом оподаткування:

  • при оформленнi товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до митного режиму випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України - митна вартiсть товарiв та iнших предметiв;

  • при оформленнi вiдповiдно до митних режимiв транзит або тимчасове ввезення - вантажна митна декларацiя.

     Гербовий збiр не справляється з ввiзних ВМД у випадках зазначених у частинi 2 статтi 2 Закону України "Про гербовий збiр".

     Ставки гербового збору встановлено частиною 2 статтi 4 цього Закону України.

     Зазначаємо, що вiдповiдно до статтi 5 зазначеного Закону України сплата гербового збору здiйснюється шляхом придбання марок гербового збору його платниками в Установах Ощадного банку України.

     Продаж марок гербового збору здiйснюється також на територiї митниць, розташованих у пунктах пропуску на державному кордонi України, уповноваженими банками вiдповiдно до укладених угод з Ощадним банком України.

     Звертаємо увагу на безумовне виконання частини 3 статтi 2 Закону України "Про гербовий збiр".

     Вважати такими, що втратили чиннiсть листи Держмитслужби вiд 08.12.98 N 11/4-13068 та вiд 12.05.99 N 11/4-5106.

     Додаток: на 4 арк.

В.о. Голови Служби О. ЄГОРОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.