ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.06.1997 N 11/6-5490

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї

     До вiдома та врахування в роботi надсилаємо Вам лист Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України вiд 28.05.97 р. N 27-26/160 стосовно реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї.

     Додаток: згадане, на 2 арк., в 1 прим.

Заступник Голови Служби Ю.СОЛОВКОВ

 

МIНIСТЕРСТВО
ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ
I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

28.05.1997 N 27-26/160

 

Заступнику Голови Державної
митної служби України
п. Ю.СОЛОВКОВУ

 

     Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України розглянуло Вашого листа вiд 19.05.97 N 11/6-4465 стосовно реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї.

     Згiдно ст.1 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" експорт товарiв визначений як продаж товарiв iноземним суб'єктам господарської дiяльностi та вивезення цих товарiв за межi митного кордону України. Тобто поняття експорт складається з двох складових частин: перше - це вивезення товарiв за межi митної територiї України; друге - це продаж товарiв iноземним суб'єктам господарської дiяльностi.

     Договiр консигнацiї резидента з нерезидентом, згiдно якого з України вивозяться товари, повнiстю пiдпадає пiд поняття "експорту", визначене у вищезазначеному Закон i, т.я. виконання цього договору мiстить всi складовi ознаки поняття "експорту".

     Згiдно цього договору товар вивозиться за межi митної територiї i на нього оформлюється вантажна митна декларацiя, в незалежностi вiд того, яка вiдмiтка робиться в реквiзитi 1 останньої - ордерна поставка чи що iнше.

     Також, згiдно ст.1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", через 90 днiв з моменту оформлення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi вивiзної вантажної митної декларацiї на його валютний рахунок повинна надiйти валютна виручка. Таким чином можна констатувати, що здiйснюється продаж товарiв.

     Враховуючи вищевикладене, Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi вважає, що вивезення з України товарiв з метою їх продажу за зовнiшньоекономiчними договорами (включаючи i договори консигнацiї) повинно здiйснюватись з урахуванням вимог наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а.

Заступник мiнiстра В.I.Олiйник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.