Документ скасований: Наказ КРМ № 902 від 25.11.2002

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

01 вересня 1998р. N 565


     На виконання вимог Закону України вiд 17.07.98р. N 468/97-ВР "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї", Закону України вiд 23.12.97р. N 771/97-ВР "Про якiсть i безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини", ст. 23 Митного кодексу України, наказу ДМКУ вiд 06.05.95р. N 198 "Про затвердження Положення про зону митного контролю", листа ДМСУ вiд 27.05.1998р. N 11/1-5298 та наказу КРМ вiд 28.07.1998. N 496, з метою вдосконалення митного контролю за вантажами сiльськогосподарської продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, санiтарно-епiдемiологiчному, фiтосанiтарному, ветеринарному, радiологiчному, екологiчному контролю (ст.18 МКУ) та потребує спецiальних умов зберiгання (групи 1-24 ТН ЗЕД),

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити перелiк сiльськогосподарської продукцiї, яка потребує спецiальних умов зберiгання, згiдно додатку N1 до даного наказу.

     2. Начальникам ТВВ, вiддiлу митних платежiв та доходiв, вiддiлу контролю за доставленням вантажiв до митниць призначення забезпечити видачу листiв-узгоджень на ввезення сiльськогосподарської продукцiї, зазначеної у додатку N 1 до даного наказу, на умовах пред'явлення заявником договору зберiгання з зоною митного контрою "Холодокомбiнат N4" та "Холодильник-Термiнал" згiдно вимог наказу КРМ вiд 28.07.98р. N 496.

     Виключення складають вантажi, що надходять у якостi благодiйної допомоги.

     3. У разi ввезення вантажiв сiльськогосподарської продукцiї груп 1-24 ТН ЗЕД, якi не зазначенi у додатку N1 до даного наказу, листи-узгодження на перемiщення вантажу через митний кордон без надання сертифiкату вiдповiдностi (свiдоцтва про визнання) надавати на умовах пред'явлення заявником договору зберiгання з МЛС вiдповiдно вимог доручення вiд 06.05.98р. N 47.

     4. Змiна умов розмiщення вантажу пiд митний контроль для проходження сертифiкацiї, що суперечить умовам, зазначеним у листi-узгодженнi, можлива тiльки за рiшенням керiвництва митницi.

     5. Доповнити "Порядок оформлення сiльськогосподарської продукцiї в митнiй зонi", затверджений наказом КРМ вiд 28.07.98р. N 496, роздiлом II за змiстом згiдно додатку N2 до даного наказу.

     6. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на начальникiв пiдроздiлiв пiд особисту вiдповiдальнiсть.

     7. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської регiональної митницi О.I.Симонов

 

Додаток N1
до наказу

ПЕРЕЛIК
сiльськогосподарської продукцiї, яка потребує спецiальних умов зберiгання

02 М'ясо та харчовi м'яснi субпродукти
0302-0304 Риба свiжа або охолоджена, морожена, фiле рибне та iнше м'ясо риб
0306 Ракоподiбнi
0307 Молюски
0401 Молоко та вершки, не згущенi
0403-0408 Молокопродукти, яйця птиць
0410 00 100 Харчовi продукти тваринного походження
0603 10 Свiжi квiти
0701-0710 Овочi
0803-0811 Їстiвнi плоди та фрукти
1501-1504 Жири та масла тваринного походження
1517 Маргарин
1601-1605 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса
1704 Кондвироби з цукру без вмiсту какао
1806 Шоколад та iншi харчовi продукти, що мiстять какао
2009 Соки фруктовi та овочевi (крiм концентрованих)
2105 Морозиво
2106 90 100 Сири плавленi

 

Додаток N2
до наказу КРМ
вiд "01" вересня 1998 р. N 565

     II. Контроль за доставленням iмпортних вантажiв, що надходять до зони митного контролю та взаємодiя пiдроздiлiв КРМ

     1. У випадку, якщо умовою пропуску вантажу, що надiйшов через митний кордон України у зону митного контролю "Холодокомбiнат" та "Холодильник Термiнал", була акцизна (попередня) декларацiя, вивантаження вантажу може бути здiйснене на умовах попереднього зняття з контролю в групi контролю попереднiх та акцизних декларацiй (ПД/АД) за адресою: Київ, вул. Жилянська, 120-А, к.106 згiдно вимог наказу КРМ вiд 17.06.98р. N 392.

     2. У випаду, якщо вантаж надiйшов по САРNЕТ ТIR, пiсля догляду та при вiдсутностi зауважень, iнспектор доглядової групи оформлює САРNЕТ ТIR у встановленому порядку, за винятком вiдривного аркуша, який дооформлюється пiсля завершення митного оформлення вантажу у повному обсязi.

     3. При надходженнi iмпортного вантажу у зону митного контролю, iнспектор доглядової групи знiмає 2 (двi) копiї провiзної вiдомостi (САРNЕТ ТIR), проставляє на оригiналi та 2-х копiях штамп "Пiд митним контролем", особистий пiдпис та зазначає вхiдний номер КРМ та дату листа-узгодження на перемiщення вантажу до митницi:

  • перша копiя провiзної вiдомостi (САРNЕТ ТIR) залишається у справах доглядової групи;

  • друга копiя - передається щотижня до вiддiлу контролю за перевезенням вантажiв мiж митницями згiдно реєстра встановленої форми за пiдписом старшого доглядової групи зони митного контролю пiд розпис для контролю;

  • оригiнал провiзної вiдомостi (САРNЕТ ТIR) щотижня забирається представником вiдповiдного оперативного пiдроздiлу (ТВВ-1 - ТВВ-9) у вiдповiднiй доглядовiй групi (першiй та другiй) зони митного контролю згiдно реєстра встановленої форми за пiдписом старшого доглядової групи пiд розпис.

     4. Пiсля закiнчення митного оформлення вантажу, що знаходився пiд митним контролем, у вiльне використання, оригiнал провiзної вiдомостi (САРNЕТ ТIR) з вiдбитком особистої номерної печатки iнспектора митницi та з проставленим номером ВМД (або iншого документа, який став пiдставою для випуску вантажу у вiльне використання) передається до вiддiлу контролю за перевезенням вантажiв мiж митницями у встановленому порядку та термiни (за адресою: Київ, Повiтрофлотський проспект, 58/2).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.