Документ скасований: Наказ ДПАУ № 149/74 від 13.02.2004

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

вiд 07.05.2001 N 197/189


Про затвердження Iнструкцiї про порядок взаємодiї Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 травня 2001 р. за N 462/5653


     Вiдповiдно до Законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", "Про державну податкову службу в Українi", "Про мiлiцiю", з метою визначення порядку взаємодiї Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України в пунктах пропуску, поза мiсцем розташування пунктiв пропуску через державний кордон, в межах прикордонної смуги i контрольованих прикордонних районiв НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок взаємодiї Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України (додається).

     2. Командувачам вiйськ напрямiв, командирам з'єднань та частин Прикордонних вiйськ України, керiвникам пiдроздiлiв податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України органiзувати взаємодiю згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї i керуватися нею при виконаннi покладених на них завдань в пунктах пропуску, поза мiсцем розташування пунктiв пропуску через державний кордон, в межах прикордонної смуги i контрольованих прикордонних районiв.

     3. Наказ довести до особового складу в частинi, що його стосується.

Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України Б.М.Олексiєнко
Голова Державної податкової адмiнiстрацiї України М.Я.Азаров

 

Затверджено
Наказ Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, Державної податкової адмiнiстрацiї України
07.05.2001 N 197/189
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
30 травня 2001 р. за N 462/5653

Iнструкцiя
про порядок взаємодiї Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України

1. Загальнi положення

     1.1. Ця Iнструкцiя визначає порядок взаємодiї Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України пiд час виконання покладених на них законодавством України завдань в пунктах пропуску, поза пунктами пропуску через державний кордон, в межах прикордонної смуги i контрольованих прикордонних районiв i вiдповiдає вимогам Законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", "Про державну податкову службу в Українi", "Про мiлiцiю".

     1.2. Метою взаємодiї є запобiгання злочинам та iншим правопорушенням чинного законодавства з прикордонних i податкових питань, їх розкриття, припинення, розслiдування та провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення, виявлення i запобiгання фактам ухилення вiд сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв пiд час перемiщення i реалiзацiї пiдакцизних товарiв в Українi.

     1.3. Форми взаємодiї:

     1.3.1. Проведення спiльних операцiй в контрольованих прикордонних районах за єдиним задумом i планом, iнших погоджених заходiв щодо запобiгання, виявлення та припинення протиправної дiяльностi, протидiя незаконному перемiщенню через державний кордон товарiв i вантажiв.

     1.3.2. Створення спiльних груп для вiдпрацювання (у разi потреби) конкретних фактiв, пов'язаних з незаконним обiгом товарiв.

     1.3.3. Спiльне розташування прикордонних нарядiв та нарядiв вiд пiдроздiлiв податкової мiлiцiї.

     1.3.4. Обмiн iнформацiєю (у тому числi й оперативною, що становить взаємний iнтерес) про обстановку в контрольованих прикордонних районах, районах виконання спiльних завдань, пропуск вантажного автотранспорту в пунктах пропуску через державний кордон, намiри i спроби порушень державного кордону поза пунктами пропуску, незаконне перемiщення через державний кордон валюти, зброї та наркотичних речовин, матерiальних, культурних та iсторичних цiнностей, сировини, промислових i сiльськогосподарських виробiв без належного оподаткування, джерела їх придбання, канали незаконного переправлення тощо.

     1.3.5. Правова i практична взаємодiя органiв дiзнання Прикордонних вiйськ України та слiдчих пiдроздiлiв податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України на стадiях попереднього слiдства i дiзнання.

     1.3.6. Аналiз причин i умов, що сприяють протиправнiй дiяльностi та порушенню законодавства на державному кордонi, внесення до вiдповiдних мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади пропозицiй щодо їх усунення.

     1.3.7. Узагальнення пiдсумкiв виконання спiльних завдань та розробка нових способiв дiй i форм взаємодiї.

     1.3.8. Спiвробiтництво з питань застосування Порядку облiку, зберiгання, оцiнки конфiскованого та iншого майна, що переходить у власнiсть держави, i розпорядження ним, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.98 N 1340.

     1.4. Взаємодiя здiйснюється:

     мiж Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України i Головним управлiнням податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України;

     мiж регiональними органами управлiння (органами охорони державного кордону) Прикордонних вiйськ України i структурними пiдроздiлами податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України в областях (районах та мiстах), що дiють на дiлянках їх вiдповiдальностi.

     1.5. Механiзмом реалiзацiї форм взаємодiї вважається видання спiльних наказiв, напрацювання планiв взаємодiї, планiв спiльних операцiй та iнших заходiв.

2. Основнi функцiї взаємодiї

     2.1. Пiдроздiли Прикордонних вiйськ України:

     2.1.1. Подають допомогу пiдроздiлам податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України у виконаннi службових завдань у контрольованих прикордонних районах.

     2.1.2. Призначають прикордоннi наряди для виконання завдань разом з нарядами податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України на державному кордонi, у межах прикордонної смуги i контрольованих прикордонних районiв.

     2.1.3. Здiйснюють оперативно-розшуковi та iншi заходи з метою викриття злочинiв i правопорушень на державному кордонi та в контрольованих прикордонних районах.

     2.1.4. Iнформують вiдповiднi пiдроздiли податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України про затримання товарiв i вантажiв без належного документального оформлення.

     2.1.5. Iнформують пiдроздiли податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України про ознаки та дiї злочинних угруповань на кордонi, що свiдчать про пiдготовку та порушення ними податкового законодавства України.

     2.1.6. У разi збройного нападу на спiвробiтникiв податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України на державному кордонi, в межах прикордонної смуги i контрольованих прикордонних районiв подають їм допомогу у вiдбиттi нападу та затриманнi злочинцiв.

     2.2. Органи податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України:

     2.2.1. Самостiйно розташовують наряди своїх пiдроздiлiв у межах контрольованих прикордонних районiв, iнформуючи про це пiдроздiли Прикордонних вiйськ України.

     За потреби виставлення нарядiв або виконання службових завдань на державному кордонi, в пунктах пропуску через державний кордон i в прикордоннiй смузi дiють за погодженням та участю вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України.

     2.2.2. Здiйснюють оперативно-розшуковi та iншi заходи з метою викриття злочинiв та правопорушень, пов'язаних з незаконним перемiщенням товарiв, вантажiв на територiї України, їх увезенням та вивезенням за межi держави.

     2.2.3. Iнформують пiдроздiли Прикордонних вiйськ України про ознаки та дiї злочинних угруповань на кордонi, що свiдчать про пiдготовку i порушення державного кордону та пiдготовку i здiйснення контрабандної дiяльностi.

     2.2.4. У разi затримання порушникiв державного кордону передають їх прикордонним нарядам (на прикордонну заставу або до iншого найближчого пiдроздiлу Прикордонних вiйськ).

     2.2.5. Проводять вiдповiдне документування в разi затримання прикордонними нарядами в контрольованому прикордонному районi осiб за пiдозрою в порушеннi або спробi порушення державного кордону з метою перемiщення товарiв та вантажiв без належного оподаткування.

     2.2.6. У разi отримання iнформацiї вiд Прикордонних вiйськ України про затримання товарiв та вантажiв без належного оподаткування вживають заходiв для виявлення джерел та умов їх придбання.

     2.2.7. За потреби, для роботи спiльних груп видiляють у тимчасове користування пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України технiчнi засоби i засоби зв'язку для проведення спiльних оперативно-розшукових заходiв.

3. Взаємообмiн iнформацiєю

     3.1. Обсяг iнформацiї, розмежування її вiдповiдно до вирiшуваних завдань заiнтересованих структур Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України визначаються ними пiд час опрацювання планiв взаємодiї.

     3.2. Взаємодiйнi структурнi пiдроздiли та органи iнформують один одного по лiнiї оперативно-чергової служби або через вiдповiдних фахiвцiв структурних пiдроздiлiв.

     3.3. Негайний взаємообмiн iнформацiєю здiйснюється щодо:

     незаконного перемiщення або спроби незаконного перемiщення через державний кордон матерiальних, промислових i сiльськогосподарських виробiв у великих розмiрах без належного оподаткування, сировини, джерел їх придбання (якщо такi встановленi) i каналiв незаконного переправлення;

     невiдкладного реагування i вжиття додаткових заходiв з охорони державного кордону та припинення iншої протиправної дiяльностi.

     3.4. Щоденний взаємообмiн iнформацiєю здiйснюється щодо:

     оперативної обстановки на державному кордонi;

     громадян України, якi неодноразово затримувалися як порушники митних правил;

     осiб, якi намагались незаконно перевезти через кордон товари та вантажi;

     виявлення у процесi роботи даних про органiзаторiв, помiчникiв, мiсця зосередження, маршрути прямування контрабандних товарiв, нелегальних мiгрантiв та iн.

     3.5. Прикордоннi вiйська України i податкова мiлiцiя Державної податкової адмiнiстрацiї України здiйснюють взаємообмiн iнформацiйно-аналiтичними даними, що характеризують обстановку i випливають iз завдань взаємодiйних пiдроздiлiв.

     3.6. Оперативнi органи Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України здiйснюють обмiн оперативною iнформацiєю, що становить взаємний iнтерес i потрiбна для виконання покладених на них законодавством завдань.

     3.7. Iнформацiю про результати проведених заходiв i пiдсумки спiльних дiй з метою її узагальнення та аналiзу надсилають в iнформацiйно-аналiтичнi пiдроздiли Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України щокварталу.

     3.8. Взаємообмiн iнформацiєю може здiйснюватися i з iнших питань, що уточнюються пiд час вiдпрацювання планiв спiльних дiй.

4. Пiдготовка та проведення спiльних заходiв

     4.1. Рiшення про проведення спiльних заходiв приймається керiвниками взаємодiйних пiдроздiлiв пiсля аналiзу обстановки, що склалася на дiлянцi державного кордону, оцiнки стану, можливостей наявних сил та засобiв.

     Рiшення про проведення спiльних заходiв документується в установленому порядку.

     4.2. Пiдготовка спiльних заходiв здiйснюється завчасно i безпосередньо перед їх проведенням.

     4.3. Завчасна пiдготовка передбачає:

     проведення спiльних нарад, планових занять, тренувань та навчань, розробку й уточнення планiв проведення спiльних операцiй, планiв взаємодiї та iнших планувальних документiв;

     проведення спiльних рекогносцировок мiсцевостi в районах iмовiрних дiй на рiзних напрямах державного кордону;

     вивчення й узагальнення тактики дiй порушникiв законодавства України з прикордонних питань та розробку ефективних заходiв протидiї.

     4.4. Безпосередня пiдготовка починається не пiзнiше нiж за 3-5 дiб до початку проведення спiльних заходiв i передбачає:

     уточнення рiшення про проведення спiльних дiй;

     уточнення питань взаємодiї, управлiння та всебiчного забезпечення планованого проведення спiльних заходiв;

     пiдготовку органiв управлiння, особового складу i технiки до виконання поставлених завдань, проведення додаткових спiльних занять та iнструктажiв;

     планування спiльних заходiв;

     створення необхiдного угруповання сил i засобiв;

     зайняття визначених районiв зосередження для висунення в район проведення спiльних дiй;

     контроль за готовнiстю до виконання запланованих спiльних заходiв.

     4.5. Пiдготовка та проведення спiльних дiй здiйснюються в режимi конфiденцiйностi з обмеженням кола поiнформованих осiб та проведення заходiв маскування.

     4.6. За потреби, з метою планування та координацiї дiй взаємодiйних сил та засобiв, в районах проведення спiльних заходiв створюються спiльнi оперативнi групи (штаби) Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України.

5. Виконання спiльних завдань у контрольованих прикордонних районах

     5.1. Виконання спiльних завдань у прикордонних контрольованих районах здiйснюється на пiдставi Законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", "Про державну податкову службу в Українi", "Про мiлiцiю", iнших законодавчих актiв i постанов Кабiнету Мiнiстрiв України.

     5.2. Обов'язки та права особового складу спiльних нарядiв пiд час виконання завдань визначаються Законами України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", "Про державну податкову службу в Українi", "Про мiлiцiю".

     5.3. Застосування вогнепальної зброї, спецiальних засобiв, фiзичного впливу пiд час виконання спiльних завдань на державному кордонi здiйснюється згiдно iз законодавством України.

6. Прикiнцевi положення

     6.1. Вивчення, узагальнення i доведення до пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України досвiду виконання спiльних завдань в прикордоннiй смузi та контрольованих прикордонних районах органiзовується i проводиться органами управлiння та керiвниками структурних пiдроздiлiв.

     6.2. Узагальнений досвiд виконання оперативно-службових завдань має враховуватися та використовуватися у подальших дiях пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ України i податкової мiлiцiї Державної податкової адмiнiстрацiї України, в роботi штабiв пiд час пiдготовки та в ходi проведення спiльних операцiй на державному кордонi.

Перший заступник Голови Державного комiтету у справах охорони державного кордону - начальник Головного штабу П.А.Шишолiн
Перший заступник Голови Державної податкової адмiнiстрацiї України - начальник податкової мiлiцiї В.Р.Жвалюк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.