ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 24.02.97 N 74/83


Про затвердження Iнструкцiї про порядок взаємодiї пiдроздiлiв Держкомкордону України та пiдроздiлiв митної варти Держмитслужби України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 березня 1997 р. за N 74/1877


     Вiдповiдно до Законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", Митного кодексу України, Положення про митну варту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 698, Iнструкцiї про взаємодiю та розмежування функцiй щодо здiйснення контролю на державному кордонi, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 23.05.94 р. за N 106/315, та з метою уточнення порядку взаємодiї структурних пiдроздiлiв Держкомкордону i митної варти Держмитслужби поза мiсцем розташування пунктiв пропуску через державний кордон, у межах прикордонної смуги i прикордонного контрольованого району НАКАЗУЄМО:

     1. Затвердити Iнструкцiю про порядок взаємодiї пiдроздiлiв Держкомкордону України та пiдроздiлiв митної варти Держмитслужби України (додається).

     2. Командуючим вiйськами напрямiв, командирам з'єднань Прикордонних вiйськ України, керiвникам пiдроздiлiв по боротьбi з контрабандою, порушеннями митних правил та митної варти регiональних митниць (митниць) Держмитслужби України органiзувати взаємодiю згiдно з вимогами Iнструкцiї, зазначеної в п.1 цього наказу та керуватися нею пiд час виконання покладених на них завдань на державному кордонi, в межах прикордонної смуги i прикордонного контрольованого району. 3. Наказ довести до особового складу в частинi, що його стосується.

Голова Держкомiтету - командуючий Прикордонними вiйськами України генерал-полковник В.Банних
Голова Державної митної служби України дiйсний Державний радник митної служби України Л.Деркач

 

Затверджено
наказом Державного комiтету у справах охорони державного кордону України i Державної митної служби України
вiд 24.02.1997 року N 74/83

Iнструкцiя
про порядок взаємодiї пiдроздiлiв Держкомкордону України та пiдроздiлiв митної варти Держмитслужби України

1. Загальнi положення

     1.1. Iнструкцiя про порядок взаємодiї пiдроздiлiв Держкомкордону України та пiдроздiлiв митної варти Держмитслужби України (далi - Iнструкцiя) розроблена на пiдставi Законiв України "Про державний кордон України", "Про Прикордоннi вiйська України", Митного кодексу України, Положення про митну варту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 року N 698, та Iнструкцiї про взаємодiю та розмежування функцiй щодо здiйснення контролю на державному кордонi, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 23.05.94 р. за N 106/315.

     1.2. Ця Iнструкцiя призначена для визначення порядку взаємодiї пiдроздiлiв Держкомкордону України та пiдроздiлiв митної варти Держмитслужби України при виконаннi завдань, покладених на них законодавством України, поза мiсцем розташування пунктiв пропуску через державний кордон, у межах прикордонної смуги i прикордонного контрольованого району.

     1.3. Метою взаємодiї є проведення спiльних заходiв щодо виявлення i запобiгання порушенням чинного законодавства України з прикордонних та митних питань поза мiсцем розташування пунктiв пропуску через державний кордон, у межах прикордонної смуги i прикордонного контрольованого району.

     1.4. Форми взаємодiї:

     1.4.1. проведення спiльних операцiй за єдиним планом та задумом та iнших узгоджених заходiв;

     1.4.2. спiльне розташування прикордонних та митних нарядiв на окремих напрямах державного кордону (засiдка, секрет, контрольний пост, розшукова група, пересувний пост тощо);

     1.4.3. обмiн iнформацiєю про намiри i спроби порушень державного кордону поза пунктами пропуску, незаконне перемiщення через кордон валюти, зброї та наркотичних речовин, матерiальних, культурних та iсторичних цiнностей тощо;

     1.4.4. узагальнення пiдсумкiв спiльних заходiв та розробка нових способiв дiй та форм взаємодiї.

     1.5. Взаємодiя здiйснюється:

     1.5.1. на рiвнi центральних органiв виконавчої влади - мiж центральними апаратами Держкомкордону та Держмитслужби України, представленими вiдповiдно управлiнням охорони державного кордону i управлiнням по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

     1.5.2. на регiональному рiвнi - мiж штабами вiйськ напрямiв Держкомкордону України i пiдроздiлами по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил вiдповiдних регiональних митниць Держмитслужби України;

     1.5.3. на мiсцевому рiвнi - мiж з'єднаннями, пiдроздiлами Держкомкордону України i пiдроздiлами по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил вiдповiдних митниць Держмитслужби України, що дiють у межах дiлянок їх вiдповiдальностi.

     1.6. Механiзмом реалiзацiї форм взаємодiї вважати видання спiльних наказiв, напрацювання планiв взаємодiї, планiв спiльних операцiй та iнших заходiв.

     Спiльнi накази та планувальнi документи вiдпрацьовуються в центральних апаратах Держкомкордону та Держмитслужби України, напрямах, з'єднаннях Держкомкордону України та в регiональних митницях i митницях, якi їм пiдпорядкованi.

     Плани взаємодiї уточнюються: на рiвнi центральних органiв виконавчої влади - один раз на рiк; на регiональному та мiсцевому рiвнi - двiчi на рiк; за необхiдностi - негайно.

2. Пiдготовка та проведення спiльних заходiв

     2.1. Пiдготовка спiльних заходiв здiйснюється завчасно i безпосередньо перед їх проведенням.

     2.2. Завчасна пiдготовка включає:

     2.2.1. проведення спiльних планових занять, тренувань та навчань, розробку та уточнення планiв взаємодiї, типових планiв проведення спiльних операцiй та iнших планувальних документiв;

     2.2.2. проведення спiльних рекогносцировок мiсцевостi в районах ймовiрних дiй на рiзних напрямах державного кордону;

     2.2.3. вивчення та узагальнення тактики дiй порушникiв законодавства України з прикордонних i митних питань та розробку ефективних заходiв протидiї.

     2.3. Безпосередня пiдготовка починається, як правило, за 1-2 доби до початку проведення спiльних заходiв та включає:

     2.3.1. уточнення рiшення про проведення спiльних заходiв, проведення додаткових занять та iнструктажiв;

     2.3.2. пiдготовку екiпiровки особового складу, пiдготовку технiчних засобiв та службових собак до використання в конкретних умовах обстановки та iншi заходи.

     2.4. Рiшення про проведення спiльних заходiв приймається керiвниками взаємодiючих пiдроздiлiв пiсля детального аналiзу обстановки, що склалася на дiлянцi кордону, оцiнки стану та можливостей наявних сил та засобiв. Рiшення та пiдсумки спiльних заходiв документуються у встановленому порядку.

     2.5. Пiдготовка та проведення спiльних заходiв здiйснюється в режимi конфiденцiйностi з обмеженням кола поiнформованих осiб, заходами маскування i прихованого управлiння силами та засобами, прихованiстю висунення у район їх здiйснення та дезiнформуванням.

     2.6. За необхiдностi, з метою планування та координацiї дiй взаємодiючих сил та засобiв створюються спiльнi оперативнi групи.

3. Основнi функцiї взаємодiї

     3.1. Пiдроздiли Держкомкордону

     3.1.1. Пiд час проведення спiльних заходiв подають допомогу пiдроздiлам митної варти в запобiганнi незаконному перемiщенню через митний кордон (поза пунктами пропуску через державний кордон) товарiв та iнших предметiв i транспортних засобiв. Призначають прикордоннi наряди для виконання завдань разом з нарядами митної варти на державному кордонi в межах прикордонної смуги i контрольованого прикордонного району;

     3.1.2. Iнформують вiдповiднi пiдроздiли по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби України про виявленi ознаки пiдготовки до порушення державного кордону України з метою контрабандної дiяльностi, а також про здiйснення таких злочинiв поза мiсцем розташування пунктiв пропуску;

     3.1.3. У разi затримання на державному кордонi, у межах прикордонної смуги та прикордонного контрольованого району контрабанди, посадовi особи пiдроздiлiв Держкомкордону України спiльно з посадовими особами пiдроздiлiв митної варти проводять документування протиправної дiяльностi затриманих осiб вiдповiдно до законодавства, пiсля чого передають контрабанду до найближчого митного органу. Стосовно порушникiв державного кордону проводять необхiднi адмiнiстративно-процесуальнi дiї. При цьому надають посадовим особам митного органу копiї протоколiв адмiнiстративного затримання порушникiв державного кордону та iншi вiдповiднi документи, а також, за необхiдностi, дають пояснення органам дiзнання;

     3.1.4. У разi нападу злочинцiв чи злочинних угруповань на спiвробiтникiв митної варти на державному кордонi та в межах прикордонної смуги i контрольованого прикордонного району подають їм допомогу у вiдбиттi нападу та затриманнi злочинцiв;

     3.1.5. У встановленому порядку надають дозвiл i здiйснюють контроль за виходом плавзасобiв митної варти до акваторiї прикордонних рiчок, озер, iнших водоймищ та в територiальне море. За необхiдностi забезпечують спiльнi наряди прикордонникiв та митникiв плавзасобами морських з'єднань Держкомкордону України;

     3.1.6. Про всi випадки супроводження пiдакцизних товарiв до прикордонних пунктiв сумiжних держав повiдомляють прикордоннi та митнi служби країн в'їзду.

     3.2. Пiдроздiли Держмитслужби

     3.2.1. Розташовують наряди своїх пiдроздiлiв на об'єктах митних органiв, на державному кордонi (де вiн збiгається з митним), в межах прикордонної смуги i контрольованого прикордонного району за узгодженням та за участю вiйськовослужбовцiв пiдроздiлiв Держкомкордону України. При необхiдностi виконання завдань за лiнiєю iнженерно-технiчних споруд отримують письмовий дозвiл начальника прикордонного загону;

     3.2.2. Iнформують пiдроздiли Держкомкордону України про ознаки, що свiдчать про пiдготовку та порушення державного кордону, дiї злочинних угруповань на кордонi та пiдготовку i здiйснення контрабандної дiяльностi;

     3.2.3. У разi затримання на державному кордонi, в межах прикордонної смуги i прикордонного контрольованого району контрабанди, посадовi особи митної варти спiльно з посадовими особами пiдроздiлiв Держкомкордону України проводять вiдповiдне документування протиправної дiяльностi затриманих осiб, пiсля чого передають контрабанду до найближчого митного органу. При цьому надають посадовим особам митного органу копiї вiдповiдних документiв, а також, за необхiдностi, дають пояснення органам дiзнання;

     3.2.4. У разi затримання порушникiв державного кордону спiвробiтники митної варти передають їх прикордонним нарядам (на прикордонну заставу або до iншого найближчого пiдроздiлу Держкомкордону України);

     3.2.5. За необхiдностi використання плавзасобiв митної варти на акваторiї прикордонних рiчок, озер, iнших водоймищ та в територiальному морi у встановленому порядку отримують дозвiл пiдроздiлiв Держкомкордону України;

     3.2.6. З iнших питань взаємодiї керуються положеннями Iнструкцiї про взаємодiю та розмежування функцiй щодо здiйснення контролю на державному кордонi, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 23.05.94 р. за N 106/315.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.