ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.07.99 N 19/1-2270-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     В доповнення до листiв Держмитслужби вiд 20.05.99 N 13/1-1479-ЕП та вiд 23.06.99 N 11/3-6757

     Iнформуємо, що на звернення Держмитслужби до Голови Вищого арбiтражного суду України Притики Д.М. щодо проблем, якi виникають у зв'язку з винесенням арбiтражними судами рiшень про повернення фiзичним та юридичним особам зайво сплачених цими особами сум податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв, Головою ВАСУ листом вiд 14.06.99 N 01-3/277 надано таку вiдповiдь.

     Визнаючи, що чинне законодавство не мiстить чiтких й докладних приписiв щодо правового механiзму повернення надмiру сплачених сум податкiв та iнших платежiв, що в актах законодавства наявнi лише загальнi норми i тому зазначена проблема потребує подальшого врегулювання, Голова ВАСУ Притика Д.М. повiдомив про те, що Вищий арбiтражний суд України орiєнтує арбiтражну практику таким чином. Вiдповiдно до Закону України "Про систему оподаткування" податки i збори (обов'язковi платежi) сплачуються до бюджетiв та до державних цiльових фондiв. Отже суми надмiру стягнутих податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) пiдлягають поверненню з бюджету (державного цiльового фонду), до якого їх було зараховано. Тому арбiтражнi суди, приймаючи рiшення у згаданих спорах, повиннi в описовiй частинi таких рiшень вказувати: не "про стягнення...", а про "повернення з бюджету...", а в резолютивнiй частинi рiшення (у разi задоволення позовних вимог пiдприємства чи органiзацiї) - не "стягнути з такого-то митного органу" чи "зобов'язати такий-то митний орган вiдновити на розрахунковий рахунок позивача", а "повернути (вказати з якого) бюджету" певну суму.

     Зазначену iнформацiю слiд використовувати при розглядi в арбiтражних судах даної категорiї справ, внесеннi вiдповiдних клопотань митницями про залучення до участi в справi про повернення сум податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв в якостi спiввiдповiдача Головне управлiння Державного казначейства.

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.