ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 07.07.99 р. N 11/4-7184

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034

     При цьому надсилаємо для використання в роботi постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.99 N 1034 "Про впорядкування справляння зборiв у пунктах пропуску через державний кордон" (додається) .

     Звертаємо Вашу увагу на безумовне виконання п. 3 зазначеної постанови. При цьому слiд враховувати види контролю, що їх здiйснюють iншi контрольнi служби:

     1. Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба Мiнiстерства охорони здоров'я України здiйснює контроль харчових продуктiв рослинного i тваринного походження та продовольчої сировини.

     2. Служба Департаменту ветеринарної медицини Мiнiстерства агропромислового комплексу України здiйснює контроль тварин, продукцiї i сировини тваринного походження.

     3. Служба Державної iнспекцiї з карантину рослин Мiнiстерства агропромислового комплексу України здiйснює контроль рослин, продукцiї i сировини рослинного походження.

     4. Державна екологiчна iнспекцiя Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України здiйснює контроль транспортних засобiв та вантажiв на вiдповiднiсть дiючим екологiчним нормам.

     5. Служба мiжнародних автомобiльних перевезень (СМАП) Українського державного пiдприємства "Укрiнтеравтосервiс" Мiнiстерства транспорту України здiйснює контроль за виконанням положень мiждержавних угод про автомобiльнi перевезення пасажирiв i вантажiв.

     При цьому, згiдно зi ст. 18 Митного кодексу України митне оформлення вантажiв, пiдконтрольних зазначеним контрольним службам, може бути завершено тiльки у разi позитивних висновкiв цих служб. До вказаного слiд додати, що у вiдповiдностi з листом Державної митної служби вiд 29.10.97 N 11/2-10270 "Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю" результати санiтарного, фiтосанiтарного, ветеринарного та екологiчного контролю повиннi бути вiдображенi у виглядi вiдмiток (штампiв, печаток) державних iнспекторiв цих служб на товаросупровiдних, товаротранспортних документах, що слiдують з вантажами.

Додаток: на 8 арк.

Заступник Голови Служби I. М. Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.