ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.10.1997 11/2-10270

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо порядку пропуску вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному та iншим видам контролю

     До вiдома та використання у роботi при розглядi питань митного контролю та оформлення вантажiв, що пiдлягають санiтарному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радiологiчному та екологiчному контролю iнформуємо про наступне.

     Законом України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" вiд 24.02.94 р. N 4004-ХII та наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 20 жовтня 1995 року N 190 "Про проведення державної санiтарно- гiгiєнiчної експертизи щодо розробки, виробництва i застосування продукцiї, яка може негативно впливати на здоров'я людини" виконання функцiй санiтарноепiдемiологiчного контролю у т.ч. i при iмпортi сировини та товарiв покладено на органи, установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України.

     Статею 5 Закону України "Про карантин рослин" вiд 30 червня 1993 року N 3348-ХI центральним спецiальним органом у галузi карантину рослин визначено Головну державну iнспекцiю з карантину рослин, а безпосередньо у пунктах пропуску на державному кордонi - пункти карантину рослин. Безпосереднє здiйснення державного контролю з карантину рослин статтю 12 Закону покладено на державних iнспекторiв з карантину рослин.

     Статею 22 Закону України "Про ветеринарну медицину" вiд 5 грудня 1996 року N 566/96-ВР визначено, що пропуск через митний кордон України вантажiв, пiдконтрольних службi ветеринарної медицини, дозволяється тiльки пiсля проходження обов'язкового ветеринарного контролю. При цьому функцiї забезпечення цього контролю на державному кордонi покладено на регiональнi служби державного ветеринарного контролю з пiдпорядкованими їм прикордонними пунктами ветеринарного контролю. Робочi мiсця доржавних iнспекторiв ветеринарного контролю повиннi знаходитись безпосередньо у пунктах пропуску.

     Пунктом 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.95р. N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" екологiчний контроль проводиться безпосередньо на кордонi державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища Мiнекобезпеки.

     Вищеназваними законодавчими актами заборонено ввезення на територiю України вантажiв, пiдконтрольних вищеназваним державним службам, i без здiйснення встановлених видiв контролю.

     Виходячи з положень згаданих Законiв України i постанов Кабiнету Мiнiстрiв України та керуючись ст.18 Митного кодексу України митне оформлення вантажiв, пiдконтрольних зазначеним службам, може бути завершено тiльки у разi позитивних висновкiв цих служб. При цьому результати санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного, ветеринарного контролю повиннi бути вiдображенi у виглядi вiдмiток (штампiв, печаток) державних iнспекторiв цих служб на товаросупровiдних, товаротранспортних документах, якi слiдують з вантажами. Перевiрка дозволених документiв цих контрольних служб, звiрка товарiв, сировини, що фактично перемiщуються, з Перелiками товарiв та сировини, дозволених для ввезе'ння, визначеними Мiнсiльгосппродом, Мiнекобезпеки, МОЗ, яким пiдпорядкованi названi служби, до компетенцiї митних органiв не входить.

     Враховуючи вищезазначене, прошу внести вiдповiднi змiни в технологiчнi схеми здiйснення митного контролю у пунктах пропуску, iнформувати вiдповiднi контрольнi органи на мiсцях та вжити заходiв щодо посилення взаємодiї з ними.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.