КОМIТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ФIНАНСIВ I БАНКIВСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

вiд 20.07.99 р. N 06-10/546


Як оформляти електричнi машини, ввезенi з-за кордону для ремонту на українському пiдприємствi

     У Комiтетi Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi розглянуто звернення щодо надання роз'яснення про порядок митного оформлення агрегатiв, якi надходять для ремонту на Вашому пiдприємствi.

     Повiдомляємо, що вiдповiдно до статтi 71 Митного кодексу України тимчасове ввезення товарiв та iнших предметiв здiйснюється на строк до одного року пiд зобов'язання про зворотне вивезення. Зазначенi товари та iншi предмети, що пропускаються через митний кордон України, мають бути вивезенi у цьому випадку за межi митної територiї України без будь-яких змiн, крiм природного зношення, якщо iнше не передбачене законодавством України.

     Статтею 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф" встановлено, що товари та iншi предмети, що тимчасово ввозяться на митну територiю України i призначенi до зворотного вивезення за її межi у встановленi строки у незмiнному станi або вiдремонтованому виглядi, пропускаються через митний кордон України без сплати мита.

     В листi Державної митної служби України N 10/1-504-ЕП вiд 26.02.99 р. щодо митного оформлення товарiв, що перемiщуються з метою вдосконалення, ремонту або замiни надано роз'яснення, яке не вiдповiдає точному змiсту статтi 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф". Зокрема, у пунктi 2 частини I листа роз'яснено, що товари, якi надходять на митну територiю України в рамках операцiй по їх замiнi (в тому числi гарантiйнiй) пiдлягають митному оформленню вiдповiдно до митного режиму iмпорту, а пiд час подальшого вивезення їх замiнникiв - експорту. Це роз'яснення тлумачиться працiвниками митницi таким чином, що воно поширюється також i на ввезення-вивезення предметiв для ремонту, якщо ремонт здiйснюється з використанням оборотного ремонтного фонду вiдповiдних предметiв.

     При цьому не враховується, що такий порядок здiйснення ремонту передбачений вiдповiдними нормативно-технiчними документами, обов'язковими для господарюючих об'єктiв. Фактично пункт 2 згаданого листа не стосується операцiй по ремонту предметiв, а роздiл I цього листа безпiдставно ототожнює перемiщення товарiв з метою вдосконалення або замiни i перемiщення предметiв з метою їх ремонту.

     У зв'язку з цим слiд враховувати, що необхiдними умовами для застосування статтi 23 Закону України "Про Єдиний митний тариф" є:

     1) тимчасовий (до одного року) характер ввезення предметiв на митну територiю України з метою їх ремонту;

     2) наступне вивезення цих предметiв за межi митної територiї України у вiдремонтованому виглядi у термiн до одного року з дня їх надходження.

     Економiчний змiст операцiй щодо вивезення предметiв, iдентичних ввезеним, з оборотного ремонтного фонду є таким, що дозволяє визначити його у вiдповiдностi до процедур "тимчасового ввезення".

     Слiд вiдзначити, що народнi депутати України - члени комiтету взяли до уваги зазначену у Вашому листi проблему i при прийняттi у другому читаннi Митного кодексу України внесуть вiдповiднi пропозицiї, якi не дадуть можливостi вiльно трактувати їх будь-яким виконавчим органам.

     Виходячи з наведеного вище, вважаємо, що оформлення ввезення з-за кордону електричних машин для ремонту на Вашому пiдприємствi, а потiм вивезення їх у вiдремонтованому виглядi має оформлятися як тимчасове ввезення.

Голова Комiтету В. Альошин

"Налоговый, банковский, таможенный КОНСУЛЬТАНТ", N 33, 17 серпня 1999 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.