МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2004 N 52


Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 березня 2004 р. за N 270/8869

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства економiки та з питань
європейської iнтеграцiї України
вiд 28 лютого 2005 року N 49


     З метою визначення порядку оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження з митної територiї України та товарiв українського походження з митних територiй iноземних країн, вiдповiдно до чинних мiжнародних договорiв України, на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2003 N 1211 "Деякi питання реекспорту товарiв" наказую:

     1. Затвердити:

     Положення про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження, що додається;

     Форму дозволу на реекспорт товарiв iноземного походження, що додається;

     Форму дозволу на реекспорт товарiв українського походження, що додається.

     2. Покласти функцiї щодо оформлення дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження в Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України на управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю.

     3. Установити, що дозволи на реекспорт товарiв iноземного походження має право пiдписувати Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, дозволи на реекспорт товарiв українського походження має право пiдписувати заступник Мiнiстра, якому безпосередньо пiдпорядкований департамент державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю.

(пункт 3 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28.02.2005 р. N 49)

     4. Управлiнню зовнiшньоекономiчної полiтики департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю разом з юридичним департаментом забезпечити реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України в установлений законодавством термiн.

     5. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України Пятницького В.Т.

Мiнiстр економiки та з питань європейської iнтеграцiї України М.Деркач

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства економiки та з питань Європейської iнтеграцiї України
10.02.2004 N 52
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 березня 2004 р. за N 270/8869

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження

1. Загальнi положення

     1.1. Це Положення визначає порядок подання документiв, їх розгляду, оформлення та видачi Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України (далi - Мiнiстерство) дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження.

     1.2. Дозволи на реекспорт товарiв, перелiки яких оприлюднюються Мiнiстерством: походженням з України, що здiйснюється з територiї iнших країн вiдповiдно до мiжнародних договорiв України; походженням з iнших країн, що здiйснюється за межi митної територiї України, видаються Мiнiстерством всiм iноземним суб'єктам господарської дiяльностi та суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, незалежно вiд їх форми власностi, мiсцезнаходження та мiсця реєстрацiї, якi здiйснюють реекспорт зазначених товарiв.

     1.3. Реекспорт товарiв iноземного походження з митної територiї України та товарiв українського походження з територiй iноземних країн згiдно з перелiками може бути здiйснений лише за наявностi належним чином оформленого письмового дозволу, виданого Мiнiстерством.

     1.4. Однiєю з умов надання письмового дозволу на реекспорт товарiв українського походження згiдно з перелiком товарiв, затвердженим Мiнiстерством, є обов'язкове вiдшкодування (далi - вiдшкодування) iноземним суб'єктом господарської дiяльностi Українi, як країнi походження товару, суми вивiзного (експортного) мита, яка належить до сплати до Державного бюджету України вiдповiдно до чинного законодавства України, за умови наявностi у чинному мiжнародному договорi зазначеної правової норми щодо вiдшкодування.

2. Документи, якi подаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi Мiнiстерству для одержання письмових дозволiв на реекспорт товарiв

     2.1. Для одержання письмового дозволу на реекспорт товарiв iноземного походження суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України подаються такi документи:

     лист-звернення в довiльнiй формi за пiдписом керiвника суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або уповноваженої ним особи з обґрунтуванням причин необхiдностi здiйснення реекспорту, термiнiв поставки, термiну дiї письмового дозволу, кодiв товарiв згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     заявка на реекспорт товарiв iноземного походження, яка складається за формою дозволу на реекспорт товарiв iноземного походження;

     завiрена копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю;

     копiя довiдки органу державної податкової служби про взяття на облiк платника податкiв за формою 4-ОПП;

     дозвiл уповноваженого органу країни походження товару на реекспорт цього товару (у разi встановлення вiдповiдно до чинних мiжнародних договорiв України з цiєю країною обмежень на реекспорт такого товару);

(абзац шостий пункту 2.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28.02.2005р. N 49)

     завiрена в установленому порядку копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на iмпорт в Україну товарiв iноземного походження з усiма чинними на дату подання додатками, специфiкацiями, додатковими угодами та iншими документами, якi є невiд'ємною частиною договору (контракту);

     завiрена в установленому порядку копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на реекспорт товарiв iноземного походження з усiма чинними на дату подання додатками, специфiкацiями, додатковими угодами та iншими документами, якi є невiд'ємною частиною договору (контракту);

     завiрена в установленому порядку копiя сертифiката про походження товару.

     2.2. Для одержання письмового дозволу на реекспорт товарiв українського походження iноземним суб'єктом господарської дiяльностi подаються такi документи разом з їх перекладом на українську (росiйську) мову:

     лист-звернення в довiльнiй формi за пiдписом керiвника iноземного суб'єкта господарської дiяльностi або уповноваженої ним особи з обґрунтуванням причин необхiдностi здiйснення реекспорту, термiну дiї письмового дозволу, термiнiв поставки, кодiв товарiв вiдповiдно до Гармонiзованої системи опису i кодування товарiв , гарантуванням вiдшкодування суми вивiзного (експортного) мита, яка належить до сплати до Державного бюджету України вiдповiдно до чинного законодавства України*;

     заявка на реекспорт товарiв українського походження, яка складається за формою дозволу на реекспорт товарiв українського походження;

     копiя легалiзованого або засвiдченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банкiвського або судового реєстру чи реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи нерезидента, засвiдчена нотарiально;

     завiрена в установленому порядку копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на експорт товарiв українського походження з усiма чинними на дату подання додатками, специфiкацiями, додатковими угодами та iншими документами, якi є невiд'ємною частиною договору (контракту);

     завiрена в установленому порядку копiя зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на реекспорт товарiв українського походження з усiма чинними на дату подання додатками, специфiкацiями, додатковими угодами та iншими документами, якi є невiд'ємною частиною договору (контракту);

     завiрена в установленому порядку копiя сертифiката про походження товару.

_______________
     * з урахуванням вимог пункту 1.4.

     2.3. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, наведеної в поданих до Мiнiстерства документах для одержання дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження, несе керiвник суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, керiвник iноземного суб'єкта господарської дiяльностi або уповноваженi ними особи.

     2.4. Датою подання документiв для одержання письмового дозволу вважається день їх реєстрацiї в управлiннi документального забезпечення Мiнiстерства. Дата реєстрацiї документiв фiксується на листi-зверненнi iноземного суб'єкта господарської дiяльностi або суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України вiдповiдно на реекспорт товарiв українського походження або товарiв iноземного походження.

     2.5. Документи, поданi до Мiнiстерства з порушенням вимог цього Положення, до розгляду не приймаються та повертаються заявнику.

3. Порядок розгляду документiв, поданих для одержання в Мiнiстерствi дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження

     3.1. Розгляд документiв, поданих для одержання дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження, здiйснюється управлiнням зовнiшньоекономiчної полiтики за участю управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю, управлiння правового забезпечення зовнiшньоекономiчної полiтики, управлiння митно-тарифної полiтики та захисту внутрiшнього ринку, Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв "Держзовнiшiнформ" та в разi потреби - за участю iнших управлiнь i структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства.

     3.2. Управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики одержанi документи заносить до книги облiку, додає до них лист погодження, разом з яким документи направляються на розгляд (експертизу) до управлiнь i структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства, зазначених у пунктi 3.1 цього Положення.

     3.3. Зазначенi в пунктi 3.1 цього Положення управлiння та структурнi пiдроздiли Мiнiстерства в межах своєї компетенцiї здiйснюють розгляд документiв, поданих суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi для одержання письмового дозволу, з питань:

     застосування до сторiн зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на момент звернення спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" - управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю;

     вiдповiдностi платiжних умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) вимогам чинного законодавства України (у разi одержання дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження) - управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю;

     вiдповiдностi чинному законодавству України та мiжнародним договорам України - управлiння правового забезпечення зовнiшньоекономiчної полiтики;

     вiдповiдностi Гармонiзованiй системi опису i кодування товарiв та встановлених ставок мита - управлiння митно-тарифної полiтики та захисту внутрiшнього ринку;

     цiнових умов зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на реекспорт товарiв iноземного або українського походження та iснуючої кон'юнктури ринку - Державний iнформацiйно-аналiтичний центр монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв "Держзовнiшiнформ".

     3.4. Управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики з урахуванням висновкiв управлiнь та структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства, зазначених у пунктi 3.1 цього Положення, здiйснює остаточний розгляд документiв i готує дозвiл на реекспорт товарiв або вiдмову в його видачi з обґрунтуванням причин.

     3.5. Загальний термiн розгляду документiв, поданих для одержання дозволу, становить п'ятнадцять робочих днiв.

     Термiн розгляду документiв управлiннями та структурними пiдроздiлами Мiнiстерства не повинен перевищувати одного робочого дня вiд дати надходження документiв в управлiння або структурний пiдроздiл.

4. Порядок оформлення та видачi дозволу Мiнiстерства

     4.1. Дозволи на реекспорт товарiв iноземного походження та товарiв українського походження оформляються згiдно з установленими формами українською (росiйською) мовою.

     4.2. Термiн дiї дозволу визначається Мiнiстерством з урахуванням пропозицiй заявника та умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на реекспорт товарiв i зазначається в дозволi.

     4.3. Дозвiл видається в одному примiрнику i скрiплюється гербовою печаткою Мiнiстерства.

пункт 4.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 28.02.2005р. N 49)

     4.4. Дозвiл видається особi, яка має належним чином оформлене доручення на його одержання.

     Для одержання дозволу на реекспорт товарiв українського походження iноземному суб'єкту господарської дiяльностi необхiдно подати копiю платiжного доручення (з вiдмiткою банку про сплату) про перерахування до Державного бюджету України суми вiдшкодування вивiзного (експортного) мита згiдно з пунктом 1.4 цього Положення.

     4.5. Про виданi дозволи на реекспорт товарiв українського походження Мiнiстерство iнформує уповноваженi органи iноземної країни, з митної територiї якої здiйснюється реекспорт цих товарiв.

     4.6. Про виданi дозволи на реекспорт товарiв iноземного походження Мiнiстерство iнформує Державну митну службу України.

5. Рiшення про вiдмову у видачi дозволу

     5.1. Рiшення про вiдмову у видачi дозволу може бути прийнято в разi:

     подання документiв з порушенням вимог, зазначених у роздiлi 2 цього Положення;

     виявлення в поданих документах недостовiрної iнформацiї;

     застосування демпiнгових цiн або iнших елементiв недобросовiсної торгової практики, що завдають шкоди економiчним iнтересам України;

     наявностi обмежень з боку третiх країн щодо ввезення на їх митну територiю вiдповiдних товарiв;

     застосування до однiєї iз сторiн зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на момент звернення спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     невiдповiдностi платiжних умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту) вимогам чинного законодавства України (у разi одержання дозволiв на реекспорт товарiв iноземного походження).

     5.2. У разi вiдмови у видачi дозволу заявнику надсилається лист з обґрунтуванням причин вiдмови.

     5.3. Заявник має право повторно звернутися до Мiнiстерства з проханням про видачу дозволу, усунувши причини вiдмови.

     Повторний розгляд документiв здiйснюється в порядку, передбаченому цим Положенням.

6. Порядок оформлення i видачi дублiката дозволу Мiнiстерства

     6.1. У разi викрадення, втрати або пошкодження виданого Мiнiстерством дозволу заявник може звернутися до Мiнiстерства з проханням видати дублiкат такого дозволу, який заповнюється на пiдставi ранiше поданих документiв, що зберiгаються в управлiннi зовнiшньоекономiчної полiтики.

     6.2. До заяви про видачу дублiката має бути додано документ, що пiдтверджує факт крадiжки чи втрати дозволу.

     6.3. Дублiкат дозволу має вiдмiтку "ДУБЛIКАТ", дату та номер оригiналу дозволу.

     6.4. Про факт видачi дублiката дозволу Мiнiстерство повiдомляє:

     уповноваженi органи iноземної країни, з митної територiї якої здiйснюється реекспорт товарiв українського походження, - щодо дублiката дозволу на реекспорт товарiв українського походження;

     Державну митну службу України - щодо дублiката дозволу на реекспорт товарiв iноземного походження.

Начальник управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Ю.Курганський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 10 лютого 2004 р. N 52
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 березня 2004 р. за N 271/8870

ФОРМА
дозволу N
на реекспорт товарiв iноземного походження

(дiйсна для митного оформлення товарiв iноземного походження згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд _____________ N ______, укладеним

 
  )
1. Органiзацiя-реекспортер, що одержує дозвiл:
назва
мiсцезнаходження
телефон
телефакс

Платiжнi реквiзити:

поточний рахунок у нацiональнiй валютi

рахунок в iноземнiй валютi

2. Органiзацiя-iмпортер:
назва
мiсцезнаходження
телефон
телефакс

Платiжнi реквiзити:

3. Найменування товару iноземного походження, що реекспортується
з митної територiї України
4. Одиниця
вимiру
5. Кiлькiсть
товару
6. Цiна
товару
7. Вартiсть у валютi контракту 8. Вартiсть
у доларах США
код товару опис товару
 

 

           
9. Країна походження товару (код країни) 10. Країна призначення
(код країни)
11. Базис поставки 13. Прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи
Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України

Посада

Пiдпис

Печатка Дата
12. Термiн дiї дозволу
14. Особливi умови

 

Начальник управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Ю. Курганський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 10 лютого 2004 р. N 52
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
2 березня 2004 р. за N 272/8871

ФОРМА
дозволу N
на реекспорт товарiв українського походження

(дiйсна для митного оформлення товарiв українського походження згiдно iз зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) вiд _____________ N ______, укладеним

 
 
  )
1. Органiзацiя-реекспортер, що одержує дозвiл:
назва
мiсцезнаходження
телефон
телефакс

Платiжнi реквiзити:

 

2. Органiзацiя-iмпортер:
назва
мiсцезнаходження
телефон
телефакс

Платiжнi реквiзити:

 

3. Найменування товару українського походження, що реекспортується
до третьої країни
4. Одиниця
вимiру
5. Кiлькiсть
товару
6. Цiна
товару
7. Вартiсть у валютi контракту 8. Вартiсть
у доларах США
код товару опис товару
     

 

       
9. Країна походження товару (код країни) 10. Країна призначення
(код країни)
11. Базис поставки 13. Прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України

Посада

Пiдпис

Печатка  Дата
12. Термiн дiї дозволу
14. Особливi умови

 

Начальник управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Ю. Курганський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.